Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Met het stijgen van de leeftijd komen vaker (een combinatie van) ziekten en aandoeningen als artrose, hartziekten, hoge bloeddruk, dementie en depressie om de hoek kijken.

Ook manifesteren zich meer stoornissen die van invloed zijn op het dagelijkse doen en laten, bijvoorbeeld problemen met mobiliteit, urine-incontinentie en zintuiglijke stoornissen. In de regio Zuid Limburg is op initiatief van wetenschap, beleid en praktijk ACZIO ontstaan. Dit is een samenwerkingsrelatie tussen organisaties om gezamenlijk de problemen in de regio aan te pakken. ACZIO biedt een centraal aanspreekpunt voor netwerkpartners voor vragen en ideeën met betrekking tot nieuwe en bestaande projecten op de snijvlakken van wetenschap, beleid en praktijk rondom de zorg en het welzijn van ouderen. De vorming van het netwerk sluit aan bij en speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatie in de ouderenzorg is landelijk een belangrijk thema. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft middelen beschikbaar gesteld voor een programma ter verbetering van complexe zorg aan (kwetsbare) ouderen, het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Eén van de doelen van het programma is om betrokken organisaties beter te laten samenwerken. De principes achter het Expanded Chronic Care Model vormen het uitgangspunt voor de activiteiten van ACZIO. De consequentie hiervan is dat zowel de betrokken doelgroep als gemeentes en welzijnsorganisaties bij deze activiteiten zijn betrokken.

Binnen ACZIO is al veel werk verzet. Zo zijn er transitieprojecten, onderzoeks- en implementatieprojecten gehonoreerd. Omdat het zwaartepunt van de samenwerking op het gebied van de ouderenzorg vooral op het subregionaal niveau ligt, is de structuur van ACZIO hierop aangepast. Middels een kontaktpersoon zijn deze subregio’s vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van ACZIO Gezien het belang van de subregio’s in de structuur van ACZIO worden deze subregionale netwerken vanuit de subregio ondersteund. Het netwerk ACZIO is werkzaam voor de gehele OOR-regio. Deze regio is omvat de volgende subregio’s: Maastricht-Heuvelland, Parkstad, Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg, Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant.

In het kader van de vijfde ronde NPO is een projectvoorstel ‘uitbreiding en borging netwerk ACZIO’ ingediend. Dit plan wordt in 2011 en 2012 uitgevoerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk is geformaliseerd. Ruim 40 partners uit wetenschap, beleid en praktijk hebben het convenant getekend. Via ACZIO zijn transitieprojecten ingediend bij ZonMw en daaraan gerelateerde onderzoeks- en implementatieprojecten. Voor de ontwikkeling van de transitieprojecten heeft het DB van ACZIO telkens het initiatief genomen. Bij de ontwikkeling van de transitieprojecten werden zoveel mogelijk partners van ACZIO betrokken. Inmiddels worden via ACZIO 2 transitie-experimenten, 6 onderzoeksprojecten en 2 implementatieprojecten uitgevoerd.

Behalve projectactiviteiten vinden binnen ACZIO ook netwerkactiviteiten plaats, waaronder:

- organiseren van AB-bijeenkomsten waarin de grote lijnen van ACZIO worden besproken en uitgezet;

- organiseren van een netwerkbijeenkomsten

- het informeren van netwerkpartners via nieuwsbrieven en website (www.aczio.nl)

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal ouderen in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Met het stijgen van de leeftijd komen vaker (een combinatie van) ziekten en aandoeningen als artrose, hartziekten, hoge bloeddruk, dementie en depressie om de hoek kijken. Ook manifesteren zich meer stoornissen die van invloed zijn op het dagelijkse doen en laten, bijvoorbeeld problemen met mobiliteit, urine-incontinentie en zintuiglijke stoornissen. In de regio Zuid Limburg is op initiatief van wetenschap, beleid en praktijk ACZIO ontstaan. Dit is een samenwerkingsrelatie tussen organisaties om gezamenlijk de problemen in de regio aan te pakken. ACZIO biedt een centraal aanspreekpunt voor netwerkpartners voor vragen en ideeën met betrekking tot nieuwe en bestaande projecten op de snijvlakken van wetenschap, beleid en praktijk rondom de zorg en het welzijn van ouderen. De vorming van het netwerk sluit aan bij en speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatie in de ouderenzorg is landelijk een belangrijk thema. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft middelen beschikbaar gesteld voor een programma ter verbetering van complexe zorg aan (kwetsbare) ouderen, het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Eén van de doelen van het programma is om betrokken organisaties beter te laten samenwerken. Recent is besloten de principes achter het Chronic Care Model als uitgangspunt van de activiteiten van ACZIO te nemen.

Binnen ACZIO is al veel werk verzet. Zo zijn er transitieprojecten, onderzoeks- en implementatieprojecten gehonoreerd. Omdat het zwaartepunt van de samenwerking op het gebied van de ouderenzorg vooral op het subregionaal niveau ligt, is de structuur van ACZIO hierop aangepast. Een van de consequenties hiervan is dat de samenstelling van het DB is gewijzigd en dat inmiddels is besloten de ondersteuning van de subregionale netwerken ook vanuit de subregio vorm te geven. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk ACZIO tot de OOR-regio. Er is overleg met contactpersonen van netwerken in Noord- en Midden-Limburg en in Zuidoost Brabant over de wijze waarop samenwerking binnen ACZIO zal worden georganiseerd.

