ZonMw tijdlijn Impact realiseren https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Impact realiseren nl-nl Thu, 13 Aug 2020 10:38:55 +0200 Thu, 13 Aug 2020 10:38:55 +0200 TYPO3 news-5816 Mon, 22 Jun 2020 08:48:00 +0200 Tips over borgen uit Palliantieprojecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-over-borgen-uit-palliantieprojecten/ In de Palliantieprojecten wordt veel ervaring opgedaan met de implementatie en borging van nieuwe werkwijzen in de palliatieve zorg. Bij afronding van de projecten vragen wij in het eindverslag aan de projectleiders welke lessen zij geleerd hebben en welke tips zij hebben voor andere projectleiders. Hier delen wij deze lessen en tips graag met jullie! Betrekken van eindgebruikers en belanghebbenden

Patiënten en naasten

Betrek patiënten en naasten vanaf de start van een project. Dat betekent dat je hen niet alleen informeert, maar dat je ook samen met hen de onderzoeksinhoud, onderzoeksagenda en het proces bepaalt. Het stelt je in staat om samen iets te ontwikkelen dat daadwerkelijk aansluit bij de behoefte, context, wensen en mogelijkheden van de eindgebruikers. Zo kom je tot een in de praktijk toepasbaar product dat aansluit bij de behoefte. Je kunt bijvoorbeeld focusgroepgesprekken organiseren voordat een onderzoek wordt ingediend voor subsidie. Maar ook voor en tijdens het ontwikkelen van middelen voor patiënt en naasten. Denk daarbij goed na over de juiste opzet die juist bij deze groep patiënten past. Zo kun je bijvoorbeeld met beeldmateriaal werken.

Wanneer naasten/nabestaanden een informatiebron zijn, formuleer dan een goede strategie voor het werven van patiënten voor je onderzoek. Bijvoorbeeld door zorgverleners goed te instrueren en draagvlak te creëren, te enthousiasmeren en medeverantwoordelijkheid te geven, zodat naasten op het juiste moment om medewerking wordt gevraagd: wanneer de patiënten betreffende zorg ontvangen en niet pas bij de evaluatie van de nieuwe werkwijze.

Zorgprofessionals

Het betrekken van inhoudelijk deskundige professionals die werkzaam zijn in de praktijk is waardevol. Professionals uit de praktijk kunnen makkelijker collega’s in de eigen en in andere organisaties laten zien dat het project aansluit bij hun behoeften. Dit kan helpen bij het motiveren om mee te doen aan een project. Door de intensieve samenwerking kan het project resulteren in waardevolle kennis en producten, zowel voor de wetenschap als voor de zorgpraktijk en patiënt. Verdiep je tijdig in de AVG met betrekking tot het verkrijgen van contactgegevens van zorgverleners, omdat je toestemming van hen nodig hebt. Goede communicatie over doel en opbrengst helpt hierbij.

Projectambassadeurs

Stel bij elke zorgorganisatie die meedoet in je project 1 of meerdere projectambassadeurs aan. Projectambassadeurs hebben een grote affiniteit met en betrokkenheid bij het onderwerp. Ze zijn onmisbaar voor het onder de aandacht brengen, maar vooral het onder de aandacht houden, van de nieuwe werkwijze binnen de zorgorganisatie. Dit betekent een goede communicatievaardigheid tijdens het project. Ook als er even niets te melden valt. Een ambassadeur kan ook het enthousiasme en de motivatie bij mensen kan vergroten.

Implementatiedeskundigen

Betrek ook mensen met specifiek implementatie-expertise in je project, zoals bijvoorbeeld kwaliteitsmedewerkers, implementatiespecialisten of scholingsmedewerkers. Idealiter kennen zij de organisatie en weten hierdoor hoe zij teamleden kunnen motiveren, wat de behoeften zijn en waar mogelijke belemmeringen voor implementatie aanwezig zijn. Ook kunnen zij een belangrijke rol spelen in de borging van resultaten. Daarnaast is een bijeenkomst organiseren tijdens het project een optie, waarbij je implementatiedeskundigen kunt informeren, instrueren en ervaringen met elkaar kunt laten delen over implementatie. Door deze activiteiten blijven de deskundigen betrokken bij het project, kunnen zij van elkaar leren en kunnen zij problemen waar zij tegenaan lopen samen bespreken.

Samenwerking

Landelijke belangenorganisaties

Zorg voor ruime en gevarieerde steun vanuit landelijke belangenorganisaties voor het project, bijvoorbeeld beroepsverenigingen of patiëntenverenigingen. Zij zijn onmisbaar voor input van ontwikkelfase tot het eindresultaat. Tevens zorgt deze steun ervoor dat de belangenorganisaties ‘mede-eigenaar’ zijn van de inhoud van de eindproducten, wat de borging in de eindfase stimuleert.
Je kunt als onderzoeker niet alles overzien (‘blinde vlekken’), daarvoor heb je partners uit het veld nodig. Partners betrekken bij je onderzoek of interventie helpt om al in een vroeg stadium bekendheid en draagvlak te creëren voor je eindproduct.

Zet een klankbordgroep op waarin verschillende landelijke organisaties uit het veld breed vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen waardevolle tips en commentaar vanuit verschillende invalshoeken leveren. Bovendien kunnen zij feedback geven op tussentijdse versies van de eindproducten, en op de borging ervan. Vergeet niet om in de begroting een post op te nemen voor regelmatige consultatie van deze groep.

Samenwerken met vormgever

Betrek een vormgever vroeg genoeg in het proces. Bij de ontwikkeling van toepassingen/instrumenten is het aan te raden om samen te werken met een vormgever en deze (deels) al in het inhoudelijke proces te betrekken. De vormgever kan zo beter interacteren met de eindgebruikers. Daarmee vergroot je de aantrekkelijkheid, herkenbaarheid,  toegankelijkheid en overzichtelijkheid van het instrument.

Multidisciplinaire teams

Betrek in je projectgroep verschillende zorgprofessionals, een onderwijskundige, onderzoekers en een patiëntvertegenwoordiger. De verschillende disciplines kunnen vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage leveren in je project, wat resulteert in betere aansluiting bij de doelgroep.

