Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OP WEG NAAR HERSTEL - Het project Op weg naar herstel betreft een onderzoek naar de effecten van de implementatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg voor ouderen met complexe problematiek die na een ziekenhuisopname worden opgenomen op een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg en vervolgens terugkeren naar de thuissituatie.

 

DOEL - Het doel van dit project is om door middel van de invoering van het zorgpad de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit zou moeten leiden tot een grotere zelfredzaamheid, actievere deelname aan het dagelijks leven en betere ervaren kwaliteit van leven van de oudere revalidanten. Daarnaast zou de zorglast van de mantelzorgers moeten afnemen. Ook wordt beoogd het aantal heropnames te verminderen en definitieve opname in zorginstellingen, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, uit te stellen.

 

DOELGROEP - De doelgroep van het zorgpad bestaat uit zelfstandig wonende 70-plussers met complexe problematiek die na een ziekenhuisopname worden opgenomen op een afdeling voor geriatrische revalidatiezorg van een verpleeghuis. Ook de mantelzorgers worden bij het zorgpad betrokken.

 

ZORGPAD - Het zorgpad geriatrische revalidatiezorg beslaat het hele traject van ziekenhuisopname en revalidatiezorg tot ontslag naar de thuissituatie. Met het zorgpad wordt geprobeerd de kwaliteit van de zorg voor de cliënt en mantelzorgers te verbeteren en te zorgen dat een cliënt steeds op het juiste moment de juiste zorg en behandeling krijgt. De belangrijkste vernieuwende kenmerken van dit zorgpad zijn:

• het hele zorgtraject wordt gecoördineerd door een zorgpadcoördinator voornamelijk gericht op het optimaliseren van de transfers en de overdracht tussen de verschillende zorgsettings;

• deze zorgpadcoördinator vormt de schakel tussen de zorgprofessionals van het ziekenhuis, de geriatrische revalidatie-afdeling en de eerste lijn en is het aanspreekpunt voor de cliënt en mantelzorger gedurende het zorgtraject;

• op belangrijke momenten in het zorgtraject wordt een geriatrische screening uitgevoerd en indien nodig aanvullend onderzoek om eventuele onderliggende problemen op te sporen;

• met behulp van een triage instrument worden geschikte patiënten geïdentificeerd voor de geriatrische revalidatiezorg;

• de zorg en behandeling worden nauw afgestemd op de (toekomstige) woon- en leefsituatie van de cliënt en mantelzorger, waarbij zelfredzaamheid en actieve deelname aan het dagelijks leven belangrijke uitgangspunten zijn.

 

 

ONDERZOEK - Aan het project is een evaluatieonderzoek verbonden, waarbij wordt gewerkt met twee cohorten: een referentiecohort (inclusie vóór implementatie van het zorgpad) en een zorgpadcohort (inclusie na implementatie van het zorgpad). In elk cohort worden de cliënten gedurende negen maanden gevolgd. Hierbij worden via een interview of schriftelijke vragenlijst op drie momenten vragen gesteld aan de cliënt en de belangrijkste mantelzorger (o.a. MDS). Dit gebeurt na opname van de cliënt op de revalidatieafdeling en drie en negen maanden later. Primaire uitkomstmaten zijn zelfredzaamheid, sociale participatie en kwaliteit van leven en ervaren zorglast van de mantelzorger. Naast de effectevaluatie vindt er een economische evaluatie plaats om de effecten van het zorgpad op het zorggebruik te bepalen. Ten slotte vindt er een procesevaluatie plaats om het oordeel van cliënten, mantelzorgers en behandelaars over het zorgpad en de mate van implementatie van het zorgpad vast te stellen.

 

ONDERZOEKSTEAM Het onderzoeksteam bestaat uit: drs. Inge Hesen (onderzoeker), Liesbeth van Hoef (onderzoeksassistent), dr. Jolanda van Haastregt (begeleider), prof. dr. Jos Schols (begeleider), prof. dr. Ruud Kempen (projectleider).

 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met: drs. Inge Hesen, tel. 043-3881703, email i.hesen@maastrichtuniversity.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

INCLUSIE REFERENTIECOHORT - Van 15 april 2011 tot 29 februari 2012 zijn er in de regio Maastricht-Heuvelland 48 cliënten geïncludeerd in het referentiecohort van de in totaal 91 opnames in de geriatrische revalidatiezorg in deze periode. Een belangrijke reden dat een aanzienlijk deel van de doelgroep niet bereid of niet in staat was mee te doen aan het onderzoek, is dat het hier om een kwetsbare groep cliënten gaat, die op het moment van inclusie nog midden in een ziekte- c.q. herstelproces zit. Hierdoor ervaart men deelname aan een onderzoek vaak als een te zware belasting.

De cliënten die deelnemen aan het referentiecohort worden gedurende negen maanden gevolgd. Hierbij worden via een interview of schriftelijke vragenlijst op drie momenten vragen gesteld aan de cliënt en de belangrijkste mantelzorger. Dit gebeurt na opname van de cliënt op de revalidatieafdeling en drie en negen maanden later.

 

ONTWIKKELING ZORGPAD – Er is een consensusdocument ontwikkeld met de betrokken zorgorganisaties en zorgprofessionals in de regio Maastricht Heuvelland. Dit consensusdocument bevat een richtlijn voor het zorgpad geriatrische revalidatiezorg dat als uitgangspunt voor de implementatie van het zorgpad dient.

