Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk Aczio heeft besloten een proces te starten om binnen zijn regio alle activiteiten voor ouderen in een kwetsbare positie te laten plaats vinden volgens de principes achter het Chronic Care Model (CCM). De essentie van het door de WHO ontwikkelde CCM is dat op alle niveaus van zorg de activiteiten erop gericht zijn het functioneren en de kwaliteit van leven van chronisch zieken – in dit kader dus ouderen in een kwetsbare positie – te optimaliseren. Een kenmerk van het CCM is dat zorgactiviteiten niet gericht zijn op overname van zorg maar op zodanige ondersteuning dat mensen zoveel mogelijk in staat worden gesteld zichzelf te redden en voor zichzelf te zorgen op basis van datgene wat zij zelf kunnen en willen. Het doet een maximaal beroep op de (resterende) capaciteiten en de verantwoordelijkheid van de betrokkene. Om dit te bereiken moet het zorgsysteem op deze vorm van ondersteuning worden ingericht. De belangrijkste pijlers om dit te bereiken zijn een productieve communicatie tussen de betrokkene en diens zorgverler(s), een pro-actieve en betrokken houding van de zorgverlener(s) en een organisatie die de oudere en diens zorgverlener hierbij steunt. Vandaar ook dat ondersteuningsmiddelen voor zelfmanagement, beslissingsondersteuning, een passend netwerk van zorgverleners met goede afspraken en ict binnen het CCM expliciet een plaats hebben. Daarnaast vergt het dat de organisatie van de gezondheidszorg en de randvoorwaarden van overheid en verzekeraars deze werkwijze bevorderen. Tenslotte benadrukt het CCM de samenhang tussen de verschillende elementen van het CCM. Als bijvoorbeeld de randvoorwaarden niet zijn vervuld, zal de noodzakelijke ondersteuning niet goed kunnen worden geboden.

Het netwerk Aczio is zijn activiteiten begonnen door ouderen met complexe problematiek te identificeren en hun problemen in kaart te brengen (TP1. )Met het onderhavige transitieproject wil Aczio zich richten op de fase na de identificatie. Het wil dit doen door de verandering die het CCM beoogt, in gang te brengen en ervaring op te doen hoe deze het best kan worden bewerkstelligd. Vanwege de zojuist genoemde samenhang wil Aczio zich niet alleen richten op de ontwikkeling van één element uit het model, maar nadrukkelijk uiteenlopende elementen ontwikkelen en deze vervolgens samenhangend verbinden. Daartoe worden binnen het netwerk experimenteel drie, onderling samenhangende, activiteiten gestart 1/ een op de oudere met complexe problematiek gerichte coaching, te beginnen vanaf het moment dat ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen, 2/ het opdoen van ervaringen met de toepassing van moderne technologische communicatiemiddelen die beogen het hierboven vermelde doel van het CCM te faciliteren. 3/ het integreren van de activiteiten, het toegankelijk en op maat maken van het zorg en welzijnsaanbod voor ouderen en het ontwikkelen van een regelluwe financiering hiervoor.

Deze activiteiten zullen via de methode van het lerend netwerk worden geëvalueerd. Hierbij zal de aandacht niet alleen uitgaan naar resultaten en evaluatie van de gevonden structuur maar vooral naar de processen om de verandering daadwerkelijk te bewerkstelligen. Aanvankelijk zal elk van de drie subregio’s van Aczio één van de activiteiten ter hand nemen, maar er zal nadrukkelijk voor gezorgd worden dat ervaringen in de ene subregio vervolgens in de andere subregio’s worden toegepast. Vandaar ook dat er ruime plaats wordt ingeruimd voor centrale coördinatie vanuit het DB en het bureau van Aczio.

Met deze aanpak verwachten wij zicht te krijgen op de beste wijze om de drie elementen in praktijk te brengen, kennis te krijgen over bevorderende en belemmerende factoren hierbij, over implementatie van de inzichten naar andere regio’s en over de samenhang tussen het primaire ondersteuningsproces, de hiervoor benodigde organisatie en de technologieën om de ondersteuning te faciliteren.

Tenslotte hopen wij de verkregen inzichten in het gehele werkgebied van het netwerk te kunnen uitzetten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website