Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut. Terwijl zij juist andere mantelzorgers kunnen helpen. Dit is de insteek van het GOUDmantel-project: gebruik maken van de unieke rol van oud-mantelzorgers.

 

• Mantelzorgers willen meer ondersteuning, met praktische adviezen en emotionele steun, bijv. via oud-mantelzorgers.

• Er is potentie voor de inzet van oud-mantelzorgers: meer dan de helft wil hun waardevolle ervaringskennis delen.

• Het GOUDmantel-idee inspireert mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten om aan de slag te gaan.

• Mantelzorgers ervaren grote meerwaarde, o.a. door (h)erkenning, luisterend oor, gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen, informatie en tips, het gevoel er niet alleen voor te staan.

• Oud-mantelzorgers ervaren voldoening, om ervaringen te delen en reflecteren op hun eigen zorgproces.

• Belangrijke voorwaarden van contact is een goede matching en aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

 

Een Inspiratiegids met creatieve voorbeelden van oplossingen voor dagelijkse problemen, gegeven door en voor (oud)mantelzorgers, is beschikbaar (https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geriatrie/onze-onderdelen/radboudumc-alzheimer-centrum/goudmantel-inspiratiegids).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mantelzorgers doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut. Terwijl zij juist andere mantelzorgers kunnen helpen. Dit is de insteek van het GOUDmantel-project: gebruik maken van de unieke rol van oud-mantelzorgers.

 

• Mantelzorgers willen meer ondersteuning, met praktische adviezen en emotionele steun, bijv. via oud-mantelzorgers.

• Er is potentie voor de inzet van oud-mantelzorgers: meer dan de helft wil hun waardevolle ervaringskennis delen.

• Het GOUDmantel-idee inspireert mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten om aan de slag te gaan.

• Mantelzorgers ervaren grote meerwaarde, o.a. door (h)erkenning, luisterend oor, gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen, informatie en tips, het gevoel er niet alleen voor te staan.

• Oud-mantelzorgers ervaren voldoening, om ervaringen te delen en reflecteren op hun eigen zorgproces.

• Belangrijke voorwaarden van contact is een goede matching en aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.

 

Een Inspiratiegids met creatieve voorbeelden van oplossingen voor dagelijkse problemen, gegeven door en voor (oud)mantelzorgers, is beschikbaar (https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geriatrie/onze-onderdelen/radboudumc-alzheimer-centrum/goudmantel-inspiratiegids).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GOUDMANTEL: Gebruik van OUDMANTELzorger ervaring om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen.

 

Mantelzorgers zijn onmisbaar als het gaat om dementiezorg. Zij doen tijdens de zorg voor hun naaste veel kennis en ervaring op. Deze waardevolle expertise blijft na het overlijden van de naaste vaak onbenut, terwijl zij juist andere mantelzorgers zouden kunnen helpen. Dit is ook de insteek van ons GOUDMantel-project: gebruik maken van de unieke en waardevolle kennis van oud-mantelzorgers. Zij kunnen iets betekenen voor de mantelzorger die nu voor een naaste zorgt.

 

