Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GEINTEGREERDE EN DOELMATIGE AANPAK NODIG

Complexe problematiek binnen de fysieke, psychische en sociale domeinen bij ouderen vraagt om specifieke en goed georganiseerde vormen van samenwerking. Afstemming, continuïteit en samenhang in een multidisciplinaire hulpverlening zijn hierbij essentieel. De in de toekomst verwachte toename in zorg- en hulpvraag vraagt om gerichte en doelmatige inzet van zorg en welzijn. Alleen dan kan het brede scala van persoonlijke behoeften aan zorg en welzijn bij ouderen adequaat ondervangen worden. Meerwaarde wordt ook gerealiseerd door gebleken verbeteringen in kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg over te dragen en te implementeren.

 

NETWERK VOOR SAMENWERKING EN SAMENSPRAAK

Onder regie van het Erasmus MC is daarom vanaf 2008 GENERO – Netwerk ouderenzorg Zuidwest-Nederland – opgezet. GENERO faciliteert samenspraak en samenwerking tussen organisaties en met de doelgroep (ouderen/mantelzorgers). Ook biedt het mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen van zorginnovaties en het implementeren van ontwikkelde kennis, uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en van daarbuiten.

 

BREED IMPLEMENTATIEVELD GEREALISEERD

In de afgelopen 4 jaar is GENERO uitgegroeid tot een actief multidisciplinaire netwerk met >170 partijen in de regio die betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen: wetenschap – praktijk – senioren – bedrijfsleven – opleiding. Naast formele partners zijn er >300 organisaties die graag geinformeerd worden over onze ontwikkelingen en activiteiten. GENERO faciliteert ook contact tussen bedrijfsleven en zorgorganisaties. 100 bedrijven (veelal MKB) worden inmiddels bereikt via GENERO. De GENERO Nieuwsbrief bereikt 1900 personen in de regio en daarbuiten, waaronder >400 ouderen.

 

De aandacht voor innovaties voor zorg/welzijn/ondersteuning voor ouderen is hiermee aanzienlijk in de regio Zuidwest-Nederland. Er is brede kennisuitwisseling over en een brede basis gecreëerd voor implementatie van innovaties in zorg en welzijn voor ouderen (uit het NPO of van daarbuiten zoals door GENERO geidentificeerde best-practices).

 

ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE

GENERO beoogt zorginnovatie te realiseren door het initieren, ondersteunen en uitvoeren van tal van activiteiten waarbij ouderen en mantelzorgers actief betrokken zijn:

- Uitvoeren 3 transitie-experimenten die veel informatie opleveren over integrale zorg: (1) Zorgprogramma voor preventie en herstel, (2) Ketenzorg Ouderen Walcheren, (3) Even buurten.

- Uitvoeren 2 onderzoeksprojecten die toepasbare kennis genereren over actuele onderwerpen: (1) De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, (2) Kwetsbare ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing.

- Uitvoeren 2 onderwijsprojecten die bestaande kennis in onderwijsprogramma’s integreren: (1) Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs/bijscholing, (2) Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's.

- Uitvoeren 5 implementatietrajecten: Implementatie Walchers Integrale Zorgmodel op (1) Walcheren en (2) elementen ervan in Midden-Brabant, (3) MBO-onderwijs aan verzorgenden, (4) het Virtueel Verzorgingshuis en (5) implementatievoorbereiding Zorgprogramma voor Preventie en herstel.

- Beschrijving 42 best/good practices.

- Ouderenparticipatie via GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum met (vertegenwoordigers namens) ouderen en mantelzorgers vanuit de hele netwerkregio (22 leden). Het forum is betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen in het netwerk en heeft inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan met het inbrengen van een onderbouwd ouderenperspectief.

- Bieden van een podium voor het delen van ervaringen, best practices en nieuwe innovaties via informatieve, innovatieve bijeenkomsten, trainingen en workshops.

- Over ontwikkelingen binnen en buiten GENERO wordt met regelmaat gecommuniceerd aan GENERO partners en belangstellenden via nieuwsbrieven, -berichten, website www.erasmusmc.nl/genero en bijeenkomsten.

De inzet is dat activiteiten leiden tot een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod gericht op een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud en vermindering van zorg-/behandelbelasting van ouderen in de regio.

