Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2013 heeft de stichting WonenPlus Noord-Holland met haar netwerk in de regio Noordholland Noord en Zaanstreek Waterland het project Lang Leve Thuis uitgevoerd. Het doel van dit project was het bereiken van 2.000 kwetsbare ouderen en hen via burennetwerken diensten aan te bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dit implementatieproject werd gevolgd via een evaluatiestudie door VUMC/EMGO+.

Er zijn bij aanvang van het project 2615 mensen aangeschreven voor de interventiegroep, daarvan hebben 993 mensen zich bereid verklaard deel te nemen, er zijn bij de T0 meting 994 lijsten binnengekomen, waarvan er 967 bruikbaar waren. In de controlegroep zijn er 2411 mensen aangeschreven en hebben er 825 deelgenomen. Dat brengt het totaal van ouderen in de evaluatiestudie op 1792. Daarnaast zijn met deze methodiek vele andere ouderen bereikt, die echter niet hebben deelgenomen aan de studie.

Als belangrijkste resultaat willen we noemen dat het mogelijk is gebleken kwetsbare burgers te bereiken en hen structureel persoonlijk te ondersteunen met behulp van vrijwilligers. Gebleken is dat er voldoende goede vrijwilligers zijn te vinden voor deze nieuwe en intensievere werkwijze. Gebleken is ook dat kwetsbare ouderen zijn te bereiken. Daarbij de kanttekening dat kwetsbaarheid een lastig begrip is. De algemene conclusie kan zijn dat WonenPlus met incidentele praktische diensten vooral de mensen bereikt die nog de regie helemaal zelf in handen hebben. En dat de structurele persoonlijke ondersteuning zoals bij Lang Leve Thuis vooral belangrijk is voor mensen met een beperkt netwerk. Echter, kwetsbaarheid en eenzaamheid zijn persoonlijk, afhankelijk van situaties en van het moment. Vandaag lijk je onkwetsbaar, morgen kun je kwetsbaar zijn: de partner belandt in het ziekenhuis, de handige buurman verhuist, de zorgzame dochter krijgt een fulltime baan aan de andere kant van het land, enz. Lang Leve Thuis heeft ons geleerd dat het belangrijk is om bekend te zijn bij en contact te hebben met alle ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen zodat op het moment dat er hulpvragen zijn, het netwerk afbrokkelt, en/of de kwetsbaarheid toeneemt, mensen dan weten dat WonenPlus helpt.

Het hoge percentage kwetsbare deelnemers in zowel de interventie- als de controlegroep geeft aan dat kwetsbare ouderen bereikt kunnen worden met deze methode.

a. Binnen Lang Leve Thuis is er gebruik gemaakt van een brede range aan dienstverleningen. Tijdens de huisbezoeken werden de wensen van de interventiegroep in kaart gebracht en bleken er nogal wat ‘klusjes’ te liggen. Andere diensten waar veel gebruik van werd gemaakt zijn telefooncirkels, huisbezoeken en ontmoetingsactiviteiten/sociale activiteiten

b. Het sociale steunnetwerk van de kwetsbare oudere is niet verder verminderd en vaak zelfs uitgebreid. Vrijwilligers zijn ook in veel gevallen een rol gaan vervullen in dat steunnetwerk. Of het gevoel van sociaal isolement en eenzaamheid bij de kwetsbare ouderen is verbeterd, zal blijken uit de onderzoeksresultaten. Op basis van de vele verhalen van vrijwilligers en klanten kan worden aangenomen dat Lang Leve Thuis daar een positief effect op heeft gehad. De ervaren kwaliteit van leven van de kwetsbare ouderen heeft volgens ons veel te maken met de mate van kwetsbaarheid, maar vooral met persoonlijke omstandigheden en karaktertrekken. Is het glas halfleeg of halfvol? ?

Onze ervaring met Lang Leve Thuis is dat we vooral veel kunnen betekenen voor mensen in de preventieve fase, daar waar de zorg nog niet het leven bepaalt, daar waar mensen nog in staat zijn om nieuwe contacten aan te gaan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De externe evaluatie is uitgevoerd door het EMGO+ Instituut/VUmc door de onderzoekers Prof. dr. C. (Cordula) Wagner, Drs. H. (Hanneke) Merten, Dr. C. (Carolien) de Blok en D. (Didi) Verver, MSc. In onderstaande tekst wordt een beknopt overzicht van de resultaten van Lang Leve Thuis gegeven.Voor de externe evaluatie van Lang Leve Thuis zijn de resultaten van het vragenlijstonderzoek op drie verschillende meetmomenten geanalyseerd.

 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek samengevat:

Ziektes en aandoeningen komen in de LLT-groep vaker voor dan in de controlegroep. Ondanks deze slechtere conditie neemt het rapportcijfer voor kwaliteit van leven minder af in de LLT-groep dan in de controlegroep en ligt het percentage LLT-deelnemers dat de kwaliteit ten opzichte van een jaar geleden als ‘iets beter’ beoordeelt hoger. De gezondheid in zowel de LLT-groep als de controlegroep wordt veelal als ‘redelijk’ tot ‘goed’ beoordeeld. De gemiddelde score voor kwetsbaarheid (op basis van de Tilburg Frailty Indicator) loopt in de controlegroep meer op dan in de LLT-groep, alhoewel de controlegroep structureel lager scoort dan de LLT-groep. Het percentage kwetsbare ouderen (score ≥ 5) ligt in de LLT-groep ook structureel hoger, maar de toename in het percentage kwetsbare ouderen neemt in de controlegroep meer toe.