Algemene tips over borging

Organiseren bijeenkomsten

Organiseer bij een (zorg)organisatie een college, workshop of bijeenkomst. Dit vereist een tijdsinvestering, maar het komt ook weer implementatie en disseminatie ten goede. Het zorgt voor meer onderlinge betrokkenheid.

Aansluiten bij bestaande werkwijzen en producten

Aansluiting bij bestaande werkwijzen en routines vergroot de kans op succesvolle implementatie. Door aansluiting bij een bestaand product, dat al bekend is en gebruikt wordt door de doelgroep, heb je meteen een groot bereik zonder extra communicatie en pr middelen.

Opname in organisatie- en opleidingsbeleid

Om een nieuwe werkwijze te laten landen in een organisatie is het van belang dat deze werkwijze aansluit bij, of opgenomen wordt in, het organisatie- en/of opleidingsbeleid. Dit laat zien dat het management de nieuwe werkwijze ondersteunt.

Maatwerk bieden

Maatwerk levert een betere borging op binnen een zorgorganisatie. Bied daarom mogelijkheid tot aanpassing van de nieuwe werkwijze en/of het bijbehorende materiaal naar de behoeften van individuele zorgorganisatie of –afdelingen. Hierdoor sluit de nieuwe werkwijze bijvoorbeeld beter aan bij bestaande routines.

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg juni 2020. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan

Meer informatie

 

]]>
news-5483 Wed, 25 Mar 2020 14:33:21 +0100 Goedkoop, gezond eten voor iedereen met een krappe beurs https://publicaties.zonmw.nl/goedkoop-gezond-eten-voor-iedereen-met-een-krappe-beurs/ Hoe help je mensen met een krappe beurs te kiezen voor goedkope, gezonde voeding? Recent kreeg het project 'Goedkoop gezonde voeding' een implementatie-impuls uit de programmalijn Kennisbenutting en implementatie. Hiermee brengen zij de bijeenkomst voor inwoners en de e-learning voor diëtisten ook naar andere regio's. Lees het interview met het projectteam. news-5338 Mon, 10 Feb 2020 14:04:00 +0100 Hoe ziet de buitenwereld ZonMw? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-ziet-de-buitenwereld-zonmw/ Afgelopen najaar heeft ZonMw een onderzoek naar haar reputatie laten uitvoeren door Motivaction. Wij waarderen het zeer dat een groot aantal nieuwsbrieflezers heeft deelgenomen. Door het grote aantal deelnemers heeft het onderzoek resultaten opgeleverd waar we als ZonMw echt mee aan de slag kunnen. Resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn recent aan ons gepresenteerd. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat ZonMw wordt gezien als een degelijke, betrouwbare en kwaliteitsgerichte organisatie met als primaire taak kennisontwikkeling. Als gemiddelde reputatiescore krijgen we een 7. Een heel mooie score en mooie erkenning, waar we blij mee zijn. Tegelijk blijkt uit het onderzoek dat enkele andere taken die ZonMw uitvoert en belangrijk vindt, minder worden herkend. Dit betreft taken als:  “bevorderen van implementeren” en “signaleren”. Deelnemers aan het onderzoek onderkennen wel het belang van deze taken voor ZonMw. Ook wordt aangegeven dat ZonMw nog transparanter mag zijn en minder bureaucratisch. Het onderzoek geeft ons een goede mix van positieve feedback en ook enkele aandachtspunten waarmee we echt aan de slag gaan.

Onderzoek

Het kwantitatieve onderzoek was een vervolg op een kwalitatief onderzoek dat in de zomer van 2019 is gehouden. Via paneldiscussies willen we nog enkele onderwerpen, die in beide onderzoeken naar voren zijn gekomen, verder verdiepen. Op die manier krijgen we niet alleen zicht op de punten waar we gezien onze reputatie aan moeten werken, maar verwachten we ook meer inzicht ter verkrijgen hoe we dat het beste kunnen doen. Het bureau Motivaction heeft alle onderzoeken voor ons uitgevoerd.

]]>
news-5127 Fri, 10 Jan 2020 09:31:48 +0100 Oproep voor abstracts EIE2020 https://implementation.eu/call-for-abstracts/ Bent u werkzaam in implementatiewetenschap of praktijk als onderzoeker, organisatorisch leider, intermediair, beleidsontwikkelaar, consultant of in een andere rol? Dien dan een ​​abstract in vóór 19 januari 2020 bij EIE2020. news-4807 Wed, 13 Nov 2019 15:47:00 +0100 Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie http://www.zonmw.nl/20jaarpreventie Een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap. Plus betere methodieken en interventies voor de praktijk. Het zijn opbrengsten van kennisinfrastructuren, zoals academische werkplaatsen waar beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'. news-4829 Wed, 13 Nov 2019 13:25:00 +0100 ‘Met implementatie brengen we preventie verder’ https://publicaties.zonmw.nl/met-implementatie-brengen-we-preventie-verder/ Huisarts dr. Ivo Smeele is voorzitter van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventie-programma. ‘Succesvolle implementatie is een kwestie van lange adem.’ Hoe kan je implementatie tot een succes maken?  

Je leest het in dit interview

]]>
news-4014 Wed, 08 May 2019 15:15:00 +0200 Kennisbenutting: begin al vóór de start van het project https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisbenutting-begin-al-voor-de-start-van-het-project/ Hoe zorg je ervoor dat onderzoeksresultaten niet liggen te verstoffen op de plank, maar daadwerkelijk gebruikt worden in de praktijk? Op 4 april organiseerden ZonMw, Vilans en Movisie een projectleidersbijeenkomst om tips en kennis hierover uit te wisselen. Wat hebben de onderzoekers hieraan gehad? Voor deze bijeenkomst nodigden we projectleiders uit die aan de start van hun project staan. Zo kunnen zij de opgedane tips en kennis direct toepassen gedurende de hele loop van hun project.

