Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wereldwijd vergrijst de bevolking in zeer hoog tempo. Deze vergrijzing stelt ons voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Tot de grootste uitdagingen behoren de zorg voor de kwetsbare oudere en de betaalbaarheid van ons zorgstelsel op de lange termijn. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het cruciaal om nu na te denken over maatregelen die gezond ouder worden bevorderen en de groei van de zorgkosten remmen. Gezond ouder worden omvat niet alleen de afwezigheid van ziekten, maar heeft ook betrekking op lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren en kwaliteit van leven. Chronische ziekten zijn een primaire oorzaak van verminderd functioneren, lage kwaliteit van leven en zorggebruik. Preventie van chronische ziekten kan daarom een sleutelrol vervullen bij het gezond ouder worden van de bevolking en het terugdringen van de zorgkosten.

 

Voor de ontwikkeling van preventief beleid en effectieve interventies is het essentieel te weten waar de grootste winst te behalen is. Het moet dus duidelijk zijn welke ziekten de grootste oorzaak zijn van beperkt functioneren, verlies van kwaliteit van leven en zorggebruik in de bevolking. Hierbij kan het bijvoorbeeld zijn dat het grootste deel van beperkt sociaal functioneren in de bevolking toe te schrijven is aan de ene ziekte, terwijl zorgkosten grotendeels worden veroorzaakt door een andere ziekte. Voor het maken van afgewogen beslissingen omtrent beleid en interventie is het van belang een totaaloverzicht te hebben van de mate waarin beperkt lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, verminderde kwaliteit van leven en zorggebruik in de bevolking zijn toe te schrijven aan specifieke chronische ziekten. Eerder onderzoek heeft zich echter steeds gericht op zorggebruik of een enkel aspect van gezond ouder worden. Door verschillen in studiepopulatie en methodiek zijn de resultaten niet goed vergelijkbaar. Verder hield eerder onderzoek vaak geen rekening met diversiteit in de gevolgen van ziekten en zijn gegevens over (kwetsbare) ouderen schaars. Een totaal overzicht van de gevolgen van chronische ziekten voor beperkt functioneren, kwaliteit van leven en zorgkosten in de bevolking ontbreekt dus.

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke chronische ziekten de grootste oorzaak zijn van beperkt lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren, verlies van kwaliteit van leven en zorggebruik in de oudere bevolking. De data die verzameld zijn via het Nationaal Programma Ouderenzorg en beschikbaar zijn in de TOPICS-MDS database bieden een unieke gelegenheid deze vraag te beantwoorden op basis van één studiepopulatie en eenzelfde methodiek. Multimorbiditeit is bij kwetsbare ouderen eerder regel dan uitzondering. Het effect van een combinatie van ziekten is niet per se gelijk aan de effecten van de afzonderlijke ziekten opgeteld. Wij gaan daarom ook na in welke mate beperkt functioneren, kwaliteit van leven en zorggebruik in de bevolking is toe te schrijven aan multimorbiditeit.

 

Het project maakt gebruik van de Healthy Ageing structuur die is opgezet in Noord Nederland en sluit aan bij het organisatiebrede Healthy Ageing thema van RUG en UMCG. Het project is ingebed in de interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s ‘Healthwise’ en ‘Healthy Ageing Population and Society’. Er wordt samengewerkt met interne en externe experts op het gebied van veroudering, demografische verandering en zorgkosten uit verschillende vakgroepen. Ouderen zijn bij het project betrokken via Stuurgroep Participatie Ouderen Noord Nederland van zorgbelang-Groningen. Naast publicatie in high impact peer-reviewed journals zullen de resultaten en implicaties van het project naar beleidsmakers worden gecommuniceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN).

 

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van interventies ter verbetering van het welzijn en functioneren van kwetsbare ouderen. Verder dragen de resultaten bij aan de identificatie van groepen met een hoog risico op verlies van functioneren en kwaliteit van leven, wat de mogelijkheid geeft tot eerdere interventie en hulp. De te generen informatie is essentieel en richtinggevend voor beleid dat de negatieve gevolgen van veroudering in de bevolking wil tegengaan en de mogelijkheid tot participatie op oudere leeftijd vergroot. Hiernaast levert de studie levert essentiële informatie voor ramingen van zorggebruik, functioneren en kwaliteit van leven in toekomstige populaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website