Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENWERKING BASIS VOOR ZORGINNOVATIE

GENERO beoogt verbetering in zorg en welzijn voor ouderen te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn relevante partijen, inclusief ouderen en hun mantelzorgers. Alleen door samenwerking kunnen optimale zorg en welzijn voor ouderen en effectieve en kwalitatief goede zorginnovaties worden ontwikkeld en geëvalueerd. Ook creëert dit het benodigde draagvlak voor implementatie.

 

IMPLEMENTATIE 2013

Het GENERO-implementatieplan bestaat uit 5 trajecten:

I. 2 implementatieregio’s Ketenzorg Ouderen Walcheren

II. 2 implementatieprojecten (MBO/Best-Practice)

III. 1 implementatievoorbereidingstraject Zorgprogramma voor Preventie en Herstel

Alle trajecten sluiten aan op de kernwaarden van het NPO-visiedocument: zeggenschap, voorzorg, samenhang, kwaliteit en doelmatigheid.

 

I. KETENZORG OUDEREN WALCHEREN: 2 IMPLEMENTATIEREGIO'S

REGIO’S: WALCHEREN EN MIDDEN-BRABANT

Ketenzorg Ouderen Walcheren is een NPO-transitieexperiment dat loopt tm 2012. Op 1 jan. 2013 is een handboek beschikbaar met beschrijving ketenzorgmodel, voorwaarden waaronder model kan worden gerealiseerd, gebruikte instrumenten, systematiek voor omzetten van behoeftebepaling in zorgplan en zorgprotocollen, taak- en functieomschrijvingen, handleiding KIS-ouderenzorg.

CONCRETE DOELEN

Implementatie van (elementen uit) het Walchers integrale zorgmodel in twee regio’s:

a. Walcheren: >=24 huisartspraktijken die nog niet volgens Walchers integrale zorgmodel werken.

b. Midden-Brabant: 10-15 huisartspraktijken (elementen van Walchers zorgmodel).

In beide regio’s werkt een netwerk van partijen samen om de gestructureerde ouderenzorg te kunnen bieden: 1e-2e lijn, gemeenten, ziekenhuis, welzijn, thuiszorg, V&V en afhankelijk van regio andere partijen.

 

II. MBO en Best-Practice: 2 implementatieprojecten

a. MBO ONDERWIJSMODULE ‘EIGEN REGIE EN SENIORENKRACHT’

REGIO: ROTTERDAM

In het afgeronde NPO-onderwijsproject ‘Zorgregie en seniorenkracht’ is een 24-uurslesprogramma ontwikkeld dat verzorgenden handvatten biedt om eigen regie van ouderen in een woonzorgsetting een belangrijk uitgangspunt/onderdeel van het zorgverleningsproces te laten zijn. Ook is een train-de-trainersprogramma ontwikkeld waarin praktijkbegeleiders en teamleiders leren hoe de verzorgenden in hun dagelijkse werkzaamheden te coachen in het toepassen van kennis uit het lesprogramma. Het implementatieproject implementeert de producten in een nieuwe setting met gebruikmaking van de geleerde lessen uit het voorgaande project.

CONCRETE DOELEN

- 6-8 teamleiders en praktijkbegeleiders volgen train de trainersprogramma en zijn daarna in staat een duidelijke bijdrage te leveren aan het 24-uurslesprogramma

- 30 verzorgenden van een verzorgingshuis krijgen het 24-uurslesprogramma

- Continuering van geleerde lessen in de locaties uit het eerdere onderwijsproject door coaching van Teamleiders en praktijkbegeleiders

- Opname 24-uurslesprogramma in huidig aanbod Mbo-onderwijs bij een ROC

- Actieve deelname cliëntenraden van alle locaties

 

b. BEST-PRACTICE ‘VIRTUEEL VERZORGINGSHUIS'

REGIO: WALCHEREN

Het Virtueel Verzorgingshuis is een ZORG/ICT-toepassing gericht op de oudere cliënt, zijn familie, mantelzorg, thuiszorg en alle andere professionals. Door samenwerking vanuit zorg en ICT verloopt de zorg voor ouderen via gestructureerde zorgpaden. Door de zorg thuis goed te organiseren kunnen ouderen (langer) thuis blijven wonen. Zo behouden zij het contact met hun eigen sociale en medische netwerk. De huisarts heeft een centrale rol. GENERO identificeerde het Virtuele Verzorgingshuis eerder als Best-Practice.

CONCRETE DOELEN

200 kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, voorzien van een zorgplan en opgenomen in online-netwerk. Toegang tot individuele zorgpaden van de ouderen is er voor huisartsen, apotheek, welzijn, ziekenhuis en gemeente.

 

III. ZORGPROGRAMMA VOOR PREVENTIE EN HERSTEL: IMPLEMENTATIEVOORBEREIDING

REGIO: ZUIDWEST-NEDERLAND

In 2013 zijn er verschillende activiteiten om verder kennis te maken met het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Het traject heeft een theoretische en praktische invulling. Naast informatie over achtergrond en verschillende elementen van het ZPH is er vooral de mogelijkheid met de praktijk ervan kennis te maken (door meelopen en uitvoeren van praktische oefeningen). Onder begeleiding kan aan de slag worden gegaan met proefimplementatie van vroegtijdige triage van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis.

CONCRETE DOELEN

Kennisoverdracht over en bevordering van draagvlak voor het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel via een trainingstraject met proefimplementaties:

- Informeren van minimaal 20 ziekenhuizen en 16 zorgorganisaties in Zuidwest-Nederland, eventueel uit te breiden met ziekenhuizen buiten deze regio.

- Verdiepend trainingstraject: deelname van maximaal 20 deelnemers.

- Proefimplementatie vroegtijdige triage in het ziekenhuis: deelname van maximaal 4 ziekenhuizen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website