Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting “NUZO Ouderen Samenredzaam”

 

Samenredzaam is een basispakket dat makkelijk kan worden uitgebreid met voorlichting en andere activiteiten waar de ouderen behoeften aan hebben. Is Alles Besproken voor nu, zo en later dient als basis te worden beschouwd; de ouderen geven aan wat zij graag willen, wat zij missen. Op grond hiervan kunnen voorlichtingsbijeenkomsten met thema’s als Mondzorg en Weet Wat U Slikt worden georganiseer maar ook ander thema’s zijn moeiteloos in te passen.

 

De best practices Is Alles Besproken, Mondzorg en Weet Wat U Slikt zijn door NUZO als één pakket onder de aandacht gebracht via interactieve bijeenkomsten met ouderen en (potentiële) partnerorganisaties in gemeenten in de brede regio.

 

Tips en trics: De werkwijze van de drie best practices zijn zeer flexibel en gemakkelijk op maat te maken en aan te passen voor migrantengroepen die vragen om cultuurspecifieke informatie. Zowel qua methodiek al wat betreft materialen lenen zij zich heel goed om zowel oudere migranten voor te lichten als het gesprek en bewustwording bij hen op gang te brengen.

 

 

In totaal zijn 22 bijeenkomsten in 7 gemeenten in de brede regio Utrecht gehouden zowel in steden als in kleinere gemeenten/dorpen.

 

Ruim 500 mensen uit verschillende doelgroepen (oudere migranten, autochtone ouderen, ouderen met beginnende dementie, mantelzorgers van alle drie groepen, vrijwilligers en professionals) hebben deelgenomen aan interactieve bijeenkomsten van Samenredzaam. Er is een toolkit ontwikkeld met daarin de interactieve presentaties van de drie onderdelen: Is Alles Besproken, Weet Wat U Slikt en Mondzorg Ouderen, inclusief folders, voorlichtingsmateriaal en een artikel waarin de aanpak, de behaalde resultaten en de tips en trics voor borging uitgebreid is beschreven.

 

 

Via de gemeenten zijn verschillende organisaties en ouderen betrokken en deze continueren de activiteiten vanuit Samenredzaam. Voorbeelden hiervan zijn de bibliotheek, welzijnsorganisaties, alzheimer cafés, ontmoetingscentra, vrijwilligers bij welzijnsorganisatie en georganiseerde ouderen. Deze betrokkenen zijn aanwezig geweest bij interactieve bijeenkomsten, zijn goed bekend met de materialen en de manier van werken en kunnen de activiteiten zelf voortzetten.

 

Het samenvoegen van deze best practices en bespreken in interactieve bijeenkomsten met ouderen levert compacte gebundelde informatie ten behoeve van professionals en ouderen over waar het werkelijk om gaat, namelijk het versterken van de zelfredzaamheid van de ouderen in de brede Utrechtse regio.

De gedeelde meerwaarde van de drie best practices zit in onderstaande vijf gemeenschappelijke noemers:

1. De producten die deze projecten hebben opgeleverd zijn tools waarmee de ouderen zelf de regie pakken en houden op hun leven; op hun medicatiegebruik en op hun mondzorg. De drie best practices hebben alle drie een relatie met de algemene gezondheid van ouderen. Waarbij gezondheid gedefinieerd is als:

2. Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.(Huber 2012)

3. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de ouderen staat voorop o.a. door het delen van kennis,

4. De bewustwording van hoe belangrijk deze zelfredzaamheid, grip op het eigen leven, is bij het ouder worden: wat doet er toe voor u, wat vindt u belangrijk? Wat kan u zelf doen als oudere en bij wie kunt u terecht wanneer u hulp en ondersteuning nodig hebt?

5. Informatie over de financiering van de hulp en ondersteuning die ouderen vragen.

 

Het vernieuwende zit vooral in het in samenhang aanbieden van deze drie best practices.

 

De best practices zijn gefaseerd aangeboden: met een introductie van de drie best practices gezamenlijk waarbij deze in één workshop worden toegelicht, daarna kunnen de ouderen en organisaties kiezen om:

 met alledrie de best practices aan de slag te gaan;

 of met een combinatie van de drie best practices.

 

 

De toolkit is te vinden op website van het NUZO. www.nuzo-utrecht.nl/Projecten-B

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

Primaire doelstelling was om nieuwe gemeenten en nieuwe doelgroepen ouderen en mantelzorgers van ouderen te bereiken met de producten van Samenredzaam, door deze best practices in een samenhangend pakket aan te bieden om zo een duwtje in de rug te geven aan de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen. Ondanks dat we veel nieuwe gemeenten en organisaties enthousiast gemaakt hebben zijn gemeenten niet duidelijk in hoe zij het een en ander zullen borgen. Waar we wel mogelijkheden hebben gezien zijn de ouderen, zij zijn de grootste aanjagers om dergelijke activiteiten in gang te zetten en gemeente vragen om hen hierin te faciliteren.

Hoewel alles tegenwoordig draait om zelfredzaamheid, groeit ook het besef dat er grenzen zijn aan zelfredzaamheid en dat een groot aantal ouderen dat niet helemaal alleen kan. Zij hebben hulp en ondersteuning nodig om zaken te regelen, op gang te krijgen, en op gang te blijven. Een duwtje in de rug van bijvoorbeeld de gemeente of de lokale welzijnsorganisaties is daarbij zeer welkom. Samenredzaam biedt gemeenten de mogelijkheid dat duwtje ook daadwerkelijk te geven. Het aanbod van de NUZO partners was dat gemeenten hiermee een instrument in handen zouden hebben om ouderen in hun gemeenten van relevante ondersteuning te voorzien. Het project Samenredzaam is daarom aangeboden aan een aantal wethouders in de provincie Utrecht.

