Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na een succesvolle startbijeenkomst van de gezamenlijke ouderendelegaties van VUmc en KOZ/AMC

op 29 januari 2016 zijn de twee delegaties verder gegaan als NPO Ouderennetwerk Amsterdam e.o. waartoe ook West-Friesland en Almere behoren, om hun gezamenlijk plan van aanpak uit te voeren. Van het begin af aan is samengewerkt met het nieuw opgerichte Ben Sajetcentrum, een academische leerwerkplaats voor onder meer de kwetsbare ouderen in de langdurige zorg. Dit heeft geresulteerd in diverse gezamenlijke projecten, waarbij ouderendeelname een vanzelfsprekendheid is, maar de vormgeving eraan nog een leerproces. Met het Ben Sajetcentrum moet de samenwerking in andere programma’s zoals Veerkracht en Dementie nog opgestart worden en de bestuurlijke positie zal worden geëvalueerd.

De samenwerking met AMC is gecontinueerd. Ouderen worden betrokken bij de invoering van de Transmurale Zorgbrug en het ontwikkelen van een buurtziekenhuis. Het NPO-ouderennetwerk Amsterdam e.o. wil ook na afloop van de subsidie doorgaan en onderzoekt de mogelijkheden voor onderdak bij Clientenbelang Amsterdam en/of Ben Sajetcentrum. Ook landelijk blijft een NPO-netwerk bestaan die mogelijk (inhoudelijke) ondersteuning biedt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Twee ouderendelegaties zijn samengegaan. Er functioneert nu een NPO-platform Ouderen (10) waarbinnen ouderen uit Amsterdam, uit West-Friesland en uit Almere maandelijks bij elkaar komen om NPO-projecten en aanpalende gezondheidszorgzaken met elkaar te bespreken. Deelname aan landelijk netwerk NPO middels werkgroepen, themagroepen en leergemeenschappen.

-Er is een intensieve samenwerking opgestart met het Ben Sajetcentrum en er zijn drie gezamenlijke subsidieaanvragen aan Zonmw gehonoreerd: Ouderenparticipatie in de zorgvernieuwing in Amsterdam (1), interactieve kennisdeling NPO-opbrengsten in de regio Amsterdam (2) en integrale gestructureerde eerstelijnsouderenzorg in Amsterdam (3). Deelname van ouderen is een voorwaarde bij de uitvoering van deze projecten.

-Twee ouderen nemen deel aan de programmaraad van het programma ‘gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen’ van het Ben Sajetcentrum.

-In samenwerking met AMC is de implementatie van de Transmurale Zorgbrug in alle Amsterdamse ziekenhuizen van start gegaan halverwege 2016 en loopt door in 2017. Hiernaast worden ouderen betrokken bij de ontwikkeling van een buurtziekenhuis in 2018.

-Deelname aan het ouderenpanel van het Geriatrisch Netwerk West-Friesland (GNWF) en actief met diverse projecten in het Westfriesgasthuis en de gemeente Hoorn.

-Deelname aan een zorgprogramma vanuit het perspectief van de oudere in de eerste lijn voor twee gezondheidscentra in Almere.

-Zelfstandige publicatie: Ouderenperspectief Oriëntatie op kwetsbaarheid. (Website Ben Sajet en Website Beter Oud).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is in de afgelopen tijd veel vooruitgang geboekt met betrekking tot de borging van de ouderenparticipatie en het netwerk. Dit is onder anderen gebeurd door het constant zoeken naar aansluiting bij lokale, nationale en zelfs internationale initiatieven (via een Europees project). Het zwaartepunt ligt wel bij de lokale initiatieven. Het Ouderenpanel, de ouderen in de regio West-Friesland, het GNWF en de samenwerking met VUmc/KOZ/AMC in Stichting Ben Sajet Centrum/ACA zetten gezamenlijk de benodigde stappen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In WF hebben het Ouderenpanel, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en verzekeraars aangegeven om het voormalig Geriatrisch Netwerk West-Friesland (GNWF) voort te willen zetten. Tevens worden woningcorporaties benaderd om zich hierbij aan te sluiten. Allen kunnen het platform gebruiken om onderwerpen m.b.t. de ouderenzorg aan te kaarten en waar gewenst projecten op te zetten.

 

Het Ouderenpanel werkt samen met gemeente Hoorn aan het Aktieplan ‘Zorgzame Samenleving’. Het aktieplan sluit aan bij het NPO-project ‘Even buurten’ dat het Ouderenpanel wil implementeren in de 7 Westfriese gemeenten.

