Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING

Ouderennet VUmc en partners wil de zorg voor kwetsbare ouderen optimaliseren met als doel: vergroting van hun zelfbeschikking en bevordering van hun zelfredzaamheid en functiebehoud.

 

THEMA’S

De centrale thema’s van het netwerk zijn 1.)identificeren en monitoren van kwetsbaarheid, 2.)versterken van de regierol van de oudere en zijn omgeving, 3.)afstemming tussen hulpverleners, in het bijzonder bij zorgtransities. De keuze van deze thema’s is gebaseerd op de knelpunten die ouderen en andere netwerkpartijen signaleren in de zorg, aangevuld met gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de projectideeën die de netwerkpartners hebben aangedragen.

 

MISSIE&VISIE

Het beeld dat het netwerk voor ogen staat is ‘de oudere aan het stuur in samenhangende zorg’. Het netwerk wil dit realiseren door het toepassen van het geriatrisch zorgmodel. Met dit model werken we samen aan:

1)Het versterken van de regierol van de oudere cliënt en zijn omgeving in de ouderenzorg;

2)Tijdige identificatie van kwetsbare ouderen met gezondheidsrisico’s of onvervulde zorgbehoeften;

3)Kwalitatief goede, proactieve integrale zorg op maat met goede onderlinge afstemming tussen betrokken hulpverleners en voorzieningen;

4)Implementatie van kennis en effectief gebleken innovaties in de ouderenzorg;

5)Expertisevergroting door het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen cliënten, professionals in de ouderenzorg, onderzoekers en medewerkers van opleidingen in de ouderenzorg.

In het netwerk, uitgevoerd in de twee OOR-regio’s Amsterdam en West-Friesland, participeren regionale bestuurlijke en inhoudelijke vertegenwoordigers van:

• Belangenverenigingen voor ouderen, oudere cliënten en mantelzorgers,

• Zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties die de WMO uitvoeren

• Onderzoeks- en opleidingscentra

• Regionale zorg- en welzijnsinstanties

 

PROJECTEN & STRUCTUUR

Alle goedgekeurde projecten zijn inmiddels gestart. Ook het project dat is opgezet door ouderen uit ons netwerk Eigen Kracht Conferentie. (zie: www.ouderennet-vumc.nl en het ijkpuntenformulier). Het borgingsplan voor het netwerk is inmiddels ook goedgekeurd en we zijn gestart met de verdere uitwerking en uitvoering ervan.

Het transitie-experiment waarin de ontwikkeling en uitvoering van het geriatrisch zorgmodel centraal staat, en de drie hierboven vermelde thema’s van het Ouderennet vormen het kader voor de verschillende projecten.

 

CLIËNTENPARTICIPATIE

Na de beoordeling van en advisering over projecten, zijn ouderen dit jaar betrokken bij de structuren van de projecten. Het transitie-experiment zal medio 2013 de eerste onderzoeks-

resultaten opleveren. De andere projecten zijn later gestart en zullen op zijn vroegst in 2014 resultaten opleveren.

 

UNIEK & MEERWAARDE

Ouderennet VUmc en partners streeft naar een regionaal integraal zorgmodel dat rekening houdt met ouderen in al hun diversiteit. We stellen het versterken van de regierol van de oudere en diens mantelzorger centraal. Omdat het grootste deel van de zorg voor kwetsbare ouderen zich afspeelt in de eerste lijn hebben we gekozen voor een netwerk dat opgebouwd is vanuit de eerstelijn.

De projecten van het netwerk zullen leiden tot toename van kennis op het gebied van proactieve opsporing van kwetsbaarheid, methoden om de regierol van ouderen in hun zorgproces te stimuleren, methoden om afstemming tussen hulpverleners te verbeteren en methoden voor cliëntenparticipatie.

 

WAT HEBBEN WE GEREALISEERD?

