Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Even Buurten'is erop gericht de levenskwaliteit van zelfstandig wonende ouderen vanaf 70 jaar te verbeteren. Het betreft mensen die in hun dagelijks leven tegen problemen aanlopen die zij zelfstandig niet meer kunnen oplossen. Zoals een afnemende gezondheid, psychische problemen of een sociale kring die kleiner wordt. Vaak gaat het om een combinatie van problemen, variërend van licht tot zwaar, waardoor zij als kwetsbaar zijn aan te duiden. Deze ouderen kunnen met enige ondersteuning echter nog goed functioneren.

 

Om te bepalen op welke wijze ‘Even Buurten’ bijdraagt aan het welzijn van ouderen is evaluatieonderzoek van belang. Het evaluatieonderzoek omvat de evaluatie van de uitkomsten, processen, kosten en hun onderlinge samenhang. Er is weinig bekend over de werkwijze en effectiviteit van dergelijke samenwerkingsverbanden. De evaluatie biedt inzicht in onderliggende mechanismen van de Integrale WijkAanpak en draagt daarmee bij aan kennis over haalbaarheid en kosteneffectiviteit van wijkgerichte programma’s, het verbeteren van welzijn van kwetsbare ouderen en de wijze waarop het sociale (wijk)netwerk hiervoor kan worden ingezet.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 mei 2011 is de uitvoering in twee van de vier pilotwijken van start gegaan. In deze wijken zijn professionals aangesteld als spillen. Zij zijn reeds langere tijd werkzaam in deze wijken en beschikken over een uitgebreid netwerk. Door de diverse achtergronden van de spillen; maatschappelijk werk, opbouwwerk en verpleging, vullen ze elkaar aan in ervaring en werkwijzen. Een belangrijke taak van de spillen is het opbouwen van een wijknetwerk van sleutelfiguren. Binnen de aanpak van ‘Even Buurten’ hebben sleutelfiguren een belangrijke rol in het signaleren van mogelijke kwetsbaarheid bij oudere buurtbewoners. Daarnaast kunnen ze door de spil betrokken worden in het bieden van ondersteuning aan een oudere.

 

Op dit moment houden de spillen zich bezig met het promoten van het project, het benaderen van sleutelfiguren en het afleggen van de eerste huisbezoeken. Door de spil wordt gezocht naar een passende interventie voor de oudere. Dit kan het leggen van een verbinding naar een buurtgenoot zijn, maar ook een doorverwijzing naar professionele zorg. Daarnaast wordt met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst vastgesteld of de oudere kwetsbaar is en mee kan doen aan het evaluatieonderzoek. Verder is het scholingstraject van de spillen van start gegaan. Dit wordt vormgegeven op aanwijzing van de spillen, waarbij de nadruk ligt op het leren van elkaars ervaringen en het zoeken naar de wijze waarop het buurtnetwerk rondom ouderen kan worden versterkt.

 

Voor de evaluatie is de eerste ‘wijkfoto’ onder circa 950 ouderen (70+) in de vier pilotwijken afgerond. Deze wijkfoto geeft een goed beeld van onder andere kwetsbaarheid, welzijn, sociale cohesie en bereidheid om anderen te helpen in deze wijken onder de oudere bewoners. Voor de effectevaluatie van het ‘Even Buurten’ project hebben de eerste interviews met kwetsbare ouderen die zijn ingestroomd in het experiment en hun mantelzorgers plaatsgevonden. Daarnaast zijn 23 interviews gehouden met direct betrokkenen bij het project (vrijwilligers, sleutelfiguren, professionele welzijnwerkers, zorgverleners) om een goed beeld te krijgen wat er zich in de praktijk precies afspeelt en wat de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meeste mensen willen zo zelfstandig mogelijk leven. Daarvoor is een functioneel sociaal netwerk een belangrijke voorwaarde. Mensen met een functioneel sociaal netwerk ontvangen en geven meer sociale steun, zijn gezonder en weerbaarder, leven langer. Op dit moment zijn er echter ouderen die, met de huidige professionele en informele aanpak, onvoldoende ondersteund worden, terwijl zij met extra ondersteuning langer zelfstandig in hun eigen buurt kunnen wonen.