Ervaringen

Sharissa Corporaal is manager onderzoek en innovatie bij Avoord, een lokale zorginstelling voor ouderen in de gemeente Etten-Leur, Zundert en Rijsbergen. ‘We zitten bijna allemaal in de startfase, wat veel administratief werk met zich meebrengt. Zeker omdat we allemaal samenwerken met meerdere partijen binnen onze projecten. Het is nuttig om ervaringen uit te wisselen hoe je hier praktisch mee om kunt gaan.’

Mandy Los (programmaleider Stichting Transmurale zorg, netwerk dementie Haaglanden) vond het vooral leuk om de ideeën van de deelnemers te vergelijken. Ook vond zij het contact met de andere deelnemers heel waardevol: ‘Er zijn veel dingen die bij ons vanuit het meerjarenplan geïnitieerd worden, die veel overlap hebben met aspecten uit de projecten die hier zijn gepresenteerd vandaag. Ik ga dus zeker contact onderhouden om op de hoogte te blijven van wat die andere projecten aan het ontwikkelen zijn, zo hoeven wij niet opnieuw het wiel uit te vinden.’

Isolde Verburgt en Betty Boomsma zijn beide projectcoördinator bij Superdivers den Haag. Verburgt: ‘Ik vond het leuk om hier te zijn, om de mensen van ZonMw te leren kennen en om verbinding te zoeken met onder andere een vergelijkbaar project uit Rotterdam.’

Boomsma: ‘Vanmiddag hebben we vooral een bevestiging gekregen dat we een goed plan hebben. We hebben in korte tijd een goede aanvraag neergezet: het betrekken van de praktijk, ouderen zelf, mantelzorgers, sociaal werkers; het zit er allemaal in.’

Lastig, maar niet onmogelijk

In het tweede deel van de middag gingen de deelnemers in groepjes uiteen om een collage te maken van hun ideale projectresultaat.

Boomsma: ‘Het was een zinvolle middag, en het is fijn dat er aan het begin van de projecten al contacten worden gelegd. Ook doe je heel veel verschillende kennis op op zo’n middag. Door samen in kleine groepjes aan een opdracht te werken ontstaat interactie en maak je een verdiepingsslag. Dat maakt het contact met anderen makkelijker, en dat is natuurlijk waar je voor komt.’

Is het haalbaar om vanaf het begin bezig te zijn met kennisbenutting in de praktijk?

Corporaal: ‘De nadruk lag vandaag op kennisbenutting aan het einde van je project. Dat is lastig om van tevoren vorm te geven. Je weet tenslotte nog niet wat de opbrengsten van je project gaan zijn, of in welke vorm je die moet aanbieden aan je doelgroep. Maar: lastig is niet onmogelijk. Wat ik nuttig vond was dat Vilans al profielen heeft opgesteld van de verschillende doelgroepen en welke informatievormen bij hen aansluiten. Al met al dus goed om al aan het begin van je project na te denken hoe je het eindproduct moet realiseren.’

Tips&Tricks

Jacomine de Lange, Hogeschool Rotterdam en projectleider van VitaDem:

 • Ontwerp en evalueer binnen een lerend netwerk van praktijk, ervaringsdeskundigen, onderzoek, onderwijs, (en schep ruimte voor innovatie).
 • Houd het management betrokken.
 • Wees duidelijk over ieders rol en eigenaarschap.

Lisa Delmee en Annemieke Hoogland, Vilans:

 • Denk in een vroeg stadium van het onderzoek goed na over wie er baat heeft bij de resultaten, houd dit goed voor ogen. Denk vervolgens na hoe die personen bereikt kunnen worden en schakel daarbij hulp in van een communicatieafdeling of kenniscentrum. Vraag gedurende het onderzoek ook aan de doelgroep (de eindgebruiker van de resultaten) op welke manier zij de kennis het liefste tot zich zouden nemen.
 • Voor (zorg)professionals is het verwarrend als er rondom hetzelfde onderwerp verschillende vergelijkbare kennis(producten) worden verspreid. Werk daarom samen met andere onderzoeken die dezelfde doelgroep willen bereiken en bundel de resultaten, indien mogelijk, in een deelbaar product.
 • Maak gebruik van bestaande kanalen om de kennis te verspreiden. Waar komt de doelgroep? Zorg dat daar de resultaten in een passende vorm worden aangeboden.

Bent u tijdens de sessie over kennisdelen geïnspireerd geraakt en wilt u uw idee toetsen? Of hebt u juist vragen over wat mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het verspreiden van de resultaten van uw onderzoek? Maak dan een afspraak met Lisa en/of Annemieke van Vilans. Zij kunnen een uur met u meedenken, u op ideeën brengen of helpen een richting te kiezen. Mail naar a.hoogland@vilans.nl of l.delmee@vilans.nl 

Meer informatie

 • Lees meer over implementatie
 • Lees meer over maatschappelijke impact
 • Infographic veerkracht: Een mooi voorbeeld hoe de uitkomsten van verschillende onderzoeken samenkomen in één publicatie, waarbij een heel praktische vertaling van de onderzoeksresultaten in een stappenplan is gemaakt. 
 • Boekje 'Een goed leven met dementie'. Over samenwerken vanuit verschillende perspectieven: kenniscentrum, onderwijs, praktijk. 
 • Samen Beslissen: Een mooi voorbeeld hoe je de resultaten van je onderzoek in verschillende vormen voor verschillende doelgroepen kunt gieten. Denk aan een quiz, een infographic, een gesprekshandleiding, een filmpje. Praktisch en toepasbaar.

 

 

]]>
news-3924 Wed, 17 Apr 2019 10:14:59 +0200 Vooraankondiging subsidieoproep ‘Implementatieronde Preventieprogramma’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-implementatieronde-preventieprogramma/ Het Preventieprogramma heeft mooie onderzoeksresultaten opgeleverd. We willen graag dat de resultaten die relevant zijn voor de praktijk op de juiste plek terecht komen. Focus subsidieoproep

Het doel van de subsidieoproep is om de benutting en toepassing van projectresultaten van het Preventieprogramma in de praktijk te stimuleren. De focus ligt op samenwerking tussen projecten uit het Preventieprogramma en professionals uit de praktijk. Samenwerking is ook mogelijk met relevante projecten uit andere ZonMw programma’s.