De partners in ons netwerk vinden dat het netwerk meerwaarde heeft en willen het borgen na afloop van het Nationaal Programma Ouderenzorg. In de regio’s West-Friesland en Amsterdam/ Amstelveen is dat op twee verschillende manieren uitgewerkt. In West-Friesland wordt het netwerk voortgezet in een soortgelijke centrale structuur als die van het NPO. Daarbij wordt gewerkt aan een overkoepelende ouderenraad voor de regio. Een uitwerking treft u aan in het ijkpunten formulier. In Amsterdam/ Amstelveen wordt aansluiting gezocht bij bestaande of in oprichting zijnde netwerken. Ouderen-participatie wordt in Amsterdam/ Amstelveen op een aantal niveau’s geborgd. De georganiseerde ouderen in Amsterdam zullen per stadsdeel (de gehele stad Amsterdam en Amstelveen) Ouderen Adviesraden organiseren volgens het model van de Ouderen Adviesraad Oost. Ouderen uit de gehele OOR kunnen de onderzoeksagenda beïnvloeden via de kennismarkten die VUmc samen met AMC zal organiseren. VUmc zal binnen haar nieuwe huisartsgeneeskundige onderzoekslijn Ouderenzorg systematisch ouderen betrekken bij onderzoeksprojecten en daartoe haar bestaande netwerk van ouderen aanspreken. Voor het verankeren hiervan in onze organisatie stellen we een plan op.

 

VOORTZETTING VAN HET NETWERK

In het najaar van 2010 hebben de netwerkpartners samen een plan voor borging van het netwerk opgesteld. Dit plan is goegekeurd en inmiddels wordt het plan uitgewerkt en gedeeltelijk ook al uitgevoerd, zoals elders beschreven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderennet VUmc en partners wil de zorg voor kwetsbare ouderen optimaliseren, met als doel: hun zelfbeschikking vergroten en hun zelfredzaamheid en functiebehoud bevorderen.

 

Ten behoeve daarvan zijn acht projecten vormgegeven, waaronder het transitie-experiment met het motto 'De oudere aan het stuur in samenhangende zorg'. De projecten zullen in de periode 2013 - 2014 definitieve resultaten opleveren.

Het netwerk dat de partners met elkaar vormgaven in de periode vanaf 2008 zal in verschillende kleinere, regionale netwerken verder vorm krijgen. We streven naar een vervolg voor het netwerk, voor de periode na het Nationaal Programma Ouderenzorg. Ouderenparticipatie zal hierin ook weer een belangrijke rol spelen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING

Ouderennet VUmc en partners werkt aan het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen met als

doel de zelfbeschikking van kwetsbare ouderen te vergroten en zelfredzaamheid en functiebehoud te bevorderen.

 

THEMA’S

De centrale thema’s van het netwerk zijn 1.) identificeren en monitoren van kwetsbaarheid, 2.) versterken van de

regierol van de oudere en zijn omgeving, 3.) afstemming tussen hulpverleners, in het bijzonder bij

zorgtransities. De keuze van deze thema’s is gebaseerd op de knelpunten die ouderen en andere

netwerkpartijen signaleren in de zorg, aangevuld met gegevens uit de Longitudinal Aging Study

Amsterdam (LASA) en de projectideeën die de netwerkpartners hebben aangedragen.

 

MISSIE & VISIE

Het beeld dat het netwerk voor ogen staat is ‘de oudere aan het stuur in samenhangende zorg’. Het

netwerk wil dit realiseren door het toepassen van het geriatrisch zorgmodel. Met dit model, dat in een

transitie-experiment uitgewerkt wordt en op effectiviteit getoetst wordt, werken we samen aan:

1.) Het versterken van de regierol van de oudere cliënt en zijn omgeving in de ouderenzorg;

2.) Tijdige identificatie van kwetsbare ouderen met gezondheidsrisico’s of onvervulde zorgbehoeften;

3.) Kwalitatief goede, proactieve integrale zorg op maat met goede onderlinge afstemming tussen

betrokken hulpverleners en voorzieningen;

4.) Implementatie van kennis en effectief gebleken innovaties in de ouderenzorg;

5.) Expertisevergroting door het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen cliënten, professionals in

de ouderenzorg, onderzoekers en medewerkers van opleidingen in de ouderenzorg.

