Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De mondzorg bij ouderen moet beter. De eerste stap naar de verbetering van mondgezondheid van ouderen is de bewustwording over het belang van mondzorg voor de algemene gezondheid en welbevinden. Om de bewustwording van zorgprofessionals te bereiken is binnen dit project voor studenten en docenten van MBO en HBO verpleeg-/en verzorgingsopleidingen een module mondzorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Alle materiaal is te vinden op www.zorgvoorbeter.nl. Voor huidige zorgprofessionals zijn workshops/trainingen verzorgd en bijdragen in vakbladen gepubliceerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn MBO en HBO module mondzorg voor studenten verpleegkunde en verzorging ontwikkeld en geïmplementeerd. Binnen de module zijn veel presentaties, casussen en opdrachten geformuleerd. Daarnaast is er een syllabus gemaakt van wetenschappelijke publicaties over de relatie mondgezondheid en algemene gezondheid en over deze relatie is een kennisclip gemaakt en verspreid. 23 Verschillende presentaties/workshops voor zorgprofessionals (verpleegkundigen, verzorgenden, thuiszorgmedewerkers) zijn verzorgd en er zijn 3 publicaties verschenen in de vakbladen voor zorgprofessionals. Het (onderwijs)materiaal is verspreid via websites www.zorgvoorbeter.nl, www.nursing.nl, www.invoorzorg.nl, www.beteroud.nl en www.loov2020.nl. De module mondzorg is als basismodule opgenomen in Learning Matters!- een leeromgeving voor MBO leerlingen. Er is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een E-learning module over mondzorg vanuit Vilans.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slechte mondgezondheid kan vooral bij ouderen tot veel problemen leiden, zoals ondervoeding, longontsteking en sociaal isolement. Het doel van dit project is de verpleegkundigen en de verzorgenden bewust te maken van het belang van de goede mondgezondheid bij ouderen. Om dit doel te bereiken wordt een bestaand MBO onderwijsonderdeel over mondzorg bij ouderen ‘Met Open Mond’ in de verschillende opleidingen tot verpleegkundigen en de verzorgenden opgenomen. Afgelopen jaar is de MBO module over mondzorg voor ouderen bijgesteld op actuele informatie en aantrekkelijk gemaakt voor de huidige generatie studenten. Ook is de HBO module over mondzorg voor ouderen ontwikkeld met meer diepgang en onderbouwing door wetenschappelijke literatuur. Beide modules zijn geschikt om in onderdelen te implementeren naar de behoefte van de onderwijsinstellingen en het beginniveau van studenten.

 

Voor de huidige zorgprofessionals worden er lezingen/workshops gegeven om hen voor te lichten over het belang van mondzorg bij ouderen en de relatie tussen de slechte mondgezondheid en de algemene gezondheid en het welbevinden. In samenwerking met Vilans is een E-learning module ontwikkeld over mondzorg voor ouderen specifiek gericht op MBO verpleegkundige en verzorgende.

 

De partners in dit project zijn Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland en het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen). Resultaten van dit project zullen bruikbaar zijn voor de verpleegkundigen en verzorgenden (in opleiding) in de regio Utrecht en daarbuiten.

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende resultaten zijn reeds behaald:

 

De MBO module Mondzorg ouderen is actueel gemaakt door gebruik van recente literatuur en aantrekkelijke opdrachten voor de huidige (digitale) generatie studenten. De HBO module Mondzorg ouderen is ontwikkeld en onderbouwd met wetenschappelijke literatuur en casuïstiek. Er is een implementatie plan ontwikkeld voor MBO onderwijs instellingen dat docenten kan helpen om de module op de juiste manier in het onderwijs te krijgen. Een reeks Power point Presentaties (gezonde – ongezonde mond, relatie algemene gezondheid en mondgezondheid, adviezen voor dagelijkse verzorging etc.)is gemakt en beschikkbaar gesteld aan meerdere MBO onderwijs instellingen. In totaal zijn er 7 presentaties/workshops/trainingen gegeven aan de huidige zorg professionals met ruim 200 deelnemers. De afgenomen "toetsen" laten zien dat het kennisniveau na het bijwonen van een les/workshop omhoog gaat, dat mensen het belang van mondzorg beter kunnen plaatsen in hun werksetting cq. doelgroep en dat zij in staat zijn om concrete acties te formuleren om mondzorg bij ouderen te verbeteren. In samenwerking met Vilans is een E-learning module mondzorg voor ouderen (specifiek voor MBO niveau verpleegkundigen en verzorgenden) ontwikkeld en geplaatst op www.freelearning.nl

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen deze subsidieaanvraag wordt het project aangevraagd dat kennis en ervaring van twee eerdere NPO projecten wil gebruiken en breder wil implementeren, namelijk van het project Met Open Mond, Onderwijs over mondverzorging voor kwetsbare ouderen (Projectnummer 330030001) en het project Mondzorg Ouderen (Regionaal Implementatieplan NUZO , projectnummer 60-61900-98-605,ontstaan uit de NUZO Best practice Mondzorg, onderdeel van 11 Best Practices in het project Samenwerken aan Uitvoering, project nummer 60-61900-98-488).