 

IMPLEMENTATIE - In dit project wordt gewerkt aan de hand van het implementatiemodel van Grol. Dit model bestaat uit een aantal stappen. Als eerste is een voorstel voor verandering ontwikkeld, met als resultaat het consensusdocument voor het zorgpad. Vervolgens is door middel van gesprekken met zorgprofessionals de huidige zorg en de knelpunten in deze huidige zorg in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie zijn implementatiestrategieën geselecteerd. De daadwerkelijke implementatie van het zorgpad in de regio Maastricht-Heuvelland vindt plaats gedurende 12 maanden in de periode maart 2012 tot en met februari 2013. Tijdens deze implementatiefase wordt het zorgpad en de implementatiestrategie iedere drie maanden geëvalueerd door de betrokken zorgprofessionals en (indien nodig) bijgesteld. Verder worden er iedere twee maanden gesprekken gehouden met een doelgroeppanel, met als doel vanuit het perspectief van de doelgroep het zorgpad te optimaliseren.

 

INCLUSIE ZORGPADCOHORT – De inclusie van de cliënten in het zorgpadcohort zal starten vanaf maart 2013 en loopt door t/m januari 2014. Bij de cliënten in het zorgpadcohort zullen dezelfde metingen worden uitgevoerd als bij de cliënten in het referentiecohort.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit implementatieproject wordt ingediend vanuit het netwerk Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen (ACZIO) in Limburg en opereert op het snijvlak tussen het eerste en (in de vierde ronde ingediende) tweede transitieproject van ACZIO.

Het doel van dit project is het optimaliseren, implementeren en evalueren van het zorgpad herstelgerichte zorg in de regio Maastricht-Heuvelland en de disseminatie van het zorgpad op regionaal en landelijk niveau. Het uiteindelijk doel van dit project is om d.m.v. het verbeteren van de kwaliteit van de (herstel)zorg, de zelfredzaamheid, functiebehoud, sociale participatie en ervaren kwaliteit van leven van de ouderen met complexe problematiek te verbeteren. Daarnaast wordt beoogd de zorglast voor mantelzorgers te verminderen en het aantal heropnames in ziekenhuis of herstelafdeling te verminderen en definitieve opname in zorginstellingen uit te stellen.

Het unieke aan dit project is dat het innovaties die in diverse regio’s zijn geïntroduceerd en als ‘best practice’ kunnen worden beschouwd, samenbrengt in een zorgpad dat zodanig wordt uitgewerkt en uitgetest dat het vervolgens op landelijk niveau toegepast kan worden.

Het zorgpad herstelgerichte zorg voor ouderen met complexe problematiek bestaat uit de volgende drie componenten: (a) ziekenhuiszorg, (b) herstelgerichte zorg op een herstelafdeling in het verpleeghuis of het ziekenhuis, en (c) nazorg in de thuissituatie. Aangezien de zorg aan en behandeling van ouderen in deze heterogene doelgroep inhoudelijk van elkaar kan verschillen, wordt in dit zorgpad met name aandacht besteed aan de procesmatige aspecten van de zorg. Bij het uitwerken van deze stappen is het Chronic Care Model als uitgangspunt gebruikt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de onderstaande aspecten van de zorg:

a) klantgerichte organisatie van het zorgproces;

b) multidisciplinaire zorg en behandeling en continuïteit van zorg over de lijnen heen;

c) goede afstemming van de zorg op de complexe en vaak snel veranderende problematiek;

d) op maat gesneden informatievoorziening tussen ouderen en hun zorgverleners en de zorgverleners onderling;

e) zelfmanagement ondersteuning gericht op empowerment van de oudere en diens mantelzorgers;

f) het optimaal benutten van welzijnsvoorzieningen.

In dit zorgpad wordt de zorg op 4 belangrijke zorgpeilers verbeterd. Er worden op cruciale momenten geriatrische screening en assessments uitgevoerd die kunnen bijdragen aan een correcte en vlotte diagnosestelling en aan het formuleren van een optimaal op de complexe problematiek aangepast integraal behandelplan (cure). Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het optimaliseren van de vereiste samenhang in de zorg en ondersteuning aan de patiënten en hun mantelzorgers gedurende het hele traject (care). Tijdens de herstelperiode staat naast het herstellen ook het leren omgaan met blijvende beperkingen centaal. Tevens wordt getracht door goede voorlichting, ondersteuning en begeleiding van patiënten en mantelzorgers verdere achteruitgang te voorkomen (functioneringsgerichte preventie). In de thuissituatie wordt met name aandacht besteed aan het bevorderen van participatie en het verbeteren van de kwaliteit van leven (welzijn).

De NPCF onderscheidt de volgende vier doelgroepen voor herstelgerichte zorg:

1) CVA-patiënten, 2) orthopediepatiënten electief, 3) orthopediepatiënten trauma, en 4) patiënten met overige problematiek c.q. complexe problematiek. Dit onderzoek richt zich op de vierde doelgroep: ouderen met complexe problematiek. Uit een recent onderzoek bij 319 instellingen voor herstelgerichte zorg, blijkt dat 31% van de groep AWBZ-revalidanten tot deze vierde groep revalidanten behoort. Bijna driekwart van deze groep is 75 jaar of ouder en ongeveer een derde is 85 jaar of ouder.

Het implementatiemodel van Grol en collega’s (2006) vormt het uitgangspunt bij de proefimplementatie van dit zorgpad in de regio Maastricht-Heuvelland en het voorbereiden van de landelijke implementatie. Zowel op regionaal, provinciaal als landelijk niveau worden de relevante organisaties nauw betrokken bij di

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website