Commissie Zelfredzaamheid Ouderen van de Gezondheidsraad schrijft in haar recente rapport dat in 2050 1 op de 4 inwoners van ons land 65 jaar of ouder is, tegen 1 op 6 nu. Sociale omgeving speelt een grote rol in het vergroten van zelfredzaamheid van deze groep mensen. Het advies van deze commissie luidt dan ook: Versterk zelfredzaamheid ouderen vooral via sociale omgeving. Vooral in het sociale domein liggen nog onbenutte kansen voor het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen.

 

Conclusies

Gemeentes vinden het lastig om dergelijke initiatieven samen met ouderen een plek te geven binnen hun huidige structuren. Ze zijn soms ook zelf naarstig op zoek naar de mogelijkheden hiervoor. Uit de opgedane ervaringen bleek dat hetzij een ambtenaar met het sociaal domein in de portefeuille het voortouw nam, hetzij dat de projectleiders direct werden doorverwezen naar een of meerdere welzijnsinstellingen in de gemeente.

De intensieve contacten en samenwerking tussen gemeente en ouderen (organisaties, vrijwilligers etc.) zijn bepalend voor het welslagen en de borging van dergelijke projecten/activiteiten. Ook is gebleken dat juist door onze initiatieven allerlei contacten zijn ontstaan binnen een gemeente tussen organisaties die elkaar voorheen niet kenden.

 

Aanbevelingen

Ouderen zijn de beste ambassadeurs met betrekking tot de vraag om ondersteuning bij hun zelfredzaamheid. Gemeenten willen de bijeenkomsten wel faciliteren met ruimte etc. maar ze hebben een aanjager nodig, veelal zijn dit de ouderen en soms ook professionals. Zorg voor verbinding tussen organisaties en verbinding tussen de domeinen (welzijn, wonen en zorg).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“NUZO Ouderen Samenredzaam”

 

De best practices Is Alles Besproken, Mondzorg en Weet Wat U Slikt worden vanaf 1 juni 2016 door NUZO als één pakket onder de aandacht gebracht bij ouderen en (potentiële) partnerorganisaties in de brede regio. Het samenvoegen van deze best practices levert de partners en potentiële partners compacte gebundelde informatie ten behoeve van professionals en ouderen over waar het werkelijk om gaat, namelijk het versterken van de zelfredzaamheid van de ouderen in de brede Utrechtse regio.

De gedeelde meerwaarde van de drie best practices zit in onderstaande vijf gemeenschappelijke noemers:

1. De producten die deze projecten hebben opgeleverd zijn tools waarmee de ouderen zelf de regie pakken en houden op hun leven; op hun medicatiegebruik en op hun mondzorg. De drie best practices hebben alle drie een relatie met de algemene gezondheid van ouderen. Waarbij gezondheid gedefinieerd is als:

2. Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.(Huber 2012)

3. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van de ouderen staat voorop o.a. door het delen van kennis,

4. De bewustwording van hoe belangrijk deze zelfredzaamheid, grip op het eigen leven, is bij het ouder worden: wat doet er toe voor u, wat vindt u belangrijk? Wat kan u zelf doen als oudere en bij wie kunt u terecht wanneer u hulp en ondersteuning nodig hebt?

5. Informatie over de financiering van de hulp en ondersteuning die ouderen vragen.

 

Het vernieuwende zit vooral in het in samenhang aanbieden van deze drie best practices. We verwachten dat hiervoor animo is bij andere groepen ouderen dan die we tot nu toe bereikt hebben. In het bijzonder de oudere vrijwilligers die op hun beurt weer ouderen bezoeken en bereiken. Zoals bijvoorbeeld de vrijwillige ouderenadviseurs(VOA’s) en mantelzorgers. We hebben een dergelijke werkwijze gebruikt bij de implementatie van Is Alles Besproken bij oudere migranten. Het benaderen van de sleutelfiguren bleek zeer effectief.

We verwachten dat bijvoorbeeld ook gemeenten en grotere gezondheidscentra in deze vorm van voorlichting geïnteresseerd zijn ten behoeve van ouderen maar ook ten behoeve van professionals in de ouderenzorg breed. Zij doen zelf vaak ook aan voorlichting. En daarop kunnen wij aansluiten met een gericht aanbod. Bijvoorbeeld naar de wijkteams: sociaal werkers, sociaal makelaars.

Wij bieden de best practices gefaseerd aan: gestart wordt met een introductie van de drie best practices gezamenlijk waarbij deze in één workshop worden toegelicht, daarna kunnen de ouderen en partnerorganisaties kiezen om:

? met alledrie de best practices aan de slag te gaan;

? of met een combinatie van de drie best practices.

 

De prioriteit in dit traject ligt bij het bereiken van de ouderen en de professionals. Alle producten uit de NUZO trajecten zijn ontwikkeld voor de professionals en de ouderen zelf.

 

Wilt u het Samenredzaam pakket in uw meente of organisatie introduceren? Neem dan contact op met Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen: met coördinator Meta de Graaff: m.degraaff-2@umcutrecht.nl, tel.088 75 68558 of neem contact op met het NUZO secretariaat NUZOSecretariaat@umcutrecht.nl , tel. 088 75 68122

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website