Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Limburg is een sterk vergrijsde regio waar het percentage thuiswonende ouderen met dementie flink stijgt en de komende jaren nog meer zal stijgen. Dit kan niet zonder goede professionele ondersteuning. Veranderingen in het stelsel van maatschappelijk ondersteuning waaronder de invoering van sociale wijkteams, een andere kijk op gezondheid waarbij eigen regie en zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren centraal staan en ontwikkelingen in de zorgtechnologie, vragen echter nieuwe competenties van wijkzorgprofessionals voor de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Er is behoefte aan meer communicatie, interprofessionele afstemming, innovatieve kracht en professioneel leiderschap.

 

Het doel van dit project is om deze professionals toe te rusten met vakinhoudelijke en professionele kennis en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden, zodat de kwetsbare oudere met dementie zo lang mogelijk op een veilige wijze thuis kan verblijven.

 

Uit een behoefteonderzoek onder zorgprofessionals in de dementiezorg in de regio's Parkstad en Noord-Limburg blijkt dat professionals behoefte hebben aan informatie over de ziekte dementie en het verloop, over (technologische) hulpmiddelen, het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod en over de omgangswijze met ouderen met dementie. Daarnaast is er behoefte aan een specifiek overzicht van betrokkenen bij de casus en duidelijkheid over rollen en taken. Ook blijken communicatie over de actuele status van de persoon met dementie en afstemming tussen zorgprofessionals, veiligheid binnens- en buitenshuis, voeding van mensen met dementie en overbelasting van mantelzorgers aandachtspunten te zijn voor professionals. In de ontwikkeling van het onderwijsprogramma zijn we uitgaan van deze behoeften en hebben samen met de consortiumpartners geformuleerd welke competenties en kennis nodig zijn om toekomstbestendige competente zorg-en welzijnsprofessionals in de dementiezorg op te leiden. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van van focusgroepen en een klankbordgroep o.a. bestaande uit leden van de consortiumpartners, docenten en (alumni)studenten Verpleegkunde en Social Work Zuyd Hogeschool, mantelzorgers van mensen met dementie, een vertegenwoordiging vanuit steunpunt mantelzorgers voor Parkstad Limburg en een vertegenwoordiging vanuit Stichting Alzheimer Cafe Parkstad. Daarnaast zijn 2 dyad-interviews gehouden met cliënten met beginnende dementie en hun mantelzorger.

 

De onderwijsontwikkeling heeft plaatsgevonden in een aantal fasen, waarbij na inrichting van de projectgroep en klankbordgroep in de eerste fase met behulp van focusgroepen en experts de te verwerven competenties en belangrijke topics die opgenomen dienden te worden in het onderwijsprogramma werden geïnventariseerd. In de 2e fase zijn de opgestelde competenties en topics in de stuurgroep en klankbordgroep voorgelegd aan eindgebruikers en belangrijke stakeholders. Vervolgens werden in de derde fase leer- en deeltaken en leeruitkomsten geformuleerd en heeft in de laatste fase in de stuurgroep en klankbordgroep toetsing van het eindresultaat bij eindgebruikers en diverse stakeholders plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een laatste bijstelling.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zuyd Hogeschool heeft met partners in wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg (Proteion, Meander, Envida, Cicero, de Zorggroep en Trajekt) een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkeld in en met de praktijk. Deeltijdstudenten van verpleegkunde en sociale work werken hierin in meerdere wijken samen met andere professionals uit de wijk en met docenten van beide opleidingen, om met evidence en best practices met betrekking tot zorg en welzijn voor ouderen met dementie te experimenteren en te evalueren. Uitgangspunt is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg waarbij wijkverpleegkundigen en sociaal werkers ondersteund worden in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgveriener.