 

Het Ouderenpanel heeft aansluiting gezocht bij het Europese project SUSTAIN. (De onderzoekers richten zich hierbij op het Geriatrisch Zorgmodel dat werd toegepast in het NPO-Transitieproject.) Ervaringen in de ouderenzorg worden internationaal teruggekoppeld en uitgewisseld.

 

Inventarisatie lopende projecten en betere besteding van subsidiegelden.

 

Het GNWF leidt tot optimaal resultaat als ouderen in WF op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van zorg en welzijn in brede zin en binnen het netwerk in engere zin. Tevens zijn ouderen nauw betrokken bij de keuze en uitvoering van projecten.

In Amsterdam zijn de twee ouderenmonitorgroepen van VUmc en AMC samen gegaan en hebben een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt.

In januari volgt een openbare middag om meer ouderen bij de diverse projecten te betrekken.

Ook wil men een positie verwerven binnen het Ben Sajet Centrum.

Verder wordt onderzocht of en op welke wijze het NPO-project in Amsterdam kan worden gekoppeld aan het eind vorig jaar ingerichte Platform Ouderen Amsterdam. Dit Platform bindt een brede groep van Amsterdamse ouderen. Het Platform heeft de gemeente door middel van een raadsadres gevraagd om de positie te krijgen van officiёel adviesorgaan voor de gemeente op het vlak van ouderenbeleid. Het Platform kent, naast een bestuur, een aantal thematische werkgroepen, analoog aan de 8 domeinen van het WHO-programma Age Friendly City. Amsterdam heeft zich recentelijk bij dit programma aangesloten. Eén van de werkgroepen houdt zich bezig met het thema maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van deze aanvraag is om ouderenparticipatie te garanderen in onderzoeksprogamma's en zorgbeleid in de regio West-Friesland en die van het Ouderennet VUmc. In de huidige situatie is de ouderenparticipatie in deze regio's nog versnipperd en weinig slagvaardig. Dit heeft te maken met in ieder geval de volgende oorzaken: 1) regio netwerken ontbreken, stagneren of bestaan slechts op papier, 2) het NPO heeft weinig prioriteit bij zorg,- en welzijnspartners van het Ouderennet VUmc en partners, 3)de NPO onderzoeken (nog) te weinig resultaten opleveren die kunnen worden geimplementeerd, 4) actieve ouderen in de regio's verdeeld en overbelast zijn, 5) er nog geen rol is voor ouderen binnen de klankbordgroep van het Amsterdam Center on Ageing en Ouderennet VUmc, en 6) er twee netwerken voor ouderenzorg zijn in Amsterdam (KOZ/AMC en Ouderennet VUmc en partners) die de ouderenparticipatie heel verschillend hebben georganiseerd.

Om de ouderenparticipatie ondanks deze belemmeringen te verbeteren en te waarborgen zullen enkele stappen worden ondernomen, die beogen de geschetste belemmeringen helpen weg te nemen. Deze stappen zijn als volgt:

a) een inventarisatie zal worden gemaakt van het draagvlak en de toekomstmogelijkheden van de netwerken in de Stadsdelen Zuid, West, Nieuw-West en de regio’s Amstelveen en West-Friesland (Knelpunten 1 en 2); b) de onderzoeksresultaten van NPO onderzoek in de regio's Amsterdam en West-Friesland zullen in kaart worden gebracht en worden geïnventariseerd op mogelijkheden voor implementatie (Knelpunt 3); c) de verschillen in participatie tussen de ouderendelegaties in de regio’s zullen in kaart worden gebracht en er zal worden nagegaan hoe het gebrek aan samenwerking tussen de Ouderenmonitor van KOZ/AMC en de ouderen die zich hebben verenigd in het de Werkgroep Ouderenzorg en -welzijn (OZ&W) van het Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam (OOA) en het Netwerk Ouderen AdviesRaden (NOAR) opgeheven kan worden (Knelpunt 4); d) in overleg met het Amsterdam Center on Ageing (ACA) worden concrete afspraken gemaakt over betrokkenheid van Amsterdamse en West-Friese ouderen bij de klankbordgroep van ACA (Knelpunt 5); en e)de integratie van onderdelen van het Ouderennet VUmc en KOZ/AMC zal worden bevordert.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website