Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van deze VIMP was de methodiek van het Parelproject Even Buurten verder te verspreiden binnen en buiten Rotterdam en de toepassing van de methodiek laagdrempelig beschikbaar te stellen.

 

Wij wilden gemeenten die willen werken volgens de Even Buurten-methodiek inzicht geven in i) de belangrijkste randvoorwaarden die nodig zijn voor een effectieve integrale wijkaanpak gebaseerd op een mix van het versterken van de eigen kracht en de inzet van informele en formele ondersteuning en ii) de kennis/vaardigheden/competenties die dit van professionals vereist.

 

We hebben ter ondersteuning hiervan twee instrumenten ontwikkeld:

 

1. De Analysetool Wijkgericht Integraal Werken waarmee (managers van) integrale (wijk)teams en beleidsmakers van gemeenten kunnen nagaan in hoeverre zij voldoen aan verschillende randvoorwaarden om te komen tot een integrale wijkaanpak. Deze tool is in vier gemeenten via (wijk)teamsessies getest en geëvalueerd: Elburg, Bergen op Zoom, Breda en Rotterdam. Binnen elk team zijn in drie sessies: a) de belangrijkste problemen en successen als het gaat om integraal werken geïnventariseerd, b) prioriteiten aangebracht in de, door het team ervaren, problemen en actieplannen opgesteld om met deze problemen om te gaan en c) randvoorwaarden geïdentificeerd om integraal te kunnen werken. De bevindingen zijn verwerkt in een rapportage die vervolgens in de betreffende gemeente ook is verspreid onder betrokkenen van welzijnsorganisatie en gemeente.

 

2. De e-learning-aanpak Even Buurten voor professionals van integrale (wijk)teams die kan worden gevolgd via platform BeterOud en het Rotterdamse Leerhuis. De inhoud van de e-learning-aanpak is gebaseerd op de kennis uit Even Buurten en getest en aangepast op de context en vragen van de wijkteams in Rotterdam waar spillen werkzaam zijn en wijkteams waar nog geen spillen werkzaam zijn. Verbinding is gelegd tussen de e-learning en de Analysetool Wijkgericht Integraal werken (1.).

 

Eerst is de inhoud van de e-learningmodule ontwikkeld. Om informatie te verzamelen over inhoud en vorm van de module zijn gesprekken gevoerd met Spillen die binnen de wijkteams van Rotterdam actief zijn. Zij hebben zicht gegeven op welke componenten essentieel zijn in een onderwijsmodule Even Buurten. Uitgangspunt voor de onderwijsmodule was de inhoud van de deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten die tijdens het project Even Buurten zijn gegeven aan de Spillen. De ontwikkelde inhoud van de e-learningmodule borduurt daarop voort, maar is aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de Spil binnen de integrale wijkteams. Daarna heeft digitalisering én het testen van de module in een door Movisie gefaciliteerde landelijke werkgroep buurtgericht werken plaatsgevonden.

 

De module is gratis toegankelijk via Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie en het instituut voor Social Work, via BeterOud en de Movisie Academy. Als mensen na het volgen van de module zich verder willen verdiepen, dan is er de mogelijkheid additionele modules te volgen tegen betaling bij Hogeschool Rotterdam Instituut voor Social Work.

 

Opschaling voor beide instrumenten was er binnen Rotterdam, namelijk door verbreding van de Even buurten-methodiek naar alle wijkteams in de stad en door verspreiding buiten Rotterdam in drie andere gemeenten. Voor de ontwikkeling van beide instrumenten is de leergemeenschap Lokaal Samenwerken van BeterOud benut om tot verdieping, ontwikkeling en verspreiding te komen. Er is via verschillende kanalen gepubliceerd over de tools voor regionale en landelijke verspreiding van de instrumenten, onder andere via netwerk ouderenzorg GENERO, BeterOud, Movisie, Vilans en de VNG.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor gemeenten, welzijnsorganisaties en anderen die willen werken volgens de Even Buurten-methodiek zijn twee instrumenten ontwikkeld voor inzicht in randvoorwaarden die nodig zijn voor een effectieve integrale wijkaanpak gericht het versterken van de eigen kracht en de inzet van informele en formele ondersteuning en de kennis/vaardigheden/competenties die dit van professionals vereist:

 

1. Analysetool Wijkgericht Integraal Werken (www.integraalwerken.nl). Hiermee kunnen (managers van) integrale (wijk)teams en beleidsmakers van gemeenten nagaan in hoeverre zij voldoen aan verschillende randvoorwaarden om te komen tot een integrale wijkaanpak. Deze tool is in vier gemeenten via teamsessies getest en geëvalueerd: Elburg, Bergen op Zoom, Breda en Rotterdam.

