Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Het NPO is gestart in 2008 en bevindt zich momenteel in de eindfase. ZonMw wil voorzien in een eindevaluatie, met meerdere onderdelen. Eén onderdeel betreft een ‘resultaatevaluatie proces en structuur van het NPO’. Het onderzoeksvoorstel dat voor u ligt beschrijft de aanpak en het theoretisch kader voor een dergelijke evaluatie.

 

De centrale vraag die in de resultaatevaluatie wordt beantwoord luidt:

 

Welke beweging heeft het NPO in gang gezet, hoe is het proces daarbij verlopen en heeft dit bijgedragen aan een duurzaam integraal ondersteuningsaanbod voor kwetsbare ouderen en een krachtige bundeling van onderzoek, beleid en praktijk?

 

Om deze vraag op een onderbouwde en reflectieve wijze te kunnen beantwoorden, vertrekken we vanuit een theoretisch kader gebaseerd op twee modellen die bij uitstek toepasbaar zijn op het NPO: ten eerste het model van ‘sturing in netwerken’ en ten tweede ‘experimentalist governance’. Dit kader sluit goed aan bij het NPO, omdat uitgegaan wordt van een vorm van ‘netwerk governance’, waarin de gezamenlijke kennis en ervaring van regionale netwerken wordt gebruikt om verder vorm te geven aan de ontwikkeling van het programma.

 

Om de centrale vraag en de daaraan gerelateerde subvragen te beantwoorden worden in de projectperiode van 1 jaar verschillende deelprojecten uitgevoerd, binnen een mixed-method evaluatiedesign: De deelprojecten omvatten: (1) Reconstructie van de onderliggende beleidstheorie en structuur en proces van het ontwikkeltraject van het NPO; (2) Eerste typering van netwerken op basis van interviews met ouderen, professionals en andere stakeholders; (3) Kwantitatieve enquêtes onder zorgprofessionals en ouderen; ?(4) Casestudies naar landelijke infrastructuur en regionale netwerken; ?(5) Integrale analyse en synthese van deelprojecten en rapportage.

 

Het betreft een gezamenlijke aanvraag van iBMG en NIVEL. Het team onderzoekers heeft veel ervaring met onderzoek in de ouderenzorg en met mixed methods evaluatie van kwaliteitsprogramma’s en gezondheidszorgbeleid.

 

Deze resultaatevaluatie zal uiteindelijk resulteren in een aantal vakpublicaties en wetenschappelijke publicaties en een eindrapportage met daarin aanbevelingen voor landelijk en regionaal ouderenzorgbeleid. Deze publicaties zullen een rijk beeld geven van hoe proces en structuur van het NPO op landelijk en regionaal niveau hebben bijgedragen aan een integraal ondersteuningsaanbod ‘op maat’ voor kwetsbare ouderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website