In het kader van de vijfde ronde NPO is een projectvoorstel ‘uitbreiding en borging netwerk ACZIO’ ingediend. Dit plan zal in 2011 worden uitgevoerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk is geformaliseerd. Ruim 40 partners uit wetenschap, beleid en praktijk hebben het convenant getekend. Via ACZIO zijn transitieprojecten ingediend bij ZonMw en daaraan gerelateerde onderzoeks- en implementatieprojecten. Voor de ontwikkeling van de transitieprojecten heeft het DB van ACZIO telkens het initiatief genomen. Bij de ontwikkeling van de transitieprojecten werden zoveel mogelijk partners van ACZIO betrokken. Inmiddels worden via ACZIO 2 transitie-experimenten, 6 onderzoeksprojecten en 2 implementatieprojecten uitgevoerd.

Behalve projectactiviteiten vinden binnen ACZIO ook netwerkactiviteiten plaats, waaronder:

- organiseren van AB-bijeenkomsten waarin de grote lijnen van ACZIO worden besproken en uitgezet;

- organiseren van een netwerkbijeenkomsten

- het informeren van netwerkpartners via nieuwsbrieven en website (www.aczio.nl).

- overleg met partners en netwerken binnen de OOR-regio over deelname in ACZIO

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Nederlandse samenleving vergrijst. Limburg heeft als eerste Nederlandse provincie te maken met een combinatie van ontgroening, vergrijzing en bevolkingskrimp. Deze ontwikkeling heeft sterke invloed op de zorg voor ouderen. De ambitie van samenwerkende partijen is om met oplossingen te komen voor knelpunten die gerelateerd zijn aan genoemde veranderingen van de bevolking. Daarbij is het cliëntenperspectief leidend en staat de inbreng van ouderen in het netwerk centraal. De intentie is om de bestaande netwerken tussen wetenschap en praktijk substantieel te versterken.

In Limburg is in dit kader het Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen (ACZIO) netwerk opgericht. ACZIO beoogt invulling te geven aan structurele samenwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk waardoor verbeteringen in zorg voor en welzijn van ouderen gestimuleerd en tot stand gebracht worden, met als uiteindelijk doel bij te dragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. De ambitie van de netwerkpartners is om op proactieve wijze een samenhangend en multidisciplinair pakket oplossingen te bieden voor vragen uit de praktijk, waarbij de behoeften van ouderen leidend zijn. Daarbij ligt een sterk accent op ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties en het ontwikkelen en delen van kennis.

Binnen ACZIO speelt het perspectief van de ouderen een centrale rol. In het vooronderzoek zijn de ervaringen van ouderen geëxpliciteerd via interviews en focusgroepen, en in verband gebracht met perspectieven van andere betrokken partijen via gemengde gespreksgroepen. Dit heeft geleid tot een onderzoeks- en ontwikkelagenda. Het netwerk beoogt de inbreng van ouderen te bestendigen via bestuurlijke rollen op elk niveau en via een continuering van het gebruik van interviews en focusgroepen (via een responsieve methodologie).

Voorwaarde voor een (noodzakelijk) breed draagvlak is een open en kwalitatief hoogwaardige communicatie. Om de resultaten binnen het eigen netwerk, maar ook regionaal en landelijk, te verspreiden is een doeltreffende communicatiestructuur nodig en informatie die up to date wordt gehouden. Een dergelijke communicatiestructuur kan worden bereikt door middel van een dynamische infrastructuur waarin het programmabureau een centrale rol speelt.

Binnen het netwerk wordt een duurzame samenwerking tussen de betrokken partners beoogd, met zo min mogelijk bureaucratie en overhead. De structuur is een voortzetting van bestaande samenwerkingsverbanden in een overkoepelend netwerk met een centrale aanspreekfunctie voor de netwerkpartners. Bestuurlijk hebben alle netwerkpartners, ook de vertegenwoordigers van de doelgroepen, een gelijkwaardige positie in het netwerk en in het Algemeen Bestuur (AB). Door het AB wordt een Adviesraad ingesteld die het Dagelijks Bestuur (DB) adviseert over onder meer de werkzaamheden van ACZIO in relatie tot haar doelstellingen. Het DB geeft leiding aan de processen binnen ACZIO en legt verantwoording af aan het AB. Het programmabureau zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de genoemde organen en voor het met elkaar in contact brengen van netwerkpartners op de diverse projecten. Projecten binnen het netwerk worden uitgevoerd door projectgroepen onder leiding van projectleiders en onder verantwoordelijkheid van die partijen die bij de aanvragag betrokken zijn.

In de notitie ‘Voorstel voor zorginnovatie bij ouderen in een kwetsbare positie’ (ANBO, KBO, PCOB, & Huis voor de Zorg, 2008) wordt door de ouderenorganisaties gepleit voor een systematische wijze van opsporen, screenen, doorverwijzen en behandelen van ouderen in een kwetsbare positie op het niveau van de eerstelijnshuisartsenzorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg, waarbij ook de mantelzorgers actief betrokken worden. Hiertoe is kennisontwikkeling en praktijkverbetering nodig, zowel ter voorkoming van kwetsbaarheid bij nog relatief gezonde ouderen als ter voorkoming van verhoging van kwetsbaarheid bij mensen die reeds kwetsbaar zijn.

Om tegemoet te komen aan kwetsbaarheid is een geïntegreerd zorgmodel nodig. Het eerste transitieproject dat in dit kader zal worden ingediend is het project “Opsporen, monitoren en behandelen van ouderen in een kwetsbare positie. Op weg naar een geïntegreerd zorgmodel”.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website