 

TOEKOMST

GENERO is blijvend in ontwikkeling, nieuwe partners voegen zich steeds meer vanzelf bij het netwerk, ouderen zijn steeds meer betrokken geraakt. Ook raken zorgprofessionals steeds meer betrokken via het uitvoeren van implementatieprojecten. Na afloop van het NPO zal GENERO zelfstandig doorgaan. De focus zal zorg en welzijn voor ouderen blijven, maar breder dan alleen gericht op ouderen met multimorbiditeit.

 

GENERO heeft een uitstekende landelijke uitstraling en spant zich ook in deze te versterken door duurzame verbindingen te leggen met andere organisaties en netwerken die actief zijn op gebied van ouderenzorg, zoals Medical Delta en landelijke structuren voor verbetering van zorg voor ouderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BREDE BASIS VOOR IMPLEMENTATIE VAN ZORGINNOVATIES

GENERO – Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland – is gericht op bevordering van kwalitatief goede en doelmatige zorg/welzijn/ondersteuning van ouderen en mantelzorgers, waarbij de behoefte van ouderen leidend is.

 

Het netwerk startte in 2008 vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Onder regie van het Erasmus MC is GENERO uitgegroeid tot een actief multidisciplinair netwerk met alle bij ouderenzorg betrokken partijen, wetenschap – praktijk – senioren – bedrijfsleven – opleiding. Medio 2012 kent GENERO >170 partners en daarnaast >300 belangstellende organisaties. De GENERO Nieuwsbrief bereikt nu 1.900 personen in de regio en daarbuiten, waaronder >400 ouderen.

 

De thematiek van kwetsbare ouderen is in de regio breed onder de aandacht gebracht. Door alle activiteiten en de goede communicatie is de naamsbekendheid van GENERO en het NPO aanzienlijk. Door contact te leggen met elkaar en te leren van elkaar in de regio Zuidwest-Nederland is er brede kennisuitwisseling over en een brede basis gecreëerd voor implementatie van innovaties in zorg en welzijn voor ouderen (uit het NPO of van daarbuiten). Binnen GENERO ontwikkelde kennis wordt ook op landelijk niveau overgedragen en omgekeerd.

 

BESTENDIGING NETWERK

Na afloop van het NPO zal GENERO zelfstandig doorgaan. De focus blijft zorg en welzijn voor ouderen, maar breder dan alleen gericht op ouderen met multimorbiditeit (zoals binnen NPO). De stuurgroep heeft besloten het netwerk in de periode 2013-2015 te financieren via contributie door netwerkpartners. De jaarlijkse bijdrage van partners is afhankelijk van de draagkracht van een partner.

 

GENERO heeft een uitstekende landelijke uitstraling en spant zich in deze te versterken door duurzame verbindingen te leggen met andere organisaties en netwerken die actief zijn op gebied van ouderenzorg, zoals Medical Delta en landelijke structuren voor verbetering van zorg voor ouderen.

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2008-2012

*27 netwerkbijeenkomsten waaronder 2 bijeenkomsten voor ouderen (Zeeland, Zuid-Holland), 2 MatchMakingMeetings voor zorgorganisaties en bedrijfsleven, 2 Kampioenschapen oa over zorg dichtbij ouderen in de buurt. Het symposium presenteerde toekomstige uitdagingen in de zorg voor ouderen en mogelijke oplossingen via innovatieprojecten uit de regio en bouwstenen voor langer zelfstandig wonen door ouderen.

*5 regiobijeenkomsten en een invitational conference onderwijs en opleiding, om een bijdrage te leveren aan implementatie van positieve resultaten uit transitie-experimenten op termijn.

*14 bijeenkomsten Ouderen- en Mantelzorgforum: bespreking van projectideeen en meedenken met transitie-experimenten en netwerkactiviteiten en training voor hun werkzaamheden.

