Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

NUZO in Nationaal Programma Ouderenzorg

In 2008 heeft het UMC Utrecht, conform de binnen de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra gemaakte afspraken, het initiatief genomen in het opzetten en door ontwikkelen van een regionaal ouderennetwerk, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO), binnen de projectperiode van het door ZonMw uitgevoerde Nationaal Programma Ouderenzorg.

 

Doel NUZO

Doel van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen is de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio te verbeteren.

De drie kernthema’s waar het NUZO zich op richt zijn:

a. Zelfredzaamheid,

b. Integrale zorg en

c. Preventie.

De NUZO visie die hieraan ten grondslag ligt is het stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede regio Utrecht. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte van de oudere zelf. De stem van de ouderen is leidend.

 

Bereikte resultaten NUZO

Het NUZO is vanaf de start in 2008 succesvol uitgegroeid tot een regionaal netwerk voor Ouderenzorg, waarin 48 partners met elkaar ambities delen en implementatie van innovatieve concepten in de ouderenzorg vormgeven. Een podium voor zorginnovatie en zorgverbetering voor ouderen in de regio. En een fraai voorbeeld van regionale samenwerking tussen eerste- en tweedelijns partners.

 

Ambities NUZO 2012- 2016

De NUZO partners hebben met elkaar de ambitie uitgesproken om vanaf 2012, samen het netwerk voort te zetten in NUZO 2.0, en daarvoor ook de personele inzet te willen leveren. 7 partners hebben in deze fase aangegeven ook financieel te willen bijdragen aan het in standhouden van de infrastructuur van het NUZO netwerk. Het UMCU is door de partners gevraagd om ook in het NUZO nieuwe stijl de komende tijd de coördinerende rol te blijven vervullen ten einde consolidatie van het netwerk en haar activiteiten te borgen. Dit past in de maatschappelijke rol van het UMC als initiator van regionale samenwerking in de zorg.

Het accent binnen het NUZO 2.0 ligt op samen doen, verbinden, kennis delen en verspreiden. De vraagoriëntatie van ouderen is hierbij leidend voor de werkwijze. De NUZO organisatie is mean en lean. Gericht op concrete doelen en het bereiken van concrete resultaten (Adviesrapport Toekomst NUZO door Raedelijn 2011). Implementatie en onderwijs zijn net als innovatie en onderzoek belangrijke pijlers waarop de partners hun ambities vormgeven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

 

NUZO voorjaar 2008 –voorjaar 2012

In cijfers samengevat

 

• 48 netwerk partners via convenant of intentieverklaring; afkomstig uit sectoren zorg, welzijn, zorgverzekeraar, lokale en regionale overheid, kennisinstituten, ouderen(bonden regionaal en landelijk en ouderen op individuele titel);

• 3 hoofdthema’s: Zelfredzaamheid, Integrale zorg en Preventie; op basis van grote inventarisatie in 2008 in de regio onder professionals en ouderen;

• 2 subthema’s in 2012: ketenzorg dementie en verbinden formele/informele zorg

• NUZO netwerk organisatie;

• NUZOraad; 3x per jaar

• Stuurgroep; 5x per jaar

o werkgroep voortgang, werkgroep ethiek en ouderenperspectief,

o projectgroep ketenzorg dementie, projectgroep formele/informele zorg

• Themawerkgroepen 2009 -2011 waarin projecten zijn ontwikkeld; op de thema’s zelfredzaamheid, migranten ouderen en integrale zorg.

• Gehonoreerd:

• 5 projecten gehonoreerd in de NPO ronden bij ZonMw:

o 2 transitieprojecten; OM U en de STEM

o 2 onderzoeksprojecten; PROFIEL en TREE

o 1 project Samenwerken in Uitvoering: stimuleren 12 best practices, impulsproject KWIEK,

• 1 project gehonoreerd in ronde Doelmatigheids bij ZonMw; HELP

• 8 NUZO promovendi

• 9 Brede netwerkbijeenkomsten bij partners. Diverse thema’s zoals ouderen en bewegen, migrante ouderen, gemeente en ouderen, best practices, voortgang transitie en onderzoeksprojecten.

• 9 NUZO nieuwsbrieven uitgebracht, inmiddels 340 abonnees

• NUZO website

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting rapportage periode NUZO augustus 2010- augustus 2011

 

Visie van het het NUZO is stimuleren en bevorderen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede regio Utrecht. Belangrijk vertrekpunt hierbij is de behoefte van de oudere zelf. Uitgangspunt voor het NUZO hierbij is geweest, en treffend verwoord door ouderen in een onderzoek uitgevoerd door Cliëntenbelang Utrecht in 2007,“ Iemand met overzicht die met me meedenkt”.

Het NUZO stelt zich tot doel

De samenhang in welzijn, wonen en zorg voor kwetsbare ouderen in de brede Utrechtse regio te verbeteren. De drie thema;s waar het NUZO zich opricht zijn: 1. Zelfredzaamheid,2. Integrale zorg, 3. Preventie. Vanwege de specifieke aanpak is ook de themagroep migranten ouderen gestart. Met veel succes want vanaf januari dit jaar is deze werkgroep omgevormd naar een adviesraad ten behoeve van het eind vorig jaar gestarte transitieproject De Stem.

