Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanvankelijk sloten 18 – inmiddels 34! – Gezondheidscentra in Zuid Nederland bij elkaar aan en vormden de gezamenlijke netwerkorganisatie GZN (Gezondheidscentra Zuid-Nederland), een Back-Office dat het primaire proces ondersteunt. Zij bundelen daarmee hun krachten en delen hun kennis. Gezamenlijk innoveren zij wijkgerichte zorg en ontwikkelen zij zorgproducten, en daarmee ieder gezondheidscentrum voor zich.

Deze samenwerking kan gelden als een proeftuin voor innovaties in integrale wijkgerichte zorg in bredere zin. Dankzij de inrichting van een Back-Office, kunnen de centra waar nodig hun eigen organisatie verbeteren en tegelijk tóch vasthouden aan een hoog ambitieniveau.

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vergen een adequaat werkende (eerstelijns) gezondheidszorg die proactief, preventief en geïntegreerd haar diensten levert. Dit vraagt van de gezondheidscentra tevens extra inspanning op het terrein van gezámenlijke ontwikkeling en aanscherping van de huidige dienst- en zorgverlening. Let wel: het gaat om verder en breder ontwikkelen van multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg. Aandachtspunten zijn presentie in de wijk, laagdrempeligheid en servicegerichtheid, verwevenheid in de lokale sociale infrastructuur, en het creatief vinden van pragmatische oplossingen, alles gericht op gezondheidswinst. De gezondheidscentra hebben ieder afzonderlijk de organisatorische spankracht niet om op dit hoge niveau ontwikkelingen en implementatie ervan te dragen.

De nu 34 bij GZN aangesloten gezondheidscentra maken volop gebruik van elkaars ervaring en kennis. GZN - zorgkracht verenigd is hun motto!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) is vitale, krachtige en slagvaardige netwerkorganisatie. GZN heeft inmiddels bewezen succesvol bij te dragen aan innovatieve, wijkgerichte geïntegreerde zorg en ondersteuning. De effectieve en efficiënte Back-Office biedt adequaat en op maat ondersteuning aan het primair proces. GZN wordt erkent en gewaardeerd als organisatie die in brede zin proeftuin kan zijn voor dergelijke projecten, en vervuld met verve haar rol als ambassadeur.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achttien gezondheidcentra in Zuid Nederland hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke netwerkorganisatie met een Back Office structuur. Doel ervan is krachten te bundelen door delen van kennis en gezamenlijk innovaties en (product)ontwikkeling in te zetten ten dienste van de eigen lokale GC organisaties. Deze samenwerking is een proeftuin voor innovaties in integrale wijkgerichte zorg.

 

Door het inrichten van een Back-office structuur kunnen de centra daar waar nodig hun eigen organisatie verbeteren en een hoog ambitieniveau behouden door gezamenlijk te werken aan innovaties.

 

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vragen om een (eerstelijns) gezondheidzorg die meer proactief, preventief en geïntegreerd haar diensten levert. Dit vraagt ook van de gezondheidscentra extra inspanning op het terrein van gezamenlijke ontwikkeling en aanscherping van de huidige dienst en zorgverlening. Gezondheidcentra hebben ieder afzonderlijk te weinig organisatievermogen voor verdere ontwikkeling en implementatie ervan.

 

Het gaat om verder en breder ontwikkelen van multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg. Presentie in de wijk, laagdrempelig en servicegericht naar klanten, verweven in de lokale sociale infrastructuur en pragmatisch en creatieve oplossingen vinden om geïntegreerde zorg te leveren gericht op gezondheidswinst. Vanuit die eigenheid wil het samenwerkingsverband een Back-Office realiseren die dienstbaar is aan het primaire proces. Voor en door centra is hierbij het motto!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste projectperiode is succesvol doorlopen en de eerste aanzetten tot een Back-Office structuur is een feit. Deze projectperiode kenmerkte zich als een met name voorbereidende fase op de implementatie van de organisatiestructuur van de netwerkorganisatie en haar Back-Office structuur.