Mantelzorgers hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan in de zorg voor de naaste. Ze ervaren dat deze ondersteuning niet ‘op maat’ is. Ze hebben vooral behoefte aan een luisterend oor en aan praktische oplossingen voor het omgaan met de naaste. Voor een mantelzorger kan een gesprek met een oud-mantelzorger die situaties vanuit eigen ervaring (h)erkent, waardevol zijn. Met het GOUDMantel-project willen we mantelzorgerervaringen beschikbaar maken als aanvulling op de zorg door medische zorgverleners. In het GOUDMantelproject staat daarmee de koppeling tussen kennis, ervaring én emotie centraal.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2016 hebben 322 mantelzorgers en 100 oud-mantelzorgers een online vragenlijst ingevuld en hebben we met 7 mantelzorgers en 7 oud-mantelzorgers een interview gehouden. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat vier op de tien mantelzorgers behoefte heeft aan (nog) meer ondersteuning, waaronder van een oud-mantelzorger. De bereidheid van oud-mantelzorgers om hun ervaringen te delen met mantelzorgers en hen op die manier te ondersteunen, is groot. Deze resultaten laten verder zien dat mantelzorgers en oud-mantelzorgers vooral persoonlijk contact willen hebben, bijvoorbeeld door samen koffie te drinken of te wandelen. Het belangrijkste is dat de ondersteuning door oud-mantelzorgers aan moet sluiten op de wensen en behoefte van mantelzorgers en ‘op maat’ is aangezien iedere persoon en situatie uniek is.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Omdat mensen met dementie langer thuis blijven, zijn mantelzorgers steeds belangrijker bij dementiezorg. Goede ondersteuning van mantelzorgers is daarom cruciaal om dementiepatiënten zo lang mogelijk, veilig en met goede kwaliteit van leven thuis te laten wonen. Goede mantelzorg is in de huidige moderne dementiezorg goud waard voor patiënt en maatschappij. In dat licht is dit project ook buitengewoon waardevol omdat het een versterking van de positie van de mantelzorger realiseert door gebruik te maken van kracht van oud-mantelzorgers (die nu onbenut blijft) en deze wetenschappelijk te onderzoeken. Deze versterking is noodzakelijk omdat monitorpeilingen in Nederland (Alz NL/NIVEL) laten zien dat een groot deel (±50%) van de mantelzorgers een hoge belasting ervaart door het verlenen van de zorg en dat deze overbelasting onverminderd hoog gebleven is de afgelopen jaren. Uit deze peilingen blijkt dat zij behoefte hebben aan meer informatie en praktische adviezen, en dat er een gevoel van eenzaamheid heerst. Contact met andere mantelzorgers, het zogenaamde ‘peer support’, kan hierbij helpen. Tijdens de zorg voor hun naasten met dementie doen mantelzorgers veel kennis en ervaring op die andere informele zorgverleners zou kunnen helpen en in hun informatiebehoefte kan voorzien. Daarnaast kunnen mantelzorgers juist vanuit hun eigen ervaring spreken en voor (h)erkenning en empathie zorgen. Hierdoor biedt dit contact van mantelzorgers met andere mantelzorgers een aanvulling op de relatie van mantelzorgers met professionele hulpverleners, die op kennis over de ziekte en professionele ervaring gebaseerd is, maar niet op privé ervaring en emotie.

 

Om mantelzorgers niet nog verder te belasten, zouden oud-mantelzorgers de rol van ‘peers’ op zich kunnen nemen. Zij hebben een schat aan relevante kennis opgedaan tijdens de zorg voor hun naasten, maar na overlijden van hun dierbare blijft deze kennis maatschappelijk gezien onbenut. In dit project willen we de waardevolle, maar onbenutte ervaringen van oud-mantelzorgers van wie de zorgrelatie overleden is delen met andere mantelzorgers, als aanvulling op de reeds geboden zorg. Juist met hun lange reeks recente mantelzorgervaringen kunnen zij mantelzorgers van nu helpen bij (h)erkenning en het oplossen van alledaagse problemen. Ook voor de oud-mantelzorger zelf is het actief delen van ervaringen vaak waardevol en kan het als vrijwilligerswerk de eigen veerkracht vergroten. Het project gaat uit van de mogelijkheid van wederkerigheid in de relatie tussen actuele en oud mantelzorger.

 

Dit project heeft twee doelen; (1) nagaan hoeveel en hoe oud-mantelzorgers ervaring willen delen en actuele mantelzorg verleners hier interesse in hebben, over welke onderwerpen en in welke vorm zij dit willen, en (2) op basis van deze resultaten, vraaggestuurd en samen met mantelzorgers en oud-mantelzorgers een interventie ontwikkelen om deze ervaringskennis te benutten. Het project wordt opgezet met de methode van Intervention Mapping, dwz dat we deze behoeftes onder huidige mantelzorgers en oud-mantelzorgers nagaan met vragenlijsten en semi-gestructureerde-interviews. Aan de hand van de resultaten wordt de interventie ontwikkeld in samenwerking met deze twee doelgroepen. De interventie wordt uitgevoerd in twee pilotregio’s en kwalitatief en kwantitatief (mixed methods) geëvalueerd op succes van het uitwisselingsproces en de meerwaarde voor de actuele mantelzorgers, hun naasten(de patiënten met dementie), en de oud-mantelzorgers zelf. De kwalitatieve evaluatie bestaat uit het navragen van informatie over de opgedane ervaringen bij mantelzorgers en oud-mantelzorgers via een semi-gestructureerde vragenlijst en een gedegen procesevaluatie. De kwantitatieve evaluatie bestaat uit het nagaan van het effect van de interventie met een gevalideerd meetinstrument betreffende ondermeer kwaliteit van leven en de gemaakte kosten.

 

Binnen dit multidisciplinaire project werken diverse professionals uit onderwijs, zorg en beleid samen met deze twee groepen met ervaringsdeskundigen. Het GOUDmantel project bouwt ver

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website