Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project was een samenwerkingsproject tussen ggz-instellingen Mondriaan en GGzE en Hogeschool Zuyd. Het project richtte zich op het planmatig ontwikkelen van een implementatieroute voor technologische vormen van behandeling van jongeren met psychiatrische problemen. Daarmee ging dit project in op de vraag van Mondriaan GGZ en GGzE hoe applicaties zoals de app ‘m’n Mattie’ binnen de (jeugd)zorg het beste geïmplementeerd kunnen worden. De app M’n Mattie is een ondersteunende applicatie die jeugdigen informeert en ondersteunt gedurende het gehele behandeltraject bij de ggz-instelling. Beide instellingen hebben de applicatie in 2014 ontwikkeld in co-creatie met jongeren en dankzij de CZ-zorginnovatieprijs 2013.

Er is een implementatieroute voor m’n Mattie opgeleverd. Deze route bestaat uit een breed scala aan bouwstenen, die implementatie van een technologische applicatie kunnen bevorderen. Deze bouwstenen werden gebaseerd op kennis die voorhanden was vanuit de literatuur, kennis van experts uit het veld, maar zeker ook de ervaringen, behoeften en ideeën van de gebruikers, i.e. behandelaren en de jongeren zelf. Tevens werden best practices vanuit de praktijk en kritische succes- en faalfactoren geïnventariseerd.

Uit deze best practices kan worden opgemaakt dat de implementatie van technologie in de zorg een soms langzaam en moeizaam traject is. Toch zijn er binnen dit project een aantal factoren te benoemen die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan een toename in gebruik van de app M’n Mattie.

Middels de techniek van service blue print werd het volledige gebruikersproces van m’n Mattie inzichtelijk gemaakt. Het gebruik van de service blue print techniek was een supplementaire stap in het project die weliswaar een essentiële bouwsteen vormde in het gehele implementatieproces.

Gedurende het project werden zorgopleidingen en de bacheloropleiding communicatie en multimedia design betrokken. Studenten hebben ervaringen en behoeften van gebruikers geïnventariseerd, in- en externe professionals met kennis van technologische implementatie in de zorg geïnterviewd, en hebben tools ten behoeve van de bouwstenen (m.n. marketingmaterialen) ontwikkeld. Het project heeft nieuwe kennis opgeleverd voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, als ook voor toekomstige professionals.

 

Tot de basisvoorwaarden rekenen we een duidelijke visie over e- health op bestuurlijk niveau, goed werkende technologie en het borgen van de vertrouwelijkheid. Sterk bevorderende factoren zijn een integrale inzet van de app in het behandeltraject en de organisatie, het actief betrekken van de behandelaren en jongeren tijdens het ontwerp- en implementatieproces, het trainen en opleiden van behandelaren in het gebruik van technologie, duidelijke communicatie en daarin de waarde en het belang van de app voor de jongere en de behandelaar verhelderen, het stimuleren van gebruik door ervaringen van jongeren en behandelaren kenbaar te maken en hoge gebruiksvriendelijkheid van de app.

 

Aanbevelingen

• Samenwerken met opleidingen en studenten is van grote toegevoegde waarde bij het tot stand komen van een gedegen plan van eisen t.b.v. de ontwikkeling van technologie.

• Kies een app-ontwikkelaar die bereid en in staat is om de taal van de doelgroep te begrijpen.

• Zorg voor voldoende complementariteit tussen de projectleden zoals kennis van de zorg, projectmanagement, processen, technologie en ICT, en juridische kennis.

• Investeer in de samenwerkingsrelatie met ICT-ers

• Bedenk een goede interne en lange termijn communicatiestrategie, met communicatiemiddelen die complementair aan elkaar zijn.

• Bereid je tijdens de ontwikkeling van de app voor op het maken van nieuwe en het aanpassen van bestaande content. Bestaande content – zoals gebruikt in folders en op websites – is per definitie zelden geschikt als inhoud van een app.

• Een duidelijke visie over de toepassing van e-health is noodzakelijk om de implementatie te kunnen dragen in alle lagen van de organisatie.

• Door behandelaren bij het implementatieproces te betrekken wordt het inzicht van de behandelaren in de positieve aspecten van e-health bevorderd en geven zij feedback die nodig is om het proces te optimaliseren

• Onderzoek naar de effectiviteit van e-health interventies, waaronder cliënttevredenheid als een van de pijlers van evidence based werken, draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg.

• Voldoende faciliteren van gebruikers bevordert een soepel implementatieproces.

• Stel enthousiaste eindgebruikers in staat om het succes van de implementatie verder uit te dragen.

• Service Blue Print en het business Canvas Model zijn instrumenten die toegepast kunnen worden om de toepassing van de app in het gehele behandeltraject en binnen de organisatie scherp te formuleren.

 

Nadere informatie over het project, de conclusies en de aanbevelingen is te vinden in het e-book –

indd.adobe.com/view/820667f7-9898-4331-93da-ca21cbd548bd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gehele route werd gebundeld in een eindproduct in de vorm van een e-book(https://indd.adobe.com/view/820667f7-9898-4331-93da-ca21cbd548bd). In dit e-book worden een scala aan PR- en marketingtools benoemd die gedurende het project zijn ontwikkeld, zoals postermateriaal, filmmateriaal, presentaties, een animatiefilmpje, folders…etc.

Het e-book geeft concrete handvaten aan collega-instellingen die een gelijkaardig traject (van ontwikkeling tot implementatie van technologie) aan het doorlopen zijn of voornemens zijn om dit in de toekomst te doen.

Daarnaast heeft het project geleid tot een waardevolle lange termijn samenwerking tussen twee ggz-instellingen en een onderwijsinstelling, die ook in de toekomst van belang is om onderwijs en praktijk op het gebied van e-health dichter bij elkaar te brengen.

 

Kennisdisseminatie heeft plaatsgevonden via presentaties op studiedagen, symposia en evenementen. Tevens is er nagegaan op welke wijze technologische applicaties beter geïmplementeerd kan worden binnen het curriculum van zorgopleidingen.

Het E-book zal als bundeling van opgedane inzichten verder worden verspreid onder collega- instellingen, in het onderwijs en andere geïnteresseerden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er komt verandering in de Jeugd GGZ. Ondanks dat de zorg goedkoper en efficiënter moet, wil de sector blijven innoveren. Moderne online e-health applicaties zijn het middel om juist de jongere doelgroep makkelijker te bereiken om behandeling aan te gaan en vol te houden. Multimedia zijn dan ook een welkome aanvulling op de reguliere, analoge behandeling. Recentelijk hebben Mondriaan Kinderen en Jeugdigen en het centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie van GGzE de CZ-zorginnovatieprijs gewonnen voor de ontwikkeling van de applicatie M’n Mattie, een buddy die jongeren online begeleidt in hun behandeltraject binnen de GGZ. Beide instellingen staan nu voor de uitdaging deze, en op termijn ook andere applicaties te implementeren en te integreren in de behandeling.

Deze projectaanvraag is gericht op het ontwikkelen van een planmatige implementatieroute voor technologische vormen van behandeling voor jongeren met psychiatrische problemen in de jeugd-GGZ. De applicatie M’n Mattie wordt daarbij als testcase ingezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website