 

- Gekozen is voor een verenigingsstructuur.

 

- De statuten en huishoudelijk reglement zijn opgesteld.

 

- Een visiedocument, contourennota is opgesteld. Deze blijft ivm ontwerp van partnership met zorgverzekeraars en gemeenten voorlopig nog een concept. Op een aantal onderwerpen heeft al wel een slag van operationalisatie plaats gehad in samenspraak met stakeholders.(zie volgende punt)

 

- Er is een gezamenlijk portfolio opgesteld, waarin ambities van de gezondheidscentra uitgewerkt zijn en de wijze waarop de gezondheidscentra denken dit in gezamenlijkheid te gaan doen. Er is veel belangstelling voor dit portfolio bij brancheorganisaties VGN en ZN en zorgverzekeraars. Ook gezondheidscentra buiten dit project zijn betrokken bij de ontwikkeling van het portfolio, waardoor ook draagvlak voor de ambities is ontstaan bij hen. Via bijeenkomsten vanuit de LVG is en worden de ontwikkelingen en resultaten van de netwerkorganisatie gedeeld en getoetst. Via publicatie in het blad 'De eerstelijns' zijn de bouwstenen met een breed publiek gedeeld (Zie bijlage 2: GZN-LVG portfolio).

 

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de meeste preferente zorgverzekeraars (UVIT, VGZ en CZ) om het portfolio verder uit te werken. In het portfolio zijn 11 ambities geformuleerd op de volgende gebieden:

 

1. Zorg:

- Ontwikkelen van zorgprogramma op basis van IZP.

- Per GC drie grootste te beïnvloeden gezondheidsproblemen om te wereken aan verlaging ervan binnen 5 jaar

 

2. Klant:

- Verbeterplan verwijzen en terugverwijzen opstellen

- Online afspraken maken kan in alle GC gestandaardiseerd onderzoeken of populatie GC ruimere openingstijden wil. Zo ja, dan uitvoeren

 

3. Organisatie:

- GC maken analyse of schaalgrootte voldoende groot is om portfolio uit te voeren

- Zelfevaluatie verantwoorde bedrijfsvoering

 

4. Partnership:

- Ontwikkelen modellen partnerships door LVG. GC maken hierover afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten over pulbic health top 3 gezondheidsproblemen

 

5. Public Health:

- Public analyse populatie

- Elk GC participeert in minimaal 2 lokale netwerken op basis van Public Health analyse. De netwerken zijn SMART geformuleerd.

 

 

Bij zorgverzekeraar UVIT hebben de gesprekken over dit portfolio inmiddels geleid tot het aanpassen van het inkoopbeleid voor de geïntegreerde eerste lijn (GES). Dit inkoopkader wordt ook aangehouden voor centra die (nog) niet participeren in het Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN). Zorgverzekeraar CZ heeft inmiddels haar interesse uitgesproken ook naar het inkoopkader te willen kijken vanuit deze insteek. Hiervoor zijn 2 bijeenkomsten belegd tussen CZ en GZN.

 

Binnen het netwerk zijn werkgroepjes die de onderwerpen voorbereiden. Er wordt nauw samengewerkt met de werkgroepen van de LVG. De GZN vervult hierin een prominente rol.

 

Naast het partnership met zorgverzekeraars werkt De Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) aan versterking van partnership met gemeenten. In 2011 zijn voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal van 2012 een grote bijeenkomst te plannen met alle betrokken gemeenten (zo’n 20 gemeenten), afgevaardigden van de gezondheidscentra (3 per centrum) en een vertegenwoordiging van de betrokken zorgverzekeraars. Het doel is door het presenteren van enkel goede voorbeelden elementen voor dit partnership te formuleren. Er vindt dan een uitwisseling plaats tussen centra, gemeenten en zorgverzekeraars plaats die een basis legt om met de lokale gemeenten het partnership verder in te vullen. We verwachten ook dat hierdoor meer synergie ontstaat tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

