Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’ willen we scherper in beeld krijgen wat een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers inhoudt en meer inzicht krijgen op de factoren die hieraan kunnen bijdragen. Zicht op deze factoren geeft de (zorg)praktijk aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie zoveel als mogelijk is te behouden of te verbeteren.

 

Het project levert een set generieke verbeterinformatie op die door netwerken en de daar werkzame professionals en clienten lokaal op maat toegepast kan worden. Op basis van de resultaten zal Vilans Kennisproducten ontwikkelen die toepasbaar zijn in de praktijk en deze publiceren en verspreiden via de landelijke kennisinfrastructuur zoals de

kennispleinen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is in volle gang en de dataverzameling is lopend.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’ willen we scherper in beeld krijgen wat een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers inhoudt en meer inzicht krijgen op de factoren die hieraan kunnen bijdragen. Zicht op deze factoren geeft aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie zoveel als mogelijk is te behouden of te verbeteren.

Een veelgebruikt instrument om kwaliteit van leven in beeld te krijgen zijn de Uitkomstindicatoren Dementiezorg die inmiddels al bij ruim 6.100 cliënten en hun mantelzorgers zijn afgenomen binnen ruim 200 verschillende organisaties, deel uitmakend van 83 concerns en/of 26 dementienetwerken. Deze Uitkomstindicatoren Dementiezorg meten de kwaliteit van leven van de cliënt en diens mantelzorger en de volhoudtijd van de mantelzorger aan de hand van een korte vragenlijst. De vragenlijst is ontwikkeld op basis van de kennis uit de wetenschap en praktijk, door Achmea (nu Zilveren Kruis) – in nauwe samenwerking met Vilans en diverse experts en professionals (zowel uit de praktijk als de wetenschap) in de dementiezorg. De vragenlijst en opgenomen indicatoren zijn bijzonder omdat deze niet gericht zijn op het meten van processen of structuren van hoe de zorg- en ondersteuning is ingericht, maar op welke uitkomsten door cliënten en mantelzorgers daadwerkelijk ervaren worden.

 

Echter het meten aan de hand van indicatoren in de praktijk – ook van uitkomst indicatoren- is alleen zinvol als de uitkomsten door medewerkers in het primaire proces ook geïnterpreteerd kunnen worden en deze hen, maar ook de managers en bestuurders, aangrijpingspunten geven voor behoud of verbetering van kwaliteit van leven door passende zorg, preventie en de organisatie daarvan. Alleen meten om te weten is niet zinvol, de crux zit erin om aangrijpingspunten voor handelen te hebben. Op dit moment is deze kennis voor de praktijk nog niet voorhanden, hoewel de vele deelnemers aan de uitkomstindicatoren dementie die werkzaam zijn in de netwerken/organisaties wel aangeven hier behoefte aan te hebben. Doordat nu veel gegevens beschikbaar zijn, wordt het ook mogelijk om deze verdiepingsslag te maken en antwoorden te geven op de vragen van de praktijk.

 

In dit project willen we de bruikbaarheid van deze Uitkomstindicatoren Dementiezorg verder ontwikkelen. Wij willen nagaan of verschillen tussen netwerken/organisaties qua Uitkomstindicatoren Dementiezorg samenhangen met verschillen tussen die netwerken/organisaties qua geboden zorg, preventie en de organisatie daarvan. Dit doen we door op basis van de reeds verzamelde data over Uitkomstindicatoren Dementiezorg verdiepend en aanvullend onderzoek te doen naar de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers – en met name naar die factoren die door zorgaanbieders beïnvloedbaar zijn aan de hand van zorg, ondersteuning en preventie en organisatie daarvan. In deze beïnvloedbare factoren liggen mogelijk de aangrijpingspunten voor verbetering van kwaliteit van leven.

We willen hiertoe mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun zorgaanbieders interviewen om boven water te krijgen wat in de praktijk voor kwaliteit van leven relevant is en waarmee dat te beïnvloeden is. Dit project sluit zo aan op de bestaande vragen uit de praktijk om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te behouden of te bevorderen.

 

-----------------------------------------------------------

 

Samenwerking tussen onderzoek en praktijk / Cooperation between research and practice:

 

Binnen het project zal er intensief samengewerkt worden tussen onderzoek en praktijk. De data die binnen het onderzoek gebruikt worden zijn afkomstig uit de praktijk en verzameld op een systematische wijze, bij cliënten en bij mantelzorgers verspreid over het gehele land op basis van de ‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’. Verder wordt er om de link met de praktijk optimaal te borgen binnen het onderzoek intensief samengewerkt met twee netwerken dementie, namelijk het netwerk dementie Drenthe en het netwerk dementie Friesland (TinZ). Daarnaast is als vertegenwoordiger van cliënten ook Alzheimer Nederland (AN) betrokken in deze netwerken en is Alzheimer Nederland stuurgroeplid van de ‘Uitkomstindicatoren dementiezorg’. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Innovatie en Onderzoeksgroep van Vilans - bestaande uit circa 25 onderzoekers (waarvan 9 gepromoveerd) en waarvan meerdere een uitgebreide ervaring in dementie-onderzoek hebben. Zorgverzekeraars zijn betrokken omdat zij tevens beogen de kwaliteit van de dementiezorg te verhogen op basis van uitkomsten in de praktijk en hier een stimulerende rol in willen spelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website