Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het E-MOSION project is gericht op het beschikbaar stellen van integrale outdoor en indoor lokalisatie en mobiliteit diensten voor oudere mensen met leeftijd-gerelateerde zintuiglijke (visueel of auditief) en cognitieve (geheugen) beperkingen die hen helpen in hun dagelijks leven binnen en buiten het huis. Speciale nadruk ligt op het kunnen verrichten van de belangrijkste activiteiten om zelfstandig te leven (bijvoorbeeld winkelen, veiligheid thuis, gebruik openbaar vervoer) die ook een bepaald maatschappelijke belang dienen (bijvoorbeeld bezoek kleinkinderen); dit hangt ook samen met de inzet en betrokkenheid van belanghebbenden (familie, gezondheidsorganisatie, verzekeringsmaatschappijen en ondernemingen).

Algemene gezondheidsproblemen en angst als gevolg van beperkte mobiliteit of chronische ziekten kunnen er toe leiden dat bijvoorbeeld het gebruik van het openbaar vervoer een moeilijke taak wordt en een behoorlijke inspanning vraagt. De doelgroep van het project is ouderen boven de leeftijd van 60 jaar, die zelfstandig thuis wonen (alleen of met een partner / gezin) en zich belemmerd zien in hun dagelijkse activiteiten door het hebben van een visuele handicap, chronische ziekte of last hebben van vergeetachtigheid of dementie veroorzaakt door veroudering. Er wordt gericht op ouderen die slechts elementaire of geen digitale vaardigheden hebben.

Echter de diensten die zijn ontwikkeld binnen het E-MOSION project kunnen in principe voor elke doelgroep ingezet worden en zijn zo algemeen mogelijk gehouden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project richtte zich op de ontwikkeling van nieuwe mobiliteits- en locatiebepalings-algoritmen gebaseerd op hybride nauwkeurige ruimte en aardkundige technologieën en nieuwe goed draagbare en eenvoudig te gebruiken apparaten die geschikt zijn voor de beoogde gebruikers. Allerlei relevante kwesties (gezondheids-gerelateerde, weer-gerelateerde, en transport-gerelateerde) worden mee genomen in de ontworpen diensten voor het aanbieden van mobiliteit suggesties. De betrokkenheid van stakeholders werd bevorderd door expliciete, meetbare en betrouwbare oplossingen te adresseren ten aanzien van veiligheid, privacy, integriteit en nauwkeurigheid.

Een verhoging van de kwaliteit van een alledaags programma is gerealiseerd, dit programma werd graag door de ouderen uitgevoerd; het blijkt dat stressfactoren, ergernis en angst verlaagd kunnen worden die worden veroorzaakt door mentale en fysische kenmerken die typisch voor de oudere bevolking zijn (bijvoorbeeld afname van vermogen te onthouden, verhoging van verziendheid en afname om te navigeren in openbare ruimten). Veld testen met verschillende proefprojecten met echte eindgebruikers en scenario’s zijn uitgevoerd in verschillende Europese landen. De ontwikkeling en het innovatie proces is met een iteratieve methode uitgevoerd waarbij ouderen betrokken werden bij het project, aangeleverd door de partner die de eindgebruikers vertegenwoordigde, en feedback werd verkregen over de verschillende onderdelen van de oplossing.

 

De verwachting is dat de tijd voor het brengen naar de markt 24 maanden zal bedragen na beëindiging van het project. De oplossingen zullen eerst worden geïntroduceerd in de consortium lidstaten en zes maanden daarna in de andere EU-landen. Als maatstaf zal dienen de ervaringen die opgedaan zijn met de marketing en sales campagnes in de consortium lid-landen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project is in de ontwikkelfase. Gebruikers en systeem requirements zijn eerder bepaald.

Pre-trial testen zijn er uitgevoerd met ouderen, leden van Unie KBO, in een gesimuleerde winkelopzet. De indoor locatie tracking en begeleiding door stem, draagbare trillers of visuele grafische feedback op een smart phone om te navigeren in een winkel zijn uitgeprobeerd en vergeleken in praktisch gebruik en doeltreffendheid. De gesproken en tril aanwijzingen zijn met name geschikt voor ouderen met een visuele beperking.

