Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cursus 80in30 heeft als doel ouderen inzichten te geven over (eigen) veroudering en (toekomstige) kwetsbaarheid in De cursus 80in’30 (initiatief van Denktank60+Noord) vormt de aftrap voor een bredere beweging onder ouderen in het Noorden. Een zoektocht naar nieuwe vormen van solidariteit

met behoud van individuele vrijheid.Honderd ouderen uit de drie noordelijke provincies werden aangetrokken door deze

aankondiging en namen deel aan een cursus van vijf middagen: informatie en aansluitend debat over de gevolgen voor het eigen handelen. Het debat werd digitaal voortgezet op een besloten discussiesite en de cursus werd afgesloten met een manifest.

 

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord heeft zich niet ontwikkeld als een groot alomvattend natuurlijk ‘’zorgnetwerk’’, maar als een netwerk waarin organisaties participeren die graag een rol spelen in de (zorg)innovatie van de ouderenzorg. Het bestaan van natuurlijke zorgnetwerken is evenwel van groot belang voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan ouderen. Deze netwerken bieden de mogelijkheid om innovaties in de zorg en dienstverlening te kunnen implementeren. Denk hierbij aan het triage-instrument dat ontwikkeld wordt binnen het transitie-experiment van de regio Noord. Het triage-instrument wordt op dit moment uitsluitend toegepast binnen individuele instellingen. Een volgende stap, is om dit binnen natuurlijke zorgnetwerken (zorgketens) toe te passen. Dit zijn geografische gebieden waarbinnen alle partijen samenwerken. Vier netwerkpartners zijn met hun eigen lokale netwerk aan de slag gegaan. Het betreft: gemeente Groningen, Ziekenhuisgroep Twente, TinZ Netwerk Dementie Friesland en Isala Klinieken

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen alle vier de zorgnetwerken is een proces op gang gebracht van netwerkvorming. Dit proces heeft in drie van de vier zorgnetwerken veel meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk voorzien. De screening van ouderen is daadwerkelijk uitgevoerd binnen het Netwerk Dementie Friesland en zal in het najaar 2012 plaatsvinden binnen het netwerk rondom de Ziekenhuisgroep Twente. In de gemeente Groningen is het niet gelukt om het bestand netwerk uit te breiden met een vertegenwoordiging van huisartsen en heeft de screening van de ouderen niet plaatsgevonden. De Isala Klinieken heeft het proces van netwerkvorming op gang gebracht maar was niet zo ver dat concrete acties in het netwerk konden worden gestart binnen de projectperiode.

We hebben geleerd van de ervaringen, positief dan wel negatief, en we gebruiken deze kennis bij het opstellen van ons plannen ten aanzien van de implementatie van onze projecten.

 

Cursis 80 in 30.

Deelnemers hebben zich de vraag gesteld hoe het ouder zijn in 2030 er uit zal zien. Voor henzelf en voor de samenleving in de nabije omgeving. Ze hebben zich gerealiseerd dat afwachten op wat komen gaat er niet bij is. Aan de slag. Daarom is de cursus afgesloten met een manifest. Een verklaring dat zij hun toekomst in eigen hand nemen. Terugkijkend op de cursus hebben deelnemers geconcludeerd dat herhaling van de cursus, maar dan lokaal in het dorp of de buurt, van groot belang is. Maar dan lokaal in het dorp of in de stad.

Daarbij werd aanbevolen om de kennis die in de cursus is opgedaan ook over te brengen op jongere generaties.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord heeft zich niet ontwikkeld als een groot alomvattend natuurlijk ‘zorgnetwerk’. Het bestaan van deze zorgnetwerken is echter van groot belang voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening die aan ouderen wordt geleverd vanuit deze zorgnetwerken. Een natuurlijk zorgnetwerk biedt de mogelijkheid om innovaties te kunnen implementeren. Meer specifiek; 22 organisaties uit het netwerk nemen deel aan het transitie-experiment van de regio Noord. Het triage-instrument wordt op dit moment uitsluitend toegepast binnen deze individuele instellingen. Een volgende stap, is om dit binnen natuurlijke zorgnetwerken (zorgketens) toe te passen. Dit zijn geografische gebieden (ter grootte van een (dorp in een) gemeente of (een wijk in) een stad waarbinnen alle partijen samenwerken.

Binnen deze netwerken zijn alle partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg vertegenwoordigd en is een nadrukkelijke rol voor de oudere weggelegd. De activiteiten van het netwerk richten zich op triage van kwetsbare ouderen en de toeleiding naar zorg en dienstverlening. Zeven netwerkpartners hebben hiervoor een voorstel ingediend. Deze zeven voorstellen zijn beoordeeld op de volgende criteria: passend in het NPO, geografische wenselijkheid, haalbaarheid, samenstelling van het netwerk, verbinding met visie en projecten NPO en de rationale van het voorstel. De beoordeling heeft geleid tot een selectie van 4 voorstellen.

Ziekenhuisgroep Twente: ‘Geïntegreerd netwerk ouderenzorg’

De ontwikkeling van een geïntegreerd netwerk ouderenzorg in de regio Almelo en Hengelo. Realiseren van proactieve en preventieve zorg met participatie van de oudere zelf. Het netwerk sluit aan bij het gedachtegoed van het tweede transitie-experiment van de regio Noord (Programma Geïntegreerde Ouderenzorg).

 

Isala Klinieken: ‘Integrale zorgketen ouderen’

Het ontwikkelen van een integrale zorgketen in de regio Zwolle en omgeving. Het opzetten van een integraal zorgpad voor kwetsbare ouderen waarbij het triage-instrument wordt geïmplementeerd. Met een centrale rol voor de huisarts en praktijkondersteuner.

 

Netwerk Dementie Friesland: ‘TinZ’

Het netwerk dementie bestaande uit 23 zorgaanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg, wil het triage-instrument implementeren in de ontwikkelde zorgketen. De huisarts vervult een centrale rol.

 

Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD) en de Hulpverleningsdienst Groningen: ‘Zorgnetwerk stad Groningen’

Het bestaande netwerk ontstaan vanuit het programma ‘Zorgen voor morgen’ wordt uitgebreid met huisartsen uit het werkgebied. De nadruk ligt op het implementeren van ontwikkelde producten (triage-instrument) binnen het domein van welzijn.

 

Daarnaast wordt een cursus ontwikkeld voor en door ouderen. Deze cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin ouderen meer kennis en inzicht kunnen verwerven over de ouderenzorg.

 

Met een eigen bijdrage wordt een integraal ouderenproject in de regio Noord en Oost Groningen uitgevoerd. Groningen heeft als een van de eerste Nederlandse provincies te maken met een combinatie van ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp. Deze regio onderscheidt zich van de rest van Nederland met een cumulatie van ongunstige parameters.

Menzis, Espria en UMCG hebben om bovengenoemde redenen het initiatief genomen tot een Integraal Ouderenproject in de regio Noord en Oost Groningen. Er is een stuurgroep ingesteld waarin de stakeholders uit deze regio participeren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website