Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Walcheren Integrale Zorgmodel voor kwetsbare ouderen

 

De organisatie van zorg aan kwetsbare ouderen voldoet niet meer. De aanbodgerichte en gefragmenteerde organisatie is niet berekend op de problemen van kwetsbare ouderen. De zorg wordt gekenmerkt door gebrek aan continuïteit en coördinatie en de afwezigheid van een regisserende partij met verantwoordelijkheid voor de gehele keten. Zorg, welzijn en wonen worden separaat geleverd. Ouderen missen samenhang. Zij hebben geen uniforme, maar multipele, complexe en veranderende behoeften op het gebied van preventie, care, cure, welzijn en wonen, die om een integrale benadering vragen. Zij willen een aanspreekpunt voor hun vragen, om hun zorgpakket vorm te geven en hun vraag te regisseren. Hun kwetsbaarheid ontstaat ook geleidelijk. De gangbare reactieve zorg is ontoereikend om deze achteruitgang in functies tijdig te signaleren en voorkomen. Er is een proactieve benadering nodig via screening, gevolgd door een integrale aanpak van de behoeften. Hierbij dient de kwaliteit van leven uitgangspunt te zijn voor de zorgverlening en niet diagnostiek gericht op behandeling en medicalisering van problemen.

 

Het verbeteren van de organisatie van zorg in de 1e lijn dient hiertoe uitgangspunt te zijn. De meeste ouderen wonen extramuraal. Hun zorgvragen nemen toe, terwijl de capaciteit en organisatie van eerstelijnszorg tekortschieten om de zorg adequaat te verlenen. De complexe behoeften van kwetsbare ouderen vragen om een nieuw zorgmodel, waarbij schotten worden doorbroken en zorgverleners van signalering tot behandeling vanuit 1 loket integraal samenwerken. Dit experiment voorziet in de ontwikkeling van een dergelijk integraal zorgmodel. Als experimenteerregio is gekozen voor Walcheren.

 

De kern van het zogenoemde Walcheren Integrale Zorgmodel is:

• het organiseren van zorg vanuit preventieve signalering met GFI

• het beoordelen van de vraag met EASYcare

• taakherschikking en taakdelegatie van de praktijkondersteuner huisartsen ouderenzorg (POH) en verpleegkundig specialist geriatrie 2e lijn (VSG)

• trajectbegeleiding en zorgcoördinatie

• consultatie en thuisbezoeken van de specialist ouderengeneeskunde en geriater

• de huisarts als regisseur en partner in preventie.

• de huisartsenvoorziening als 1-loketfunctie

• multidisciplinaire protocollen, overleggen en dossiers (webbased)

• consultatie binnen en tussen de 1e, 2e en 3e lijn

 

Het doel van het experiment is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg aan zelfstandig wonende kwetsbare ouderen door het implementeren, evalueren en borgen van een systeemoverstijgend en schottendoorbrekend integraal zorgmodel voor kwetsbare ouderen.

 

In de projectgroep van het experiment participeren:

• de manager Walcherse Huisartsen Coöperatie, Veersche Huisartsen Coöperatie en Zorggroep Walcheren

• de kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde van de Huisartsen Coöperatie Zorggroep Walcheren en de Veersche Huisartsen Coöperatie

• de verpleegkundig specialist geriatrie 2e lijn (Ziekenhuis Walcheren)

• de manager van de Thuiszorgorganisatie Zorgstroom

• de verpleeghuisarts en manager van het verpleeghuis SVRZ

• de manager van verpleeghuis Ter Reede van Stichting Werkt voor Ouderen

• de projectleider van het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam

• een apotheker

• een ouderenvertegenwoordiger

 

Het project Ketenzorg Ouderen Walcheren valt functioneel onder de aansturing van de Stuurgroep Ketenzorg Ouderen Walcheren. De Huisartsen Coöperatie Zorggroep Walcheren is bestuurlijk verantwoordelijk. In de Stuurgroep zijn alle zorgpartners en een afvaardiging van patiëntenorganisaties vertegenwoordigd op bestuurlijk niveau. In deze stuurgroep participeren de Walcherse huisartsen, verpleeghuis SVRZ, de Stichting Werkt voor Ouderen, Zorgstroom, het ziekenhuis Walcheren, Het Klaverblad (ouderenvertegenwoordiging), de coöperatie voor fysiotherapie en Emergis ouderenpsychiatrie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De vraagstelling van het experiment luidt:

Wat zijn de effecten van het Walcheren Integrale Zorgmodel voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor ouderen, mantelzorgers, zorgverleners, de organisatie van zorg en de maatschappij en onder welke voorwaarden zijn deze effecten te bereiken?