In de proeftuinen participeren regionale bestuurlijke en inhoudelijke vertegenwoordigers van

• belangenverenigingen voor ouderen, oudere cliënten en mantelzorgers,

• zorgaanbieders (zorg, welzijn, wonen, dienstverlening, preventie, medische diagnostiek en

behandeling)

• zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties die de WMO uitvoeren

• onderzoeks- en opleidingscentra

 

PROJECTEN & STRUCTUUR

Inmiddels zijn 8 projecten die vanuit ons netwerk ingediend zijn goedgekeurd. Één daarvan werd bedacht door ouderen uit ons netwerk. Het transitie-experiment, waarin de ontwikkeling en uitvoering van het geriatrisch zorgmodel centraal staat, en de drie thema’s van Ouderennet vormen het kader voor de verschillende onderzoeks- en implementatieprojecten. Ouderen hebben een vetorecht gehad in de beoordeling van en advisering over de projecten. Bij ieder project worden ouderen die tot

de doelgroep behoren betrokken bij de projectgroep en geraadpleegd via een behoeftepeiling. Het transitie-experiment zal medio 2013 de eerste onderzoeksresultaten opleveren. De andere projecten zijn dit jaar gestart en zullen op zijn vroegst in 2013 resultaten opleveren.

 

UNIEK & MEERWAARDE

Ouderennet VUmc en partners streeft naar een regionaal integraal zorgmodel met een holistische

benadering die rekening houdt met ouderen in al hun diversiteit. We stellen daarbij het versterken van

de regierol van de oudere en diens mantelzorger centraal.

Omdat het grootste deel van de zorg voor kwetsbare ouderen zich afspeelt in de eerste lijn hebben we

gekozen voor een netwerk dat opgebouwd is vanuit de eerstelijn.

De 8 projecten van het netwerk zullen leiden tot een aanzienlijke toename van kennis op het gebied van proactieve opsporing van kwetsbaarheid, methoden om de regierol van ouderen in hun zorgproces te stimuleren, methoden om afstemming tussen hulpverleners te verbeteren en methoden voor cliëntenparticipatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

WAT HEBBEN WE GEREALISEERD?

In de regio West-Friesland en Amsterdam/Amstelveen is een geriatrisch netwerk actief.

 

In beide regio’s komen de afgevaardigden van alle netwerkpartners regelmatig bijeen voor kerngroepbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten van het netwerk. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar te netwerken en informatie uit te wisselen over elkaars zorg en welzijnsaanbod.

 

Een financiële adviesgroep komt regelmatig bijeen om te adviseren over de toekomstige financiële borging van het netwerk en de 8 projecten.

 

Betrokken ouderen komen regelmatig bijeen om te adviseren en mee te praten over projecten en zorg van het netwerk.

 

Via een website (www.ouderennet-vumc.nl) en nieuwsbrief informeren we geïnteresseerden over ons netwerk.

 

PROJECTEN

Inmiddels zijn 8 projecten die vanuit ons netwerk ingediend zijn goedgekeurd (zie: www.ouderennet-vumc.nl).

 

CLIËNTENPARTICIPATIE

Ouderen gaven aan dat het noodzakelijk is om actieplannen op te stellen voor de thema’s van ons netwerk:

1.) identificeren en monitoren van kwetsbaarheid

2.) versterken van de regierol van de oudere

3.) afstemming tussen hulpverleners

Ouderen hadden een doorslaggevende stem bij de keuze van projecten die namens Ouderennet VUmc en partners ingediend werden bij ZonMw. Één van de acht goedgekeurde projecten werd bedacht door ouderen uit ons netwerk.

Verder zijn en worden nog ouderen geworven voor deelname aan de projectstructuur van de 8 projecten van het netwerk.

 

Op 29 september 2010 vond een symposium plaats over cliëntenparticipatie voor de bij het netwerk betrokken ouderen.

 

VOORTZETTING VAN HET NETWERK

In het najaar van 2010 stellen netwerkpartners samen een concreet plan op voor borging van het netwerk.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderennet VUmc en partners werkt aan het optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen met als doel de zelfbeschikking van kwetsbare ouderen te vergroten en zelfredzaamheid en functiebehoud te bevorderen.

 

THEMA’S

De centrale thema’s van het netwerk zijn 1.) identificeren en monitoren van kwetsbaarheid, 2.) de regierol van de oudere en zijn omgeving, 3.) afstemming tussen hulpverleners, in het bijzonder bij zorgtransities. De keuze van deze thema’s is gebaseerd op de knelpunten die ouderen en andere netwerkpartijen signaleren in de zorg, aangevuld met gegevens uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en de projectideeën die de netwerkpartners hebben aangedragen. De komende periode worden thema’s toegevoegd die voortkomen uit cliëntenpanels. Cliëntenpanels zullen tevens alle thema’s prioriteren.

