Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project MENSplus maakt onderdeel uit van het programma op één lijn van ZonMw . In december 2011 hebben vijf organisaties – met als hoofdaannemer de Stichting Gezondheidscentra De Bilt (GhcDB) - een subsidieaanvraag ingediend. In mei 2012 is het project van start gegaan.

Het projectplan is bijgevoegd. Hieronder volgt een korte samenvatting.

 

Het doel van het project MENSplus is het ontwikkelen van een (bestuurlijke) organisatievorm waarbinnen de eerstelijnsgezondheidszorg, de gemeente en de instellingen voor (thuis)zorg, welzijn en wonen met elkaar wijkgerichte multidisciplinaire programma’s ontwikkelen. De Stichting Gezondheidscentra De Bilt (GhcDB) is initiatiefnemer.

In De Bilt ligt door het project MENS een wijkinfrastructuur en samenwerkingsmodel voor wonen, welzijn en zorg.

 

MENSplus kent vijf speerpunten

• De ontwikkeling van een organisatie met een gemeenschappelijke front-Office;

• Het afstemmen van werkwijzen van de diverse disciplines;

• Het ontwikkelen van integrale wijkgerichte programma’s op basis van gezondheidsparameters;

• De doorontwikkeling van vroegsignalering en monitoring van kwetsbare burgers;

• Het ontwikkelen van een toekomstbestendig financieringsmodel en organisatiemodel.

 

Met MENSplus wordt bijgedragen aan afstemming in signalering, doorverwijzing, vraagverheldering

-Door in te zetten op afstemming met huisbezoeken 75 plus;

-Via afstemming (zorg)coördinatie tussen de Adviseurs wonen, welzijn, zorg , consulenten mantelzorg, praktijkverpleegkundigen ouderenzorg huisarts, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, medewerkers thuiszorg, maatschappelijk werkers,

-MENSplus is aangehaakt bij het project De Kanteling van de gemeente De Bilt (Wmo voorzieningen) met Adviseurs WWZ, adviseurs WMO-loket en de vier praktijkverpleegkundige ouderen van GhcDB. Hier gaat het om de onderlinge afstemming van werkwijzen plus informatie-uitwisseling uit de huisbezoeken. De huisartsen werken met huisbezoeken door gespecialiseerde ouderen verpleegkundigen en hebben behoefte aan afstemming. Zowel de praktijkverpleegkundige ouderen als de Adviseurs WWZ verwijzen voor de aanvraag van een Wmo-voorziening door naar het zorgloket. Als de klant niet bekend is bij het zorgloket zal de indicatieadviseur ook bij de klant op huisbezoek gaan. Betreft het hier een klant, 60+ met meer dan 5 soorten medicatie en/of drie chronische ziekte dan is de kans groot dat de praktijkverpleegkundige ook al bij deze klant op huisbezoek is geweest.

De Huisartsen willen werkwijzen afstemmen, informatie uitwisselen én dubbelingen in huisbezoeken minimaliseren. De praktijkverpleegkundigen ouderen van de huisartsen gaan ook op huisbezoek in het kader van screening op kwetsbaarheid en risicofactoren. Zij hebben aangegeven afstemming van alle huisbezoeken gewenst en waardevol vinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van MENSplus per speerpunt;

 

Speerpunt 1

De ontwikkeling van een organisatie met een gemeenschappelijke front-Office

 

Gezamenlijke huisvesting per 1 januari 2014

Van VitrasCMD de coördinerende wijkverpleegkundigen, van de thuiszorg De Bilthuysen de coördinerend wijkverpleegkundigen, van de GhcDB de praktijkverpleegkundige ouderen, van de Stichting MENS het team MENS op Maat en steunpunt mantelzorg en de

casemanagers dementie van het netwerk dementie De Bilt.

 

Speerpunt 2

Het afstemmen van werkwijzen van de diverse disciplines

Dit speerpunt is uitgewerkt langs drie lijnen

 

Lijn1: De praktijkverpleegkundige ouderen, adviseurs WWZ en één indicatie-adviseur WMO vormen samen een team, en maken een plan op maat voor de klant, vlgs De Kanteling.

Doel daarvan is de vermindering van het aantal huisbezoeken en dubbelingen voorkomen, gebruik maken van gekantelde gespreksvoering, een plan op maat kunnen ontwerpen en het versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk van de hulpvragenden. Het project loopt door in 2014.

 

Lijn2: Afstemming zorgcoördinatie. Deelnemers zijn het thuiszorgteam van De Bilthuysen, de specialist ouderengeneeskunde, Maatschappelijk werk en coördinerend verpleegkundige thuiszorg van VitrasCMD, het steunpunt manntelzorg, de coördinatie huisbezoeken 75 plus, en de adviseur WWZ van de Stichting MENS, de praktijkverpleegkundigen ouderen van de Gezondheidscentra De Bilt, de casemanagers dementie en de WMO-adviseur van de gemeente. Er is een zorgcoördinatie formulier ontworpen en geimplementeerd.

