Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

1-Welke (kwetsbare) groepen jongeren worden door de coronacrisis het hardst getroffen bij de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt?

2-Wat zijn passende interventies om de gevolgen van de crisis voor (de hardst getroffen) groepen jongeren te beperken?

 

URGENTIE EN HYPOTHESE

Door de COVID-19-pandemie en genomen maatregelen lijkt een (langdurige) recessie onvermijdelijk. Noodmaatregelen om de arbeidsmarktgevolgen te beperken zijn tijdelijk van aard en vooral gericht op behoud van bestaande werkgelegenheid. Jongeren die nu de arbeidsmarkt betreden of onlangs zijn gestart profiteren hier nauwelijks van. Jongeren in een kwetsbare positie worden waarschijnlijk nog harder getroffen, met als gevolg dat de kansenongelijkheid verder kan toenemen. De SER roept op goed te monitoren en tijdig actie te ondernemen om (jeugd)werkloosheid te voorkomen en verdere ongelijkheid tegen te gaan.

 

DOEL

Het doel van dit onderzoek is om in de komende twee jaar tijdig en actueel in beeld te brengen welke groepen jongeren door de coronacrisis het hardst worden getroffen op de arbeidsmarkt. Samen met beleidsmakers, professionals en jongeren komen we tot effectieve interventies om de gevolgen zowel nu als tijdens een recessie of opleving van COVID-19 te beperken, vooral voor hard getroffen groepen.

 

AANPAK

We combineren kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij SEO Economisch Onderzoek en Verwey Jonker Instituut hun krachten bundelen. Via een kwantitatieve monitor op basis van CBS Microdata geven we op korte termijn en structureel inzicht in de meest getroffen groepen. In het kwalitatieve deel gaan we met deze groepen jongeren in gesprek en organiseren we werksessies met relevante partijen en jongeren om meer zicht te krijgen op de belemmeringen die jongeren ervaren en passende interventies om die tegen te gaan. We delen de opgedane kennis actief en op een toegankelijke manier met beleidsmakers, professionals en jongeren, zodat de resultaten toepassing vinden in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website