Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn talrijke regionale projecten gestart die als doel hebben de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren. Het resultaat is een bundeling van krachten van 650 partijen op het gebied van zorg, welzijn en wonen in acht regionale netwerken. Er zijn 75 transitie-experimenten-, onderzoeks-, en implementatieprojecten gerealiseerd en het programma levert een schat aan kennis, instrumenten, methoden, scholingsmodulen en trainingen voor de realisatie van een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen.

 

Nieuwe inzichten verspreiden zich niet vanzelf. Daadwerkelijke verspreiding en invoering van vernieuwing vraagt om doelgerichte aandacht en actie. In de zomer van 2013 is het consortium Vilans, CBO, MOVISIE daarom in opdracht van ZonMw gestart met een eerste verkenning of en zo ja, hoe de resultaten van het Nationaal Programma Ouderenzorg samen met landelijke stakeholders in het veld van de ouderenzorg breder kunnen worden verspreid.

 

Uit een rondgang langs stakeholders, ouderenorganisaties, netwerktrekkers, netwerkcoördinatoren en NFU themagroepen blijkt dat er heel veel ontwikkeld is en dat regionale netwerken veel ervaring hebben opgedaan in het samenwerken bij het doorvoeren van zorgvernieuwing. Uit de rondgang blijkt echter ook dat nog lang niet iedereen die in zorg en welzijn voor ouderen werkt de opbrengsten van het NPO kent. Naast het NPO zijn er nog heel veel andere initiatieven, netwerken, programma’s en informatiebronnen waardoor men soms door de bomen het bos niet meer ziet. Er is behoefte aan een ‘vindplaats’, een soort digitale etalage, waarin de inzichten, ontwikkelingen, producten en diensten in een ‘gebruiksklare’ vorm worden gepresenteerd.

 

Dit projectvoorstel beschrijft daarom de inrichting van een ‘marktplaats’ met als doel een optimale ontsluiting, doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van de meest kansrijke NPO opbrengsten, inzichten en resultaten. In dit projectvoorstel is de marktplaats een inspirerende plek waar innovators, implementators, kortom iedereen die vooruít wil in vernieuwing van ouderenzorg en welzijn aan ouderen terecht kan voor kennis, advies, ervaringen van anderen, werkwijzen, tools en wellicht nog meer mooie kennisproducten en ervaringen.

 

In de bouw van de marktplaats worden drie fasen onderscheiden: 1) het ophalen-, 2) het verrijken- en 3) het verspreiden en toepassen van kennis. In de fase van het ophalen van kennis wordt een selectie van NPO-resultaten toegankelijk en beschikbaar gemaakt. In de verrijkingsfase wordt de kennis in werkplaatsen vertaald in praktische implementatie-hulpmiddelen en gekoppeld aan andere lopende programma’s en projecten. Experts, zoals projectleiders en ouderen, maken op basis van vastgestelde criteria keuzes voor de NPO-opbrengsten die in de werkplaatsen en leergemeenschappen verder ontwikkeld gaan worden. Daarnaast worden de randvoorwaarden bij implementatie uitgewerkt. In de derde fase wordt het veld actief geïnformeerd over- en geïnteresseerd in de NPO-opbrengsten en wordt implementatiekennis- en vaardigheden van het veld versterkt. In leergemeenschappen gaat het veld aan de slag en werken zij lokaal aan de oplossing van gezamenlijke problemen rondom de thema’s wijkgericht werken, vroegsignalering en transmurale samenwerking. Deze thema’s zijn door stakeholders als belangrijke kernthema’s naar voren gebracht. Het idee van een marktplaats sluit aan bij de bestaande regionale structuur en biedt een platform om aan de slag te gaan met kansrijke opbrengsten uit andere regio’s. Het heeft de mogelijkheid om kennis op te halen en te verspreiden. Door de marktplaats vanuit de bestaande regionale NPO-structuur op te zetten, werken en denken mensen uit de NPO-netwerken actief mee aan de verspreiding en implementatie van de NPO-opbrengsten.

 

De doorlooptijd van dit project bedraagt drie jaar. Vanaf de start wordt gewerkt vanuit een samenwerkingsmodel waarbij alle partijen investeren door te participeren, waarmee een gezamenlijk eigenaarschap van de marktplaats gecreëerd wordt. De rol van het consortium is hierbij faciliterend en neemt af naarmate het project doorontwikkelt. De rol en bijdragen van de marktplaats ‘kooplieden’ neemt in de loop van het project toe.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website