*5 bijeenkomsten Advies- en Beoordelingscommissie: wetenschappelijke en zorginhoudelijke advisering over ideeen en projecten

*2 inhoudelijke workshops: ‘Comprehensive Geriatric Assessment, Beoordeling en behandeling van de oudere patiënt’, ‘Evaluatie van zorg voor ouderen’

*3 trainingen: samenstellen en schrijven van projecten

*17 nieuwsbrieven met stand van zaken projecten, interviews, subsidierondes, thematiek kwetsbare ouderen. Aanvullend zijn diverse nieuwsberichten verzonden. Een website www.erasmusmc.nl/genero, diverse presentaties in de regio en artikelen in externe nieuwsbrieven en tijdschriften voor verdere informatievoorziening over GENERO

*12 bijeenkomsten Stuurgroep

*Advisering door methodologen van het CPO van Erasmus MC tbv projecten

*Folder en factsheets.

*Social Media: LinkedIn Group.

*>150 individuele gesprekken over Nationaal Programma Ouderenzorg en GENERO.

*42 best/good practices zijn beschreven en verspreid ism Avans Hogeschool, Breda.

 

EXPERIMENTEN/PROJECTEN

Er lopen 7 zorginnovatie-experimenten/projecten:

1.Ketenzorg Ouderen Walcheren, transitie-experiment voor signalering tot behandeling kwetsbare ouderen vanuit één loket

2.Zorgprogramma voor Preventie en Herstel, transitie-experiment voor ontwikkeling van multidisciplinair, integraal, persoonsgericht zorgprogramma, met aandacht voor mantelzorger.

3.Even buurten. Bevorderen/versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare ouderen, tbv signalering en concrete hulp.

4.Rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

5.Kwetsbare ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico, opsporing

6.Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing

7.Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's

 

IMPLEMENTATIE

Voor 5 implementatietrajecten is een subsidieaanvraag ingediend (NPO-ronde 6):

1.Walcheren Integrale Zorgmodel op Walcheren

2.Elementen Walcheren Integrale Zorgmodel in Midden-Brabant

3.MBO-onderwijs voor verzorgenden in Rotterdam

4.Best-Practice Virtueel Verzorgingshuis in Vlissingen

5.ZPH: implementatievoorbereiding

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Geïntegreerde en doelmatige aanpak noodzakelijk

Complexe problematiek binnen de fysieke, psychische en sociale domeinen bij kwetsbare ouderen vraagt om specifieke en goed georganiseerde vormen van samenwerking. Afstemming, continuïteit en samenhang in een multidisciplinaire hulpverlening zijn essentieel. De in de toekomst verwachte toename in zorg-/hulpvraag vraagt om gerichte en doelmatige inzet van zorg en welzijn. Alleen dan kan het brede scala van persoonlijke behoeften aan zorg en welzijn bij ouderen adequaat ondervangen worden. Meerwaarde wordt ook gerealiseerd door gebleken verbeteringen in kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg over te dragen en elders te implementeren.

 

Zorg, welzijn en wonen samengebracht

In de Onderwijs- en OpleidingsRegio van het Erasmus MC, de regio Zuidwest-Nederland is daarom vanaf 2008 het GeriatrieNetwerk Rotterdam en Omgeving (GENERO) opgezet. Het netwerk faciliteert samenspraak en samenwerking tussen organisaties en met de doelgroep (ouderen en mantelzorgers). Ook biedt het mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwikkelen van zorginnovaties en het implementeren van ontwikkelde kennis, uit projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg en van andere al bestaande kennis. Daarnaast zorgt het netwerk voor meer aandacht voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers in de hele netwerkregio.

 

In de afgelopen drie jaar is GENERO uitgegroeid tot een actief inter- en multidisciplinaire netwerk met meer dan 160 partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen in de regio: ouderen-, welzijn- en zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, onderwijs- en onderzoekinstellingen, kennisinstituten en bedrijven. Naast formele samenwerkingspartners zijn er ook ruim 100 organisaties die graag geinformeerd worden van de ontwikkelingen en activiteiten van GENERO. Het bereik en de aandacht voor kwetsbare ouderen in de regio Zuidwest-Nederland is hiermee aanzienlijk. Voor de toekomst blijft dit een belangrijke factor bij verspreiding en implementatie van positieve resultaten uit projecten en andere netwerkactiviteiten

 

Kwetsbare ouderen en informele zorg

Binnen GENERO staat de oudere populatie centraal. In eerste instantie de subgroep kwetsbare ouderen: ouderen met complexe medische, verpleegkundige en/of sociaal-maatschappelijke problematiek. Het streven van het netwerk is om zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen beter aan hun wensen en behoeften te laten aansluiten en ook bij wensen en behoeften van informele hulpverleners (mantelzorgers, vrijwilligers). Ook wordt aandacht besteed aan een betere integratie van informele en formele zorg, zoals via het experiment ‘Even buurten’.

