Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord is opgezet rondom een gemeenschappelijk gedragen visie; namelijk dat inzicht en evidentie grootschalige implementatie vooraf dienen te gaan. Deze visie vormt de basis voor initiatieven en projecten die vanuit het regionale netwerk worden ontplooid. De mening van de ouderen zelf staat hierbij voorop. Beoogd wordt de wensen en verwachtingen van de ouderen structureel te borgen in de opbouw en monitoring van de zorg. De algemene doelstelling van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord is het realiseren van meerwaarde, i.c. verbetering in zorg, welzijn en wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Noord. De activiteiten vanuit het netwerk richten zich op het structureel versterken en verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat leidend tot betere zelfredzaamheid, functiebehoud en hogere kwaliteit van leven. Het initiële focus van dit programma ligt op het signaleren van specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. Op basis van kennis, dat wil zeggen, met onderzoek onderbouwde inzichten, zullen mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, waaronder het vormen van inhoudelijk samenhangende zorgnetwerken in de regio. Een tweede centraal doel is het verkrijgen van voldoende inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, beperkingen en welbevinden. Slechts nadat dit inzicht is verkregen kunnen interventies gericht op beïnvloedbare factoren daadwerkelijk worden vastgesteld, en kan op basis van de te verwachten (hoogste) doelmatigheid hieruit een keuze worden gemaakt. Een derde centraal doel dat binnen de regio Noord is gedefinieerd betreft deze signalering. Alleen de leeftijd van mensen geeft onvoldoende informatie de diversiteit van de ouderen waarop de zorg moet aansluiten. Er is daarom een grote behoefte aan gevalideerde triage instrumenten die individuen tijdig kunnen identificeren voor de meest geschikte standaard of speciale zorgpaden. Tenslotte volgt onderzoek om de (veelbelovende) interventies ter voorkoming van beperkingen en verlies van welbevinden te onderbouwen met evidentie van (kosten-)effectiviteit, waarna kennis kan worden geimplementeerd in praktijk en scholing.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ontwikkelde bestuurlijk netwerk is samengesteld uit partijen uit de hele regio Noord. De regio Noord omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel. Het netwerk is niet aan te merken als een natuurlijk zorgnetwerk, waarin alle partijen participeren die gezamenlijk zorg en diensten aanbieden aan ouderen die in een bepaald gebied woonachtig zijn.

Het netwerk is veeleer aan te merken als een overkoepelende groep organisaties - vanuit de domeinen wonen, welzijn en zorg - die graag een rol speelt in de (zorg)innovatie van de ouderenzorg. Dit wordt goed geïllustreerd door het feit dat bijna de helft van de partijen uit het netwerk participeert binnen het transitie-experiment van de regio Noord. Het netwerk probeert de interactie tussen zorg- en welzijnsaanbieders, patiënten/ouderen en kennisinstellingen te verbeteren, door kennis en ideeën uit te wisselen. Zorg- en welzijnsaanbieders voeren met enige regelmaat vernieuwde zorg- en dienstverleningsprocessen door. Participatie binnen het netwerk biedt de mogelijkheid om te innoveren op een wetenschappelijk onderbouwde wijze. Het Nationaal Programma Ouderenzorg biedt de mogelijkheid om (zorg)innovaties te evalueren en te bezien op meerwaarde. Het netwerk biedt de mogelijkheid tot het creëren van ideeën en speelt een belangrijke rol bij de implementatie van ontwikkelde kennis en producten.

