Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland is een netwerkorganisatie waarin zorgverleners, ouderen, kennisinstellingen en het LUMC zich gezamenlijk inzetten voor samenhangende, pro-actieve zorg voor kwetsbare ouderen over de domeingrenzen heen.

 

De AWO-NZH omvat inmiddels bestuurlijk geborgde Geriatrische Netwerken in vijf regio’s, te weten Delft-Westland-Oostland, Haaglanden, Midden Holland, Zoetermeer, en Zuid Holland Noord en bestrijkt daarmee de gehele onderzoeks en onderwijs (OOR) regio van het LUMC. Daarnaast geven alle vijf regio’s vorm aan ouderenparticipatie als een motor voor het regionale geriatrische netwerk en de verbetering van de ouderenzorg. Binnen AWO-NZH heeft iedere regio een eigen ‘couleur locale’ en een regio-eigen tempo van ontwikkeling. Er is nauwe samenwerking tussen de vijf regiocoördinatoren. Vanuit deze samenwerking is deze aanvraag tot stand gekomen.

 

Uit een gezamenlijke analyse van sterke en zwakke punten van de regionale netwerken, per regio bestaand uit Geriatrisch Netwerk en Ouderenberaad, zijn twee belangrijke punten naar voren gekomen voor het verder ontwikkelen en borgen van de netwerken. Het eerste punt is de behoefte aan een regionaal actieplan dat door ouderen, professionals en bestuurders is opgesteld na inventarisatie van regionale problemen en gezamenlijke prioritering. Het tweede belangrijke punt is het zichtbaar maken én zichtbaar zijn van het Geriatrisch Netwerk en Ouderenberaad.

 

 

DOEL

 

De vijf regio’s binnen AWO-NZH willen de financiële middelen van de 5e call van het NPO gebruiken om op deze twee belangrijke punten een stap voorwaarts te zetten.

 

 

PLAN VAN AANPAK

 

* STAP 1 = PLANNEN MAKEN

Per regio zullen het Geriatrisch Netwerk en het Ouderenberaad gezamenlijk een regionaal actieplan opstellen voor het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen in hun regio voor de komende 3 jaar. Het regionale actieplan komt tot stand door:

a. Inventarisatie van regionale knelpunten in de ouderenzorg door raadpleging van ouderen, professionals en bestuurders

b. Gezamenlijke prioritering van regionale knelpunten die moeten worden aangepakt;

c. Concrete uitwerking van een projectplan per geprioriteerd knelpunt

 

* STAP 2 = ZICHTBAAR MAKEN

Door het presenteren van het actieplan aan verschillende actoren in de regio worden het Geriatrisch Netwerk en het Ouderenberaad meer zichtbaar. Deze bekendheid leidt tot meer commitment bij ouderen, professionals, bestuurders en andere betrokkenen. Op deze wijze krijgen het Geriatrisch Netwerk en Ouderenberaad een meer centrale rol in de regio en daarmee meer mogelijkheden om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren.

 

* ONDERSTEUNING DOOR AWO-NZH.

De expertise, kennis en drijvende kracht van de centrale structuur en coordinatie van AWO-NZH zal de regio’s ondersteunen in dit proces.

 

 

CONCLUSIE

 

Het opstellen en zichtbaar maken van een regionaal actieplan met concrete projectplannen voor geprioriteerde knelpunten geeft de regionale samenwerking tussen Geriatrisch Netwerk en Ouderenberaad een belangrijke impuls én leidt tot een toekomstagenda met concrete actieplannen voor de komende 3 jaar. Op deze manier is het doorgroeien van de netwerken in de vijf AWO-regio’s geborgd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website