ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Sat, 01 Apr 2023 08:42:05 +0200 Sat, 01 Apr 2023 08:42:05 +0200 TYPO3 news-9144 Mon, 07 Nov 2022 00:00:00 +0100 Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden Wijkverpleging 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-wijkverpleging-2022/ Beroepsvereniging V&VN wordt uitgenodigd om subsidie aan te vragen voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsbeleid, bestaande uit een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. news-9421 Thu, 16 Feb 2023 00:00:00 +0100 Uitgewerkte subsidieaanvraag regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvraag-regionale-kenniswerkplaatsen-onbegrepen-gedrag-2/ Deze subsidieronde heeft betrekking op de Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) van de Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Deze kenniswerkplaatsen worden gefaciliteerd door het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw. Uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) gehonoreerd hebben gekregen, zijn uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) in te dienen. news-8738 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Leren en Verbeteren projecten VIMP https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leren-en-verbeteren-projecten-vimp/ De ‘Leren en Verbeteren’ projecten uit het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut worden uitgenodigd om een gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen voor een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). news-9372 Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100 Uitgewerkte subsidieaanvragen enkelvoudige onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-enkelvoudige-onderzoeksvragen-huisartsgeneeskunde-1/ Partijen die een uitnodiging hebben ontvangen om hun projectidee uit tot werken, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor inhoudelijk goed en voor de huisartsenpraktijk belangrijk wetenschappelijk onderzoek, gericht op beantwoording van kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. news-9256 Thu, 15 Dec 2022 00:00:00 +0100 NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwa-synergiethema-kwetsbaarheid-en-weerbaarheid-in-een-online-samenleving/ Door de coronapandemie is het belang van de online samenleving enorm toegenomen. In het synergieprogramma Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving staat het omgaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving centraal. news-9288 Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 +0100 Methodologie voor waardebepaling van technologieën ingezet binnen de niet-curatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/methodologie-voor-waardebepaling-van-technologieen-ingezet-binnen-de-niet-curatieve-zorg/ Waardebepaling van technologie is noodzakelijk om goede beslissingen te maken over de inzet ervan. In deze oproep wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en verder valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg. news-9322 Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0100 Consortiumvorming Werkpakket 6: Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/consortiumvorming-werkpakket-6-valorisatie-integratie-onderzoek-onderwijs-en-zorg/ Met deze subsidieoproep wordt invulling gegeven aan Werkpakket 6 ‘Valorisatie; integratie onderzoek, onderwijs en zorg’ van het OPD. Het doel van de subsidieoproep is het opzetten van een overkoepeld consortium waarbij domeinoverstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat. news-9406 Wed, 15 Feb 2023 00:00:00 +0100 IMDI Technologie voor bemensbare zorg – demonstratieprojecten vervolgaanvraag – indienmogelijkheid 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/imdi-technologie-voor-bemensbare-zorg-demonstratieprojecten-vervolgaanvraag-indienmogelijkheid-2/ In 2021 zijn binnen de IMDI subsidieoproep, Technologie voor bemensbare zorg: demonstratieprojecten, negen projecten gehonoreerd. Deze subsidieoproep is een vervolgsubsidie voor deze projecten en gaat over het toepassen en valideren van het ontwikkelde product in de leef- en zorgomgeving. news-9442 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 5de open ronde Voor elkaar! op thema https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/5de-open-ronde-voor-elkaar-op-thema/ Doel is versterken van organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun brede achterban. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’ news-9515 Mon, 20 Mar 2023 00:00:00 +0100 Herzien en omzetten van de JGZ- richtlijn Kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/herzien-en-omzetten-van-de-jgz-richtlijn-kindermishandeling/ ZonMw stimuleert met deze subsidieoproep het herzien en omzetten naar modulaire vormgeving van de JGZ-richtlijn Kindermishandeling. De herziene richtlijn dient aan te sluiten op de Richtlijn Kindermishandeling van jeugdhulp en jeugdbescherming. news-9319 Mon, 16 Jan 2023 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen – Complexe Interventies Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-complexe-interventies-ronde-4/ In deze subsidieronde staat onderzoek naar een complexe interventie rondom geneesmiddelengebruik centraal. Een interventie wordt als complex beschouwd vanwege het multifactoriële karakter waarbij diverse disciplines en settings betrokken zijn. Als uitgangspunt voor de definitie van een complexe interventie wordt het framework van de Medical Research Council (MRC) gehanteerd. news-9423 Tue, 21 Feb 2023 00:00:00 +0100 Buiten de gebaande paden: Innovatieve ideeën voor preventie & gezondheidsbevordering https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/buiten-de-gebaande-paden-innovatieve-ideeen-voor-preventie-gezondheidsbevordering/ Het Preventieprogramma van ZonMw benut en vergroot kansen op goede en duurzame gezondheid van burgers met gerichte programma’s, maar creëert ook kansen voor vernieuwing in de breedste zin van het woord. ZonMw nodigt daarom uit tot het indienen van baanbrekende, “out of the box” preventie onderzoeksprojectideeën! news-9410 Tue, 21 Feb 2023 12:00:00 +0100 Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s voor medisch specialistische zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-ronde-2023-vragen-van-kennisagendas-voor-medisch-specialistische/ Dit is een subsidieoproep voor projectvoorstellen voor zorgevaluatieonderzoek om kennisvragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV) binnen de medisch specialistische zorg te beantwoorden. Nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume. Wilt u een projectidee indienen? Neem dan contact op met de WV. news-9408 Tue, 21 Feb 2023 14:15:00 +0100 Sociale implementatie instrumentengids Eva https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/sociale-implementatie-instrumentengids-eva/ Bij gemeenten leeft de behoefte aan extra ondersteuning om hun uitvoerende professionals optimaal en bewust te laten werken met Eva. Het instrumentenformat is opgebouwd uit verschillende kenmerken, waarbij de zogenaamde basiskenmerken het belangrijkste zijn om instrumenten te vinden die passen bij het klantbeeld. news-9434 Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 +0100 Dementie Fellowships 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/dementie-fellowships-2023/ Het doel van deze subsidieoproep is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. Het gaat hierbij om onderzoekers met een promotiedatum van maximaal vijf jaar geleden. news-9441 Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 +0100 Overkoepelend Implementatieproject Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/overkoepelend-implementatieproject-zingeving-en-geestelijke-verzorging-in-de-thuissituatie/ Binnen het programma Zingeving en Geestelijke verzorging zijn 7 actieonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden geïmplementeerd in Verspreiding- en Implementatie Impulsen. Die implementatie wordt ondersteund door het Overkoepelend Implementatieproject, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd door een onderzoeksorganisatie, hogeschool of universiteit.