Netwerk organisatie

Ook in 2010 en in 2011 staan kennis en ervaring delen binnen het netwerk centraal. Van elkaar leren, goede voorbeelden van brede vernieuwende ouderenzorg delen en gebruiken.

Daarnaast worden gezamenlijk ouderenprojecten ontwikkeld en uitgevoerd door de partners. Belangrijk criterium hierbij is het ouderenperspectief, de bewezen meerwaarde voor de ouderen in de NUZO regio.

Ouderenprojecten

OM –U, in dit transitieproject staat vroegsignalering en zorgcoördinatiee bij kwetsbare ouderen centraal. Ruim 3000 ouderen en ruim 300 mantelzorgers in Utrecht en de Bilt doen aan dit transitieproject mee.

TREE, dit project onderzoekt de diagnostiek naar oorzaken van verminderde inspanningstolerantie en/of kortademigheid in kwetsbare ouderen. 800 kwetsbare ouderen in de NUZO-regio (o.a. Rhenen, IJsselstein, Nieuwegein, Hilversum, Nijkerk, Breukelen, Wijk bij duurstede) doen aan dit onderzoek mee.

PROFIEL onderzoekt de risicofactoren voor kwetsbaarheid bij ouderen. 530 ouderen uit de regio Utrecht hebben in het kader van dit onderzoek hun gezondheid en functionaliteit laten onderzoeken en hebben hierover rapportage ontvangen

De Stem van de Oudere Migrant is eind 2010 gestart. In dit transitie-project worden de zorgbehoeften van oudere migranten via sleutelfiguren in verschillende gemeenten, Tiel, Harderwijk en Utrecht( Kanaleneiland) in kaart gebracht. 242 oudere migranten en hun mantelzorgers doen hieraan mee.

HELP, waarvoor al een pilot in de regio is uitgevoerd, start binnenkort. Dit is een project dat ontwikkeld is vanuit de themagroep Integrale zorg en gehonoreerd is in de ronde Doelmatigheid van ZonMw.

Samenwerken aan Uitvoering, dit project wordt in 2011 uitgevoerd inde regio en begin 2012 afgerond: 7 best practices, 1 impulsproject KWIEK en het project van de werkgroep ethiek Is alles besproken? Zij ontwikkelen een produkt(b.v. toolkit, instructiefilm) dat regiobreed wordt toegankelijk gemaakt of uitgerold.

Best practices

Het accent in 2011 ligt op de best practices. Binnen en buiten het NUZO zijn op allerlei plaatsen grote en kleine verbeteringen in de zorg voor kwetsbare ouderen gerealiseerd. Veel van deze verbeteringen of best-practices zijn echter alleen lokaal bekend en zichtbaar. Het NUZO brengt deze verbeteringen in beeld zodat ze door ander organisaties eenvoudig kunnen worden overgenomen door:

1. Het blijven signaleren en expliciteren van de wensen van ouderen in de NUZO regio

2. Kennis en ervaring delen tussen partners en niet partners

3. Het zichtbaar maken van grotere en kleinere best practices ouderenzorg in de regio zodat andere organisaties deze kunnen implementeren

4 Financieren eerder ontwikkelde projecten zoals KWIEK en het ethiekproject Is alles besproken?

5 Het uitvoeren van de lopende projecten: Om U, PROFIEL, TREE en De STEM en HELP

6 Het consolideren, inhoudelijk, organisatorisch en financieel van het netwerk inde regio na 2011

Partners en niet partners, ouderen en professionals, in de regio geven aan directe meerwaarde te ervaren door de kennisuitwisseling via de brede netwerkbijeenkomsten, de website en de nieuwsbrieven.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten rapportage periode augustus 2010 –augustus 2011

Cijfers :

46 partners

1 gehonoreerd project uit NPO ronde 4: De Stem van de oudere migrant

1 gehonoreerd project uit NPO ronde 5: Samenwerking in Uitvoering

1 gehonoreerd project in ronde Doelmatigheid ZonMw: HELP

4 werkgroepen: projecten, voortgang, ethiek en ouderenzorg en denktank.

2 brede netwerkbijeenkomsen; thema’s NUZO en de migranten ouderen en NUZO best practices en impulsprojecten. Georganiseerd samen met de partners.Met gemiddeld ruim 80 deelnemers.

8e nieuwsbrief komt in september uit, aantal abonnees is gestegen naar 305

De website is vernieuwd, met beeldmateriaal en meer nieuws op de homepagina, inmiddels is de website in de eerste helft van 2011 1823 keer bezocht. De meest geraadpleegde pagina’s zijn: homepagina, NUZO projecten en de deelnemers/partnerorganisaties.