In de regio Noord zijn zo’n tiental projecten uitgevoerd. Een belangrijk resultaat is het gemeenschappelijke kader van veel van deze projecten. Ze gaan over geografisch gebieden met een natuurlijke samenhang in populatie en aanbod. Ze beginnen allemaal met de inventarisatie welke ouderen er wonen: kracht en kwetsbaarheid; behoeftes; welbevinden. Alle relevante stakeholders worden erbij betrokken inclusief de gemeenschap. Ze maken samenhangende afspraken over arrangementen met als uitgangspunt de profielen van de ouderen in deze gemeenschap. Een grote verworvenheid is het aanbieden van een systematiek die voor alle partijen bruikbaar en relevant is. Ieder profiel heeft bijvoorbeeld betekenis voor de huisarts, de WMO voorzieningen, welzijn, thuiszorg, geriatrische revalidatie, besluitvorming in het ziekenhuis. Deze gemeenschappelijke taal maakt het mogelijk om met elkaar na te denken over groepen van ouderen in een gebied. De meeste resultaten van deze projecten zijn in 2013 beschikbaar. Verder hebben we kennis opgedaan over de praktijkvariaties tussen de verschillende gebieden. Praktijkvariaties in aanbod bij een zelfde profiel, praktijkvariaties in welbevinden binnen een zelfde profiel, maar ook in de relatie tussen kwetsbaarheid en welbevinden. We hebben kennis verworven over de trajecten van ouderen in de loop van de tijd doorheen die profielen: wat zijn oorzaken van een negatieve transitie, naar een slechter profiel, en welke dingen bevorderen een positieve transitie, naar een beter profiel (weerbaarder, meer autonomie, meer welbevinden). Het kijken naar trajecten van ouderen levert zeer relevante indicatoren op voor het beoordelen van wonen-welzijn-zorg arrangementen in een gebied. Deze gegevens vormen de basis waarop wij samen met de zorgverzekeraars verder werken aan een nieuw indicatoren portfolio waarin die dingen zichtbaar moeten worden die er voor de ouderen werkelijk toe doen.

Het netwerk heeft een plan ontwikkeld gericht op de borging van het netwerk. Dit voorziet in de ontwikkeling van een kenniscentrum dat lokale netwerken ondersteunt en faciliteert.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord is opgezet rondom een gemeenschappelijk gedragen visie; namelijk dat inzicht en evidentie grootschalige implementatie vooraf dienen te gaan. Deze visie vormt de basis voor initiatieven en projecten die vanuit het regionale netwerk worden ontplooid. De mening van de ouderen zelf staat hierbij voorop. Beoogd wordt de wensen en verwachtingen van de ouderen structureel te borgen in de opbouw en monitoring van de zorg.

 

De algemene doelstelling van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord is het realiseren van meerwaarde, i.c. verbetering in zorg, welzijn en wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Noord.

 

De activiteiten vanuit het netwerk richten zich op het structureel versterken en verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat leidend tot betere zelfredzaamheid, functiebehoud en hogere kwaliteit van leven.

 

Het initiële focus van dit programma ligt op het signaleren van specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. Op basis van kennis, dat wil zeggen, met onderzoek onderbouwde inzichten, zullen mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, waaronder het vormen van inhoudelijk samenhangende zorgnetwerken in de regio.

 

Een tweede centraal doel is het verkrijgen van voldoende inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, beperkingen en welbevinden. Slechts nadat dit inzicht is verkregen kunnen interventies gericht op beïnvloedbare factoren daadwerkelijk worden vastgesteld, en kan op basis van de te verwachten (hoogste) doelmatigheid hieruit een keuze worden gemaakt.

 

Een derde centraal doel dat binnen de regio Noord is gedefinieerd betreft deze signalering. Alleen de leeftijd van mensen geeft onvoldoende informatie de diversiteit van de ouderen waarop de zorg moet aansluiten. Er is daarom een grote behoefte aan gevalideerde triage instrumenten die individuen tijdig kunnen identificeren voor de meest geschikte standaard of speciale zorgpaden.

 

Tenslotte volgt onderzoek om de (veelbelovende) interventies ter voorkoming van beperkingen en verlies van welbevinden te onderbouwen met evidentie van (kosten-)effectiviteit, waarna kennis kan worden geimplementeerd in praktijk en scholing.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord bestaat uit een:

Coördinatiecommissie

De coördinatiecommissie komt maandelijks bijeen en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van doelstellingen van het programma ouderenzorg en draagt zorg voor de coördinatie van alle activiteiten en afstemming van de verschillende onderdelen.

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie beoordeelt de ingediende aanvragen van experimenten, onderzoeks- en implementatieprojecten inhoudelijk op kwaliteit. Daar waar nodig adviseert de commissie omtrent de aanvraag en kunnen commissieleden op verzoek, hierbij assisteren.

Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Het bestuurlijk netwerk vormt het bestuurlijk samenwerkingsverband van de partijen in de regio Noord. Het bestuurlijk netwerk beoordeelt onder meer de inhoudelijke relevantie van projecten die in het kader van het NPO in de regio Noord worden ontwikkeld.

Klankbordgroep Ouderen, Mantelzorgers en Vrijwilligers

Deze klankbordgroep heeft een adviserende rol. De klankbordgroep wordt periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het bestuurlijk netwerk, de keuze van thema’s en voortgang van projecten.

