Projectomschrijving

Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam verspreid zich steeds meer over de regio Amsterdam

Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* verder te implementeren.

Doel

Dit project was een vervolg op het project 633200015 ‘Integrale, gestructureerde eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam’ onder de nieuwe titel: ‘Beter Oud in Amsterdam’. In dit vervolg lag het accent op de doorontwikkeling, implementatie en borging van de resultaten van de huidige vier proeftuinen. Ook lag het accent op de borging van de reeds in gang gezette activiteiten, zoals bestendiging door middel van structurele financiering. Daarnaast werd ingezet op verschillende activiteiten en middelen om de opgedane inzichten en ervaringen grootstedelijk en landelijk te verspreiden onder andere via het Landelijk Platform BeterOud.


Resultaten

De vier proeftuinen laten na anderhalf jaar al een aantal mooie resultaten zien en de verschillen met praktijken die nog niet zijn gestart, zijn duidelijk zichtbaar. Zo hebben alle proeftuinen een multidisciplinair overleg (MDO) opgezet en geborgd, is de samenwerking met wijkverpleging verbeterd, en wordt de specialist ouderengeneeskunde vaker geconsulteerd. Ook welzijn op recept is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. En er wordt ook al gestart met gesprekken met ouderen over bewustwording van de invulling van de laatste fase van hun leven (ook wel advance care planning genoemd). Toch is één van de belangrijke conclusie uit het project Beter Oud in Amsterdam dat we in Amsterdam nog een lange weg te gaan hebben totdat een multidisciplinaire integrale transmurale aanpak en organisatie ouderenzorg in alle wijken is gerealiseerd. De wil bij de professionals is er, alleen ontbreken vaak een aantal essentiële randvoorwaarden voor implementatie, zoals voldoende tijd om deze zorg op te pakken, structurele financiering en beschikbaarheid van de samenwerkingspartners (zoals een specialist ouderengeneeskunde of wijkverpleegkundige).

Meer informatie

Handreiking voor huisartsenpraktijk via BeterOud
Handreiking voor ouderen


Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website