Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) is een netwerk van vijf regionale bestuurlijk geborgde geriatrische netwerken. In deze netwerken zetten zorgverleners, ouderen, financiers, kennisinstituten en het LUMC zich gezamenlijk in voor het ontwikkelen van samenhangende, proactieve zorg voor kwetsbare ouderen over domeingrenzen heen. Hierbij is steeds aandacht voor welzijn én zorg. De mogelijkheden en wensen van de individuele oudere zijn hierbij het uitgangspunt.

 

De AWO-NZH bestrijkt de gehele onderzoeks- en onderwijsregio van het LUMC, en bestaat uit de vijf regio’s Delft Westland Oostland, Haaglanden, Midden-Holland, Zoetermeer en Zuid-Holland Noord. Iedere regio binnen de AWO-NZH heeft een eigen netwerkcoördinator. De regio’s verschillen van elkaar in bijvoorbeeld grootte, samenstelling van de ouderenpopulatie, aantal betrokken zorgorganisaties en graad van organisatie. Dit maakt dat iedere regio op een eigen manier omgaat met implementatie van resultaten van het NPO.

 

Binnen elk van de vijf regio’s heeft een uitgebreide evaluatie van bereikte successen plaatsgevonden. Door ouderen, professionals en bestuurders zijn gezamenlijk verbeterpunten gedefinieerd. Overkoepelend blijken deze samen te vatten onder twee thema’s, te weten :

 

‘Samenhangende zorg in de wijk’ en ‘Warme overdracht tussen tweede en eerste lijn’.

 

Deze thema’s raken elkaar nauw, en vragen inzet en medewerking van alle partijen die betrokken zijn bij zorg voor kwetsbare ouderen. Bovendien zijn beiden zeer actueel in het kader van de aankomende veranderingen in het financieringsstelsel en de dreigende bezuinigingen.

 

Op beide thema’s zijn veel NPO producten beschikbaar uit andere netwerken.

 

Voor ‘samenhangende zorg in de wijk’ passen NPO-projecten als de Toolkit Ucare, Even Buurten en Ketenzorg Ouderen Walcheren. Na uitgebreid bestuderen blijkt dat implementeren van onderdelen van het ketenmodel Walcheren kan bijdragen om de eerste stappen te zetten om de zorg in de wijk beter te organiseren en wordt geïmplementeerd in de regio's Delft Westland Oostland, Haaglanden en Midden-Holland.

 

Bij het thema ‘Warme overdracht tussen tweede en eerste lijn’ past het NPO-project 'De Transmurale Zorgbrug'. Vooral gekeken wordt naar de begeleidende rol van de wijkverpleegkundige bij de overdracht van ziekenhuis naar huis en de medicatie-overdracht en zal worden geïmplementeerd in de regio's Zoetermeer en Zuid-Holland Noord.

 

Een belangrijke pijler van het succes van de AWO-NZH is de intensieve onderlinge samenwerking tussen de geriatrische netwerken in de regio. Deze vindt plaats in het Netwerkberaad, en via bilateraal contact tussen netwerkcoördinatoren onderling. Om dit te kunnen faciliteren is een faciliterende en ondersteunende rol nodig van de trekker en AWO-secretaris. Via hen worden verschillende implementatie, maar ook nieuwe ontwikkeltrajecten ondersteund en begeleid. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor kruisbestuiving van initiatieven, het verbinden aan het Nationaal Programma Ouderenzorg en het blijven vestigen van de aandacht op participatie van ouderen.

 

Door de intensieve samenwerking binnen de AWO-NZH biedt deze call een uitstekende mogelijkheid om op beide thema’s gezamenlijk een nieuwe stap voorwaarts te maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website