Denktank60+Noord

De Denktank60+Noord is geen formeel onderdeel van de organisatiestructuur van het netwerk maar is een groep ouderen die professioneel werkzaam zijn geweest in de sector en die zich nu verenigd hebben in de denktank60+Noord.

 

Resultaten

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, door twaalf partijen, op de eerste regiobijeenkomst op 15 oktober 2008, is het Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord op 15 oktober 2008 formeel van start gegaan. Organisaties vanuit de domeinen preventie, cure, care en welzijn hebben zich bereid verklaard samen te werken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat, met als vertrekpunt de behoefte van de oudere met complexe problematiek. Het netwerk heeft zich sinds 2008 verder ontwikkeld en inmiddels maken zo’n 50 partijen deel uit van het netwerk. Het voorzitterschap van het netwerk wordt sinds 2009 vervuld door de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Groningen. Met de toetreding van een steeds groter aantal partijen tot het netwerk is de bestuurlijke structuur van het netwerk onderwerp van aandacht geworden. In 2010 is een nieuwe –getrapte- bestuurlijke structuur ingevoerd bestaande uit een kleinere bestuurscommissie met daaraan gekoppeld inhoudelijke commissies. Het bestuurlijk netwerk is zesmaal bijeen geweest (december 2008, juni 2009, december 2009, juni 2010, november 2010, mei 2011). Belangrijke onderwerpen die het bestuurlijk netwerk heeft besproken zijn ondermeer de beoordeling van vooraanmeldingen voor projecten op hun relevantie voor de regio, de deelname van de netwerkpartners aan het transitieproject van de regio, de bestuurlijke structuur van het netwerk, de borging van het netwerk, de ontwikkeling van natuurlijke zorgnetwerken en de eerste resultaten van het transitie-experiment. Wij hebben een META onderzoeksgroep opgericht waarin grote studies uit Groningen, Utrecht en Nijmegen worden gebundeld.

 

Projecten in de regio Noord

Voor de regio Noord is een selectieprocedure ontwikkeld voor projecten die namens het netwerk worden ingediend bij ZonMw. Het Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord heeft vooraanmeldingen beoordeeld op hun passendheid binnen het NPO en relevantie voor de regio. De Wetenschapscommissie van Regio Noord heeft daarna deze projecten beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit en relevantie. De commissie keek hierbij ook naar overlap of samenhang tussen projecten zodat zij indieners van vergelijkbare projecten met elkaar in contact konden brengen en samenwerking bevorderen.

 

Er zijn tot dusver tien projecten gehonoreerd. De gehonoreerde projecten betreffen: twee netwerksubsidies, twee transitieprojecten, vier onderzoeksprojecten en twee implementatieprojecten.

In mei 2011 heeft de wetenschapscommissie een wetenschapsdag georganiseerd voor alle onderzoekers in de regio Noord.

 

De Klankbordgroep is zes keer bijeen geweest. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn: de theoretische achtergrond van het transitie-experiment, de resultaten van het transitie-experiment, het project een krachtig cliëntperspectief in het NPO van de (CSO), de theoretische achtergrond van de GRIP -en GLANS-cursussen, strategieën ten behoeve van de implementatie van deze cursussen in de regio Noord en burgerparticipatie.

 

In november 2011 wordt voor de vierde keer een regiobijeenkomst georganiseerd.

 

Communicatie

In 2009 is een website ontwikkeld voor het netwerk, www.npo.umcg.nl. Naast de website wordt een digitale nieuwsbrief verspreid onder de leden en andere belangstellenden van het netwerk. Deze nieuwsbrief is inmiddels zes maal verschenen. In juni is een speciaal magazine gemaakt waarin alle projecten staan beschreven. Dit magazine is verspreid onder de leden van het netwerk en zal in de congresmap voor de regiobijeenkomst worden gevoegd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord wordt opgezet rondom een gemeenschappelijk gedragen visie; namelijk dat inzicht en evidentie grootschalige implementatie vooraf dienen te gaan. Deze visie vormt de basis voor initiatieven en projecten die vanuit het regionale netwerk worden ontplooid. De mening van de ouderen zelf staat hierbij voorop. Beoogd wordt de wensen en verwachtingen van de ouderen structureel te borgen in de opbouw en monitoring van de zorg. De algemene doelstelling van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord is het realiseren van meerwaarde, i.c. verbetering in zorg, welzijn en wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Noord. De activiteiten vanuit het netwerk richten zich op het structureel versterken en verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat leidend tot betere zelfredzaamheid, functiebehoud en hogere kwaliteit van leven.