In oktober 2011 vindt besluitvorming plaats door stuurgroep over toekomstige NUZO na 2011.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

In de regio Utrecht is 13% van de inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit ruim 20% zijn. De regio kent veel diversiteit onder ouderen: veel inwoners uit hogere sociale klassen op de Utrechtse heuvelrug, veel allochtonen in de verstedelijkte centra en relatief veel inwoners met confessionele achtergrond in het oostelijk deel van de regio. Opvallend is ook de hoge concentratie gezondheidszorg en welzijnsinstellingen en de hoge concentratie van kennis- en opleidingscentra in de Utrechtse regio.

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) is begin 2008 van start gegaan. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak om het proces van netwerkontwikkeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen Daarom is in eerste instantie een Utrechts kernnetwerk opgericht (mei 2008) en zijn vervolgens alle partijen uit de brede regio in het brede netwerk betrokken (september 2008). Om lopende initiatieven te bundelen en daarmee breed draagvlak te creëerden is bij de start van het NUZO een regio brede inventarisatie gehouden van bestaande projecten en plannen in de ouderenzorg en welzijn. Hieruit blijkt dat er veel innovaties in de ouderenzorg lopen, gericht op verbetering van de situatie van kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd geven partijen ook aan vaak niet op de hoogte te zijn van die elders in de regio lopende initiatieven.

 

In het NUZO zijn ouderen en hun vertegenwoordigers, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, lokale overheidsinstellingen, de dominante verzekeraar in de regio en kennisinstituten samengebracht. Bestaande goedlopende samenwerkingsvormen zoals de Stichting Rhijnhuysen zijn in het netwerk opgenomen. De kenmerken van de ouderenpopulatie, en de zorg- en kennisorganisaties in de regio leiden tot een duidelijk profiel voor het NUZO, namelijk “ambitie in diversiteit”.

 

 

Doel van het NUZO

Het doel van het netwerk is het realiseren van aantoonbare en merkbare meerwaarde, i.c. verbetering in zorg/welzijn/wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Utrecht. De activiteiten binnen het netwerk stimuleren en initiëren een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat, gericht op een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud, preventie van achteruitgang, bevorderen van minder zorggebruik door en minder zorg/behandelbelasting voor de kwetsbare ouderen.

 

De stem van de ouderen

Bij de start van het NUZO is onderzoek door CliëntenBelang Utrecht (2007) onder kwetsbare ouderen in de Utrechtse regio als uitgangspunt genomen. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat het schort aan de coördinatie en integratie van zorg. Op basis hiervan is het eerste transitieproject ‘ Om U’ door verschillende partijen uit het kernnetwerk opgezet, met daaraan gekoppeld een tweetal onderzoeksprojecten.

Om te exploreren welke thema’s voor kwetsbare ouderen in de regio Utrecht verder belangrijk zijn is CliëntenBelang Utrecht gevraagd een volgende raadpleging te houden onder ouderen. Hierin zijn de resultaten uit de inventarisatie ook meegewogen. Op basis hiervan hebben alle bij NUZO betrokken partijen gezamenlijk besloten om voor de verbetering van de ouderenzorg in de regio prioriteit te geven aan de volgende drie thema’s:

1. Zelfredzaamheid

2. Preventie

3. Integrale zorg

 

Naast de thema keuze is op diverse manieren de stem van ouderen geborgd in de organisatie van het netwerk. Bij elke project aanvraag worden de ouderen van meet af aan betrokken en in de projectprioritering is het pre-advies van kwetsbare ouderen onderdeel van het besluitvormingsproces. Dit preadvies wordt opgesteld via rechtstreekse benadering van kwetsbare ouderen via Cliëntenbelang. Tot besluit hebben de ouderen in de stuurgroep vetorecht m.b.t. de project thematiek

 

 

Het NUZO ambities en organisatie

Het NUZO heeft de ambitie de regionale zorg voor de kwetsbare ouderen en hun familie/mantelzorgers krachtig te optimaliseren en innoveren. Daartoe wordt optimaal gebruik gemaakt van lopende initiatieven, bestaande samenwerking en de aanwezige kenniscentra in het netwerk. Het UMC Utrecht faciliteert het netwerk in het ontwikkelingstraject door de NUZO-coördinator, ondersteunende staf en onderzoeksexpertise aan de NUZO partijen ter beschikking te stellen. De organisatiestructuur bestaand uit algemeen bestuur, stuurgroep, projectgroepen, projectbureau en wetenschappelijke commissie, is ontworpen in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Het Utrechts netwerk is wat de deelnemende partijen betreft dynamisch in samenstelling en moet leiden tot een duurzaam platform voor zorginnovatie. De samenwerking heeft een aantoonbare en blijvende meerwaarde, die de som der projecten overstijgt. Het delen van kennis en informatie, samenwerken, elkaar betrekken bij ontwikkel- en implementatieprojecten heeft blijvende meerwaarde bij het optimaliseren van de ouderenzorg en gaat ook bij gebleken succes na het aflopen van de programmatermijn in 2011 door.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website