Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project was het versterken van de ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten rondom zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

 

Er zijn tientallen gesprekken gevoerd met ouderen en professionals die op een of andere manier betrokken waren bij wijkgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie. Vanuit al deze gesprekken kwamen heel veel tips (om ouderenparticipatie te bevorderen) maar ook don’ts naar voren. Vanuit deze kennis is de handreiking geschreven, met als doel de participatie van ouderen in die projecten te bevorderen. De Handreiking bestaat o.a. uit ervaringen, een aantal tips en een uitvoerige checklist.

 

De handreiking is in een oplage van 800 exemplaren gedrukt. Tijdens de verbindingsbijeenkomsten in het vervolgproject zijn deze uitgereikt. Daarnaast hebben alle vrijwillige ouderenadviseurs in Limburg (140) een exemplaar ontvangen en alle lokale afdelingen van de ouderenbonden (138).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naar aanleiding van alle gesprekken zijn er twee producten gerealiseerd:

- Rapport “Meer halen uit buurtgerichte projecten voor en door ouderen; ouderen motiveren medeorganisator te worden binnen wijk en buurtgerichte projecten”, opgesteld door 2 Social Work studenten als afstudeeropdracht. Zij hebben van vier buurt- en wijkgerichte projecten in kaart gebracht in welke mate ouderen hierin participeren en zijn met ouderen in de rol van organisator, in de rol van deelnemer en in de rol van bestuurder in gesprek gegaan. Daarnaast hebben ze ook gesprekken gevoerd met betrokkenen vanuit de gemeente en/of welzijnsinstelling. Vanuit die gesprekken (interviews en focusgroepen) hebben ze succes- en faalfactoren in kaart gebracht. Deze zijn weer meegenomen bij de uiteindelijke handreiking ‘Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten’:

- Handreiking ‘Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten’: Er zijn tientallen gesprekken gevoerd met ouderen en professionals die op een of andere manier betrokken waren bij wijkgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie. Vanuit al deze gesprekken kwamen heel veel tips (om ouderenparticipatie te bevorderen) maar ook don’ts naar voren. Vanuit deze kennis is de handreiking geschreven, met als doel de participatie van ouderen in die projecten te bevorderen. De Handreiking bestaat o.a. uit ervaringen, een aantal tips en een uitvoerige checklist.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om het project beter behapbaar te maken hebben we gekozen voor 3 hoofdonderdelen:

1. Inventarisatie, wat is er allemaal op het gebied van projecten en participatie, kunnen we ze rubriceren; zijn ouderen wel / niet betrokken?

2. Verbinden van ouderen die betrokken zijn; leren van elkaar; input voor handreiking;

3. Handreiking samenstellen voor stimuleren ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten rondom zorg voor ouderen in een kwetsbare positie; bijeenkomsten presenteren; stimuleren participatie ouderen in wijk- en buurtgerichte projecten.

 

In samenwerking met twee stagiaires Social Work zijn we in elke subregio projecten in kaart aan het brengen om zo input te krijgen voor onze handreiking.

 

Wijk- en buurtgerichte projecten rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie richten zich voornamelijk op het voorkomen van of oplossen van sociaal isolement van kwetsbare ouderen, nauwelijks op zorg. Vaak is zorg wel een uitvloeisel van deze projecten, en zijn er korte lijnen met zorgverleners. In eerste instantie wilden we ons richten op projecten gericht op zorg om daar te achterhalen of er ouderenparticipatie plaats vindt en wat het tot wel/niet een succes maakt, nu richten we ons veel meer op projecten in de wijken en buurten waar welzijn het eerste doel is en daarin wel samenwerking met zorg heeft en waar ouderen(vertegenwoordigers) in participeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment zijn er nog geen concrete resultaten die getoond kunnen worden. Onze inventarisatielijst met projecten bevat allerlei persoonlijke informatie. Deze kan niet gedeeld worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ouderenbonden (KBO, ANBO en PCOB, samen goed voor meer dan 40.000 aangesloten ouderen in Limburg) en het Huis voor de Zorg komen samen op voor de ouderen in een kwetsbare positie in de provincie Limburg. Dit doen ze o.a. door te participeren in alle NPO-projecten, het opleiden en inzetten van Vrijwillige Ouderenadviseurs, monitoring van de ouderenzorg in ziekenhuizen en Zorgcentra, en participatie in diverse onderzoeken en zorgvernieuwingsprojecten rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie.