Het streven is om de subsidieoproep in de tweede helft van mei te open te stellen.

Informatiebijeenkomst

Op 11 juni organiseren we een informatiebijeenkomst. Heeft u interesse in het bijwonen van de bijeenkomst, geef dit dan alvast aan via een e-mail aan implementatiepreventie@zonmw.nl onder vermelding van het onderwerp ‘Informatiebijeenkomst implementatieronde Preventieprogramma’.

Op de hoogte blijven? Abonneer u op de nieuwsbrief en houd de website in de gaten: www.zonmw.nl/preventie

]]>
news-3562 Sun, 03 Feb 2019 16:55:50 +0100 Innovatiecafé Implementatie op 7 februari https://www.zorgvoorinnoveren.nl/bijeenkomsten/detail/innovatiecafe-implementatie/ Heb jij vragen over het implementeren van jouw innovatie in de zorg? Op donderdagmiddag 7 februari a.s. staat een team van implementatie experts van ZonMw en Zorg voor innoveren klaar om jou te helpen. Geef je snel op voor het Innovatiecafé Implementatie. news-3505 Thu, 24 Jan 2019 14:07:00 +0100 Masterclass implementatie in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/masterclass-implementatie-in-de-ggz/ Het denken over en werken aan implementatie van onderzoeksresultaten roept vaak veel vragen op. Het Onderzoeksprogramma ggz organiseert daarom op 12 maart 2019 een masterclass waarin de implementatie van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg centraal staat. Het doel van effectieve implementatie is dat de eindgebruikers – cliënten en naasten – profiteren van kennis die uit projecten naar voren komt. Implementatie gaat echter niet vanzelf en de weg naar de praktijk duurt vaak lang.

Verschillende sessies

Tijdens de masterclass worden daarom door verschillende experts sessies gegeven over het invoeren, opschalen en implementeren van onderzoeksresultaten. Denk aan implementatietools, het verkrijgen van financiering binnen de huidige wet- en regelgeving van de ggz en de implementatie van e-health. De dag wordt voorgezeten door Ellen Vedel, lid van de raad van bestuur van het Sinai Centrum en commissielid van het Onderzoeksprogramma ggz.

Inschrijving staat open voor alle geïnteresseerden en in het bijzonder voor de projectleiders van het Onderzoeksprogramma ggz.

Meer informatie


Download het volledige programma

Meld u aan via het online aanmeldformulier (deelname is kosteloos)

]]>
news-3349 Thu, 13 Dec 2018 12:56:21 +0100 ZonMw bouwt mee aan de kennisbasis over implementatie en stimuleert de toepassing ervan https://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/detail/hoe-implementeer-je-het-beweegziekenhuis/ Een groep van 5 -academische- ziekenhuizen nam het initiatief gezamenlijk het concept ‘beweegziekenhuizen’ te implementeren. Daaruit ontstond het plan een ‘implementatiecursus’ te ontwikkelen, ter ondersteuning van hun activiteiten. Ze kregen daarbij hulp van Leti van Bodegom-Vos (LUMC), eerder deelnemer aan het ZonMw-programma ‘Implementatie-fellowship’, en van Gerdie van Asseldonk, implementatiespecialist bij ZonMw. news-2744 Wed, 18 Jul 2018 09:00:00 +0200 Stimuleren van implementatie: de rol van onderzoeksfinanciers https://www.qruxx.com/stimuleren-van-implementatie-de-rol-van-onderzoeksfinanciers/ Implementatie gaat niet vanzelf. Onderzoeksfinanciers zoals ZonMw kunnen hierbij helpen. Lees in het artikel van Barbara van der Linden hoe 4 internationale onderzoeksfinanciers dat doen en welke vraagstukken daarbij belangrijk zijn.  

]]>
news-2743 Wed, 11 Jul 2018 15:59:17 +0200 Hoe kunnen we effectief en efficiënt evidence based interventies implementeren? https://www.qruxx.com/implementation-research-and-practice-a-focus-on-the-how/ Implementatieonderzoek richt zich op de vraag hoe we effectief en efficiënt evidence based interventies kunnen implementeren. Enola Proctor, vooraanstaand implementatieonderzoeker uit de VS legt uit dat implementatieonderzoek anders is dan effectiviteitsonderzoek.  

]]>
news-2706 Thu, 05 Jul 2018 10:27:31 +0200 Nationale en internationale implementatie netwerken https://www.qruxx.com/nationale-en-internationale-implementatienetwerken/ Pauline Goense en Bianca Albers vertellen over nationale en internationale implementatie netwerken. Lees in het artikel 'Nationale en internationale implementatienetwerken' hoe die netwerken helpen bij kennisuitwisseling en bij het tot stand brengen van waardevolle ontmoetingen.  

]]>
news-2584 Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0200 Implementatie-expertise in Nederland https://www.qruxx.com/implementatie-expertise-in-nederland-een-update/ Implementatie experts zijn schapen met 5 poten die je kunnen helpen bij implementatie trajecten. Het artikel ‘Implementatie-experts een update’ laat zien wat die expertise inhoudt en waar implementatie-experts te vinden zijn.  

]]>
news-2583 Tue, 12 Jun 2018 15:52:33 +0200 Trends in implementatie https://www.qruxx.com/trends-in-implementatie/ Succesvol implementeren anno 2018: goed voorbereid, systematisch, adaptief, lerend en met voldoende expertise en ondersteuning te werk gaan. In het artikel ‘Trends in implementatie’ geven Barbara van der Linden en Gera Welker een overzicht van de nieuwste inzichten om succesvol aan de slag te gaan met implementatie.  

