Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

INLEIDING

De KOZ is inmiddels 2 jaar onderweg, naast het netwerkplan zijn innovatieve zorgprojecten opgestart binnen de 3 thema’s van de KOZ: Dementie, Acute zorg en Oudere migrant. Deze projecten bevatten een nieuwe benadering van zorginnovatie. Dit alles had niet plaats kunnen vinden zonder de inbreng van de doelgroep zelf.

 

ANALYSE

In augustus 2010 is gestart met een analyse van de huidige stand van zaken. Hieraan is deelgenomen door het IB, de projectlediers en de programmagroep en was de opmaat v oor een SWOT analyse. De belangrijkste constatering is dat er een goede infrastructuur voor welzijn en zorg moet worden opgezet in de wijken, dat het onderscheid tussen 1e en 2e lijn moet vervagen voor kwetsbare ouderen en dat de netwerken dichtbij moeten worden ondersteund.

 

De KOZ kent inmiddels een OOR-dekking.

 

KORTE TERMIJN

Gebaseerd op de SWOT zijn door het IB de contouren geschetst van activiteiten die de KOZ wil uitvoeren om te zorgen dat het netwerk aan het eind van 2011 is geborgd. Dit voorstel is aan alle partners ter becommentariering en goedkeuring voorgelegd. Om deze doorgroei mogelijk te maken is een aanpassing van de netwerkstructuur nodig. Binnen de KOZ zijn momenteel bewegingen gaande om op wijkniveau of stadsniveau te komen tot een verbeterde infrastructuur voor zorg, wonen en welzijn ten behoeve van kwetsbare ouderen. De kern van deze zgn. regiokringen ouderenzorg worden gevormd door de samenwerkende eerstelijnszorg, welzijn en wonen inclusief vertegenwoordiging van de doelgroep.

 

Het ondersteunen van dergelijke netwerkvorming en intensivering van samenwerking kan worden bevorderd door het organiseren van zgn. carrouselbijeenkomsten, interactieve bijeenkomsten van alle betrokkenen. Op deze bijeenkomsten kan extra expertise op het gebied van netwerkvorming en het doorvoeren van veranderingen ingezet worden om de regiokringen verder te scholen en te ondersteunen. In het voorjaar van 2011 zal daartoe een creatieve startbijeenkomst worden georganiseerd om de regionale kringen Ouderenzorg uit te nodigen gezamenlijk nieuwe richtingen in te slaan. Financiele steun wordt gevraagd om in de 6 te vormen regiokringen ouderenzorg de infrastructuur te bouwen dan wel bottum up projecten te ondersteunen die in deze regiokringen prioriteit hebben gekregen.

 

LANGE TERMIJN

Binnen de KOZ vervult het AMC een dubbele rol: enerzijds is het AMC een zorgpartner en anderzijds biedt het AMC aan andere partners wetenschappelijke expertise. De afdeling Geriatrie van AMC en de andere (recent opgestarte) afdelingen Geriatrie in de OOR zullen een expertisecentrum gaan vormen voor de regiokringen ouderenzorg, waarbij het AMC vanwege de academische functie een topreferente rol kan vervullen inzake patiëntenzorg en onderwijs. De programmagroep van de KOZ zal de rol van marktplaats blijven vervullen waarbij stimulering van de implementatie van innovaties een belangrijk onderdeel van de activiteiten zal zijn.

 

De borging van deze werkwijze vergt een aantal randvoorwaarden:

1. Er is bereidheid om een regiokring ouderenzorg in te richten.

2. Er is bereidheid om met de doelgroep zelf prioriteiten en knelpunten vast te stellen die de zorg concreet gaan verbeteren.

3. Er is op regioniveau bereidheid om via deelname van de regiokring ouderenzorg aan de KOZ-themagroepen, samen een thema verder uit te werken en te evalueren, ondersteund door (wetenschappelijke) expertise van AMC.

 

Voor deze lange termijn ambitie zal per 2012 met de partners die de gezamenlijke visie/ missie van de KOZ onderschrijven samenwerkings-en financieringsafspraken worden gemaakt. De activiteiten van de (nieuwe) partners en het IB van de KOZ zullen daartoe in 2011 in het teken komen te staan van de vorming van regionale kringen ouderenzorg en het maken van afspraken voor de toekomst.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website