 

MISSIE & VISIE

Het beeld dat het netwerk voor ogen staat is ‘de oudere aan het stuur in samenhangende zorg’. Het netwerk wil dit realiseren door het toepassen van een geriatrisch zorgmodel. Met dit model, dat in een transitie-experiment uitgewerkt wordt, werken we samen aan:

1.) Het versterken van de regierol van de oudere cliënt en zijn omgeving in de ouderenzorg;

2.) Tijdige identificatie van kwetsbare ouderen met gezondheidsrisico’s of onvervulde zorgbehoeften;

3.) Kwalitatief goede, proactieve integrale zorg op maat met goede onderlinge afstemming tussen betrokken hulpverleners en voorzieningen;

4.) Implementatie van kennis en effectief gebleken innovaties in de ouderenzorg;

5.) Expertisevergroting door het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen cliënten, professionals in de ouderenzorg, onderzoekers en medewerkers van opleidingen in de ouderenzorg.

De samenstelling, structuur en projecten van het netwerk volgen uit deze visie.

 

SAMENSTELLING NETWERK

Het netwerk streeft ernaar om haar hele opleidings- en onderzoeksregio (OOR) in 4 jaar van een geriatrisch netwerk te voorzien. Dit gebeurt via een gefaseerde aanpak. Het netwerk start met twee proeftuinen: 1. Westfriesland en 2. Amsterdam, direct rondom VUmc.

In de proeftuinen participeren regionale bestuurlijke en inhoudelijke vertegenwoordigers van

• belangenverenigingen voor ouderen, oudere cliënten en mantelzorgers,

• zorgaanbieders (zorg, welzijn, wonen, dienstverlening, preventie, medische diagnostiek en behandeling)

• zorgverzekeraars en gemeentelijke instanties die de WMO uitvoeren

• onderzoeks- en opleidingscentra

In de twee proeftuinen participeren de netwerkpartners die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het transitie-experiment 'geriatrisch zorgmodel'.

 

PROJECTEN & STRUCTUUR

Het primaire doel van projecten is het bereiken van meerwaarde voor de kwetsbare ouderen.

Het transitie-experiment, waarin de ontwikkeling en uitvoering van het geriatrisch zorgmodel centraal staat, en de drie thema’s van Ouderennet vormen het kader voor de verschillende onderzoeks- en implementatieprojecten.

Een dagelijks bestuur van het netwerk verzamelt, inventariseert en prioriteert projectideeën die netwerkpartners bij haar aanmelden. Projectvoorstellen die voldoen aan de in het NPO en netwerk gestelde randvoorwaarden worden voorgelegd aan twee klankbordgroepen: één voor ouderen en mantelzorgers en één voor dicht bij de ouderen staande zorgprofessionals. De klankbordgroepen beoordelen voorstellen op cliëntgerichtheid, praktische uitvoerbaarheid en relevantie en hebben hierbij vetorecht. Bij goedkeuring door de klankbordgroepen wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de kerngroep waarin alle vertegenwoordigers van het netwerk zitting hebben. Het project wordt pas uitgewerkt als ook de kerngroep hiermee instemt. De klankbordgroepen blijven vervolgens betrokken bij de projecten tijdens de uitwerking, uitvoering en implementatie. Bij ieder project worden ouderen die tot de doelgroep behoren betrokken bij de projectgroep en geraadpleegd via een behoeftepeiling.

 

UNIEK & MEERWAARDE

Ouderennet VUmc en partners streeft naar een regionaal integraal zorgmodel met een holistische benadering die rekening houdt met ouderen in al hun diversiteit. We stellen daarbij het versterken van de regierol van de oudere en diens mantelzorger centraal.

Omdat het grootste deel van de zorg voor kwetsbare ouderen zich afspeelt in de eerste lijn hebben we gekozen voor een netwerk dat opgebouwd is vanuit de eerstelijn. Bij het ontwikkelen van het zorgmodel maken we gebruik van bij VU en VUmc ontwikkelde expertise (ketenzorgmodel) en een unieke databron (LASA).

Onderzoeksprojecten van het netwerk zullen leiden tot een aanzienlijke toename van kennis op het gebied van proactieve opsporing van kwetsbaarheid, methoden om de regierol van ouderen in hun zorgproces te stimuleren, methoden om afstemming tussen hulpverleners te verbeteren en methoden voor cliëntenparticipatie bij de totstandkoming van zorg, onderzoek en onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website