ZonMw tijdlijn Investeren loont https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Investeren loont nl-nl Wed, 01 Feb 2023 03:26:05 +0100 Wed, 01 Feb 2023 03:26:05 +0100 TYPO3 news-8152 Mon, 10 Jan 2022 06:00:00 +0100 Waarom talentontwikkeling in de verpleging en verzorging zo belangrijk is https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging/waarom-investeren-in-verpleegkundig-toptalent-zo-belangrijk-is/ Persoonsgebonden subsidies zorgen ervoor dat talentvolle verpleegkundig onderzoekers als boegbeelden gaan fungeren. 'Ze laten zien welk positief effect het heeft als verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden gehoord worden en posities bemachtigen binnen zorginstellingen, wetenschappelijke bolwerken en besturen die eerst alleen aan dokters werden toebedeeld', aldus specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols. news-311 Fri, 11 Nov 2016 09:41:00 +0100 Innovatiecafé Zorg voor innoveren: Patiënt included innoveren http://www.zorgvoorinnoveren.nl/bijeenkomsten/detail/innovatiecafe-zorg-voor-innoveren-patient-included-innoveren/ Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Tijdens het Innovatiecafé op 8 december laten we aan de hand van twee voorbeeldcases zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat. Patiënten moeten zelf ook een actievere rol spelen en innovatoren zelf benaderen. De belangrijkste vraag bij de ontwikkeling van een innovatie is of de gebruiker erop zit te wachten. Als innovator kun je niet voor de patiënt praten, dus moet je die betrekken bij het proces.

Samenwerken

Het thema van het innovatiecafé is ‘Patiënt included innoveren: succesvol innoveren in de zorg doe je samen met de patiënt’. Door goed samen te werken kun je de innovatie daadwerkelijk beter maken.

Programma volgt

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, treedt bij dit Innovatiecafé op als voorzitter. De exacte invulling van het programma volgt later. Houd hiervoor de website van Zorg voor innoveren in de gaten.

Meer informatie en aanmelden:

]]>
news-278 Thu, 27 Oct 2016 09:11:00 +0200 Nieuwe onderzoeken van start naar de effectiviteit van bestaande medische (be)handelingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-onderzoeken-van-start-naar-de-effectiviteit-van-bestaande-medische-behandelingen/ In het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek starten 6 nieuwe onderzoeken naar de effectiviteit van bestaande (be)handelingen in de medisch specialistische zorg. In het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis onderzoeken ze wat het beste werkt voor mensen boven de 65 jaar met een gebroken pols: operatie of gips? En hoe (kosten)effectief en veilig is een MRI-scans ten opzichte van een kijkoperatie bij Cholesteatoom (een ingroeiing van de huid van het trommelvlies naar het middenoor)? Dit onderzoek wordt geleid door VUmc en Erasmus MC. Zorgevaluaties zijn belangrijk om de zorg goed en betaalbaar te houden.

Tijdelijk extra financiële ruimte voor zorgevaluaties

In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg spraken verschillende zorgpartijen af om de groei van zorguitgaven de komende tijd in te perken. De kennis uit doelmatigheidsonderzoek, dat inzicht geeft in de effecten en kosten van nieuwe en bestaande behandelingen, is hierbij van groot belang. Dankzij het amendement Rutte, werd de financiële ruimte voor zorgevaluaties in het programma tijdelijk uitgebreid. Met deze uitbreiding en door cofinanciering van ZN, kan ZonMw nieuwe onderzoeken honoreren.

  1. Wat is de beste behandeling voor mensen boven de 65 jaar met een gebroken pols: operatie of gips?
  2. Hoe (kosten)effectief en veilig is een MRI-scan ten opzichte van een kijkoperatie bij Cholesteatoom? (een ingroeiing van de huid van het trommelvlies naar het middenoor)
  3. Heeft eerder stoppen met groeihormoon in de puberteit, een nadelige invloed op de uiteindelijke lengte?
  4. Wat is de beste behandelstrategie voor patiënten met Carpaal Tunnelsyndroom: direct opereren of eerst een injectie met ontstekingsremmer?
  5. Kunnen koppels met verminderde vruchtbaarheid het beste meteen met Intra Utriene Inseminatie (IUI) beginnen of beter nog even afwachten?
  6. Gaat het aantal complicaties na een operatie omlaag als een anesthesioloog wordt toegevoegd aan het team dat de zorg na een operatie op zich neemt

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) pleit ervoor zorgevaluaties onderdeel te maken van de reguliere zorg en medisch handelen structureel te evalueren. Dit vraagt ook om een structurele financiering. De FMS stelt hiervoor een shared savings fonds voor omdat eerder onderzoek aantoonde dat elke euro die in dergelijk onderzoek wordt geïnvesteerd er drie oplevert.

