Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting subsidieaanvraag Implementatie Transmurale Zorgbrug regio Helmond en omstreken.

 

Inleiding.

De subsidieaanvraag is gericht op het implementeren en borgen van de Transmurale Zorgbrug in regio Helmond e.o. De subsidieaanvraag wordt ingediend door het Elkerliek ziekenhuis in opdracht van het bestuurlijk overleg van Quartz. Quartz is een transmuraal samenwerkingsverband, waarin de volgende organisaties samenwerken: Elkerliek ziekenhuis, de Zorgboog, Savant Zorg, Sint Anna-klooster GGZ en de Regionale Huisartsen Vereniging Helmond e.o.

Het samenwerkingsverband Quartz houdt zich bezig met het ontwikkelen van ketenzorgprogramma’s en transmurale werkafspraken. Ketenzorg Kwetsbare Ouderen, CVA en Dementie maken deel uit van die ketenzorgprogramma’s.

De zorgorganisaties hebben afspraken met de gemeentes Peelregio 6.1 over de inzet van wijkverpleegkundigen in het wijkgericht werken.

 

Achtergrond aanvraag.

Zorg voor ouderen is speerpunt in het beleid van het Elkerliek ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft in 2013 als enige in de regio het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis behaald. In het ziekenhuis vindt screening VMS Kwetsbare Ouderen plaats bij patiënten vanaf 70 jaar. Er zijn afspraken over de inzet van het Consultatieteam Geriatrie.

In het kader van de kwaliteitscriteria van het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2015 heeft het ziekenhuis - in samenwerking met de ketenpartners - afspraken over continuïteit van zorg ontwikkeld. Zo zijn er afspraken gemaakt over de inhoud en tijdigheid van de medische en verpleegkundige overdracht, die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het keurmerk.

In de regio werken de huisartsen, de Zorgboog en Savant Zorg samen in 1e lijns zorg aan kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundige Kwetsbare Ouderen zorgt voor koppeling tussen care, cure en welzijn en de verbinding met het lokale (informele) netwerk in de eigen leefomgeving van de oudere.

 

Doel aanvraag

De boven beschreven sterke punten van de 0e, 1e en 2e lijn kunnen met elkaar verbonden worden middels de Transmurale Zorgbrug. Een sterke koppeling tussen de 2e en 1e en 0e lijn, met name de warme overdracht in het ziekenhuis op basis van een zorgbehandelplan, gebaseerd op het CGA ontbreekt nog. Daarmee samenhangend dienen nog afspraken ontwikkeld te worden over wie de kwetsbare oudere binnen 2 dagen na ontslag uit het ziekenhuis bezoekt en zorgt voor verdere opvolging.

Met de stakeholders: het ziekenhuis, de zorgorganisaties, de Regionale Huisartsen Vereniging, de vertegenwoordiging van de gemeente Peelregio 6.1 en de ziektekostenverzekeraar CZ is vastgesteld dat implementatie van de Transmurale Zorgbrug in regio Helmond aansluit op de ontwikkelingen in de 0e, 1e en 2e lijn, deze bij elkaar brengt en versterkt. De Transmurale Zorgbrug, als verbindende schakel in een sterke keten/regio.

 

Samenhang met landelijk projectleiders NPO innovatie Transmurale Zorgbrug.

Deze aanvraag is tot stand gekomen in samenwerking met de landelijk projectleiders van de NPO innovatie Transmurale Zorgbrug. De metingen en het monitoren sluiten aan op de vraag van ZonMw om de implementatie te monitoren en op de onderzoeksaanvraag gericht op de implementatie van de Transmurale Zorgbrug

Als één van de voorwaarden bij deze aanvraag is door ZonMw benoemd dat het effect van de implementatie wordt gemonitord. Wij zullen met deze aanvraag aansluiten bij de metingen die vanuit het AMC worden voorgesteld en die beschreven staan in het Plan van Aanpak

 

Stappen richting structurele bekostiging.

Met CZ, de preferente ziektekostenverzekeraar uit de regio en de gemeentes van Peelregio 6.1, is de implementatie van de Transmurale Zorgbrug in de regio besproken. CZ staat achter de ontwikkeling en zal zich inzetten voor structurele bekostiging. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Binnen het landelijke doorbraaktraject en in afstemming met het landelijk consortium van CBO – Vilans – Movisie zullen afspraken worden gemaakt over structurele financiering. Ten eerste zal een gezamenlijke businesscase worden opgesteld. Ten tweede zullen tijdens een vervolgbijeenkomst verschillende zorgverzekeraars worden uitgenodigd om afspraken te maken over structurele bekostiging.

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website