 

2. E-learning-aanpak Even Buurten. Deze kan door professionals van integrale (wijk)teams worden gevolgd via platform BeterOud en het Rotterdamse Leerhuis. De inhoud van de e-learning-aanpak is gebaseerd op de kennis uit Even Buurten en getest en aangepast op de context en vragen van de wijkteams in Rotterdam waar spillen werkzaam zijn en wijkteams waar nog geen spillen werkzaam zijn. De module is gratis toegankelijk via Hogeschool Rotterdam Kenniscentrum Zorginnovatie en het instituut voor Social Work, via BeterOud en de Movisie Academy.

 

Opschaling voor beide instrumenten was er binnen Rotterdam, namelijk door verbreding van de Even buurten-methodiek naar alle wijkteams in de stad en door verspreiding buiten Rotterdam in drie andere gemeenten. Ook is er via verschillende kanalen gepubliceerd over de tools, voor regionale en landelijke verspreiding van de instrumenten, o.a. via netwerk ouderenzorg GENERO, BeterOud, Movisie, Vilans en de VNG.

 

Binnen deze VIMP zijn kortom twee geslaagde instrumenten ontwikkeld, mede door ook de inzet van eigen middelen, goede samenwerking met andere partners (gemeenten en eerder genoemde organisaties/netwerken) en het draagvlak voor de ontwikkeling van dergelijke ondersteunende instrumenten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeenten staan sinds de herziening van de wetgeving in 2015 (decentralisaties) voor de uitdaging de sociale ondersteuning van burgers fundamenteel anders in te richten. Verreweg de meeste gemeenten kiezen hierbij voor de inzet van (sociale) wijkteams. In de praktijk zijn deze teams echter nog niet altijd effectief; het blijkt onder andere moeilijk de transformatie richting meer eigen kracht en informele zorg daadwerkelijk vorm te geven. Binnen het project Even Buurten is veel ervaring opgedaan met de versterking van het informele netwerk in de wijk/buurt rondom kwetsbare ouderen, de inzet van informele oplossingen en het aanboren van de eigen kracht van ouderen. De inzichten die binnen Even Buurten zijn opgedaan kunnen integrale (wijk)teams dan ook helpen bij de transformatie richting eigen kracht en versterking van informele netwerken. De inzet van deze verspreidings- en implementatie-impuls heeft tot doel de methodiek van Even Buurten verder te verspreiden binnen en buiten Rotterdam en de toepassing van de methodiek laagdrempelig beschikbaar te stellen. Hierbij willen wij gemeenten die willen werken volgens de Even Buurten methodiek inzicht geven in) de belangrijkste randvoorwaarden die nodig zijn voor effectieve integrale (wijk)teams en ii) de kennis/vaardigheden/competenties die dit van professionals vereist. Dit willen wij doen middels de ontwikkeling van twee praktijkgerichte instrumenten die de implementatie en verspreiding van de Even Buurten methodiek bevorderen; de IWA-tool en de e-learning aanpak Even Buurten. De IWA-tool betreft een analyse-instrument waarmee managers van integrale (wijk)teams en beleidsmakers van gemeenten kunnen nagaan in hoeverre zij voldoen aan verschillende randvoorwaarden om te komen tot een integrale wijkaanpak voor (wijk)teams. Onder integrale wijkaanpak verstaan we een aanpak waarin eigen kracht, informele (wijk)netwerken en formele ondersteuning hand in hand gaan (transformatie). De IWA-tool wordt voorzien van een aanpak, die in/met drie gemeenten ontwikkeld, ondersteund en geëvalueerd wordt. Daarnaast zal worden ingezet op de ontwikkeling van een e-learning aanpak Even Buurten voor professionals die de methodiek Even Buurten willen inzetten om de versterking van eigen kracht en informele netwerken in de praktijk vorm te geven (de transformatie). De inhoud van deze aanpak zal gebaseerd zijn op de kennis uit Even Buurten en zal getest en aangepast worden op de context en vragen van de wijkteams in Rotterdam. Hierbij wordt gekozen voor een blended-learning aanpak, waarin naast kennisoverdracht ook in praktijksimulaties, online oefenen en reflectie wordt voorzien. Zowel de IWA-tool als de e-learning aanpak Even Buurten zullen breed beschikbaar worden gesteld en landelijk worden verspreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website