In Rotterdam is weliswaar een goed aanbod voor welzijn en zorg, maar is dat (nog) onvoldoende vraaggericht en er wordt te weinig outreachend gewerkt. Lokaal is er een aantal best practices, maar het overzicht ontbreekt, als gevolg van versnippering en verkokering, of is moeilijk te vinden voor ouderen en niet zichtbaar voor anderen elders in de stad. Bovendien worden informele netwerken en sociale verbanden nog onvoldoende gemobiliseerd, waardoor er een nodeloos zwaar accent ligt op de professionele zorg.

Een integrale wijkaanpak is nodig om het sociale netwerk rondom kwetsbare ouderen en mantelzorgers te verstevigen en tijdige signalering van problematiek te bevorderen.

 

De Integrale WijkAanpak heeft als doel om zelfstandig wonende kwetsbare ouderen (75+) in staat te stellen het leven te leiden dat zij graag willen leiden en daarmee hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid te verhogen. De wens van de oudere en wat men nog wel kan staat centraal en participatie wordt bevorderd (empowerment). Secundaire doelen zijn het verbeteren van de kwaliteit van leven en vermindering van de draaglast van mantelzorgers, het benutten van talenten van vitale ouderen (sociale/maatschappelijke participatie) en meer cohesie in de wijk of buurt. Tot slot wil het project de samenhang en afstemming tussen bewoners, welzijn en zorg op buurtniveau bevorderen en best practices delen en uitrollen over de stad.

 

De Integrale WijkAanpak wil het sociale netwerk rondom ouderen en mantelzorgers verstevigen en tijdige signalering van problematiek bevorderen. Het project heeft de volgende speerpunten:

1. kwetsbare ouderen opsporen die nu (onvoldoende) bereikt worden, en uitgaande van hun vraag een adequaat aanbod organiseren

2. investeren in sociale cohesie/participatie in de wijk

3. verbinden van welzijns- en zorgaanbod

4. beïnvloeden van de 'mind-set' van wijkbewoners en professionals (oudere zelf staat centraal, herkennen van kwetsbaarheid) door training en scholing.

5. vormen van een stedelijk netwerk voor kennisuitwisseling en leren van elkaar tussen buurten, wijken en deelgemeenten; kennis, ervaringen, best practices verbinden en uitrollen over de stad.

 

De kern van de aanpak is het bevorderen/versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare ouderen, ten behoeve van signalering en concrete hulp. Hiervoor wordt op systematische wijze een interventie ontwikkeld, met strategieën gericht op informeren, motiveren en activeren van sleutelfiguren, vitale ouderen en alle andere wijkbewoners; van de buurvrouw tot en met de cafébaas. We identificeren eerst al bestaande sleutelfiguren in een wijk, en vervolgens worden via een wervingscampagne meer sleutelfiguren gezocht. De talenten in een wijk worden zo veel mogelijk benut om rondom elke kwetsbare oudere het sociale netwerk te verstevigen. Dit netwerk stimuleert en ondersteunt ouderen in het ondernemen van activiteiten dichtbij huis. Een professional is hierin de spil. De spil kent de wijk, de talenten, krijgt de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen helder, zet vragen uit naar het informele en/of formele netwerk, en zorgt ervoor dat activiteiten op elkaar en op de wensen en behoeften van de oudere worden afgestemd. Ook is de spil de persoon die kwetsbare ouderen verder helpt, die meer nodig hebben dan alleen een ondersteunend wijknetwerk. Deze ouderen worden door de spil thuis bezocht en gescreend, en hun behoeften worden vastgesteld via een geprotocolleerd vraaggesprek.

Aan de hand van typologieën van kwetsbaarheid kunnen geschikte interventies gezocht worden, in overleg met de cliënt. Waar nodig wordt samengewerkt met of overgedragen aan de professionele zorg. De rol van het sociale netwerk hierin is het zichtbaar maken van deze kwetsbare ouderen via signalering. De sleutelfiguren worden getraind in het herkennen van signalen. Uitgangspunten zijn steeds de vraag van de oudere die centraal staat en behoud en/of ondersteuning van eigen regie. Professionals worden hierin getraind.

 

Tot slot wordt in dit project een lerende organisatie gemaakt, waarin successen uit de ene wijk op systematische en inspirerende manier worden gedeeld met andere wijken, en kunnen worden uitgerold over de stad.

 

Het onderzoek omvat evaluatie van primaire uitkomstmaten bij ouderen, mantelzorgers en direct betrokkenen (vrijwilligers, sleutelfiguren, professionele welzijnwerkers, zorgverleners), procesevaluatie en kosteneffectiviteitanalyse. Kwalitatieve (interviews en documentenanalyse) en kwantitatieve methoden worden gebruikt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website