]]>
news-2118 Thu, 01 Feb 2018 16:25:47 +0100 Nieuwe implementatiemedewerker GCZ stelt zich voor https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-implementatiemedewerker-gcz-stelt-zich-voor/ Mijn naam is Marie-José van Rooy en sinds begin 2018 vervul ik de rol van implementatiemedewerker bij het cluster Gehandicapten en Chronisch Zieken (GCZ) van ZonMw. Voordat ik 12,5 jaar geleden bij ZonMw kwam werken, was ik onderzoeker en manager in de ggz gezondheidszorg. De rode draad in mijn werk is altijd innovatie en kwaliteitsverbetering van de zorg geweest. Daar loop ik warm voor, ook in mijn nieuwe functie! Impact creëren 

Binnen ons team denk ik mee over hoe we zoveel mogelijk impact kunnen creëren met onze programma’s en projecten. Daarmee bedoel ik dat onze programma’s zichtbaar het verschil moeten maken in de praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat ik pas tevreden ben als ik constateer dat er écht iets verbeterd is voor chronische zieke en gehandicapte mensen. Om impact te creëren is het nodig dat ZonMw precies díe kennis laat ontwikkelen waaraan behoefte is bij de gebruiker van die kennis; zorg- en onderwijsprofessionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en natuurlijk de mensen met een chronische ziekte of handicap zelf. Daarom is het belangrijk dat onderzoekers samenwerken met hen. En concrete eindproducten opleveren, zoals een draaiboek of een checklist. Hiermee kunnen zorgprofessionals en beleidsmakers écht aan de slag.  Zodat we met z’n allen échte verbeteringen tot stand kunnen brengen.

Ervaringsdeskundigen doen mee aan onderzoek

In onze programma’s creëren we ruimte voor de participatie van ervaringsdeskundigen. Mensen met een chronische ziekte of handicap zijn in mijn optiek een vanzelfsprekende samenwerkingspartij bij onderzoek. We weten immers dat samenwerking van onderzoekers met de eindgebruiker de kans op daadwerkelijk gebruik van de ontwikkelde kennis vergroot. Ook hiervoor maak ik me graag sterk in mijn nieuwe rol. 

Kennis voor gemeenten

Mijn speciale aandacht hebben de lokale ontwikkelingen zoals de integrale wijze van werken, maatwerk bieden, eigen netwerk gebruiken, inzetten op preventie en stimuleren van zelfredzaamheid. Dit alles heeft te maken met de transformatie van het sociaal domein binnen gemeenten. Sinds de transities in 2015 heb ik diverse programma’s van ZonMw ondersteund bij hoe zij beter aan kunnen sluiten bij de behoeften en de cultuur van gemeenten. Om hier achter te komen en hoe we kunnen aansluiten bij de cultuur van de gemeentelijke organisatie, organiseer ik bijvoorbeeld werkbezoeken voor mijn collega’s bij gemeenten. Op die manier hoop ik de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap of chronische ziekte te helpen verbeteren.

Passend onderzoek

De gemeenten en de organisaties waarmee zij samenwerken hebben een enorme uitdaging gekregen om het anders en beter te organiseren, faciliteren en uitvoeren. Daar hoort passend onderzoek bij dat ondersteunend is voor de lerende uitvoeringspraktijk. Om gemeenten daarbij te ondersteunen verdiep ik me in kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals actie-onderzoek. Deze vorm van onderzoek kan al tijdens het proces snelle en praktische resultaten opleveren ter ondersteuning van de vernieuwing van het gemeentebeleid en de professionele praktijk. Ik heb een klein prettig leesbaar boekje laten maken waarin drie mooie voorbeelden van vernieuwingen met passend onderzoek staan beschreven. Deze zullen u zeker inspireren!   

Meer informatie

]]>
news-1799 Wed, 15 Nov 2017 10:36:44 +0100 Avoidable waste in research: the potential use of digital tools and e-research https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/avoidable-waste-in-research-the-potential-use-of-digital-tools-and-e-research/ Vorige maand sprak Paul Glasziou, professor Evidence-Based Medicine aan de Bond University in Australië, bij ZonMw over het verbeteren van het onderzoeksproces. Rode draad waren de mogelijkheden die automatisering biedt om verschillende onderdelen van het onderzoeksproces te verbeteren en de rol die een onderzoeksfinancier daarbij kan spelen. Automatiseer systematic reviews

Idealiter wil je voorafgaand aan een onderzoek een overzicht krijgen van de huidige staat van het kennisveld. Systematic reviews zijn hier een goed middel voor. Die zijn echter kostbaar en kosten veel tijd (tot wel 2 jaar). Prof. Glasziou ziet automatisering als een oplossing voor dit probleem. Hij kijkt bij elke stap van het maken van een systematic review of software het proces kan versnellen en verbeteren. Hoewel de voortgang nu nog langzaam gaat, is hij hoopvol dat een systematic review over een paar jaar nog maar 2 weken tijd kost.

Verbeter registratie van onderzoeken

Een doorn in het oog van prof. Glasziou is het niet publiceren van onderzoeksresultaten. Met name negatieve resultaten worden dikwijls niet gepubliceerd. Dit leidt tot dubbelonderzoek, het verloren gaan van kennis, en vertraagt de innovatie in de medische wereld. Hoewel dit probleem al jaren bekend is, worden oplossingen maar mondjesmaat toegepast. Het vooraf registeren van onderzoeken (inclusief vraag, methode, en verwachte resultaten) is wat hem betreft de oplossing. Het publiek toegankelijk maken van alle onderzoeksmaterialen betekent ook dat de publicatie niet het enige is dat naar buiten komt. Bij clinical trials is registratie al langer gebruikelijk, maar andere onderzoeksvelden liggen nog achter. Voor ZonMw kan hier een rol liggen: verplicht registreren van je onderzoek is nodig om voor financiering in aanmerking te komen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er goede registers zijn.

Verbeter de peer review van subsidieaanvragen

Prof. Glasziou raadde ons aan om kritisch te kijken naar het review proces van subsidieaanvragen. Onderzoek heeft uitgewezen dat reviewers grote delen van aanvragen geregeld niet lezen. Meer gestructureerde samenvattingen kunnen helpen om hoofdpunten (zoals randomisatie, beschrijving van de interventie etc.) gemakkelijker inzichtelijk te maken. Tot slot ziet hij mogelijkheden om het reviewproces te automatiseren (bijv. door textmining) zodat het sneller en betrouwbaarder wordt (bijv. het oordeel over statistische methodiek).