De opbrengst van het project is een onderwijsprogramma bestaande uit 4 separate modules voor HBO-verpleegkunde en Social Work op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Limburg is een sterk vergrijsde regio waar het percentage thuiswonende ouderen met dementie de komende jaren flink zal stijgen. Dit kan niet zonder goede professionele ondersteuning. Veranderingen in het stelsel van maatschappelijk ondersteuning waaronder de invoering van sociale wijkteams, een andere kijk op gezondheid waarbij eigen regie en zelfredzaamheid in het dagelijks functioneren centraal staan en ontwikkelingen in de zorgtechnologie, vragen echter nieuwe competenties van wijkzorgprofessionals voor de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Er is behoefte aan meer communicatie, interprofessionele afstemming, innovatieve kracht en professioneel leiderschap.

 

Zuyd Hogeschool wil met partners in wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg (Proteion, Meander, Envida, Cicero, de Zorggroep en Trajekt) een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkelen in en met de praktijk. Deeltijdstudenten van verpleegkunde en sociale work werken hierin in meerdere wijken samen met andere professionals uit de wijk en met docenten van beide opleidingen, om met evidence en best practices met betrekking tot zorg en welzijn voor ouderen met dementie te experimenteren en te evalueren. Uitgangspunt is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg waarbij wijkverpleegkundigen en sociaal werkers ondersteund worden in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgverlener.

 

Het doel van dit project is om deze professionals toe te rusten met vakinhoudelijke en professionele kennis en interprofessionele samenwerkingsvaardigheden, zodat de kwetsbare oudere met dementie zo lang mogelijk op een veilige wijze thuis kan verblijven.

 

De opbrengst van het project is een onderwijsprogramma bestaande uit 4 separate modules (4x5EC’s)voor HBO-verpleegkunde en Social Work op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. Uit een behoefteonderzoek onder zorgprofessionals in de dementiezorg in de regio’s Parkstad en Noord-Limburg blijkt dat professionals behoefte hebben aan informatie over de ziekte dementie en het verloop, over (technologische) hulpmiddelen, het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod en over de omgangswijze met ouderen met dementie. Daarnaast is er behoefte aan een specifiek overzicht van betrokkenen bij de casus en duidelijkheid over rollen en taken. Ook blijken communicatie over de actuele status van de persoon met dementie en afstemming tussen zorgprofessionals, veiligheid binnens- en buitenshuis, voeding van mensen met dementie en overbelasting van mantelzorgers aandachtspunten te zijn voor professionals. In de ontwikkeling van het onderwijsprogramma willen we uitgaan van deze behoeften en samen met de consortiumpartners verder formuleren welke competenties en kennis nodig zijn om toekomstbestendige competente zorg-en welzijnsprofessionals in de dementiezorg op te leiden. Hierbij maken we gebruik van focusgroepen en een klankbordgroep o.a. bestaande uit leden van de consortiumpartners, ouderen uit de cliëntenraden van de verschillende consortiumpartners, vertegenwoordigers uit de koepelorganisaties voor verpleegkunde (V&VN) en Social Work, en studenten en alumni van Social Work en HBO-Verpleegkunde. Daarnaast zal in het onderwijsprogramma gebruik gemaakt worden van reeds opgedane inzichten en ontwikkeld instrumentarium uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en Memorabel van ZonMW.

De onderwijsontwikkeling zal plaatsvinden in vier fasen, waarbij na inrichting van de projectgroep en klankbordgroep in de eerste fase leeruitkomsten zullen worden geformuleerd; in de tweede fase met behulp van focusgroepen de te verwerven competenties en belangrijke topics die opgenomen dienen te worden in het onderwijsprogramma worden geïnventariseerd die bijdragen aan de doelstelling binnen de diverse consortiumpartners en doelgroep van thuiswonende ouderen met dementie en hun informele zorg. Alvorens naar de volgende fase te gaan, zullen deze competenties en topics voorgelegd worden aan eindgebruikers en belangrijke stakeholders. Vervolgens zullen in de derde fase leer- en deeltaken worden geformuleerd en zal in de laatste fase toetsing van het eindresultaat bij eindgebruikers en diverse stakeholders plaatsvinden en een laatste bijstelling.

 

Borging van het project vindt plaats door het betrekken van belangrijke stakeholders als consortiumpartner en door het inbedden van het onderwijsprogramma in Zuyd Professional waardoor het onderwijs flexibel aangeboden kan worden aan aankomende studenten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website