Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een zorgpad palliatieve zorg ontwikkeld met 6 fasen en diverse interventies om onderstaande hoofddoelen te bereiken:

1. Optimalisatie van kwaliteit van leven van palliatieve patiënten

2. Samenwerking en communicatie in de keten verbeteren

3. Zorggebruik verlagen

 

I.v.m. latere opschaling en naslagwerk voor de deelnemende zorgprofessionals is inmiddels gestart met het maken van e-modules. Eerste 2 onderwerpen, hoe markeer ik en hoe communiceer ik met de patiënt zijn inmiddels opgenomen. In Q3 2016 wordt geëvalueerd of en zo ja aan welke andere onderwerpen nog behoefte is m.b.t. e-modules.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Per 1 oktober jl. gestart met 8 interventiepraktijken en 2 specialismen van Zuyderland MC Sittard. Eerste patiënten zijn inmiddels in zowel 1e als 2e lijn geïncludeerd en zijn opgenomen in het zorgpad palliatieve zorg.

Verdere procesevaluatie en effectmetingen volgen d.m.v. het wetenschappelijke onderzoek dat gekoppeld is aan de pilot.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De missie van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) is vanuit de

ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie (doeltreffend, doelmatig, klantgericht),

toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager (cliënt

en naaste) de regie voert. In onze missie willen we realiseren dat de palliatieve zorg holistisch is, afgestemd naar behoefte, waarde en wensen van de cliënt en zijn naaste.

 

Uit een knelpuntenanalyse van het NPWM (uitgevoerd door senior onderzoeker Universiteit Maastricht) en een analyse van data van het Transmuraal Palliatief Advies Team (TPA) komt naar voren dat er regelmatig crisissituaties zijn waarin cliënten onnodig worden overgeplaatst naar ziekenhuis en hospice en dus niet sterven op de plek van voorkeur. Verder zien we late consultatievragen en markering van de palliatieve fase door huisartsen, matige symptoomcontrole, onvoldoende bekendheid met wensen cliënt/keuzes rondom levenseinde, onvoldoende betrekken van de cliënt bij het palliatief redeneren, te veel nadruk op oncologische palliatieve zorg. Dit strookt niet met de mogelijkheden voor verbeteren palliatieve zorg KWF rapport 2013 en de pijlers van ZonMw, welke relateren aan de cliënt als regiehouder in zorgproces, proactieve en continue monitoring, het sterven op manier en op de plaats die cliënten graag willen. Een visie die ook dor het netwerk PZWM wordt gedeeld en nagestreefd.

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat door het vroegtijdig inschakelen van vakinhoudelijke expertise en het voeren van een meer proactief beleid op het gebied van palliatieve zorg ongeplande consulten en opnames in het ziekenhuis verminderen, het percentage cliënten dat overlijdt op de plek naar keuze toenemen, crisissituaties kunnen worden voorkomen, het psychisch welbevinden, kwaliteit van leven en de tevredenheid met de zorg van cliënten en mantelzorg eveneens kunnen verbeteren.

Een verbeterde afstemming van zorg wil het NPWM momenteel creëren door het implementeren van een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg (verder te noemen TZPZ). Dit pad bestaat uit een duidelijke markeringsfase (surprise question, richten op 12 maanden voor verwacht overlijden), een palliatief assessment en een multidisciplinair overleg (MDO) (Palliatief Advies Team), waarin advies gegeven wordt m.b.t. te verwachten zorgproblemen. Oom zo proactief te kunnen handelen i.p.v. tot nu toe gebruikelijke reactieve handelen bij een vastlopen in de terminale zorgfase. (zie bijlage 1).

Het zorgpad zal als “nieuwe manier van werken” geïmplementeerd worden bij de medisch specialisten uit Orbis Medisch Centrum, huisartsen in de Westelijke Mijnstreek, de specialisten ouderengeneeskunde uit de V&V sector. De pilot zal starten bij huisartsen met de implementatie van de pro actieve zorgplanning.

 

Een palliatieve cliënt komt nu pas vaak als zodanig op het netvlies van de huisarts zodra er zich een gerelateerde crisissituatie voordoet, of wanneer de cliënt daadwerkelijk terminaal is. Veel vragen in de palliatieve fase bereiken de huisarts niet of pas in genoemde late fase. Ook is het aantal palliatieve cq terminale patiënten die de huisarts nu verzorgt relatief laag. Dit is een gemiste kans voor de huisarts om palliatieve zorg proactief te starten op een wijze waarbij aandacht is voor de wensen rondom levenseinde en diens sociale context. Training in pro actieve zorgplanning van huisartsen zou hier verandering in kunnen brengen. Vandaar dat we in de Westelijke Mijnstreek deze proactieve zorgplanning willen implementeren.

Deze proactieve zorgplanning zal eerst getest worden in een pilot bij 2 huisartsenpraktijken en daarna uitgerold worden bij in totaal ongeveer 50 huisartsenpraktijken waarbij een huisarts en een Praktijkondersteuner Huisarts (POH)/Casemanager steeds opgeleid gaat worden per praktijk in de 2 jaar doorloop van het project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website