Rol onderzoeksfinancier

Glasziou deelt onderzoeksfinanciers als ZonMw een leidende rol toe als het gaat om verbeteren van de kwaliteit van onderzoek: door eisen te stellen wat betreft het verder bouwen op bestaande kennis en op openbaarheid van alle onderzoeksproducten (designs, data, resultaten). Ook moeten financiers voortdurend kritisch kijken naar efficiency en open staan voor versnellende innovaties zoals automatisering.

Meer informatie

Lees meer over het Netwerk Bruikbaar Onderzoek.

]]>
news-1497 Mon, 21 Aug 2017 15:32:58 +0200 Succesvol implementeren: leren van internationale aanpakken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/succesvol-implementeren-leren-van-internationale-aanpakken/ Financiers van gezondheidsonderzoek kunnen implementatie van onderzoeksresultaten stimuleren, zonder zelf de verantwoordelijkheid over te nemen. Zij verlenen subsidies voor implementatieprojecten, bevorderen samenwerking tussen onderzoek en praktijk én verspreiden resultaten in voor praktijk en patiënten begrijpelijke producten. Klik door voor de digitale publicatie. Tijdens een workshop gehouden tijdens de Ensuring Value in Research (EViR) collaborative forum meeting presenteerden ZonMw (NL), NiHR (UK) en PCORI (VS) hun implementatieaanpakken.
Uit de discussie kwamen een aantal uitgangspunten naar voren die zorgen voor succesvol implementatiebeleid:

 • Geïntegreerde langetermijnaanpak
 • Leren van ervaringen
 • Versterken van bestaande kanalen, netwerken en andere structuren
 • Aantonen van impact

Lees hier de volledige digitale publicatie

]]>
news-2108 Tue, 11 Jul 2017 09:58:00 +0200 Symposium InZicht congres Vision 2017: Research and implementation, a joint (ad)venture https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-inzicht-congres-vision-2017-research-and-implementation-a-joint-adventure/ Van 24 tot en met 29 juni jl. vond in Den Haag het internationale congres Vision 2017 plaats. Tijdens het congres organiseerde InZicht een symposium over implementatie van kennis in de praktijk. Lees hier het verslag. Hoe worden onderzoeksresultaten overgebracht en geïmplementeerd in de praktijk? Wat kunnen wij doen om implementatie te faciliteren en bevorderen? Dit was de focus van het Vision 2017 symposium te Den Haag, georganiseerd door InZicht op 26 juni 2017. Lees het volledige verslag hier.

]]>
news-1079 Tue, 18 Apr 2017 14:37:00 +0200 Tips voor implementatie van interventies in de GGz https://publicaties.zonmw.nl/implementatie-van-interventies-en-kwaliteitsstandaarden-in-de-ggz/ Ruim 40 professionals uit zorg, onderwijs en onderzoek in de GGz delen hun tips en ervaringen met implementatie van kennis in de praktijk.  

]]>
news-909 Wed, 01 Mar 2017 00:00:00 +0100 Netwerkbijeenkomst maatschappelijke impact gezondheidsonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/netwerkbijeenkomst-maatschappelijke-impact-gezondheidsonderzoek/ Op 22 december 2016 organiseerde ZonMw een bijeenkomst van het Netwerk Bruikbaar Onderzoek over de maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek, met name de bruikbaarheid en verbinding van concepten en modellen die dat meetbaar en zichtbaar maken waaronder het Payback-model, contribution mapping en productieve interacties. Lees hier het verslag, programma en de presentaties. Verslag Bijeenkomst Netwerk Bruikbaar Onderzoek 22 december 2016 ZonMw, Den Haag

Programma Netwerkbijeenkomst 22 december 2016

Presentatie Ad prins

Presentatie Maarten Kok 

Presentatie Rinze Benedictus

Presentatie Wija Oortwijn

 

 

 

 

]]>
news-710 Tue, 03 Jan 2017 10:26:15 +0100 ‘Stepped care’ implementatiestrategie kosteneffectief bij veranderingen in gynaecologiezorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stepped-care-implementatiestrategie-kosteneffectief-bij-veranderingen-in-gynaecologiezorg/ 14 ziekenhuizen hebben een ‘versneld herstel’ perioperatief zorgprogramma (ERAS) bij gynaecologische operaties geïmplementeerd. De innovatieve stapsgewijze implementatiestrategie bleek net zo effectief als de traditionele doorbraak strategie en kostte minder. Stapsgewijze strategie

De strategie bestaat uit 4 stappen die toenemen in intensiteit van activiteiten. Na iedere stap wordt bepaald of de verandering succesvol is ingevoerd en of er een intensievere volgende stap nodig is. De eerste stap bestaat uit het verspreiden van de vernieuwing, de tweede stap bestaat uit scholing over de vernieuwing, de derde stap maakt gebruik van lokale opinieleiders en bij de vierde stap wordt een op maat gemaakt advies gegeven.

Resultaten

Uit de studie blijkt dat de veranderingen succesvol ingevoerd werden bij zowel de nieuwe stapsgewijze implementatie strategie als bij de traditionele doorbraak implementatie strategie. Er is geen verschil in hersteltijd, opnameduur, en protocol compliance geobserveerd. De stapsgewijze strategie blijkt kosteneffectiever dan de doorbraak strategie.

Zorgprogramma

Het ERAS programma is afkomstig uit de colorectale chirurgie en middels een doorbraakprogramma geïmplementeerd in 33 ziekenhuizen in Nederland. In dit project werd dit zorgprogramma geïntroduceerd bij gynaecologische operaties.

Meer informatie

]]>
news-539 Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0100 Mooie opbrengsten zichtbaar in slotverklaring leergang ontmoet de expert https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mooie-opbrengsten-zichtbaar-in-slotverklaring-leergang-ontmoet-de-expert/ Dit najaar organiseerde het Ben Sajet centrum een 'Leergang dementiezorg'. De laatste bijeenkomst, gewijd aan 'Implementatie' verzorgde ZonMw-implementatiemedewerker Gerdie van Asseldonk in samenwerking met met Henk Nies (Vilans, VU). De mooie opbrengsten van deze leergang zijn gepubliceerd in een 'slotverklaring'.