 

Lijn3: inrichten van de functie van caseverpleegkundige. Doel is het formuleren van een taakomschrijving waarbij de functie van praktijkverpleegkundige en die van coördinerend verpleegkundige gecombineerd wordt en het experimenteren met de uitvoering. Het resultaat van de pilot is een samenwerkingsmodel en intintentieverklaring die in 2013

is ondertekend door De Bilthuysen thuiszorg, VitrasCMD en de Gezondhidscentra De Bilt.

 

Speerpunt 3: Het opzetten wijkprogramma’s op basis van gezondheidsparameters.

Dit speerpunt is niet gerealiseerd binnen de 19 maanden durende projectperiode. Zal in 2014 worden ontwikkeld.

 

Speerpunt 4: Doorontwikkeling vroegsignalering en monitoring.

Wijkscans en wijkanalyses worden ingezet voor de opzet en financiering van wijkprogramma’s. In het project MENSplus werd onderzocht of het mogelijk is een wijkscan te maken waarin cijfers over de bevolking en het gebruik en aanbod van huisartsenzorg, thuiszorg mogelijk is en of dit zinnige informatie oplevert om programma’s op te zetten. Het is gelukt een analyse te maken van bevolkingssamenstelling en zorggebruik en die te combineren met gegevens uit het huisartseninformatiesysteem. De Wijkscan is besproken met MENSplus partners in sept 2013. Het instrument biedt een basis om met elkaar in gesprek te gaan en is input voor beleidsmakers en minder voor de dagelijkse zoeguitvoering.

 

Speerpunt 5 Organisatie- en financieringsmodel

Velen zijn op zoek naar organisatie en financieringsmodellen voor zorg en welzijn. Binnen Mensplus werd gekeken of het mogelijk is een model te maken waarbinnen zorg en welzijnsorganisaties met elkaar samen kunne werken en diensten kunnen leveren. Het bureau Raedelijn ondersteunde hierin. Het doel was een model te schetsen voor een doorontwikkeling van een wijkgerichte aanpak voor zorg en welzijn. Dat model is gemaakt en wordt in 2014 geimplementeerd.

 

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project MENSplus is het ontwikkelen van een (bestuurlijke) organisatievorm waarbinnen de eerstelijnsgezondheidszorg, de gemeente en de instellingen voor (thuis)zorg, welzijn en wonen met elkaar wijkgerichte multidisciplinaire programma’s ontwikkelen. De Stichting Gezondheidscentra De Bilt (GhcDB) is initiatiefnemer.

 

Het project vindt plaats in één wijk, te weten het in het adherentiegebied van de GhcDB. In deze wijk is ook een wijkservicentrum gevestigd. De wijkgerichte programma’s worden ontwikkeld op basis van gevalideerde informatie afkomstig van de samenwerkende organisaties.

 

Met het project MENSplus willen de deelnemende partijen een sterk organisatorisch fundament bouwen voor de gewenste multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau. De integrale wijkteams zullen worden uitgebouwd.

 

Er zal een front-Office komen voor de hulpverleners van de betrokken partijen. Binnen deze organisatiestructuur is het mogelijk om preventie- en zorgprogramma's te borgen en te ontwikkelen.

MENSplus komt voort uit de succesvolle project MENS en het transitieproject OM U.

 

MENSplus is een logische vervolgstap op de ontwikkelingen binnen het model MENS en het OM U project. Het voorgestelde project MENSplus geeft antwoord op het probleem van de toenemende vergrijzing, de daarmee samenhangende zorgvragen en de eisen die dit stelt aan de (bestuurlijke) organisatie van de nulde en eerstelijnszorg.

 

In De Bilt ligt door het project MENS een wijkinfrastructuur en samenwerkingsmodel voor wonen, welzijn en zorg. OM U is een transitieproject van NUZO (NPO) gefinancierd door ZonMw. Het doel van het project OM U is om de oudere met meerdere chronische ziekten (en zijn mantelzorger) een optimale kwaliteit van leven te geven doordat de zorg proactief, geïntegreerd en gecoördineerd wordt aangeboden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

MENSplus kent vijf speerpunten

• De ontwikkelingen van een organisatie met een gemeenschappelijke front-Office;

• Het afstemmen van werkwijzen van de diverse disciplines;

• Het ontwikkelen van integrale wijkgerichte programma’s op basis van gezondheidsparameters;

• De doorontwikkeling van vroegsignalering en monitoring van kwetsbare burgers;

• Het ontwikkelen van een toekomstbestendig financieringsmodel en organisatiemodel

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project MENSplus is het ontwikkelen van een (bestuurlijke) organisatievorm waarbinnen de eerstelijnsgezondheidszorg, de gemeente en de instellingen voor (thuis)zorg, welzijn en wonen met elkaar wijkgerichte multidisciplinaire programma’s ontwikkelen. De samenwerkende partijen van het project MENS plus zijn Stichting De Bilthuysen (VVT),de Gemeente De Bilt, De GhcDB De Bilt,Achmea/Agis zorgverzekeraar en de Stichting Vitras/CMD voor VVT, maatschappelijk werk, jeugdzorg.