 

Innovatieve activiteiten en projecten

Het netwerk beoogt deze verbeteringen te realiseren door het initieren, ondersteunen en uitvoeren van tal van activiteiten waarbij ouderen en mantelzorgers actief betrokken zijn:

- Het uitvoeren van projecten die zorg en welzijn integreren en verbeteren. Drie transitie-experimenten zullen een schat aan informatie opleveren over integrale zorg: (1) Zorgprogramma voor preventie en herstel, (2) Ketenzorg Ouderen Walcheren, (3) Even buurten.

- Het uitvoeren van twee onderzoeksprojecten die toepasbare kennis genereren over actuele onderwerpen: (1) De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen, (2) Kwetsbare ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing.

- Het uitvoeren van twee onderwijsprojecten die bestaande kennis in onderwijsprogramma’s integreren: (1) Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing, (2) Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's.

- Het bieden van een podium voor het delen van ervaringen, good practices en nieuwe innovaties via informatieve, innovatieve bijeenkomsten.

- Over ontwikkelingen en binnen GENERO gegenereerde (tussentijdse) resultaten wordt met regelmaat gecommuniceerd aan GENERO partners en belangstellenden via nieuwsbrieven, website en (regio)bijeenkomsten. Via de regiobijeenkomsten wordt actief ingezet op het al verspreiden van kennis uit de lopende transitie-experimenten, als voorbereiding op mogelijke implementatie van (deel)aspecten van de experimenten.

De inzet is dat op termijn activiteiten leiden tot een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod gericht op een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud en vermindering van zorg-/behandelbelasting van ouderen in de regio.

 

Toekomstige ontwikkelingen

GENERO zal in de komende jaren verder uitgroeien, zowel in omvang als in complexiteit. Het netwerk is blijvend in ontwikkeling, nieuwe partners voegen zich, steeds meer vanzelf, bij het netwerk, ouderen worden steeds meer betrokken. Ook wordt meer ingezet op het delen van al bestaande kennis (Good Practices). GENERO faciliteert bovendien contact tussen innovatoren, bedrijfsleven en zorgorganisaties om meer zorginnovaties kans te bieden op uitvoering en implementatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENWERKING BASIS VOOR ZORGINNOVATIE

GENERO – GeriatrieNetwerk Rotterdam en Omgeving – beoogt verbetering in zorg en welzijn voor ouderen te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn relevante partijen, inclusief ouderen en hun mantelzorgers. Alleen door samenwerking kunnen optimale zorg en welzijn voor ouderen en effectieve en kwalitatief goede zorginnovaties worden ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

 

GENERO STIMULEERT SAMENWERKING EN LEREN VAN ELKAAR

GENERO is in 2008 opgericht als geriatrienetwerk voor de regio Zuidwest-Nederland. Inmiddels is dit netwerk onder regie van het Erasmus MC uitgegroeid tot een actief multidisciplinair netwerk waar alle voor zorg en welzijn van kwetsbare ouderen belangrijke partijen samenkomen: ouderen-, welzijn- en zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties, onderwijs- en onderzoekinstellingen, kennisinstituten en bedrijven. Het netwerk kent medio 2011 meer dan 160 formele partners en daarnaast meer dan 100 belangstellende organisaties. De GENERO Nieuwsbrief bereikt momenteel 1500 personen in de regio en daarbuiten.

 

GENERO stimuleert samenwerking en samenspraak, leren van elkaar, het genereren en verspreiden van innovaties en bekend raken met elkaars kennis en expertise. In de afgelopen 3 jaar zijn hiervoor regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. De thematiek van kwetsbare ouderen wordt breed onder de aandacht gebracht. Door alle activiteiten en de goede communicatie is de naamsbekendheid van GENERO aanzienlijk. Er is een goede basis gecreeerd om in de komende jaren het netwerk verder te ontwikkelen en aan bestendiging ervan te kunnen werken.

