Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In alle acht netwerken ouderenzorg participeren ouderen op verschillende manieren en in verschillende fases van het NPO. Het is een verdienste van het NPO dat ouderen op een dergelijke schaal bij zorgvernieuwingen betrokken zijn. De ondersteuning vanuit het project "Krachtig Clientenperspectief", zoals het handboek, de trainingen en de uitwisselingsbijeenkomsten dragen bij aan een groeiend zelfbewustzijn van de betrokken ouderen en aan de verspreiding van (praktische) kennis en inzichten om invulling te geven aan ouderenparticipatie.

Toch is ondersteuning vanuit het project nog niet overbodig. Ouderen zoeken, onder de tijdsdruk van het NPO, in iedere fase weer opnieuw naar een goede invulling van hun rol en missen nog te vaak terugkoppeling over wat er met hun bijdrage gedaan wordt. Ook bestaan de ouderendelegaties uit relatief jonge,hoogopgeleide en witte ouderen. Dit maakt dat een deel van hen nog zoekende is naar manieren om de wensen en behoeften van ouderen in een kwetsbare situatie te achterhalen en in te brengen in de netwerken. Het onderwerp achterbanraadpleging is dan ook een belangrijk thema in zowel het handboek als de trainingen.

Om de ouderenparticipatie in de netwerken voor de toekomst te borgen is het van belang dat ouderen en professionals een actieve discussie voeren over de toekomstige vorm en inhoud van de bijdrage van ouderen in het netwerk. Vanuit het project “Krachtig Cliëntenperspectief” zal hier vorm aan gegeven worden. Het is van belang dat men met elkaar een visie ontwikkelt over hoe ouderen in de toekomst bij de netwerken betrokken blijven. Onafhankelijke ondersteuning is daarbij cruciaal voor de effectiviteit van de ouderenparticipatie. De activiteiten binnen krachtig cliëntenperspectief moeten zich in het laatste jaar niet alleen richten op ouderen zelf maar ook op diegenen die de randvoorwaarden creëren zoals netwerkcoördinatoren en projectleiders.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ondersteuning vanuit het project "Krachtig Cliëntenperspectief” draagt bij aan een groeiend zelfbewustzijn van de betrokken ouderen en aan de verspreiding van (praktische) kennis en inzichten om invulling te geven aan ouderenparticipatie. Met name het handboek, de trainingen/workshops en de uitwisselingsbijeenkomsten worden door de ouderen in de netwerken zeer gewaardeerd. Er wordt gestreefd naar ondersteuning op maat. Door bijvoorbeeld workshops per netwerk te organiseren wordt ingespeeld op de specifieke behoeften en organisatievormen van de ouderen in de verschillende netwerken. Daarnaast bieden workshops per netwerk de mogelijkheid om gezamenlijk op het functioneren als ouderendelegatie te reflecteren. De ondersteunende activiteiten voor ouderen binnen dit project kosten echter tijd naast de reguliere activiteiten van de ouderendelegaties en kunnen daardoor niet te vaak georganiseerd worden. Een hogere frequentie zou inhoudelijke wenselijk zijn, maar blijkt niet haalbaar. Het blijft binnen het project “Krachtig Cliëntenperspectief” steeds zoeken naar een evenwicht tussen ondersteunen (inhoudelijk) en daarmee ook belasten (tijd). Om de ouderen in de netwerken minder te belasten is het webplatform www.npo.deeljezorg.nl opgericht. Via deze website kunnen ouderen uit verschillende netwerken met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. In de praktijk wordt hier echter nog weinig gebruik van gemaakt. Men ziet de meerwaarde, maar er is extra stimulans nodig om tot actief gebruik te komen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw staat de oudere met de complexe problematiek centraal. Het programma moet leiden tot een verbetering van de ouderenzorg. Om deze zorg daadwerkelijk te verbeteren is de inbreng van de oudere en met name de oudere die zelf kwetsbaar is, cruciaal. Vanuit hun eigen ervaring doen zij mee om ervoor te zorgen dat de ingediende projecten daadwerkelijk een betere ouderenzorg tot stand brengen en zich ook daadwerkelijk richt op de behoeften van ouderen hierin.

Om de ouderen die participeren in de netwerken te ondersteunen is in 2008 gevraagd aan de Centraal Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) om dit te faciliteren. Het eerste jaar was vooral gewijd aan het opstarten van het proces, de behoeften in kaart te brengen van de ouderen die deelnemen en ondersteuning bieden aan de verschillende groepen die participatie binnen de netwerken tot stand moeten brengen.

Er is ondermeer een training georganiseerd voor de ouderen, er is een landelijke bijeenkomst georganiseerd, er is advies op maat gegeven en er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een handboek die de individuele oudere participant kan gebruiken. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een ervaringsboek om de complexe problematiek van ouderen zichtbaar te maken met als doel om een soort onderzoeksagenda c.q prioriteits kader mogelijk te maken.

In 2010 wil het CSO hiermee doorgaan met de volgende doelstellingen:

- In elk netwerk participeren ten minste tien ouderen die of zelf kwetsbaar zijn, of middelen hebben waarmee zij de behoeften van ouderen kunnen peilen maar ook die van mantelzorgers;

- De ouderen die participeren in de netwerken hebben kennis van methoden en middelen om hun inbreng te geven in de ontwikkeling van projecten en onderzoeken, de uitvoering en de implemenatie;

- De ouderen in de netwerken hebben kennis van methoden en middelen om informatie naar hun achterban te verspreiden;

- In elk netwerk is er inbreng vanuit een oudere migrant of een vertegenwoordiging hiervan om de specifieke problemen van kwetsbare migranten ouderen onder de aandacht te brengen;

- De participerende ouderen en hun organisaties hebben concrete voornemens voor het borgen van de verbeteringen in de zorg voor ouderen die binnen het NPO gerealiseerd zijn.

 

Het CSO wil dit uitvoeren in samenwerking met het Zorgbelang Nederland omdat zij in de netwerken goed vertegenwoordigd zijn naast de ouderenorganisaties en de middelen en mogelijkheden hebben om hetgeen dat straks is opebouwd te kunnen voorzetten. Daarnaast is samenwerking met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) van groot belang om de positie van de oudere migranten binnen de netwerken te bewerkstelligen. De ouderen migranten doen bijna niet mee in de netwerken en het NOOM kan deze lacune invullen door hun contacten met verschillende organisaties van migranten ouderen. Daarnaast heeft zij de ervaring om de kennisagenda op dit te terrein te waarborgen en onder de aandacht te brengen in de verschillende netwerken.

 

Het CSO wil de eerder genoemde doelstellingen bereiken door verschillende activiteiten op te zetten zoals de trainingen voor oudere participanten, het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten, diverse communicatieactiviteiten zoals het publiceren van de nieuwsbrief. Daarnaast wil het CSO vanuit een actieve ondersteunende rol zowel de deelnemende ouderen als ook onderen faciliteren met kennis en methoden over hoe je participatie kunt bewerkstelligen, welke middelen je hiervoor kunt inzetten. Hiervoor wil het CSO ook activiteiten opzetten om met behulp van participatietechnieken de deelnemende ouderen te betrekken bij de verschillende thema's die het komende jaar van belang zijn zoals implementatie en borging maar ook de notie van kwetsbaarheid.

 

De activiteiten worden uitgevoerd door een team van deskundigen die allen hun sporen op dit gebied hebben verdiend en dit doen binnen de context van een organisatie die goed op de hoogte is van de complexe problematiek van ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website