Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De komende jaren stijgt aantal ouderen in Nederland fors. Dat komt door de “dubbele” vergrijzing; het aantal ouderen neemt toe en bovendien worden ouderen steeds ouder.

 

Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag om ondersteuning toe. Het antwoord van de overheid daarop is niet meer zoals we dat vele decennia gewend waren. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van iedereen meer en meer bij de burgers zelf. Vanuit deze visie worden een aantal Awbz-taken overgeheveld naar de Wmo en komen daarmee te vallen onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De overdracht van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf aan de gemeenten gaat gepaard met een flinke korting op het budget.

 

De gemeenten kunnen daardoor minder zorg en ondersteuning inkopen en zullen op een innovatieve manier en dichtbij de burgers de zorg moeten gaan organiseren. Duidelijk is dat de burger eerst zelf aanzet is om samen met behulp van het eigen sociale netwerk oplossingen voor zijn/haar problemen te vinden. Samenkracht kan daarbij ondersteuning bieden door de eigen kracht van burgers en zijn/haar netwerk te versterken.

 

WonenPlus Noord-Holland beweegt met deze trends mee en zet soms zelf ook de trend. Recente voorbeelden daarvan zijn het NPO-project Lang Leve Thuis en het vervolgproject Samenkracht, dat gestart is in 2013 en doorloopt tot juli 2015. Gedurende deze periode zijn 1000 kwetsbare ouderen in Noord-Holland actief benaderd voor extra ondersteuning en begeleiding. Sinds 2010 is het accent van de WonenPlus-diensten verschoven van praktische diensten naar structurele begeleiding en ondersteuning. De nadruk ligt daarbij op het versterken van het sociale netwerk, en het aanspreken van de eigen kracht. In deze aanvraag worden de voorlopige resultaten van het project weergegeven.

 

Daarbij werken de WonenPlus-organisaties samen net andere vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en (gezondheids)zorgorganisaties. Lag de nadruk aanvankelijk op samenwerking met de informele zorg en met welzijn, nu komt ook de samenwerking met de gemeenten, eerstelijnsgezondheidszorg (wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen) en de sociale wijkteams aan bod.

 

De meeste gemeenten in Noord-Holland kennen de eigen lokale WonenPlus-organisatie goed. Door de vele werkzaamheden, die onder meer de transitie van Awbz naar Wmo met zich mee heeft gebracht, hebben zij zich echter minder kunnen bezighouden met de inrichting en opzet van de zogenaamde voorliggende voorzieningen, zoals WonenPlus. Wij verwachten dat de gemeenten in het overgangsjaar (2015) daar wel aan toekomen en zij het belang van Samenkracht ook (gaan) onderkennen. Dat biedt volgens ons goede mogelijkheden om Samenkracht gefinancierd te krijgen. WonenPlus Noord-Holland zal zich daar in ieder geval sterk voor maken. Dat geldt ook voor onze inzet naar de zorgverzekeraars. Ook zij hebben baat bij de inzet van Samenkracht. Daarbij is het van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars een gezamenlijke visie hebben op de zorg- en dienstverlening aan burgers dan wel verzekerden en bereid zijn om afspraken over financiering van zogenaamde overlappende “zorgdomeinen” te maken.

WonenPlus Noord-Holland doet een beroep op subsidie om de innovatieslag van Samenkracht ook in 2015 en de jaren erna voort te kunnen zetten. In deze subsidieaanvraag vindt u onze motivatie en toelichting op de subsidieaanvraag.

 

Samenkracht wordt door vele partijen gewaardeerd. Op onze vraag om de subsidieaanvraag te ondersteunen kregen we positieve reacties. De adhesiebetuiging van de gemeente Alkmaar hebben alvast als bijlage bij deze aanvraag gevoegd. Van de zorgverzekeraar VGZ / Wlz kunnen we de adhesiebetuiging begin van januari 2015 tegemoet zien. Dat geldt ook voor adhesiebetuigingen van andere gemeenten, dan de gemeente Alkmaar en naar alle waarschijnlijkheid van zorgverzekeraar Achmea. (Zodra we deze binnen hebben, sturen we ze na).

 

De totale subsidieaanvraag bedraagt € 497.185 en heeft betrekking op de periode juli 2015 t/m juni 2016. In ZonMW-begrotingsformat hebben we deze perioden ook weergegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website