Prioriteiten van zorgpartijen

ZonMw financiert bij voorkeur onderzoek dat aansluit bij de prioriteiten die zorgpartijen zelf hebben bepaald. De zes nieuwe zorgevaluaties sluiten aan bij de prioriteiten die een aantal medisch wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met patiëntenverenigingen hebben gesteld.

Resultaten

Alle projecten zijn dit najaar van start gegaan en gemiddeld is de looptijd 4 jaar. De wetenschappelijke verenigingen zijn vanaf het begin nauw betrokken bij deze onderzoeken: ze hebben niet alleen de onderwerpen vastgesteld, maar ook onderzoekersgroepen voorgesteld voor de uitvoering van het onderzoek. Met hun betrokkenheid, ook gedurende het onderzoekstraject, onderstrepen WV’en hun verantwoordelijkheid om de nieuwe kennis versneld te implementeren in professionele richtlijnen en in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie

]]>
news-75 Thu, 15 Sep 2016 09:30:00 +0200 1 miljard euro extra voor onderzoek en innovatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/1-miljard-euro-extra-voor-onderzoek-en-innovatie/ Ondernemers en wetenschappers, verenigd in de Kenniscoalitie, slaan de handen ineen in een oproep aan de politiek. Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse investering van 1 miljard euro, waarmee Nederland het onderzoek- en innovatiebestel kan dynamiseren en het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda – kan verzilveren om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Deze extra impuls om samenleving, economie en wetenschap duurzaam te versterken is dringend nodig nu de budgetten voor onderzoek en innovatie in een volgende kabinetsperiode met 500 miljoen euro dreigen te dalen. Van het miljard extra moet de helft naar gebieden gaan waar grote transities op ons afkomen. De andere helft zal voor brede versterking van onderzoek, innovatie en samenwerking worden benut.

Nieuwe oplossingen nodig

We staan voor enorme, complexe en urgente uitdagingen die om nieuwe oplossingen vragen. Van de uitwerking van het energieakkoord, de integratie van vluchtelingen, tot de aanpassing aan de klimaatverandering en toekomstbestendige zorginnovaties. Maar in deze uitdagingen liggen ook kansen verscholen die - dankzij deze investering in onze kenniseconomie – gegrepen kunnen worden. Onderzoek, innovatie en intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen zijn hierbij onmisbaar. Nederland verkeert in een unieke uitgangspositie, benadrukken onderzoekers en ondernemers. Het opleidingsniveau is hoog en samenwerken zit in ons DNA. Doorbraken voor wetenschap, samenleving en economie liggen binnen handbereik. De internationale positie van het Nederlandse onderzoek- en innovatiebestel staat echter al enige jaren onder druk. Bij ongewijzigd beleid zal Nederland een achterstand oplopen die niet meer in te halen valt. De Kenniscoalitie roept op om nu een forse impuls te geven over de volle breedte van het bestel.

De plannen liggen klaar – nu het geld nog!

De investeringsagenda van de Kenniscoalitie biedt een concreet plan voor investeringen in vernieuwend thematisch onderzoek. Duizenden onderzoekers en ondernemers uit alle sectoren en disciplines hebben samengewerkt om op basis van de Nationale Wetenschapsagenda een portfolio met voorstellen voor baanbrekend onderzoek op de stellen. Daarnaast zijn ook investeringen in talent en infrastructuur dringend noodzakelijk om de brede basis van het bestel te versterken. De afgelopen maanden hebben verschillende leden van de Kenniscoalitie hun afzonderlijke agenda’s al op de vandaag gepresenteerde Investeringsagenda afgestemd. Voorbeelden hiervan zijn NWO Strategie 2015-2018, Wetenschap verbindt 2016-2020 van de KNAW, Nationaal plan Academische geneeskunde, Biomedische wetenschap en gezondheidsonderzoek van de NFU, NL Next Level van VNO-NCW, Strategische onderzoeksagenda hbo 2016-2020 van de Vereniging Hogescholen en De digitale samenleving van de VSNU.

