Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Regionaal Implementatieplan NUZO

Onderdeel A – Voorwaarden aan samenwerking

De focus van de samenwerking tussen de NUZO partners is binnen NUZO 2.0 komen te liggen op samen doen. Dit komt tot uitdrukking in de werkwijze in 2012 en in het werkplan voor de komende jaren. Concreet worden hierin thematisch meerdere, in tijd en middelen overzichtelijke, projecten met meerwaarde voor de ouderen in onze regio opgepakt.

De inhoud van samen doen zal in de komende periode gericht worden op de eerste resultaten die uit de NUZO transitieprojecten en de NUZO best practices beschikbaar komen en bruikbaar zijn om te verspreiden en te implementeren in de regio. Dit versterkt de verschuiving van het accent van het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het verspreiden en implementeren. Partners hebben aangegeven dat concrete projecten met een overzichtelijke doelstelling, werkwijze en tijdspadzoals het uitzetten van best practices beter aansluit bij hun werkwijze en beleid dan de grote onderzoeks/transitieprojecten.

Onderdeel B – Selectie te Implementeren NUZO Producten

Het selectieproces is gestart met het overzicht van de ‘’concrete resultaten dan wel producten’’ die het NUZO beschikbaar heeft. Daarna werd deze zogenaamde shortlist voorgelegd aan de ouderendelegatie en de stuurgroep. En volgde er een ronde langs de NUZO partners om interesse in participatie te peilen. Er waren selectiecriteria opgesteld waaraan voldaan moest worden.

Aan het einde van dit selectieproces werden vanuit de NPO-transitie en onderzoeksprojecten en uit de NUZO Best Practices (ronde 5 NPO) werden de volgende te implementeren producten geselecteerd;

- De U-Prim en U-Care uit transtieproject Om U; U-Prim is software waarmee uit het Huisartsen Informatie Systeem kwetsbare ouderen geselecteerd kunnen worden, waarvoor vervolgens via het U-Care programma om maat gemaakte behandelplannen worden uitgezet.

- Mondzorg voor Ouderen, een best practice, geeft ouderen en professionals inzicht in de noodzaak van mondzorg voor deze doelgroep. Tips en trucks voor mondzorg, voor oudere en mantelzorger en uitleg over financiële vergoedingen.

- “ Is alles besproken?”. De werkgroep Ethiek en Ouderenperspectief, eveneens een product uit de 5de ronde van het NPO, ontwikkelde een instrument of boodschappenlijstje die oudere en professional helpt bij het aangaan van het gesprek over behandelwensen en voorkeuren.

- Tot slot, zal het project De transmurale zorgbrug, ontwikkeld door het AMC-KOZ NPO-netwerk in de Utrechtse regio geïmplementeerd gaan worden. De ouderen krijgen in dit protocol een transitiecoach die de overgang van ziekenhuis naar huis begeleidt.

 

 

Onderdeel C – Voorwaarden voor implementatieactiviteiten

Het NUZO kent een groot aantal partners met voldoende kennis van zaken op het gebied van implementatie. Daarnaast biedt de kennisnetwerkstructuur goede mogelijkheden voor kennisuitwisseling, zoals de nieuwsbrief, de brede netwerkmiddagen en de website. Een belangrijke rol ligt in deze fase ook bij de ouderen en de ouderenbonden. De gedachte is om bij de implementatie een breed bereik onder ouderen in de regio te krijgen en daarmee ook hun betrokkenheid bij het NUZO te bestendigen.

Voor elk van de te implementeren producten is een implementatieplan gemaakt. Doelstelling en draagvlak voor implementatie worden daarin verhelderd.

Voor de producten van Om U zal gezocht worden naar geschikte eerstelijnspartners om dit product te implementeren, de Transmurale Zorgbrug zal uitgezet worden in een ziekenhuis met een multidisciplinair geriatrisch team, een voorwaarde voor succesvolle implementatie. Het product Mondzorg voor Ouderen en Is Alles Besproken dienen regiobreed bekend en verspreid te zijn aan het einde van dit project.

Vele partners hebben zich bereid getoond mee te werken aan de implementatie, het zij in geld het zij in middelen. Het draagvlak is dus reeds aanwezig.

Voor Is Alles Besproken zal een training ontwikkeld worden voor de hulpverleners en voor de ouderen. Bij de andere 3 producten is al een training voorhanden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website