 

Het initiële focus van dit programma ligt op het signaleren van specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. Op basis van kennis, dat wil zeggen, met onderzoek onderbouwde inzichten, zullen mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, waaronder het vormen van inhoudelijk samenhangende zorgnetwerken in de regio.

 

Een tweede centraal doel is het verkrijgen van voldoende inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, beperkingen en welbevinden. Slechts nadat dit inzicht is verkregen kunnen interventies gericht op beïnvloedbare factoren daadwerkelijk worden vastgesteld, en kan op basis van de te verwachten (hoogste) doelmatigheid hieruit een keuze worden gemaakt. Ziekte en beperkingen leiden naast sociale isolatie tot een verlies van bronnen van welbevinden. Het is derhalve essentieel om bij ontwikkelingen in de zorg inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, functieverlies en welbevinden mee te laten wegen. Bovendien vergt het herstel (zo dit al mogelijk is) van eenmaal opgetreden beperkingen bij ouderen relatief grote investeringen. Daarom is het ook belangrijk om potentiële problemen vroegtijdig te onderkennen, zodat gericht preventieve actie kan worden ondernomen.

 

Een derde centraal doel dat binnen de regio Noord is gedefinieerd betreft deze signalering. Alleen de leeftijd van mensen geeft onvoldoende informatie de diversiteit van de ouderen waarop de zorg moet aansluiten. Er is daarom een grote behoefte aan gevalideerde triage instrumenten die individuen tijdig kunnen identificeren voor de meest geschikte standaard of speciale zorgpaden.

 

Tenslotte volgt onderzoek om de (veelbelovende) interventies ter voorkoming van beperkingen en verlies van welbevinden te onderbouwen met evidentie van (kosten-)effectiviteit, waarna kennis kan worden geimplementeerd in praktijk en scholing.

 

Kenmerkend voor de regio Noord zijn vergrijzing, uitgestrektheid, dunbevolkt en sociaal-economische achterstand. Bijgevolg hebben zich reeds meerdere (sub-)zorgnetwerken gevormd of zullen ontstaan. Het NPO biedt de mogelijkheid en structuur om een en ander voldoende gemeenschappelijke kenmerken en samenhang mee te geven.

Wij zullen erop toezien dat alle initiatieven worden geëvalueerd en vergeleken. Een buitengewoon belangrijke vraag voor de volksgezondheid is of wij in staat zullen zijn om met al onze inspanningen iets te veranderen aan de snelheid waarmee ouderen in de tijd meer kwetsbaar en meer complex worden.

 

Het netwerk regio Noord bestaat organisatorisch uit een coördinatiecommissie, een klankbordgroep, een bestuurlijk netwerk en een wetenschaps-commissie.

Vanuit de coördinatiecommissie of andere geledingen worden potentiële additionele partners geïdentificeerd of zij melden zichzelf aan. Op basis van gelijkwaardigheid neemt men zitting in het bestuurlijk netwerk. Het bestuurlijk netwerk toest of vanuit het veld aangedragen problemen en oplossingen passen binnen de visie en prioriteert. “De oudere” heeft middels sterke vertegenwoordiging in het bestuurlijk netwerk en een onafhankelijke klankbordgroep een duidelijke stem. Ook kan het bestuurlijk netwerk ongevraagd zelf actief aanbevelingen doen.

 

Het vertalen van concepten naar evidence based praktijkvoering dient wetenschappelijk onderbouwd te gebeuren. De voorstellen voor zorgvernieuwing zullen daarom moeten worden voorzien van een wetenschappelijke evaluatie. Deze zal onafhankelijk worden getoetst op kwaliteit door de wetenschapscommissie. Hierin hebben gerennormeerde wetenschappers vanuit diverse achtergrond zitting, alsmede een vertegenwoordiger van het “ouderen belang”.

 

Voor de primaire ontwikkeling en implementatie zal gebruik worden gemaakt van werkplaatsfuncties bij de netwerkparticipanten. Dit zijn kleinschalige netwerken van enthousiaste koplopers die bereid zijn om in een platte structuur nieuwe samenwerkingsverbanden en zorgmodellen te ontwikkelen en te implementeren. Voor transitieprojecten en grootschalige implementatieprojecten zal het bestuurlijk netwerk als geheel worden ingeschakeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website