De technische partners zijn druk met de systeemintegratie aan de slag, hier is iets meer tijd voor nodig dan gepland vanwege een tijdelijk gebrek aan human resources.

De voorbereiding voor de field trials is gaande, echter de mid-term review liet blijken dat het gewenst is om de trials met een grote groep gebruikers uit te voeren om het waardevol te maken. Dit zal echter meer inzet en tijd vergen.

Hierdoor en vanwege de eerder genoemde opgelopen vertraging is er een verlenging aangevraagd van 6 maanden voor het succesvol afronden van het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van het consortium (totnutoe) zijn:

- verzamelen en analyseren van gebruikerswensen

- definitie van scenarios en use cases

- ontwerp van de system architectuur

- functionele market analyse

- pre-trials met systeemcomponenten en eindgebruikers

- systeemintegratie is gaande

- voorbereiding user/field trials

- eerste product prototypes worden duidelijk

a) locatie tracking systeem op basis van inertiele sensoren (FootTracker)

b) tool voor gedetaileerde bewegingsanalyse (TrackLab)

c) app voor locatietracking en gebruikers feedback op de smart phone (STEM)

- disseminatie activiteiten zijn gaande

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The proposal aims at enabling integral outdoor and indoor localization and mobility services for elderly people with age-related sensory (visual, auditory) and cognitive (memory) impairments that help them in their daily routine activities far from home. Special attention will be given to key activities for their autonomous living (e.g. shopping, banking) and with a particular societal benefit (e.g. accompanying grandchildren); procuring active and convenient engagement of all relevant stakeholders (relatives, health-social-security services, establishments).

 

Common health problems (such as vision impairment) and anxiety due to restricted mobility or chronic diseases can make, for example, even the use of public transportation disappointing and thus require a great deal of effort to conduct. Although the services to overcome these obstacles to be developed within the E-MOSION project will be optimised for the target group to be specified and kept as general as possible, the project results will be designed in a way to bring benefits to all elderly users. The project.s target group is elderly above the age of 60, who live independently at home (either alone or with partner/family) and are considering themselves hampered in their daily activities due to having vision impairment (farsightedness) and/or chronic disease and/or sensing a minor forgetfulness or dementia caused by ageing. Furthermore, elderly with only basic, low or no digital skills are targeted. These elderly often face physiological and psychological difficulties related to daily activities and are thus limited in their mobility.

The project will focus on the development of new mobility and location assistance algorithms based on hybrid high-accurate space and terrestrial technologies and the consideration of new easy-to-wear, easy-to-use portable devices suited to the target users. The designed services will be able to take into account health-related, weather-related, and transport-related issues when offering mobility suggestions, as well as to direct call-for-help to the proper agent whenever needed to ensure the user.s safety and self-confidence. Stakeholder commitment will be fostered through explicit and measurable trust-endorsement solutions addressing security, privacy, integrity and accuracy.

 

A quality increase related to an everyday program gladly conducted by elderly people will be realized; as such factors of stress, annoyance and anxiety will be decreased that are caused by mental and physical characteristics typical for the senior population (e.g. decrease in capability to remember, increase in long-sightedness and decrease in navigation capabilities in public spaces).

Field trials will include several pilot actions with real end-users and scenarios across different European countries. The development and innovation process will follow an iterative method where elderly people involved in the project, from user partner, will provide feedback about each component of the solution during the project. Time-to-market is expected to be 24 months after project termination. The solutions will be first introduced in the consortium member countries and six months thereafter in other EU countries as well, calibrated based on experiences gained from consortium member countries. marketing and sales campaigns.

 

The E-MOSION consortium has received Letters of Interest to test project results and participate in field trials from 50plus Austrian organization (http://www.integrasys-sa.com/e-mosion/E-MOSION_LOI_50plus.pdf), from the City of Wageningen (http://www.integrasys-sa.com/e-mosion/SCANWageningen3139_000.pdf) and from the regional initiative Food Valley (http://www.integrasys-sa.com/e-mosion/SCAN3LetterRegionFoodValley.pdf).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website