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 2008-2011

*25 netwerkbijeenkomsten met presentatie projectvoorstellen en thematische bijeenkomsten waaronder twee innovatiebijeenkomsten: MatchMakingMeetings voor zorgorganisaties en bedrijfsleven, ‘Welzijn en zorg volgens integrale wijkaanpak’, ‘Zorgtrajectbegeleiding van kwetsbare ouderen: een rol voor de huisarts?’ Het 2e GENERO Kampioenschap stond in het teken van ondersteuning en zorg dichtbij ouderen in wijk en buurt. Het 1e symposium presenteert toekomstige uitdagingen in de zorg voor ouderen en mogelijke oplossingen via innovatieprojecten uit de regio en bouwstenen voor langerdurige(r) zelfstandigheid voor ouderen. Alle partners en belangstellenden uit de GENERO-regio zijn welkom.

*5 regiobijeenkomsten en een invitational conference onderwijs en opleiding, geiniteerd vanuit het Ambassadeursteam om een bijdrage te leveren aan implementatie van positieve resultaten uit transitie-experimenten op termijn. Op basis van deze bijeenkomsten worden vervolgafspraken gemaakt met organisaties die concreet aan de slag willen met de concepten van de experimenten, vooral in 1e instantie Ketenzorg Ouderen Walcheren.

*12 bijeenkomsten met het Ouderen- en Mantelzorgforum voor bespreken van projecten en meedenken met transitie-experimenten en activiteiten van het netwerk en training voor hun werkzaamheden.

*5 bijeenkomsten van Advies- en Beoordelingscommissie voor een wetenschappelijke en zorginhoudelijke advisering over ideeen en projecten

*2 inhoudelijke workshops: ‘Comprehensive Geriatric Assessment, Beoordeling en behandeling van de oudere patiënt’ en ‘Evaluatie van zorg voor ouderen’

*3 trainingen over samenstellen en schrijven van projecten

*14 nieuwsbrieven met stand van zaken rond projecten, interviews, subsidierondes, thematiek kwetsbare ouderen. Diverse nieuwsberichten zijn ter aanvulling hierop verzonden. Website www.erasmusmc.nl/genero, diverse presentaties in de regio en artikelen in externe nieuwsbrieven en tijdschriften zorgden voor verdere informatievoorziening over GENERO

*9 bijeenkomsten van Stuurgroep

*Folder en factsheet, o.a. voor het NPO-congres juni 2011.

*Social Media: LinkedIn Group opgezet.

*Meer dan 120 individuele gesprekken over Nationaal Programma Ouderenzorg en GENERO.

*Inventarisatie en verspreiding van Good Practices ism Avans Hogeschool, Breda, inmiddels zijn 40 good practices aangemeld.

 

EXPERIMENTEN EN PROJECTEN

GENERO kent 7 NPO-experimenten en -projecten:

1.Ketenzorg Ouderen Walcheren, transitie-experiment voor signalering tot behandeling vanuit één loket.

2.Zorgprogramma voor Preventie en Herstel, transitie-experiment voor ontwikkeling van een multidisciplinair, integraal, persoonsgericht zorgprogramma, met aandacht voor mantelzorger.

3.Even buurten. Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam volgens Integrale WijkAanpak. Bevorderen/versterken van het sociale netwerk rondom kwetsbare ouderen, tbv signalering en concrete hulp.

4.De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

5.Kwetsbare ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing.

6. Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing

7. Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Op hogere leeftijd komen vaker (combinaties van) ziekten en aandoeningen voor. Bovendien manifesteren zich meer stoornissen die van grote invloed kunnen zijn op het dagelijkse doen en laten. Bij een aantal ouderen is sprake van een verhoogde kwetsbaarheid. Die leidt er toe dat snelle achteruitgang mogelijk is, er vaker complicaties optreden en de genezing trager verloopt. Doorgaans betreft dit ouderen met meerdere, al dan niet aan elkaar gerelateerde aandoeningen (multimorbiditeit).