 

Het design is een quasi-experimenteel onderzoek met voor- en nametingen met controlegroep. De experimentele groep en controlegroep bestaan beide uit 6 huisartsenpraktijken. De studie omvat een evaluatie van de volgende uitkomstparameters:

 

* Kwetsbare ouderen: zelfredzaamheid, functiebehoud, ervaren gezondheid, sociaal welbevinden, psychisch welbevinden, kwaliteit van leven, tevredenheid zorg en zorggebruik

 

* Professionals: objectieve en subjectieve belasting, kennisontwikkeling, tevredenheid met samenhang, continuïteit, taken en rollen en werkbeleving

 

* Mantelzorger: objectieve en subjectieve belasting, tevredenheid zorg en kwaliteit van leven

 

* Maatschappij: kosteneffectiviteit

 

De meeste uitkomstmaten worden op drie momenten gemeten:

T0

T1 = 3 maanden

T2 = 12 maanden

 

Dataverzamelingsmethoden zijn: huisbezoeken door data-assistenten, post, tijdsregistraties, dossieronderzoek, vragenlijsten, dagboeken, interviews, focusgroepen en observaties. Onderzoeksinstrumenten zijn: MDS, RAND-36, EQ-5D, Cantrell Ladder, zorggebruiklijst, CQ-index, ICECAP, subjectieve belasting VAS, Carer Qol, JSS, Relationele coördinatie

 

De respons bij de kwetsbare ouderen is hoger dan verwacht. De loss to follow up zit nog binnen de grenzen (zie tabel). De respons onder mantelzorgers is lager dan gepland. Minder ouderen hebben een mantelzorger dan verwacht. De experimentele groep en controlegroep zijn vergelijkbaar.

 

Respons t/m Kwetsbare ouderen Mantelzorger

t/m oktober E C E C

Benaderd 892 953 144 117

Respons 83% 78% 72% 72%

GFI=>4 254 249

T0 100% 100% 100% 100%

T1 100% 99% 96% 98%

T2 39% 52% 26% 50%

Uitval 25% 19% 28% 28%

 

Resultaten van het onderzoek zijn nog niet te geven. Alle T0-metingen zijn gedaan. De laatste T1-metingen staan gepland voor november. In februari zijn de resultaten bekend over de effecten van het model na 3 maanden. In april 2013 zijn de resultaten bekend over de effecten na 12 maanden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De complexe zorg voor kwetsbare ouderen vraagt om een nieuw zorgmodel, waarbij schotten worden doorbroken tussen zorgaanbieders en de client centraal staat. In dit project wordt tijdige integrale signalering en diagnostiek (GFI en Easycare) en daarop maatwerk toegepast, uitgaande van de zorgbehoefte van de client, geregisseerd vanuit de 1e lijn in samenwerking met ketenpartners. De 1e lijnsvoorziening krijgt een 1-loket functie waarbij een multidisciplinaire aanpak, protocollen en overleg, betrokken hulpverleners met elkaar verbinden. De praktijkondersteuner,verpleegkundige of nurse practioner treedt op als zorgcoordinator en liaisonfunctionaris. Het experiment wordt ondersteund door het patiëntenplatform Klaverblad en de Stuurgroep Ouderen Walcheren (zorgverleners en patienten).

Doel van het experiment is de ontwikkeling van het model te onderzoeken en mogelijk te maken. Het model wordt vergeleken met de huidige wijze van zorgverlening op kosten en effecten voor ouderen (kwaliteit van leven, tevredenheid, mentale, fysieke en psychologische beperkingen), mantelzorgers (belasting en kwaliteit van leven) en professionals (belasting en tevredenheid). Het experiment sluit aan bij de thema’s: verbeteren van de afstemming en continuïteit en tijdige signalering.

Voor de evaluatie is gekozen voor een quasi-experimenteel design, waarbij de effecten worden gemeten middels een voor- en nastudie met controle groep. 6 huisartsen vormen de experimentgroep, 5 huisartsen de controle groep. Zowel kwalitieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Niet alle kosten en effecten zijn op voorhand te bepalen, daarom wordt eerst geexploreerd welke variabelen een rol zullen spelen. Om vervolgens de bevindingen te kunnen generaliseren, zullen de relevante variabelen gemeten worden. Tot slot, voor een goede interpretatie van de resultaten, zullen zowel professionals, patienten als mantelzorgers gevraagd worden naar hun visie en hun ervaringen ten aanzien van de resultaten,

Zie bijlage 1.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website