Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“Op een crisisdienst in Midden-Nederland is een paar keer een persoon met verward gedrag en gevaarsrisico’s gezien. Het betreft een waarschijnlijk psychotische man die homocidale gedachten heeft naar zijn broer. De geneesheer-directeur van de GGz-instelling acht een opname met RM op de HIC erg risicovol. Volgens politie zijn er al diverse mutaties en is er ook aangifte gedaan jegens hem door een andere broer. Graag overleg met het Schakelpunt “Verward en Gevaarlijk” of er mogelijkheid is hem na eventuele aanhouding in een PPC te plaatsen dan wel te kijken hoe plaatsing onder RM in een extra beveiligde instelling zou kunnen plaatsvinden.”

 

“Een verwarde man met gevaarlijke gedragingen uit de Regio Utrecht wordt geplaatst in een PPC in

Den Haag en vervolgens in een FPK in Amsterdam. Het blijkt hierbij uiterst lastig om de informatie-uitwisseling over de voortgang van het traject steeds actueel inzichtelijk te houden, ook door de vele wisselingen in betrokken zorgverleners. Bovendien was het aanvankelijk niet helder of betrokkene de beste zorg zou krijgen in het kader van een BOPZ-maatregel of via een strafrechtelijke plaatsing. De kans is groot dat betrokkene na afloop van de art. 37-maatregel terugkeert in de regio van herkomst. De vraag is dan hoe de lokale zorg goed kan aansluiten op het uitgevoerde intramurale zorgtraject.”

 

Samenvatting subsidieaanvraag

Van september 2017 tot heden heeft een projectleider samen met alle relevante partners in Midden-Nederland het project “Regionaal informatie- en coördinatiepunt voor mensen met verward gedrag en gevaarsrisico in Midden-Nederland” uitgewerkt. Dit werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. Er blijkt zeer breed draagvlak voor en grote behoefte aan een dergelijk “Schakelpunt Verward en Gevaarlijk” (werktitel) bij alle betrokken partners. Van gemeenten tot zorgpartners en veiligheidspartners als wel ervaringsdeskundigen, familie- en cliëntenberaden. Het beoogde Schakelpunt vormt een gewenste en noodzakelijke aanvulling in de sluitende aanpak binnen Midden-Nederland in het complexe netwerk van zorg, straf, hulp en ondersteuning.

In de komende periode van 20 maanden willen we dan ook een pilot uitvoeren waarbij het Schakelpunt Verward en Gevaarlijk Midden-Nederland concreet van start gaat en zich in de praktijk geleidelijk aan doorontwikkelt.

De belangrijkste functies van het Schakelpunt zijn:

1. Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;

2. Bevorderen van warme overdrachten tussen GGz c.q. strafrechtelijke instellingen en ambulante zorg/ gemeentelijk sociaal domein en vice versa;

3. Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.

Continuïteit van (passende en tijdige) zorg èn het voorkomen en beperken van overlast en gevaar staan centraal. Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van alle partners met expertise daar waar zij vragen hebben of zorgen maken over situaties met ‘niet-sluitende’ ketens in verband met het gevaarsrisico van een persoon. Het Schakelpunt adviseert, denkt mee, escaleert en signaleert bij moeilijke of ‘onmogelijke’ plaatsing en/of financiering, legt contacten, verbindt en brengt zo nodig de juiste mensen rond de tafel. Het Schakelpunt heeft korte lijnen met de Veiligheidshuizen, ZSM, de meldpunten acuut en niet-acuut, lokale en regionale partners en zo nodig landelijke partners.

 

Het subsidieverzoek betreft daarom het aanstellen van een “schakelfunctionaris” voor deze periode die de opdracht krijgt om:

• Praktisch (klein) te starten met het Schakelpunt Verward en Gevaarlijk;

• Al werkendeweg nader invulling te geven aan het Schakelpunt in goed overleg met de partners;

• Vanuit de praktijk input te leveren voor een structurele vorm en inbedding binnen de bestaande uitvoeringspraktijk en binnen de begrotingscyclus van gemeenten en andere partners per 2020.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website