Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is om de zorg voor ouderen met complexe problemen te verbeteren door een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Samenwerking in een netwerk rond de patiënt staat centraal.

Resultaten zijn: De Landelijke Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van huisartsen voorziening en de wijkverpleegkundige. Het boek Protocollaire Ouderenzorg biedt huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen ondersteuning bij het opzetten van hoogwaardige ouderenzorg. De teksten op Thuisarts.nl die betrekking hebben op ouderen zijn herzien. E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen en voor eerstelijnsverpleegkundigen. Deze producten zijn via de NHG en V&VN beschikbaar. De e-learnings en LESA zijn gratis.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten zijn: De Landelijke Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van huisartsen voorziening en de wijkverpleegkundige. Het boek Protocollaire Ouderenzorg biedt huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen ondersteuning bij het opzetten van hoogwaardige ouderenzorg. De teksten op Thuisarts.nl die betrekking hebben op ouderen zijn herzien. E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen en voor eerstelijnsverpleegkundigen. Deze producten zijn via de NHG en V&VN beschikbaar. De e-learnings en LESA zijn gratis.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Borging resultaten van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de huisartsenvoorziening in samenwerking Zorgbelang/CSO, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen (Laego), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en indien mogelijk vertegenwoordiging van Welzijnsorganisaties.

 

Redenen

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een geïntegreerde aanpak, waarin medische en langdurende zorg en ondersteuning, welzijn en wonen een continuüm vormen. Uitgaande van eigen regie en zelfmanagement van ouderen. Naar aanleiding daarvan is de behoefte ontstaan om op wetenschappelijke basis, met o.a. de resultaten van het NPO, materiaal voor zowel medewerkers in de huisartsenvoorziening als voor patiënten te herzien en uit te breiden. Teneinde de zorg in de praktijk en in de keten met de patiënten te verbeteren.

 

Doel van dit project is het delen van kennis voor pro- actieve doelmatige persoonsgerichte ouderenzorg.

1. Er is behoefte aan wetenschappelijke onderbouwde herziening van het Standpunt op huisartsgeneeskundige zorg voor ouderen met aanbevelingen aan de huisarts(envoorziening) die bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor ouderen. Herziening van het Standpunt krijgt vorm in samenwerking met patiënten en verschillende beroepsgroepen. Dat is voor (kwetsbare) ouderen en eventuele mantelzorgers van groot belang. Daarom werkt het NHG graag samen met Zorgbelang/CSO, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen (Laego), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso).

In dit project maken we teven de verbinding met de vanuit NPO geïnitieerde trajecten rond visieontwikkeling:

1. ‘Op weg naar een gedragen visie op toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen’ (Bebright ondersteunt dit traject)

2. ‘NPO Kennisbenutting’ (Een samenwerkingsverband van Vilans, CBO en Movisie ondersteunt dit traject).

Vertaalslag naar de praktijk

Dit Standpunt wijst de richting voor de ontwikkeling van de huisartsenzorg voor ouderen. In navolging van de Toekomstvisie is het streven de implementatie te realiseren in de periode tot 2022. Hiervoor wordt, een (gefaseerd) plan gemaakt, inclusief prioriteiten.

Er is inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het opsporen en behandelen van kwetsbare ouderen.

Onderdeel van het implementatieplan zijn:

2. het moderniseren van de NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg: Protocollaire Ouderenzorg.

Aansluitend in de serie Protocollaire COPD-zorg en Protocollaire CVRM. Deze boeken met digitale bijlagen ondersteunen bij het systematisch opzetten en uitvoeren van programmatische zorg in de praktijk. De boeken bieden:

- Per onderdeel van de zorg een duidelijk stappenplan

- Samenvatting van deeltaken in overzichtelijk stroomdiagrammen

- Veel praktische hulpmiddelen, zoals checklists, vragenlijsten en voorbeeldbrieven

- Uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor registratie in het HIS

 

3. (Multidisciplinaire) Scholing over werken met individueel zorgplan IZP in de praktijk.

4. E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen en voor praktijkondersteuners.

Digitale, interactieve individuele nascholingsprogramma’s (internetPIN), die zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in eigen tempo, gevolgd kunnen worden. De programma’s bieden actuele informatie, gebaseerd op het Standpunt en Protocollaire ouderenzorg en zijn geaccrediteerd.

5. Implementatie gedeelde besluitvorming en individueel zorgplan (izp) door voorlichting op thuisarts.nl:

- over izp (wat is het, hoe werkt het, wat wordt er van patiënten verwacht)

- communiceren met zorgverleners (tips & trics) voor Patiënten en mantelzorger

6. Zelfmanagement ondersteunen door Thuisarts.nl uit te breiden met op ouderen gerichte verbeteringen, bijvoorbeeld toevoegen:

a. Keuzehulpen

De keuzehulpen kunnen helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende behandelmogelijkheden en onderzoeken. b. Zelftesten

Zelftesten geven aan welk risico iemand heeft op een bepaalde aandoening.

 

De commissie Ouderenzorg van de NFU (bestaande uit de trekkers van de 8 academische NPO-netwerken, voorzitter RGJ Westendorp, secretaris Melanie Schmidt) verleent van harte haar medewerking aan deze implementatie-activiteiten. Daarmee ontstaat rond dit project de trias beroepsgroep (NHG-LHV), academie (NFU) en ouderen (CSO-zorgbelang). Vanuit de Themagroepen wordt nauw samengewerkt. Meest relevant voor dit project zijn de themagroepen Vroegsignalering o.l.v. J. Gussekloo en Zorgplannen o.l.v. A. Wind.

Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau is betrokkenheid van de samenwerkingspartners van belang. Daartoe wordt een klankbordgroep ingesteld kunnen worden waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website