De Stichting Gezondheidscentra De Bilt (GhcDB) is initiatiefnemer. Het project vindt plaats in één wijk, te weten het adherentiegebied van de GhcDB. In deze wijk is ook een wijkservicentrum gevestigd. De wijkgerichte programma’s worden ontwikkeld op basis van gevalideerde informatie afkomstig van de samenwerkende organisaties.

Met het project MENSplus willen de deelnemende partijen een sterk organisatorisch fundament bouwen voor de gewenste multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau. De integrale wijkteams zullen worden uitgebouwd. Er zal een front-Office komen voor de hulpverleners van de betrokken partijen. Binnen deze organisatiestructuur is het mogelijk om preventie- en zorgprogramma's te borgen en te ontwikkelen.

MENSplus komt voort uit het succesvolle project MENS en het transitieproject OM U. MENS is een samenwerkingsmodel van 11 partners die - sinds 2006 - samenwerken op het gebied van wonen, welzijn, zorg. Deze MENSplus projectaanvraag is gericht op het uitbreiden en bestuurlijk inkaderen van de reeds in gang gezette multidisciplinaire en wijkgerichte samenwerking binnen MENS. In De Bilt ligt door het project MENS een wijkinfrastructuur en samenwerkingsmodel voor wonen, welzijn en zorg. OM U is een transitieproject van NUZO (NPO) gefinancierd door ZonMw. Het doel van het project OM U is om de oudere met meerdere chronische ziekten (en zijn mantelzorger) een optimale kwaliteit van leven te geven doordat de zorg proactief, geïntegreerd en gecoördineerd wordt aangeboden. MENSplus is een logische vervolgstap op de ontwikkelingen binnen het model MENS en het OM U project. Het voorgestelde project MENSplus geeft antwoord op het probleem van de toenemende vergrijzing, de daarmee samenhangende zorgvragen en de eisen die dit stelt aan de (bestuurlijke) organisatie van de nulde en eerstelijn.

 

MENSplus kent vijf speerpunten. Deze zijn:

1 De ontwikkelingen van een organisatie met een gemeenschappelijke front-Office;

2 Het afstemmen van werkwijzen van de diverse disciplines;

3 Het ontwikkelen van integrale wijkgerichte programma’s op basis van gezondheidsparameters;

4 De doorontwikkeling van vroegsignalering en monitoring van kwetsbare burgers;

5 Het ontwikkelen van een toekomstbestendig financieringsmodel en organisatiemodel.

Het project zal de volgende eindproducten opleveren (taakstelling): 1) een voorstel voor een gezamenlijke front-Office. 2) een gezamenlijk visiedocument voor alle deelnemende partijen 3) vastgelegde samenwerkingsafspraken 4) een toekomstbestendige organisatiestructuur 5) een model waarin gezondheidszorgparameters kunnen worden geïntegreerd met gemeentelijke gegevens 6) een implementatieplan voor de gehele gemeente 7) een instrument voor initiëren van ketenbrede samenwerking 8) een beschrijving met haalbaarheidsstudie van een organisatie-en financieringsmodel 9) kennisoverdracht via publicaties en congressen.

 

Het plan van aanpak is er op gericht om deze vijf speerpunten en negen taakstellingen te realiseren. Het plan van aanpak beslaat acht te onderscheiden stappen.In het project onderscheiden we twee fasen, namelijk ontwikkeling en uitvoering. Fase 1 beslaat het eerste jaar van mei 2012 - mei 2013. Fase 2 beslaat de laatste 7 maanden.In het eerste jaar wordt de projectorganisatie opgezet en gaan de deelnemende partijen op basis van een visiedocument en plan van aanpak de diverse projectonderdelen ontwikkelen. In de tweede fase worden deze onderdelen zoveel mogelijk ingevoerd en vindt de monitoring en evaluatie plaats. Aan het einde van fase 2 ligt er een voorstel voor een wijkgericht financierings- en organisatiemodel dat ook in de andere wijken van de Bilt kan worden toegepast.

 

MENSplus heeft een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten en gezondheidscentra en huisartspraktijken. Het levert innovatieve producten op, waaronder een visiedocument, een plan van aanpak, samenwerkingsprotocollen, wijkanalyses, een wijkgericht organisatie model, een wijkgericht financieringsmodel, een evaluatieopzet en signalerings- en doorverwijzingsmethodieken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website