Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij DemenTalent werken mensen met dementie op een vrijwilligersplek die aansluit bij hun talenten. Dit onderzoek toont aan dat DemenTalent positiever werkt op gedrag en stemming van mensen met (een lichte) dementie dan deelname aan reguliere Ontmoetingscentra voor mensen met demen-tie en hun mantelzorgers. Beide bevorderen overigens positief affect van mensen met dementie. Er werd geen effect gevonden op zelfwaardering en ervaren autonomie van deelnemers. Mantelzorgers van Dementalent-deelnemers voelden zich minder belast en gelukkiger. DemenTalent blijkt ook kostenef-fectief.

De resultaten zijn belangrijk voor mensen met (lichte) dementie die hun talenten actief willen inzetten, voor mantelzorgers, ontmoetingscentra en zorg/welzijnsaanbieders, aanbieders van vrijwilligersplekken en beleidsmakers die willen bijdragen aan kostenbeheersing.

Het onderzoek draagt bij aan kennis over de (kosten)effectiviteit van nieuwe begeleidingsmethoden voor mensen met dementie (Memorabel thema 4.1)

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij DemenTalent werken mensen met dementie op een vrijwilligersplek die aansluit bij hun talenten. Dit onderzoek toont aan dat DemenTalent positiever werkt op gedrag en stemming van mensen met (een lichte) dementie dan deelname aan reguliere Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en dat men zeer tevreden is over DemenTalent. Zowel DemenTalent als Ontmoetingscentra bevorderden overigens positief affect van mensen met dementie. Er werd geen effect gevonden op zelfwaardering en ervaren autonomie of andere aspecten van kwaliteit van leven van deelnemers. Mantelzorgers van DemenTalent-deelnemers voelden zich minder belast en gelukkiger dan mantelzorgers van mensen met dementie die niet deelnemen aan een vorm van dagbesteding. DemenTalent blijkt ook kosteneffectief.

Ontmoetingscentra die ook DemenTalent aanbieden kunnen beter voldoen aan de variatie aan behoeften van mensen met (lichte) dementie. Het onderzoek heeft verscheidene implementatiematerialen opgeleverd die ontmoetingscentra kunnen helpen DemenTalent op te zetten (zie www.ontmoetingscentradementie.nl)

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij DemenTalent nemen mensen met dementie, onder begeleiding, als ‘vrijwilliger’ deel aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Zowel deelnemers als mantelzorgers zijn hier enthousiast over. Alle reden om deze innovatieve vorm van ondersteuning op effect te onderzoeken. In een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek wordt de (kosten)effectiviteit van DemenTalent onderzocht op zelfwaardering en neuropsychiatrische symptomen van mensen met dementie, competentiegevoel van mantelzorgers, en hun kwaliteit van leven. Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek (Ontmoetingscentra 3.0) naar de koppeling van nieuwe vormen van begeleiding voor mensen met dementie en mantelzorgers aan bestaande Ontmoetingscentra. Doel ervan is beter aan te sluiten bij de variatie in behoeften van deelnemers en landelijke verspreiding van effectieve interventies. Volgens de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra biedt DemenTalent een goed antwoord op behoeften waar nu niet aan tegemoet gekomen wordt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen resultaten voor wat betreft het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van DemenTalent.

De interventie DemenTalent wordt momenteel ingevoerd in twaalf Ontmoetingscentra in Nederland. De dataverzameling in een deel van deze Ontmoetingscentra is gestart.

Resultaten worden verwacht in 2018.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond

Dementie heeft grote gevolgen voor mensen die het overkomt en voor hun naasten. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de mensen met dementie door gebrek aan zelfvertrouwen stopt met activiteiten en 40% nauwelijks nog de deur uit komt. 48% van de mantelzorgers voelt zich (tamelijk) zwaar belast. Tijdige psychosociale ondersteuning kan mensen met dementie helpen een goede levenskwaliteit te behouden en overbelasting van mantelzorgers voorkomen. In de praktijk wordt het vragen om hulp echter vaak uitgesteld. Slechts 5% van de mensen met dementie in Nederland maakt gebruik van ge-indiceerde dagbesteding, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel mensen met dementie juist behoefte hebben aan zinvolle dagactiviteiten en mantelzorgers dagbesteding heel belangrijk vinden om de zorg thuis vol te houden. Er is dus een kloof tussen de behoefte aan dagactiviteiten en het daadwerkelijk gebruik. Daarom is het belangrijk dat naast bestaande dagvoorzieningen alternatieve vormen beschikbaar komen zodat beter tegemoet gekomen kan worden aan de gevarieerde behoeften van de doelgroep.

