ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Fri, 24 Sep 2021 02:25:04 +0200 Fri, 24 Sep 2021 02:25:04 +0200 TYPO3 news-5993 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Leven met Dementie (KIC) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leven-met-dementie-kic/ De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. news-5994 Mon, 03 Aug 2020 00:00:00 +0200 Leefstijl en Leefomgeving (KIC) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leefstijl-en-leefomgeving-kic/ De call draagt bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en leefomgeving te reduceren met 30% ten opzichte van 2020. news-7323 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Startimpuls Academische Werkplaatsen (fase 1) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-startimpuls-academische-werkplaatsen-fase-1/ Het doel van de Academische Werkplaatsen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is het bevorderen van een stevige kennis- en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. In een academische werkplaats werken verschillende partijen samen om relevante kennisvragen in de praktijk van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verzamelen, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk. De werkplaats zorgt voor een betere samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en hulpmiddelengebruikers. De te behalen subdoelen zijn gericht op samenwerking, op kennisontwikkeling en -verspreiding en op implementatie. news-7423 Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/nationale-wetenschaps-agenda-nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-het-gezondheidspot-1/ Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. In deze fase kunnen consortia op uitnodiging een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen. news-7521 Tue, 20 Jul 2021 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen Medicinale Cannabis Ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-medicinale-cannabis-ronde-2/ Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale Cannabis 2 is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen. news-7566 Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis Verspreiding- en implementatie impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/veilig-opgroeien-en-geweld-hoort-nergens-thuis-verspreiding-en-implementatie-impulsen/ Met deze subsidieoproep wil ZonMw stimuleren dat de kennis en producten, voortkomend uit projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis (GHNT), (meer en breder) worden toegepast in de praktijk, onderwijs en/of beleid. news-7415 Tue, 22 Jun 2021 00:00:00 +0200 MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk – Aanvullingsronde 4b https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-aanvullingsronde-4b/ MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Partnerschappen die een MDT aanbieden kunnen hun project uitbreiden met nieuwe partners, om zo meer jongeren een passende MDT te bieden. news-7488 Mon, 12 Jul 2021 00:00:00 +0200 Ontwikkelen meetinstrumentarium brede benadering van gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkelen-meetinstrumentarium-brede-benadering-van-gezondheid/ Brede benadering van gezondheid staat voor wat voorheen werd bedoeld met de term positieve gezondheid. Deze brede benadering sluit aan bij het verbinden van (onderzoeks)domeinen binnen en buiten de gezondheidszorg. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat iedereen, ongeacht beperking of ziekte, volwaardig kan deelnemen. Preventie, zorg en welzijn raken daardoor steeds meer met elkaar verweven. news-7324 Tue, 01 Jun 2021 00:00:00 +0200 Fellowships Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/fellowships-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-ggh/ Het ZonMw Fellowship Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) is een persoonsgebonden stimuleringssubsidie voor een gepromoveerde verpleegkundige, gepromoveerde paramedicus (e.g. fysiotherapeut, oefentherapeut, podotherapeut, logopedist of ergotherapeut), gepromoveerde gezondheidswetenschapper of bewegingswetenschapper, gepromoveerd technisch geneeskundige, die praktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wil combineren. news-7524 Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0200 Implementatie impuls IMPRESS https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/implementatie-impuls-impress/ In de afgelopen jaren is er veel inzicht verworven in de pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan verschillen in Hart- en VaatZiekten (HVZ) tussen vrouwen en mannen. Ontwikkelde kennis verspreidt zich echter niet vanzelf, maar vereist actieve inzet op implementatie. news-7597 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 14e ronde InZicht: toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/14e-ronde-inzicht-toepassingsgericht-wetenschappelijk-onderzoek-voor-mensen-met-een-visuele-beperki/ Het programma InZicht stimuleert onderzoek om de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking te verbeteren. Daarnaast wil InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan laten sluiten op vragen uit de praktijk. Dit is de veertiende financieringsoproep. news-7362 Tue, 15 Jun 2021 00:00:00 +0200 ZonMw Open Competitie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/ ZonMw Open Competitie is bedoeld voor excellente onderzoeksteams om hun onderzoekslijnen te innoveren voor wat betreft inhoud én samenwerking. Het oogmerk is ruimte creëren voor team science leidend tot synergistische, grensverleggende wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. news-7567 Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis impuls opleidingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/veilig-opgroeien-en-geweld-hoort-nergens-thuis-impuls-opleidingen/ Met deze subsidieoproep wil ZonMw stimuleren dat de kennis en producten, voortkomend uit projecten uit de ZonMw-programma’s Veilig opgroeien en Geweld hoort nergens thuis (GHNT), toepasbaar worden gemaakt voor (beroeps)opleidingen. news-7657 Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200 Paramedische Zorg: richtlijn kwetsbare ouderen en learning community richtlijnontwikkeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/paramedische-zorg-richtlijn-kwetsbare-ouderen-en-learning-community-richtlijnontwikkeling/ De beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de bestuurlijke afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 kunnen subsidie aanvragen voor 2 projecten gericht op de ontwikkeling van de richtlijn ‘kwetsbare ouderen’ en op de doorontwikkeling van de learning community. news-7624 Thu, 19 Aug 2021 00:00:00 +0200 Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken/ Bent u één van de partijen die regionaal samenwerkt aan verschillende thema’s op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek? Dan kunt u namens uw samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Het samenwerkingsverband functioneert op het niveau van de veiligheidsregio. news-7665 Tue, 07 Sep 2021 00:00:00 +0200 Startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-mentale-veerkracht-in-de-wijk/ Deze subsidieoproep heeft betrekking op de startsubsidie Mentale veerkracht in de wijk en is gericht op het opzetten van nieuwe initiatieven en/of samenwerkingen rondom preventie in de wijk.