 

Vermeldenswaardig is ook de casestudie waaraan de gezondheidscentra Zuid-Nederland deelneemt. In november 2011 is gestart met deze Case-studie onder begeleiding van BMG. Zij doen kwalitatief onderzoek naar de organisatie

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achttien gezondheidcentra hebben de ambitie om voor Zuid Nederland een netwerkorganisatie op te zetten met als doel hun krachten te bundelen ten dienste van ontwikkelingen en innovaties op het gebied van integrale (keten)zorg in de wijk/buurt.

Door de handen in een te slaan, kan kennis op dit gebied worden gedeeld en gebundeld en ten dienste van de eigen lokale organisatie worden ingezet. Het samenwerkingsverband beoogd door kennisdeling en (product)ontwikkeling winst te boeken in kwaliteit van zorg op alle locaties, zorginnovaties en efficiëntie in de bedrijfsvoering.

Door het inrichten van een gezamenlijke efficiënte BackOffice kunnen de centra daar waar nodig hun eigen organisatie verbeteren, een hoog ambitieniveau behouden en krachten bundelen om te werken aan innovaties.

 

De deelnemende gezondheidscentra leveren nu geïntegreerde eerstelijnszorg voor hun populatie. Dit doen zij door:

- het aanbieden van (geïntegreerde) zorgprogramma's (voor specifieke groepen)

- het leveren van multidisciplinaire benadering van alledaagse vraagstukken

- het op een plek aanbieden van meerdere diensten en disciplines om de servicekwaliteit en de multidisciplinaire benadering mogelijk te maken.

 

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vragen om een (eerstelijns)gezondheidszorg die meer proactief, preventief en geïntegreerde haar diensten levert. Dit vraagt ook van de gezondheidscentra extra inspanningen op het terrein van gezamenlijke ontwikkeling en aanscherping van de huidige dienst, en zorgverlening. Het gaat over :

- het verbreden van de huidige zorgprogramma's met meer preventie, vroegopsporing en zelfmanagement

- het realiseren van productievere werkwijzen (organisatie) met wijkverpleegkundige zorg, eerstelijns GGZ, centrale indicatiestelling, public health, de WMO (gemeentelijk welzijnsbeleid) en arbeid en gezondheid.

- het ontwikkelen, organiseren en implementeren van gezamenlijk serviceconcepten

- het versterken van de informatisering (facts and figures)

- het versterken van het klinische en operationeel management

Gezondheidscentra kennen ieder afzonderlijk te weinig organisatievermogen om dit te ontwikkelen en te implementeren.

 

Daarom hebben de gezondheidscentra besloten hun krachten te bundelen. Deze bundeling gebeurt op basis van een gezamenlijke visie en gaat uit van de kracht van de centra. Het gaat om het verder en breder ontwikkelen van multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg. Het beter en slimme organiseren ervan kan veel winst opleveren.

Presentie in de wijk, laagdrempelig en servicegericht naar klanten, verweven in de lokale sociale infrastructuur en pragmatische en creatieve oplossingen vinden om geïntegreerd zorg te leveren gericht op gezondheidswinst. Vanuit die eigenheid willen het samenwerkingsverband een backoffice realiseren die dienstbaar is aan het primair proces. Voor en door de centra is het motto.

 

Het oorspronkelijke projectidee om vanuit drie autonome gezondheidscentra in Den Bosch te komen tot een multidisciplinaire zorggroep, heeft zich verbreed naar bovengenoemde ambitie van de achttien gezondheidscentra. ZonMw heeft groen licht gegeven dit verder uit te werken in een plan van aanpak.

 

In de voor u liggende plan van aanpak wordt de wijze waarop de gezondheidscentra willen komen tot een netwerkorganisatie waarin kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling wordt georganiseerd uiteengezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website