 

DemenTalent is een innovatieve vorm van dienstverlening waarbij mensen met dementie als vrijwilliger actief blijven deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving, aansluitend bij hun talenten, interesse en mogelijkheden en gefaciliteerd en ondersteund waar nodig. Voorbeelden van activiteiten die deelnemers aan DemenTalent op zich nemen zijn: Onderhoud landschap (snoeien), voorlezen op basis school, archief werkzaamheden en helpen op kinderdagverblijf. Het doel van DemenTalent is de zelfwaardering van mensen met dementie te bevorderen en tegemoet te komen aan hun behoefte aan autonomie, sociaal contact, zinvolle activiteiten en nuttig kunnen zijn voor anderen c.q. sociale participatie.

Zowel deelnemers als mantelzorgers zijn enthousiast over DemenTalent. Volgens de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers biedt DemenTalent een goed antwoord op behoeften waar nu niet aan tegemoet gekomen wordt. Koppeling van DemenTalent aan ontmoetingscentra biedt de mogelijkheid beter tegemoet te komen aan de individuele variatie in behoeften van mensen met dementie en vergroot de kans op structurele inbedding en landelijke verspreiding ervan. Alvorens de interventie verder te verspreiden is inzicht in de (kosten)effectiviteit ervan echter wel wenselijk.

 

Doelstelling en onderzoeksvragen

Het project maakt deel uit van een groter onderzoek, ‘Ontmoetingscentra 3.0’, naar de koppeling van nieuwe effectieve vormen van begeleiding voor mensen met dementie en mantelzorgers aan bestaande ontmoetingscentra, en beoogt de (kosten)effectiviteit van DemenTalent te onderzoeken.

Daarbij staan de volgende vragen centraal:

1) Wat is de (kosten)effectiviteit van ontmoetingscentra met DemenTalent vergeleken met reguliere ontmoetingscentra (zonder DemenTalent) voor wat betreft:

- de zelfwaardering, neuropsychiatrische symptomen, ervaren autonomie en kwaliteit van leven van de persoon met dementie; en

- gevoel van competentie en kwaliteit van leven van de mantelzorger?

2) Komen ontmoetingscentra die DemenTalent aanbieden beter tegemoet aan de individuele variatie in voorkeur van mensen met dementie aan zinvolle activiteiten?

3) Wordt door de koppeling van DemenTalent aan ontmoetingscentra de ‘overgang’ naar begeleiding in ontmoetingscentra bij voortschrijding van de dementie vergemakkelijkt?

4) Welke factoren bevorderen of belemmeren de koppeling van DemenTalent aan ontmoetingscentra?

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Middels een gerandomiseerd gecontroleerd design (RCT) worden deelnemers (n=85) van ontmoetingscentra die ook DemenTalent aanbieden en deelnemers (n=85) van reguliere ontmoetingscentra op twee meetmomenten (0 en 6 mnd) vergeleken op a) meerdere uitkomstmaten (zelfwaardering, neuropsychiatrische symptomen en ervaren autonomie van mensen met dementie, competentiegevoel van mantelzorgers, en beider kwaliteit van leven) en b) gezondheidszorggerelateerde kosten. Op basis hiervan wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit bepaald. De gegevens worden ook vergeleken met een referentiebestand (uit TOPICS MDS Databestand) van mensen met dementie en mantelzor-gers die geen gebruik maken van georganiseerde dagbesteding en mantelzorgondersteuning.

Door een procesanalyse wordt nagegaan of factoren bij de invoering van DemenTalent, het type vrijwilligerswerk, dan wel deelnamefrequentie aan interventies in ontmoetingscentra van invloed zijn geweest op het effect.

Het onderzoek vindt plaats bij 24 ontmoetingscentra. Er worden ook gegevens verzameld bij alle 125 ontmoetingscentra in Nederland om de representativiteit van de deelnemende centra te onderzoeken.

De onderzoeksresultaten worden o.m. verspreid via de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra, Landelijk Netwerk Dementie, wetenschappelijke en vakpublicaties, congressen, websites en sociale media.

Het onderzoek duurt 2 jaar: beoogde start is februari 2016.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website