Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de vijfde ronde van het NPO heeft het Nijmeegse netwerk ter verbetering van Zorg en Welzijn van kwetsbare ouderen een zestal deelprojecten uitgevoerd.

De eerste drie waren gericht op borging van het netwerk en hadden achtereenvolgens als doel:

 

1. Herijking van de netwerkdoelen en een doorstart op eigen kracht, dwz zonder subsidiemiddelen;

2. Realiseren van de Senior City Week, om extra bekendheid te realiseren onder de bevolking en specifiek bij ouderen en zo de borging te versterken.

3. Starten van casus besprekingen van professionals en ouderen, om elkaar beter te leren kennen en problemen uit de praktijk te kunnen oppakken.

 

De tweede drie deelprojecten waren vooral gericht op implementatie en verspreiding en hadden achtereenvolgens als doel:

 

1. Ontwikkeling en Impementatie van zogenaamde Keukentafelgespekken, een methodiek die de gemeente kan gaan gebruiken voor inschatten van de Wmo zorgbehoefte, die goed aansluit op en gebruik maakt van de screening op zorg en welzijn voor ouderen, die we in ZOWEL NN ontwikkeld hadden.

5.Implementatie- verspreiding van EASYcare-Tos en ZWIP, zodat deze na het NPO projecteinde kunnen doorlopen.

6.Implementatie en verspreiding van de zorgmodellen uit ZOWEL NN zodat de ontwikkelde kennis van innovatieve zorgmodellen voor de eerste en tweede lijn ook in minimaal drie andere regio's verder kan lopen.

 

Deze zes deelprojecten hebben grosso modo hun doelen voor 80% gehaald, wat zeer hoog is voor implementatie en borgingsprojecten. Als zodanig is het 5e ronde project van groot belang geweest voor de diverse ontwikkelingen in ZOWEL NN.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn per deelproject weergegeven in de bijlage.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Nijmeegs Netwerk voor Zorg en Welzijn van kwetsbare Ouderen (ZOWEL NN) heeft sinds de officiele start in het kader van het NPO een voortvarende ontwikkeling gekend. Dit is concreet geworden in een goed functionerend netwerk van aanbieders van zorg en welzijn voor ouderen, het UMC St Radboud als kenniscentrum en een zeer actieve vertegenwoordiging door ouderen, die een doorslaggevende stem hebben gekregen bij projectvoorbereiding en indiening.

 

De ouderen hebben ook intensief meegedacht en ingestemd met deze projectaanvraag, die een analyse van de stand van zaken bevat en voorstellen doet voor borging en verdere verspreiding van ZOWEL NN.

 

1. STAND VAN ZAKEN.

De stand van zaken in het netwerk is dat er twee transitieprojecten in uitvoering zijn en vijf onderzoeksprojecten, waarvan twee met een nationale betekenis (samengestelde eindpunten en landelijke database).

Vanuit deze projecten wordt er vanaf 2010 gewerkt aan verdere verspreiding van het ZOWEL netwerk, om te beginnen in Gelderland en Brabant.

 

Deze aanvraag is erop gericht met een zestal deelprojecten het ZOWEL netwerk te borgen voor de volgende fase na het NPO en de kennis, ervaring en producten beschikbaar te stellen voor implementatie in de Onderwijs en Opleidingsregio Oost Nederland (OOR-ON).

 

2. BORGING ZOWEL NN

2.1. Strategieplan Hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst en NetwerkBorgingsModule ZOWEL.

Doel is onder begeleiding van een expert in duurzame netwerkvorming met de ZOWEL NN partners de gemeenschappelijk doelen voor ZOWEL NN na 2012 te formuleren. We zullen dit vervolgens indien noodzakelijk vertalen naar aanpassingen in de ZOWEL NN organisatievorm en werkvorm. Dit resulteert in een nieuwe versie van de ZOWEL NN-samenwerkingsafspraak.

Van dit proces wordt ook een netwerkborgingsmodule gemaakt, die de andere regionale en landelijke netwerken kunnen gebruiken om hun netwerk te herijken en borgen naar actuele behoeften en mogelijkheden tot samenwerking.

 

2.2.Senior City 2011. In dit deelproject wordt de (kwetsbare) oudere, de kern van het ZOWEL NN netwerk, zichtbaar gemaakt in de regio waar ZOWEL NN actief is. Door positieve aandacht te vragen en attentie te genereren voor deze groep, zal de beeldvorming verbeteren. Het imago van werken in ZOWEL NN zal hierdoor eveneens versterkt worden, hetgeen de borging vanuit de samenwerkingspartijen zal bevorderen.

 

2.3 Casuïstiekbesprekingen

Professionals worden hierbij formeel en informeel met elkaar in contact gebracht rond geschiedenissen van kwetsbare ouderen, die gebruik hebben gemaakt van welzijns-en zorgvoorzieningen, zodanig dat daar achteraf lering uit te trekken is n de vraagsturing verder kan verscherpen.

De vertegenwoordigers van instellingen ervaren zo wat knelpunten in de zorg en welzijnsvoorzieningen zijn en kunnen samen oplossingen bedenken, die vervolgens worden geïmplementeerd. In die zin betreft het een borging van de netwerkonderdelen, namelijk om samenhangend oplossingen te genereren.

 

3. IMPLEMENTATIE EN VERSPREIDING ZOWEL NN

 

3.1. Impementatie Keukentafelgespekken Wmo gelinkt aan ZOWEL screeningsproduct

Dit project beoogt de methodiek die de gemeente wil gaan gebruiken voor de Wmo zorgbehoefte inventarisatie zo op te zetten dat deze goed aansluit op en gebruik maakt van de screening op zorg en welzijn voor ouderen, die we in ZOWEL NN ontwikkeld hebben. Via dit project wordt een aanzienlijke stap gemaakt in de richting van een zogenaamd single assesment instrument, waardoor ouderen niet herhaaldelijk bijna dezelfde vragenlijsten krijgen voorgeschoteld.

 

3.2. Implementatie- verspreidingplan EASYcare-Tos en ZWIP.

Doelstelling is een “overlevingsplan” oftewel development en implementatie plan op te leveren om kennis/producten/ diensten vanuit het EASYcare/TOS en ZWIP-project uit het NPO door te ontwikkelen en zorginnovatie in verschillende vormen na het projecteinde te kunnen continueren. Voor het project einde dienen de meest waarschijnlijke scenario’s en de financiele constructies te zijn getoetst op haalbaarheid en strategische waarde.

 

3.3.Implementatie en verspreidingsplan zorgmodellen ZOWEL NN. Doelstelling is de ontwikkelde kennis van innovatieve zorgmodellen in eerste en tweede lijn over te dragen en producten implementeren in minimaal 3 regio's. Producten worden geschikt gemaakt voor de Nederlandse Gezondheidszorg.

 

4. LANGE TRMIJN AMBITIE

Vanuit de uitstekende start die het netwerk gekend heeft, bestaat de ambitie om een Best Practice voor Zorg en Welzijn voor ouderen te worden, met goede afstemming tussen bestaande en nieuwe zorg, en meer regie en sturingskracht bij de oudere. zo wordt het ZOWEL NN-transitiepad concreet zichtbaar en uitvoerbaar met meerwaarde voor de oudere en doelmatigheidswinst voor de maatschappij. Door de regionale activiteiten te ondersteunen en implementatie van de NPO producten professioneel vorm te geven, krijgt deze best practice een uitstralende werking naar de OOR-regio Oost Nederland en verder.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website