Meer informatie

 

]]>
news-130 Fri, 29 Jul 2016 07:04:00 +0200 Investeren in GGz-onderzoek loont https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investeren-in-ggz-onderzoek-loont/ Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? Bij 5 studies is dit onderzocht. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard. ZonMw investeerde in de periode 2010-2015 € 39 miljoen in 158 GGz-studies. Dat maakt nieuwsgierig of deze investering, naast verbeteringen in de patiëntenzorg, ook in economisch opzicht rendeert. Daarom heeft het Centrum voor Economische Evaluatie van het Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw de economische effecten (kosten en baten) van interventies in de GGz in kaart gebracht.

Bepalen rendement

Het Trimbos-instituut maakte onder leiding van dr. Joran Lokkerbol (mathematisch econoom) een budget impact analyse (BIA) om de economische effecten in kaart te brengen die ontstaan bij de implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk. Die baten kunnen ontstaan als de interventies in de praktijk leiden tot een afname van zorgkosten of een toename van arbeidsproductiviteit. De intrinsieke waarden van onderzoek (kennis) en zorg (gezondheid) zijn buiten beschouwing gelaten in deze economische investeringsanalyse.

Geschatte baten

Bij 5 studies kon berekend worden in welke mate zij baten kunnen opleveren als de uitkomsten worden toegepast in de GGz. De geschatte maatschappelijke baten tellen op tot € 2,4 miljard, waarvan bijna € 1 miljard door potentiële besparingen in de zorg en € 1,4 miljard door toegenomen arbeidsproductiviteit. Daarmee wordt de investering in zorgonderzoek ruimschoots terugverdiend. De economische investeringsanalyse is beschreven en samengevat in het rapport ‘Rendeert zorgonderzoek in de GGz?’. Zorgvisie heeft er een artikel over geschreven: 'Investeren rendeert' (Zorgvisie 8, juli 2016). 

Meer informatie

]]>
news-165 Fri, 08 Jul 2016 14:14:00 +0200 Datamanagement bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/datamanagement-bij-onderzoek/ Onderzoekers leveren aan het eind van hun project data op die vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen zijn. Daarmee volgt ZonMw de breed toegepaste principes van FAIR-data; data die Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. ZonMw heeft daarvoor een werkwijze datamanagement gelanceerd onder de naam ‘Toegang tot Data’. FAIR-data

ZonMw stimuleert hergebruik van data op 2 manieren. In de 1e plaats doordat bij de uitvoering van alle door ZonMw gefinancierde onderzoeken datamanagement voortaan een vaste plek heeft. Datamanagement is een vereiste op grond van de ZonMw-subsidiebepalingen. Dit betekent voor de onderzoeker dat hij voor aanvang van zijn project een datamanagementplan opstelt. Hierin staat hoe hij zijn dataverzameling FAIR gaat maken. Op de 2e plaats motiveert hij in de subsidie-aanvraag of hij gebruik kan maken van bestaande data of dat hij nieuwe data gaat verzamelen.

Open science en open access

‘Toegang tot data’ is een speerpunt in het nieuwe beleidsplan van ZonMw (2016-2020). Vanuit haar rol als onderzoeksfinancier werkt ZonMw mee in (inter)nationale ontwikkelingen voor ‘open science’, zoals in gang gezet onder het Nederlandse EU-voorzitterschap, in het Landelijk coördinatiepunt research datamanagement (VSNU-SURF) en Data4Lifescience (NFU).  Zo komen actuele ontwikkelingen op het gebied van datamanagement direct beschikbaar voor ZonMw-programma’s.

Impact vergroten

Effectief volksgezondheidsbeleid en succesvol wetenschappelijk gezondheidsonderzoek zijn beide afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens over de volksgezondheid. Databestanden zijn een belangrijk resultaat van ZonMw-projecten. Goed datamanagement vergroot de impact van een project: data worden bruikbaar voor nieuw onderzoek en onderzoeksresultaten kunnen worden geverifieerd.

Meer informatie

]]>
news-355 Wed, 15 Apr 2015 18:19:00 +0200 Betere en goedkopere zorg dankzij evaluaties http://mediator.zonmw.nl/mediator-special-april-2014/betere-en-goedkopere-zorg-dankzij-evaluaties/ Al 15 jaar timmert het ZonMw-doelmatigheidsprogramma aan de weg. Resultaat: we weten steeds beter welke behandelingen de beste resultaten geven in combinatie met lage kosten. Geen wonder dat dit evaluatieonderzoek volop in de belangstelling staat. Prof. dr. Pauline Meurs, voorzitter van ZonMw, reageert enthousiast: ‘Artsen vragen nu zelf om dergelijke evaluaties.’  

]]>