Ben Sajet centrum

Het Ben Sajet centrum in Amsterdam bundelt de krachten van regionale organisaties op het terrein van zorg, opleidingen, onderzoek en beleid, vanzelfsprekend samen met de zorgvragers. Het doel is om nieuwe zorgpraktijk te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven van mensen – die op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen – structureel verbetert.

Lees de slotverklaring

]]>
news-378 Wed, 30 Nov 2016 11:22:49 +0100 Implementatielessen Actieplan eHealth https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatielessen-actieplan-ehealth/ Met het Actieplan eHealth versnelt ZonMw de implementatie en daarmee het gebruik van e-health-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg. Het uitgangspunt hierbij is dat e-health een middel is ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid of gezondheidszorg. Een knelpunt voor veel e-health toepassingen is de overgang van de pilot-fase naar implementatie en brede toepassing in de dagelijkse gezondheidszorg, waardoor bewezen succesvolle eHealth toepassingen ‘op de plank’ blijven liggen. In dit magazine leest u de implementatielessen die in de projecten uit het Actieplan eHealth zijn geleerd. De lessen zijn onderverdeeld in de hoofdstukken toepassing in de bedrijfsvoering, toepassing bij professionals en patiënten en toepassing bij zeldzame ziekten. 

Implementatielessen uit de eHealthprojecten

]]>
news-540 Wed, 30 Nov 2016 09:45:00 +0100 ZonMw helpt met implementatietips op Nationale Zorgvernieuwingsdag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-helpt-met-implementatietips-op-nationale-zorgvernieuwingsdag/ Op de fondsenmarkt konden bezoekers terecht bij Inesz van Benten, implementatiedeskundige bij ZonMw. Veel deelnemers vroegen advies over manieren om hun project verder te brengen. Van Benten gaf ze steeds een paar bruikbare tips. Bekijk een selectie van haar tips. Tip 1: Zoek samenwerking

Sluit je aan bij kleinere en grotere netwerken, bij hbo- en mbo-opleidingen, bij gemeenten, bij ouderen- en migrantenorganisaties. Zo zorg je voor draagvlak en kun je meer ‘massa’ maken. Dat vergroot niet alleen de kans dat je idee een weg vindt in de praktijk. Samenwerking is vaak ook een voorwaarde voor subsidie.

Tip 2: Betrek de doelgroep

Heb je een idee voor mensen die laaggeletterd zijn? Zorg dan dat je mensen laat meepraten die zelf laaggeletterd zijn, bijvoorbeeld in een klankbordgroep. Zij kunnen immers het beste beoordelen of het idee past bij wensen en behoeften van de doelgroep. En ze kunnen inschatten of het in de praktijk gaat werken.

Tip 3: Werk stap voor stap

Neem ruim de tijd, werk stapsgewijs en hak je project als het ware in kleine brokken. Begin in één regio of op één locatie, probeer daar uit wat werkt en laat dat aan anderen zien. Heb je succes met je aanpak? Vergroot dan pas de kring. Een gouden regel: denk groot, maar doe klein.

Tip 4: Vorm een breed team

Creatieve geesten verzinnen vaak de mooiste ideeën. Maar je hebt soms anderen nodig om die ideeën om te zetten in een concreet project. Werk samen met strategisch denkende mensen, die planmatig kunnen denken. Het ideale team is een combinatie van kennis, ervaring en expertise. En van verschillende persoonlijke eigenschappen.

Tip 5: Klop aan bij ZonMw

De implementatiemedewerkers van ZonMw denken graag mee over het implementeren van goede ideeën. Desgewenst verzorgen ze workshops of geven ze adviezen. Het begint allemaal met een simpel mailtje.

Meer informatie:

]]>
news-249 Mon, 21 Nov 2016 13:31:40 +0100 Waarom is onderzoek zo belangrijk voor de verpleegkundige praktijk? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/waarom-is-onderzoek-zo-belangrijk-voor-de-verpleegkundige-praktijk/ Verpleegkundigen spelen een rol in veel aspecten van de zorg. Door het verpleegkundig handelen beter te onderbouwen, wordt de kwaliteit van zorg verder verbeterd. Anne Eskes wil onderzoek, onderwijs en praktijk optimaal combineren en neemt daarom deel aan het leiderschapsprogramma ‘Leadership Mentoring in Nursing Research’, dat met subsidie vanuit ZonMw is ontwikkeld. In de wondzorg, onderwerp van het promotieonderzoek van Anne Eskes, bestaat bijvoorbeeld veel variatie in zorg. Van veel behandelingen weten we niet welke de voorkeur heeft, maar zelfs áls we het weten baseren we het handelen niet altijd op bewezen effectiviteit. Kwaliteit van zorg en de wens die te verbeteren staat centraal in alles wat ze doet. Dit doet ze door het verzorgen van onderwijs en het coördineren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Anne Eskes

Toen ze 26 was, promoveerde verpleegkundige Anne Eskes in het Academisch Medisch Centrum (AMC) op onderzoek naar wondzorg. Inmiddels werkt ze als onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en als coördinator aan het Kenniscentrum Achieve. Een eigen onderzoekslijn opzetten en bestendigen, dat is haar grote uitdaging.

Nadenken over implementatietraject

‘Onderzoek binnen het verpleegkundig domein moet idealiter praktijkgericht zijn om zinvol te zijn. En zelfs dan zie je dat nieuwe inzichten uit onderzoek niet vanzelfsprekend hun weg vinden naar de praktijk. Dat heb ik meegemaakt met de resultaten van mijn promotieonderzoek. Het meest effectieve materiaal voor behandeling van donorplaatsen na een huidtransplantatie bleek hydrocolloidverband te zijn. Maar dat was het enige verbandmiddel dat in de praktijk niet voor deze wonden werd gebruikt. Het resultaat was voor sommigen teleurstellend – zij hoopten  dat een ander verbandmiddel het beste was. Bovendien moet je hydrocolloid vaker verwisselen en is het minder goed voorradig. Als ik nu een nieuwe studie zou doen, zou ik in het begin al veel beter nadenken over barrières die verpleegkundigen ervaren in de praktijk om resultaten van wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk beter toepasbaar te maken. Als je de barrières namelijk kent, dan kun je vooraf beter nadenken over het implementatietraject.’