 

Geïntegreerde en doelmatige aanpak noodzakelijk

De complexe problematiek binnen de fysieke, psychische en sociale domeinen bij de ouderen vraagt om specifieke en goed georganiseerde vormen van samenwerking via multidisciplinaire samenwerking in een netwerk. Afstemming, continuïteit en samenhang in de multidisciplinaire hulpverlening zijn essentieel. De in de toekomst verwachte toename in zorg- en hulpvraag vraagt om gerichte en doelmatige inzet van zorg en welzijn. Alleen dan kan het brede scala van persoonlijke behoeften aan zorg en welzijn bij ouderen adequaat ondervangen worden. Meerwaarde wordt ook gerealiseerd door gebleken verbeteringen in kwaliteit en/of doelmatigheid van zorg over te dragen en elders toe te passen.

 

Samenwerking in zorg en welzijn

In de Onderwijs- en OpleidingsRegio (OOR) van het Erasmus MC is een begin gemaakt met de opzet van het Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving (GENERO). In dit inter- en multidisciplinaire netwerk zullen alle partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen in deze regio vertegenwoordigd zijn. Het hier gepresenteerde document schetst de uitgangssituatie van GENERO. De komende jaren zal het netwerk verder uitgroeien, zowel in omvang als in complexiteit, en op basis van voortschrijdend inzicht doelstellingen en werkwijzen aanscherpen.

 

GENERO heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn voor ouderen in de regio, op organisatorisch én zorginhoudelijk vlak. Het netwerk beoogt deze verbetering te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn van ouderen relevante partijen en het versterken van samenwerking en samenspraak binnen de regio via oa. het gezamenlijk formuleren van een agenda voor de komende jaren, het houden van informatieve bijeenkomsten en het starten, begeleiden en controleren van projecten die zorg en welzijn integreren en verbeteren. De inzet is dat op termijn actviteiten leiden tot een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod gericht op een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud en vermindering van zorg-/behandelbelasting van ouderen in de regio.

 

De doelgroep betreft de oudere populatie en hun mantelzorgers, waarbij de taken en projecten in eerste instantie gericht zijn op de subgroep van kwetsbare ouderen: ouderen met complexe medische problematiek, verpleegkundige problematiek en/of sociaal-maatschappelijke problematiek. Het streven van het netwerk is om zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen beter aan hun wensen en behoeften te laten aansluiten en ook bij wensen en behoeften van informele hulpverleners (mantelzorgers, vrijwilligers).

 

Gezien de grote betrokkenheid van verplegenden, verzorgenden en andere bij zorg en welzijn van ouderen betrokken professionals zal het streven zijn ook hun wensen en behoeften te inventariseren. Zorgvernieuwing heeft alleen kans van slagen als ideeën ook gedragen worden door de betrokken hulpverleners.

 

Thema’s

Om zorg en welzijn voor ouderen in regionaal verband beter te gaan organiseren zijn in de regio van het Erasmus MC de op dit moment in de regio belangrijkste knelpunten geïnventariseerd. Deze in vier thema’s ondergebrachte knelpunten zullen in netwerkverband prioriteit hebben om samen aan te werken. In GENERO zal op de volgende hoofdthema’s gericht gewerkt worden aan verbetering in zorg en welzijn voor ouderen:

 

1. verbetering toegankelijkheid in zorg en welzijn

2. verbetering afstemming en continuïteit in zorg en welzijn

3. tijdige signalering complexe problematiek

4. verbetering draagkracht (wonen, welzijn, hulpmiddelen, financiële bronnen, sociaal netwerk)

 

Naast de 4 hoofdthema’s zijn er 2 subthema’s die binnen te ontwikkelen samenwerkingsprojecten in de regio de aandacht hebben: diversiteit en voorlichting en educatie. Gezien de veelzijdigheid in bevolkingsgroepen en omgeving van ouderen in GENERO zal specifiek aandacht zijn voor diversiteit in etnische achtergrond, sociaalec. gezondheidverschillen en de sociale & fysieke omgeving van ouderen. Ook daarin biedt de regio extra mogelijkheden om van elkaar te leren waar het gaat om specifieke groepen met specifieke vragen.

 

Dynamiek in thema’s

GENERO is volop in ontwikkeling, en zal naar verwachting pas in de loop van 2009 de maximale deelname van partners bereiken. Het is daarom de verwachting dat er nieuwe thema’s ontwikkeld zullen worden, en dat voornoemde thema’s in overleg met de partners zullen worden aangescherpt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website