Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Netwerk 100 werken aanbieders in Zorg en Welzijn met ouderen samen bij vormgeving van Zorg en Welzijn.

Easy Care hanteert als centrale waarden onder meer:

• De verbinding van welzijn en zorg.

• Samen met ouderen opstellen van behandel- en ondersteuningsplannen.

• Realiseren van efficiënte zorg in de eigen omgeving.

In de huidige praktijk wordt de aanpak vooral op HBO-niveau gehanteerd. Het project ontwikkelde een module Motiverende Gespreksvoering zodat ook MBO-zorgprofessionals vanuit de Easycare-attitude kunnen werken binnen de intramurale setting. Een pilotgroep van docenten, praktijkbegeleiders en ouderen toonde aan dat de lessen matchen met het werk- en denkniveau van de MBO-studenten 3 en 4; het materiaal biedt tools om op een open manier het gesprek aan te gaan met de oudere, te leren goed te luisteren en de juiste vragen te stellen om samen te bepalen en beslissen. Inmiddels zijn 175 studenten getraind in MGV. De module is opgenomen in het reguliere curriculum van de mbo opleiding.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• MBO-docenten en een aantal praktijkbegeleiders uit participerende zorginstellingen hebben Easycare als methodiek leren kennen

• Uitgewerkt eerste opzet onderwijsformat

• Vaststelling van pilotinstellingen

• Eerste pilot met studenten MBO (voortijdig afgebroken)

• Herschrijven lesmateriaal gericht op het leren werken volgens Easycare-attitude door studenten niveau 3 en 4 binnen een intramurale setting

• Pilot met combinatiegroep ROC-docenten, praktijkbegeleiders werkveld en ouderen uit doelgroeppanel Netwerk 100

• Verfijning lesmateriaal

• Training 175 BOL-studenten Verzorgende-IG en Verpleegkunde

• 2e en 3e Pilot met combinatiegroep ROC-docenten, praktijkbegeleiders werkveld en ouderen uit doelgroeppanel Netwerk 100

• Borging in reguliere kwalificatiedossiers Verzorgende-IG en Verpleegkunde

• Oplevering definitieve trainingssprogramma Motiverende Gespreksvoering (reader + Powerpoint presentaties)

• Versterking van de relatie tussen MBO-onderwijs en Netwerk 100

• Ouderen uit Netwerk 100 vervullen rol simulatie-zorgvrager in eindopdracht Motiverende Gespreksvoering

• Uitwisseling van kennis en inzichten in diverse platforms op het gebied van ouderenzorg

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij momenteel de inventarisatiefase en ontwikkelingsfase zijn afgerond.

In deze eerste projectfase vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats om het project efficiënt uit te kunnen voeren. Er wordt gericht informatie verzameld en geordend. In dezelfde periode worden sleutelfiguren binnen het project in positie gebracht om hun rol goed te kunnen vervullen. Er moet een eerste beeld zijn van de Easy Care aanpak, met name voor de rollen die zorgprofessionals op de niveaus 3 en 4 gaan vervullen.

 

In de ontwikkelingsfase worden op basis van de eerste inventarisatie van materialen en leermiddelen en de eerste kennismakingsbijeenkomst rondom Easy Care, worden afspraken gemaakt over het te ontwikkelen instructieprogramma en wordt een eerste verbinding gelegd met de kerntaken en werkprocessen die in de mbo kwalificatiedossiers beschreven zijn. Er wordt een format opgesteld waarin de modules uitgewerkt kunnen worden.

De realisatie verloopt conform planning.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten inventarisatiefase:

1. Een inventarisatie van al beschikbare en bruikbare materialen voor het ontwikkelen van de onderwijsmodules zowel extern en intern

2. Een eerste kennismaking van 2 mbo-docenten en een aantal praktijkbegeleiders uit instellingen die werken met Easy Care en ervaring hebben met niv 3 en 4, met de Easy Care aanpak

3. Vaststelling van alle sleutelfiguren binnen het project en een beeld van hun rol.

4. Vaststelling rol zorgprofessional niv 3 en 4 in Easy Care aanpak

 

Resultaten van de ontwikkelingsfase:

5. Afspraken over het verdiepende scholingsprogramma wat nodig is om de modules te schrijven en fasering in tijd

6. Uitgewerkt onderwijs format met een verbinding naar het kwalificatiedossier

7. Vaststelling van pilotinstellingen

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Netwerk100 is een innoverend en verkennend netwerk, waarin aanbieders in zorg en welzijn op een unieke wijze met ouderen samenwerken en waarmee een aantal concrete, op elkaar afgestemde producten voor kwetsbare ouderen gerealiseerd zijn (www.netwerk100.nl). Het Doelgroep panel (DGP) is een belangrijk gremium binnen het netwerk100 en is in het Bestuur vertegenwoordigd. Haar betekenis en rol zijn vastgelegd in een Manifest. De leden van het DGP vertegenwoordigen ouderen- en mantelzorgorganisaties of zijn lid op persoonlijke titel. Zij hebben een onafhankelijke rol ten opzichte van organisaties op het gebied van welzijn en zorg. De inbreng van ouderen wordt vormgegeven door vertegenwoordiging binnen alle overlegvormen, door hen te betrekken bij projecten en door inzicht te verkrijgen in wensen en behoeften van de doelgroep. Ook hun visie op wat nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren is van belang.

 

Binnen het netwerk100 wordt het gebruik van Easy Care (Elderly Assessment System) als de gouden standaard voor de zorg en ondersteuning van ouderen sterk gepromoot. Er is gekozen voor deze aanpak omdat het een belangrijk aantal voordelen heeft die sterk overeenkomen met de centrale waarden die door de leden van het netwerk100 als belangrijk ervaren worden: Het gaat om

• De verbinding van welzijn en zorg: integrale benadering;

• Het vooropstellen van de voorkeuren van ouderen;

• Het samen met de oudere opstellen van behandel- en ondersteuningsplannen;

• Het realiseren van de zorg in de eigen omgeving;

• Het kosteneffectief zijn.

Daarnaast heeft de aandacht die de aanpak heeft voor met name cognitie en stemming een belangrijke rol in de keuze gespeeld. Met de keuze voor deze aanpak ontstaat een beter evenwicht tussen zorg en welzijn voor de ouderen, omdat ondersteunende plannen en werkzaamheden van zorgprofessionals op elkaar afgestemd zijn. Een belangrijke voorwaarde om dit doel te bereiken is dat de zorgprofessionals op alle niveaus dezelfde aanpak hanteren. Op dit moment wordt de Easy Care aanpak vooral door huisartsen en zorgprofessionals op HBO-niveau gebruikt. Echter, de MBO opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden hebben een grote rol in de zorg en het welzijn van oudere cliënten. Het is wenselijk dat ook zij ingezet kunnen worden in de Easy Care-aanpak. Zij hebben behoefte aan een adequate benaderingswijze waarmee zij in steeds complexere werksituaties effectief en efficiënt kunnen werken.

 

Het bestuur van het Netwerk100 heeft besloten om Easy Care ook voor de intramurale langdurige zorg in te zetten. Het UKON, het ROC Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Radboudumc, hebben het initiatief genomen het gebruik van Easy Care ook voor zorgprofessionals op MBO-niveau mogelijk te maken. De vertaling van de aanpak voor interventies op MBO niveau versterkt de effecten van de integrale benadering voor de kwetsbare ouderen. Het gaat dan niet alleen om de integratie tussen zorg- en welzijnsaspecten maar ook om de integratie tussen werkenden op de verschillende niveaus van interventies.

 

Tijdens de eerste projectfase wordt in nauwe samenwerking en met sterke betrokkenheid van vertegenwoordigers uit de doelgroep een goed beeld van de Easy Care aanpak samengesteld. Dit beeld wordt als introductie gepresenteerd aan een geselecteerde groep zorgprofessionals. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke relevante materialen voor het opstellen van onderwijsmodules al beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden. Het is de bedoeling om tot een breed pallet aan materialen te komen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de mix van e-learning mogelijkheden en het verwerven van de competenties in de praktijk. Daarmee wordt een blended learning effect gerealiseerd. Gebleken is dat het toepassen van meerdere en verschillende leermethoden een beroep doet op verschillende zintuigen en daardoor een groter leereffect heeft. Op basis van de opbrengsten worden scholingsmodules opgesteld om docenten uit het ROC en praktijkbegeleiders uit de instellingen te scholen. Daarbij zullen ook vertegenwoordigers u

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website