Het percentage LLT-deelnemers dat aangeeft geen mensen op zich heen te missen neemt gedurende het onderzoek met 9.5% toe. In de controlegroep is sprake van een stijging van 0.8%. Het percentage LLT-deelnemers dat aangeeft onvoldoende steun te ontvangen neemt af met ruim 7%, in de controlegroep neemt af met 0.7%.

Het percentage LLT-deelnemers dat aangeeft voldoende contact en ontmoetingen te hebben nam gedurende de onderzoeksperiode toe met 6%, waar bij de controlegroep sprake was van een afname van 1.6%.

Ook het percentage LLT-deelnemers dat dagelijks buitenshuis komt of ergens naartoe gaat neemt toe met 6.2%, waar bij de controlegroep sprake is van een afname van 4.3%.

Op basis van de eenzaamheidsvragenlijst van De Jong-Gierveld is er in de LLT-groep een toename in het aantal deelnemers dat niet eenzaam is, tevens is er een afname in het aantal mensen dat matig eenzaam is. In de controlegroep zijn geen grote verschillen zichtbaar in de mate van eenzaamheid over de tijd.

Hoewel de verschillen klein zijn, zien we toch dat de interventies vanuit het project Lang Leve Thuis effectief zijn geweest.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project Lang Leve Thuis willen we 2000 kwetsbare ouderen bereiken en hen structureel hulp en ondersteuning bieden. Daarbij wordt vooral geïnvesteerd in het versterken van het sociaal netwerk. Kwetsbaarheid is geen eenduidig begrip, het wordt veelal in zorgtermen gedefinieerd. Bij Lang Leve Thuis hanteren we de Tilburg Frailty Indicator. Aanvullend zijn eigen onderzoeksvragen ingebracht die meer een beeld vormen over eigen welzijn en welbevinden en met welke interventies daar een positieve impuls aan kan worden gegeven. De interventies hebben betrekking op contact maken en onderhouden, praktische ondersteuning,versterken sociaal netwerk en maatschappelijk steunsysteem en contact en ontmoeting. De interventiegroep bestaat uit kwetsbare ouderen in Bergen, Heerhugowaard, Purmerend, Edam-Volendam en het landelijk gebied (Beemster, Zeevang, Schermer, Graft-de Rijp). De controlegroep bestaat uit ouderen in Andijk, Wervershoof, Stede Broec, waterland, Landsmeer, Wormerland en Diemen.

Implementatie en start van het onderzoek 1 april 2011. Aantal deelnemers per 15 september: 483 interventiegroep en 325 in controlegroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventies zijn vraaggericht. De meeste vraag is naar contact. Men wil graag wekelijks telefonisch contact en ook het bezoek van 1 of meer vaste vrijwilligers of buurtbewoners wordt veel gevraagd. Ouderen worden ook gewezen op hun eigen inbreng en mogelijkheden. Zo wordt vaak een brug geslagen met buurtbewoners, maar voor de continuïteit zal men zelf ook moeten investeren. Dat gaat buiten verwachting goed. Ook kwetsbare ouderen zien in dat voor het vermijden van eenzaamheid en isolement ook eigen inzet noodzakelijk is. Onze inzet is gericht op het slaan van een brug, het leggen van het eerste contact waarmee de vraag- en aanbodverlegenheid wordt bestreden.Soms is een praktische hulpvraag een mooie aanleiding, soms worden mensen actief benaderd om mee te doen aan een activiteit en soms worden buurtbewoners actief gekoppeld aan andere buurtbewoners. Onze hypothese is dat meer contact leidt tot een groter steunnetwerk en een hoger niveau van welbevinden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

WonenPlus Noord-Holland is het Provinciale samenwerkingsverband van WonenPlus organisaties. WonenPlus biedt een gecoordineerd pakket van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en mensen met beperkingen. (in 40 gemeenten met 2300 vrijwilligers voor 22000 klanten worden 171.000 hulpvragen en diensten gerealiseerd). Met deze aanvraag wil WPNH een verdiepingsslag maken. In enkele kleinschalige buurtprojecten is expertise opgedaan om de meest kwetsbare ouderen te bereiken en te ondersteunen. Met buren, vrijwilligers en mantelzorgers is daar een maatschappelijk steunsysteem gerealiseerd. De WonenPlus organisatie is initiator, ontwikkelaar en ondersteuner van dit burennetwerk en functioneert tevens als sociaal vangnet. WPNH wil binnen 3 jaar 2000 kwetsbare ouderen bereiken en ondersteunen, waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Contact en ontmoeting, zelfredzaamheid en participatie zijn sleutelbegrippen. Verder kenmerkt dit project zich door een grote betrokkenheid en inbreng van diverse organisaties in m.n. de welzijnssector en de GGZ/GZ-sector. WPNH heeft een enorm netwerk dat lokaal en regionaal betrokken is en samenwerkt bij de realisatie van de praktische dienstverlening en persoonlijke ondersteuning van kwetsbare ouderen en mensen met beperkingen. Door dit netwerk is de continuiteit en het draagvlak goed geborgen. WPNH wil met dit initiatief bijdragen aan een grotere rol van de burgers onderling bij het actief mee kunnen blijven doen in de samenleving ook van kwetsbare groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website