Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de start van het Nationaal Programma Ouderenzorg is er in de vier noordelijke provincies een klankbordgroep van ouderen opgezet om mee te denken over inhoud en uitvoering van het programma. De actieve ouderen van destijds hebben toen een toekomstvisie op het NPO in het noorden ontwikkeld.

 

Eind 2013 / begin 2014 werd de klankbordgroep van voorheen opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam een Stuurgroep. Het was namelijk in de ogen van de groep senioren uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel van groot belang dat het werk zich niet zou beperken tot reageren op plannen en voornemens van overheden, instellingen en instanties maar dat de participatie van de senior zou moeten worden versterkt naar een veel meer pro-actieve en agenda-bepalende inbreng. Daarom ging dit nieuwe gezelschap Stuurgroep Participatie Ouderen NPO-Noord heten; kortweg SPONN.

 

De SPONN stelde zich ten doel de succesvolle én goed bij het noorden passende projectresultaten te helpen promoten in de vier noordelijke provincies door hiervoor bij allerlei partijen (stakeholders) aandacht te vragen en aan de zogenaamde regiotafels te pleiten voor een werkbare uitrol van deze goede producten.

De SPONN deed dit door een aantal actieve ouderen uit de vier noordelijke provincies een aantal keren per jaar bijeen te halen om de inbreng aan de regiotafels te bundelen en af te stemmen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SPONN is vanaf 2014 zeker 14 keer bijeengekomen. Op gezette momenten werd het overleg gebruikt, om vanuit de vier regio’s te komen tot het identificeren van de voornaamste thema’s. Het streven van de SPONN-leden werd om meer ‘gewone’ ouderen aan de regiotafel te verbinden, meer nadruk te leggen op de zelfstandig wonende en - levende senior en minder op medische problematiek, palliatieve zorg en wat er al niet meer mis kan zijn. Wat niet wil zeggen dat er geen aandacht moet zijn voor goede zorg voor kwetsbare ouderen.

 

Zo keken de SPONN-leden nadrukkelijk naar:

- De doorontwikkeling van het project Samen Oud,

- Zelfstandig blijven wonen met aanpassingen en zorg thuis,

- De transmurale zorgbrug,

- Problematisch medicijngebruik / polyfarmacie

- De digitalisering onder senioren / de oprukkende tablet,

- Wat is een ouderenvriendelijke gemeente,

- “Omzien naar elkaar”, initiatieven met zorgen voor elkaar in kleine dorpen.

- Persoonlijk gezondheidsdossier

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

zie pdf

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

zie pdf

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De SPONN bestaat uit twee vertegenwoordigers van senioren-organisaties uit elk van de vier provincies, aangevuld met adviseurs uit de sfeer van de mantelzorg en op persoonlijke titel en werd tot voor kort ondersteund door functionarissen van het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG) en Zorgbelang Groningen.

 

Ten tijde van de eerste ronde van NPO was een aantal leden van de klankbordgroep tevens lid van het bestuurlijk netwerk. Daarnaast was er sprake van directe bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de provinciale ouderenbonden, belangenorganisaties van mantelzorgers en de Zorgbelang-organisaties.

 

Het Zorg Innovatie Forum heeft in de persoon van dr. Mirjam Valk, op verzoek van het UMCG, het programmaleiderschap van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO-2) overgenomen met secretariële ondersteuning vanuit het HANNN.

 

Inhoudelijk trekker van het NPO-2 programma is prof. dr. Sophia de Rooij, die per 1 augustus jl. prof. Joris Slaets is opgevolgd als hoogleraar ouderenzorg. Zij was als projectleider o.a. betrokken bij het succesvolle NPO-project transmurale zorgbrug en heeft tevens in opdracht van De Friesland Zorgverzekaar een rol vervuld in het Friesland Voorop programma

 

Om de resultaten van de diverse NPO-projecten daadwerkelijk ten goede te laten komen aan alle senioren in de noordelijke provincies, is het allereerst van groot belang dat zij zelf, hun (toekomstige) zorg- en hulpverleners én de financiers weten welke successen er geboekt zijn en waar het vernieuwende aanbod te vinden is.

 

De SPONN wil het kruispunt zijn van alle netwerken van actieve senioren in het noorden des lands die iets hebben, of zouden moeten hebben met vruchtbare opbrengsten van de eerste ronde van het NPO.

De voornaamste taak die de SPONN wil vervullen is het verbinden van de netwerken in de vier provincies en het focussen van deze netwerken op de verbreiding van succesvolle NPO-projecten.

De SPONN en haar ondersteuners hebben zonder uitzondering in de vier provincies een goede relatie met de gemeenten en de Wmo-raden / Participatieraden. De ondersteuner van Zorgbelang Groningen is adviseur van het landelijke programma “Aandacht voor Iedereen”. Met de collega-adviseurs in de andere drie noordelijke provincies maakt dit een sluitend netwerk dat de communicatie met alle gemeenten en de daar actieve adviesraden aanzienlijk kan vergemakkelijken.

 

In de provincie Overijssel is de provinciale Participatieraad Ouderen Overijssel druk doende met het realiseren/versterken van de samenwerkingsverbanden van ouderen in de 25 Overijsselse gemeenten. Deze ontwikkeling en de netwerkrelaties met de Overijsselse Wmo-raden zijn goed bruikbaar om de doelen en resultaten van NPO1 en NPO2 in Overijssel uit te rollen.

 

In de provincie Groningen heeft de Organisatie Samenwerkende Ouderen een actieve adviesgroep Wonen en Zorg en omvat het netwerk ook de gemeentelijke samenwerkingsverbanden van ouderen, de Vereniging Groninger Dorpen et cetera.

 

In Friesland en Drenthe kunnen achtereenvolgens de Stichting Friese Ouderenbonden en de Samenwerkende Bonden van Ouderen Drenthe op vergelijkbare wijze hun netwerken inzetten.

 

De uitwisseling met andere ouderendelegaties in den lande gaat plaatsvinden door middel van een landelijk platform. Vanuit de SPONN is tot nu toe van harte bijgedragen aan de beraadslagingen over de opzet daarvan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website