 

De ouderendelegatie is formeel vertegenwoordigd in het bestuur van ACZIO met twee personen, te weten Dhr. J. Maes namens Huis voor de Zorg en dr. J. Wuite namens de gezamenlijke ouderenbonden (ANBO, PCOB en KBO). Vanuit het Huis voor de Zorg c.q. de ouderenvertegenwoordigers binnen ACZIO is bij de eerste transitieprojecten (TP1) een doelgroeppanel bestaande uit ouderenvertegenwoordigers opgezet dat de projecten vanuit het NPO monitorde en adviseerde. Dit doelgroeppanel is deels nog (beperkt) actief bij lopende NPO projecten (bijv. Voor elkaar in Parkstad, TP4). Daarnaast is er vanuit de ouderenbonden en het doelgroeppanel een werkgroep (werkgroep Hoogste kwaliteit van Ouderenzorg) ontstaan die de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie monitort binnen de ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, zorgcentra en de samenwerking tussen deze partijen.

 

Er is officieel geen ouderendelegatie betrokken bij de uitvoering van de (sub)regionale ACZIO-netwerken en uitbreiding naar Noord-Midden Limburg en Brabant (zoals beschreven in de aanvraag 'Regionale implementatieplannen NPO' van ACZIO). Op projectniveau vindt er incidenteel wel ouderenparticipatie plaats (op persoonlijke titel of vanuit lokale vereniging) in de subregio's maar er is geen of nauwelijks doorverbondenheid met de vertegenwoordiging van ouderen in ACZIO.

 

Om de betrokkenheid te vergroten en te verankeren wil de ouderendelegatie sterk inzetten op samenwerkingsverbanden op subregionaal niveau van ouderen(vertegenwoordigers) die zich inzetten voor goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. En de ouderendelegatie wil zich focussen op de ontwikkelingen rondom wijk- en buurtgericht werken en participatie in sociale wijkteams. Dit sluit goed aan bij de landelijke ontwikkelingen in de zorg zoals de decentralisatie van de langdurige zorg, het langer thuis wonen van ouderen, Wmo 2015 en de daarbij horende veranderde rol van de gemeenten.

 

Aansluitend op ontwikkelingen vanuit het netwerk ACZIO, wil de ouderendelegatie in de periode t/m 2016 het volgende bereiken:

– Subregionale netwerken van ouderenvertegenwoordigers die zich bezig houden met alle projecten rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie;

– Verbinding met de bestaande overlegvormen (bijv. regioraad van KBO) en activiteiten (bijv. scholing) van de ouderenbonden in Limburg. Er zal ook zorg gedragen worden voor kennis- en ervaringsoverdracht naar de subregio Zuid-Oost Brabant;

– Verbinding met de (implementatie)projecten vanuit ACZIO in de subregio's;

– Zicht op goede voorbeelden van wijk- en buurtgericht werken rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en de participatie van ouderen in deze projecten;

– Een handreiking voor ouderenparticipatie in projecten gericht op wijk- en buurtgericht werken rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en ouderenparticipatie in wijkteams;

– (Door)Ontwikkeling van de samenwerking tussen de (sociale) wijkteams en de ouderenbonden op wijk- en buurtniveau;

– Inzicht in de blinde vlekken op het gebied van wijk- en buurtgerichte zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Terugkoppeling van stand van zaken en de blinde vlekken naar het netwerk ACZIO.

 

Om dit te bereiken willen ze een kwartiermaker inzetten die aan de slag gaat met het organiseren van de subregionale netwerken van ouderenvertegenwoordigers die zich bezig houden met alle projecten rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Met behulp van stagiaires wordt er een inventarisatie gemaakt van goede voorbeelden van wijk- en buurtgericht werken rondom de zorg voor ouderen in een kwetsbare positie, de participatie van ouderen in deze projecten en wordt er een handreiking gerealiseerd. De ouderendelegatie zal zich inzetten voor de implementatie van de handreiking, het in kaart brengen van blinde vlekken op het gebied van wijk- en buurtgerichte zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en de terugkoppeling van stand van zaken en de blinde vlekken naar het netwerk ACZIO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website