Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deskundigheidsbevordeing Hulp bij Dementie

Door deze subsidie is het voor De Zorgroep mogelijk geweest om bijscholing te geven aan de medewerkers gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking/ketenvorming in de omgang met dementerenden. Met name de samenwerking/ketenvorming is specifiek. Het uitgangspunt is dat niet alleen ketenzorg tussen verschillende aanbieders moet worden georganiseerd maar binnen een organisatie tussen de verschillende medewerkers. Binnen deze subsidie wordt de module ontwikkeld door het ROC, verder uitgewerkt en zijn er 200 medewerkers geschoold. De opzet naar de toekomst is dat er 5000 medewerkers in Noord-Limburg die in verschillende organisaties werken bijgeschoold worden conform de uiteindelijke formule

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mantelzorgers, professionals en huisartsen in Noord-Limburg is gevraagd (Nivel) welke knelpunten zij ervaren ten aanzien van de zorg en diensten aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Op basis van deze uitkomsten zijn medewerkers geschoold en dat resulteert in:

-medewerkers hebben weinig kennis van ziektebeelden en het verloop van de ziekte dementie.

-Ze hebben meer inzicht en vaardigheden gekregen in het benaderen van en het werken met mensen met dementie

-de houding van de medewerkers is meer respectvol, invoelender en vriendelijker omdat men de cliënt beter begrijpt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Context:

Alle aanbieders van zorg en welzijn hebben gezamenlijk ketenzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers georganiseerd. Noord-limburg is vanuit de 5e tranche van het LDP direct doorgegaan als Koploperregio. In de LDP-fase is onder mantelzorgers onderzoek gedaan door Nivel naar de ervaren knelpunten. Dit heeft drie speerpunten voor verbeterplannen opgeleverd:

-Ondersteuning mantelzorgers (heeft geleid tot informatiebrochures een website (wwwhulpbijdementie.nl), trajectbegeleiding/casemanagers en het scholen en inzetten van dementievrijwilligers.

-Communicatie en informatie binnen de keten. Dit heeft geleid tot heldere verwijsstromen, afspraken omtrent diagnostiek, inrichten van Diagnose,-Expertise Centra en het gebruiken van één centraal digitaal registratiesysteem/zorgplan.

-Kennis en vaardigheden van medewerkers.

Dit heeft geleid tot afspraken met ROC/Gilde opleidingen over basisopleiding niveau 3 zorg en welzijn; bijscholing van huisartsen en bijscholing van alle medewerkers werkzaam met mensen met dementie.

Onze vraagstelling heeft betrekking op de bijscholing van de medewerkers. In het kader van Hulp bij Dementie hebben onze participanten LDP Noord-Limburg afgesproken dat 75% van alle medewerkers binnen drie jaar een bijscholing hebben gevolgd. Daarvoor heeft het ROC Nijmegen de opdracht gekregen om een programma te ontwikkelen. Dit programma bestaat uit twee onderdelen. Op de eerste plaats de inhoudelijke scholing voor medewerkers en een -train de trainer-module- waarmee de opleiders van de participerende organisaties in staat zijn om de scholing van de eigen medewerkers te verzorgen. In het totaal betreft het ongeveer 5000 medewerkers die in de komende drie jaren bijgeschoold moeten worden. Alle medewerkers krijgen een basisprogramma van 2 dagdelen, daarnaast krijgen medewerkers van niveau 3 en 4 nog 2 dagdelen extra. De opzet van het bijscholingsprogramma is gericht op: -kennis, -vaardigheden, -attitude en samenwerking/ketenvorming. Met name dit laatste punt is specifiek. Het uitgangspunt is dat ketenzorg niet alleen tussen versschillende aanbieder moet worden georganiseerd, maar ook binnen een organisatie tussen de verschillende medewerkers.Binnen deze subsidieaanvraag wordt de module verder uitgewerkt, en de eerste 200 medewerkers geschoold. daarna vindt evaluatie en eventuele bijstelling plaats van de scholing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website