Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Hospital At Home zorgprogramma biedt ziekenhuiszorg thuis aan mensen met dementie die te maken krijgen met een acute ziekte zoals een infectie, hartfalen of COPD. Voor hen verzorgt een speciaal team dat bestaat uit een arts, een verpleegkundige en paramedici ziekenhuiszorg thuis. Het ziekenhuis blijft hoofdbehandelaar en alles zorg wordt in teamverband nauw doorgesproken. Naast een wetenschappelijke studie waarin de tijd die binnen 6 maanden na ziekenhuisopname thuis wordt doorgebracht de uitkomst is, kijken we naar kosten en hoe werkaam dit project is. Via de website wwwhospitalathome.nl zijn we te volgen. Voor vragen kunt u ons altijd mailen of bellen. Inmiddels is er ruime belangstelling ontstaan voor ons project bij andere ziekenhuizen, zorgorganisaties en beleidsmakers. Ook de politiek volgt ons op de voet. Alle informatie die wij gebruiken in ons project zal beschikbaar worden gesteld op onze website. Ook de interviews met patienten en naasten maken hier deel van uit.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Hospital At Home zorgprogramma is te volgen via www.hospitalathome.nl

 

Het protocolartikel wordt binnenkort gepubliceerd via BMJOpen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

NEDERLANDSE SAMENVATTING

 

TITEL

Hospital At Home zorgprogramma voor oudere dementiepatiënten met een dreigende ziekenhuisopname

 

DOEL

De H@H-trial onderzoekt de balans van kosten en klinische effecten in termen van complicaties [zoals ziekenhuis opname danwel heropname] en mortaliteit tussen het H@H zorgprogramma en acute ziekenhuisbehandeling.

 

HYPOTHESE

H@H reduceert kosten door preventie van complicaties en mortaliteit bij oudere patienten met dementie en multimorbiditeit die acuut op de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis worden opgenomen voor behandeling van een exacerbatie hartfalen, exacerbatie COPD, recidiverende pneumonie of urineweginfectie.

 

STUDIE OPZET

Gerandomiseerde, gecontroleerde klinische trial.

 

STUDIEPOPULATIE

266 patienten van 80 jaar en ouder die de afgelopen 6 maanden in het ziekenhuis hebben gelegen.

 

INTERVENTIE

H@H zorgprogramma vs conventionele ziekenhuisbehandeling

 

UITKOMSTMATEN

Primair eindpunt: gecombineerd eindpunt bestaande uit mortaliteit en ernstige complicaties [ziekenhuis heropname] binnen 6 maanden na randomisatie.

 

Secundaire eindpunten: Kosten, budget impact, fysiek functioneren en fysiek functieverlies, kwaliteit van leven in termen van ‘quality-adjusted life years’ (QALYs), incidentie van de individuele onderdelen van het primaire eindpunt, opname verpleeghuis, duur heropname ziekenhuisverblijf, IC opname, duur IC verblijf, aantal endoscopische-, radiologische- en chirurgische behandelingen.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING

De studiegrootte is gebaseerd op de veronderstelling dat een H@H zorgprogramma in vergelijking met een ziekenhuis behandeling, het primaire eindpunt vermindert van 50% naar 30% (20% absolute risicoreductie). Bij een tweezijdige overschrijdingskans van 5%, een power van 80% en een uitval van 30% op 6 maanden, zijn 266 patiënten nodig om dit effect na 6 maanden aan te tonen.

 

KOSTENEFFECTIVITEITS-EN BUDGET IMPACT ANALYSE

Kosteneffectiviteit en kosten utiliteitsanalyses vanuit een maatschappelijk perspectief met kosten per patiënt zonder een slechte uitkomst (ernstige complicaties [leidend tot] heropname en/of sterfte) en kosten per QALY als primaire uitkomst maat respectievelijk. Budget impact analyse vanuit het perspectief van het landelijke budgetkader, de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder.

 

 

TIJDPAD

40 maanden: 6 maanden voorbereiding, 2 jaar patiënten inclusie, 6 maanden follow-up, 4 maanden data analysis en rapportage resultaten.

 

 

 

ENGLISH SUMMARY

 

TITLE

Hospital At Home care program for elderly dementia patients with an ED visit and indication for hospital admission

 

OBJECTIVE

The H@H trial investigates the balance of costs and clinical effects in terms of complications and mortality between H@H care and conventional hospital care

 

HYPOTHESIS

H@H care reduces costs, complications and mortality in dementia patients admitted to the ED for hospitalization with selected acute medical illnesses who require acute hospital-level care.

 

STUDY DESIGN

Multicentre randomized controlled, parallel-group superiority trial.

 

STUDY POPULATION

In total 266 patients aged 65 years or above, known with a diagnosed dementia syndrome.

 

INTERVENTION

H@H vs conventional hospital care.

 

OUTCOME MEASURES

Primary endpoint: composite endpoint of severe complications (readmission to hospital) and mortality within 6 months after randomisation.

 

Secondary endpoints: costs, budget impact, functional status and functional decline, quality of life in terms of quality-adjusted life years (QALYs), incidence of all individual components of the primary endpoint, admission to nursing home, length of hospital stay after readmission, new onset intensive care admission, length of intensive care stay, any complications [falls, new infections], number of endoscopic, radiological and operative (re-) interventions.

 

SAMPLE SIZE CALCULATION

The sample size calculation is based on the assumption that H@H compared to conservative treatment reduces the primary endpoint by 20% (50% minus 30%). With a 2-sided significance level of 5%, power of 80% and drop-out of 30%, 266 patients will be included.

 

COST-EFFECTIVENESS AND BUDGET IMPACT ANALYSIS

Cost-effectiveness and cost-utility analyses from a societal perspective with the costs per patient with poor outcome (severe complications and/or death) and costs per QALY as primary outcome measures respectively. Budget impact analyses from governmental, insurer, and provider perspectives.

 

TIME SCHEDULE

40 months: 6 months of preparation, 2 years of patient accrual, 6 months for patient follow-up, 4 months for data analysis and reporting of results.

 

keywords

dementia, hospital at home, hospitalisation, geriatric, pneumonia, urinary tract infection, cellulitis, exacerbation of heart failure, COPD, acute illness

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website