 

Het project wordt aangevraagd vanuit de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht (HU) en het Gezondheidszorg College van het ROC Midden Nederland (ROC MN) in samenwerking met het NUZO, waarbij met name de Ouderendelegatie een blijvende betrokkenheid heeft met dit project.. Beide instellingen, de HU en het ROC MN, zijn partners van het NUZO. Ouderen hebben een bijdrage geleverd in het totstandkoming van het voorstel van het project en zullen ook een actieve bijdrage leveren in de uitvoering van het project. De betrokken partijen van het project ‘Met Open Mond’ (ROC Nijmegen en ZZG Zorggroep) onderschrijven dit voorstel en werken graag mee in de evaluatie van de implementatie van de module in hun regio alvorens te komen tot de aanbevelingen en implementatieplan voor onze regio.

 

Gebaseerd op de ervaringen tijdens het implementatietraject van het project Mondzorg Ouderen (NUZO) en de resultaten van het recent uitgevoerde onderzoek naar de prioritering in de mondzorg bij ouderen is het doel van dit project het belang van de mondzorg voor ouderen te promoten onder de huidige groep zorgprofessionals, de studenten verpleegkunde en MBO gezondheidszorg opleidingen. Dit om te voorkomen dat de resultaten op het gebied van het vergroten van zelfredzaamheid van ouderen ten aanzien van hun mondzorg en mondgezondheid stranden, doordat zorgprofessionals niet adequaat kunnen inspelen op hun zorgvraag. Dagelijkse mondverzorging en de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid vormen tot op heden geen (of minimaal) onderdeel van het curriculum voor verzorgenden en verpleegkundigen. Deze zorgprofessionals zijn vaak niet op de hoogte hoe zij de mond van een oudere cliënt/patiënt kunnen onderhouden en wat voor impact een slechte mondgezondheid kan hebben op de algemene gezondheid en het welbevinden van de oudere.

 

Om dit doel te bereiken zal de module ‘Met Open Mond’ geïmplementeerd worden bij de MBO onderwijsinstellingen in de regio Utrecht en zal deze module geschikt worden gemaakt voor de HBO-Verpleegkunde studenten en geïmplementeerd worden bij de HU Verpleegkunde. De huidige zorgprofessionals werkzaam in de zorg voor ouderen zullen middels lezingen/workshops op congressen/symposia regionaal en landelijk voorgelicht worden over het belang van mondzorg alsmede de relatie met de algemene gezondheid en het welbevinden. Daarnaast zal er voor deze doelgroep ook een website worden gebouwd met de nodige informatie over mondzorg bij ouderen en de relatie met de algemene gezondheid. Op deze manier werken we aan een bredere toepassing en borging van bestaande innovaties in de ouderenzorg.

 

De resultaten van dit project zullen voor de ouderen op korte maar ook op lange termijn zichtbaar zijn. Door de voorlichting aan de huidige groep zorgprofessionals en de informatie op de website wordt het belang van de mondgezondheid gepromoot en worden er concrete adviezen gegeven die de zorgprofessionals direct in hun beroepsuitoefening kunnen implementeren. Daarnaast, door de implementatie van de module mondzorg in het onderwijs wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en vaardigheden van toekomstige zorgprofessionals op lange termijn. Beide onderdelen zijn nodig voor het succes van dit project. De studenten moeten hun kennis en vaardigheden kunnen bijhouden en tijdens de stages toepassen. Hiervoor is het nodig dat de huidige groep zorgprofessionals (stage begeleiders) over dezelfde kennis en vaardigheden beschikt.

 

De herschreven module voor HBO-V opleidingen, alsmede het implementatieplan zullen overgedragen worden aan het digitale kennisplatform. De website voor zorgprofessionals zal in beheer blijven van de HU Mondzorgkunde en zal minimaal ieder jaar in het kader van het onderwijs aangevuld worden met de recente informatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website