Organiseren van zorg

‘Ik ben blij dat ik mag deelnemen aan het Leiderschapsprogramma. Ik wil graag een eigen onderzoekslijn ontwikkelen, maar ik vind het best lastig om mijn eigen focus daarvoor te vinden. Elke bijeenkomst zet me steeds enorm aan het denken. Door te sparren met elkaar en door kritische vragen die mijn mentoren me stellen, kom ik er verder mee. Ik wil wondzorg nu graag als onderdeel gaan zien van interdisciplinaire zorg voor complexe chirurgische patiënten. Dus niet alleen de toepassing van de beste verbandmaterialen verder onderzoeken, maar ook: hoe organiseer je de zorg in het ziekenhuis en na ontslag? Er zijn zoveel disciplines bij betrokken, bijvoorbeeld medisch specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, huisarts en wijkverpleegkundigen. Verpleegkundigen kunnen in die samenwerking en afstemming een coördinerende rol spelen, maar de vraag is onder meer wat daar allemaal bij komt kijken. We moeten samen met de praktijk onderzoek bedenken en plannen maken die de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.’

Meer informatie

]]>
news-299 Fri, 04 Nov 2016 16:44:00 +0100 Notitie versterken van impact https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/notitie-versterken-van-impact/ Een belangrijk beleidsvoornemen van ZonMw is om de impact van ons werk te vergroten. Uit een interviewronde onder collega’s en landelijke samenwerkingspartners bleek dat we veel bereiken in termen van mooie opbrengsten en het doorgeleiden daarvan naar de praktijk. Maar ook dat er kansen liggen voor bereiken van meer impact.

Door ons meer te ontwikkelen tot kennispartner in kwaliteitscycli samen met relevante partners én door het inzetten van innovatieve financieringsinstrumenten kunnen we een nog betere bijdrage leveren aan het verbeteren van onze gezondheidszorg. Aandachtspunt daarbij is de noodzaak van het ontwikkelen en invoeren van meetinstrumenten om impact zichtbaar te maken. De notitie Versterken van Impact presenteert veel succesvolle projecten die nu al mooie resultaten hebben opgeleverd en geeft een schets van de activiteiten waarmee we in de komende periode aan de slag gaan om nog meer impact te bereiken. 

]]>
news-133 Mon, 25 Jul 2016 16:29:00 +0200 Implementeren is een vak: ervaringen van Bartiméus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementeren-is-een-vak-ervaringen-van-bartimeus/ Hoe zorg je ervoor dat je organisatie werkt volgens de nieuwste inzichten? Bartiméus, expertise-organisatie voor mensen die blind of slechtziend zijn, nam hiervoor implementatiedeskundige Inesz van Benten van ZonMw in de arm. Zij leerde de organisatie om kennis in de praktijk toe te passen en nieuwe inzichten structureel door te voeren. Directeur innovatie en kennis bij Bartiméus Paula Van Woudenberg: 'Het is zendingswerk geweest, om ons gevoelig te maken voor het belang van implementeren.' De implementatiedeskundige van ZonMw heeft de organisatie de afgelopen twee jaar klaargestoomd om implementatietrajecten zelf planmatig te kunnen uitvoeren door te inventariseren, workshops te geven en informatie op het intranet te plaatsen over best practices, handleidingen, oplossingen en literatuur. ‘Implementeren is een vak’, aldus Van Woudenberg. Bartiméus heeft nu voldoende handvatten om ook in de toekomst, kennis te vertalen naar het dagelijks werk in de organisatie.

Meer informatie

]]>
news-165 Fri, 08 Jul 2016 14:14:00 +0200 Datamanagement bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/datamanagement-bij-onderzoek/ Onderzoekers leveren aan het eind van hun project data op die vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen zijn. Daarmee volgt ZonMw de breed toegepaste principes van FAIR-data; data die Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. ZonMw heeft daarvoor een werkwijze datamanagement gelanceerd onder de naam ‘Toegang tot Data’. FAIR-data

ZonMw stimuleert hergebruik van data op 2 manieren. In de 1e plaats doordat bij de uitvoering van alle door ZonMw gefinancierde onderzoeken datamanagement voortaan een vaste plek heeft. Datamanagement is een vereiste op grond van de ZonMw-subsidiebepalingen. Dit betekent voor de onderzoeker dat hij voor aanvang van zijn project een datamanagementplan opstelt. Hierin staat hoe hij zijn dataverzameling FAIR gaat maken. Op de 2e plaats motiveert hij in de subsidie-aanvraag of hij gebruik kan maken van bestaande data of dat hij nieuwe data gaat verzamelen.

Open science en open access

‘Toegang tot data’ is een speerpunt in het nieuwe beleidsplan van ZonMw (2016-2020). Vanuit haar rol als onderzoeksfinancier werkt ZonMw mee in (inter)nationale ontwikkelingen voor ‘open science’, zoals in gang gezet onder het Nederlandse EU-voorzitterschap, in het Landelijk coördinatiepunt research datamanagement (VSNU-SURF) en Data4Lifescience (NFU).  Zo komen actuele ontwikkelingen op het gebied van datamanagement direct beschikbaar voor ZonMw-programma’s.

Impact vergroten

Effectief volksgezondheidsbeleid en succesvol wetenschappelijk gezondheidsonderzoek zijn beide afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens over de volksgezondheid. Databestanden zijn een belangrijk resultaat van ZonMw-projecten. Goed datamanagement vergroot de impact van een project: data worden bruikbaar voor nieuw onderzoek en onderzoeksresultaten kunnen worden geverifieerd.

Meer informatie

]]>