Projecten

Delphi studie: Vertegenwoordiging van de waarden van ouderen in de TOPICS-MDS

Afgerond (februari 2017 - februari 2020)

TOPICS-MDS vragenlijsten zijn binnen het NPO ontwikkeld. Met deze vragenlijsten wordt op een eenduidige manier informatie over de gezondheidstoestand van ouderen en naasten verzameld. Ouderen zelf zijn echter niet bij de ontwikkeling van de lijsten betrokken. Doel Onderzoeken:- Of de vragenlijsten volgens ouderen en naasten de juiste onderwerpen bevatten;- Of de vragen duidelijk te begrijpen...

Bekijk dit project

Groep GMN Proactieve ouderenzorg Midden Nederland, implementatie OMU

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorbereiding voor het ontwikkelen van de ‘Kwaliteitsstandaard Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg’

Afgerond (februari 2018 - juni 2019)

Dit project betreft de ‘voorbereidingsfase’ voor het ontwikkelen van de ‘Kwaliteitsstandaard Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg’. Deze standaard heeft als doelen ondersteuning te bieden aan de transformatie in het zorgstelsel, het bereiken van consensus over waarden en normen van zorg voor (kwetsbare) ouderen, het geven van helderheid aan ouderen en professionals, en het bieden van...

Bekijk dit project

Continuing nursing education leading to care tailored to the elderly (CONNECT) Een eerste pilot met een innovatieve werkplek-leeractiviteit gericht op voeding bij ouderen

Afgerond (maart 2018 - juli 2018)

Achtergrond Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is veel kennis ontwikkeld over effectieve zorg voor kwetsbare ouderen met als doel hen in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook daadwerkelijk baat hebben van deze kennisontwikkeling is het van belang dat deze kennis in het dagelijks handelen van verpleegkundigen en verzorgenden wordt...

Bekijk dit project

Meer grip op kwetsbaarheid - Duiden van effectiviteit van integrale zorginterventies door het onderscheiden van subpopulaties van kwetsbare ouderen

Afgerond (december 2016 - juni 2018)

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn een aantal proactieve, integrale eerstelijnsinterventies voor kwetsbare ouderen onderzocht. Deze acht interventies hadden gemeenschappelijke kenmerken zoals screening, assessments en multidisciplinaire, integrale follow-up. Deze interventies hebben echter geen (overtuigende) effecten laten zien. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat...

Bekijk dit project

Werkplaats Dilemma's in de Zorg

Afgerond (oktober 2018 - april 2020)

De toename van complexe zorg vraagt steeds meer van zorgverleners. Zij worden geconfronteerd met een diversiteit aan vragen van cliënten, hun netwerk en collega’s. Dit kan leiden tot botsing van waarden, bijvoorbeeld omdat wensen en behoeften tegenstrijdig zijn. Hierdoor kunnen dilemma’s worden ervaren. Doel en werkwijze De werkplaats verkent met 4 verpleeg-, verzorgingshuizen en...

Bekijk dit project

VIMP transmurale zorgbrug ouderen

Afgerond (mei 2016 - juli 2018)

De Transmurale Zorgbrug (TZB), ontwikkeld en onderzocht binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg, is een bewezen effectieve innovatie voor het voorkomen van sterfte bij ouderen na ziekenhuisopname. Doel Het doel van deze VIMP was om de Transmurale Zorgbrug onder ouderen in de regio Amsterdam teverspreiden.Door deze bottom-up verspreiding via de ouderen zelf heeft de implementatie een verdere...

Bekijk dit project

Werkplaats 'Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg versterken'

Afgerond (maart 2017 - september 2018)

Het aantal ouderen en chronisch zieken in Nederland neemt in de komende jaren sterk toe. Zij blijven langer thuis wonen. De overheid verwacht van burgers dat zij meer participeren in de zorg voor naasten. Er wordt daarmee een steeds groter beroep gedaan op de hulp van mantelzorgers (familie, naasten en vrijwilligers). Voor zorgprofessionals in de thuiszorg ligt er een uitdaging om op deze...

Bekijk dit project

Werkplaats zinvolle robotica in de zorg

Afgerond (maart 2017 - november 2018)

In de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ gaan we samen met het veld aan de slag met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We verkennen of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voert Vilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Doel Het doel van de werkplaats is dat zorgprofessionals...

Bekijk dit project

Warme overdracht in Zuid-Holland Noord

Afgerond (december 2016 - november 2018)

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord en de zorg- en welzijnspartijen hebben op basis van een knelpuntenanalyse een regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ breed te implementeren en deze structureel te bekostigen. Doel Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere na opname in het ziekenhuis. Warme overdracht betekent...

Bekijk dit project

Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative ADVANTAGE: application for participation RIVM

Afgerond (januari 2017 - december 2019)

Nederland neemt deel aan de Joint Action ADVANTAGE. Dit is een internationaal samenwerkingsverband, dat gericht is op de preventie van  kwetsbaarheid bij ouderen (frailty). Hiermee doelen we op de opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren die de kans vergroten op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals functiebeperkingen, ziekenhuisopname, of overlijden. ...

Bekijk dit project

Houdt ouderen op de been: Met een wijkgerichte aanpak met ouderenparticipatie op weg naar structurele invoering van Senior-Stap

Afgerond (december 2016 - oktober 2018)

Effectieve preventieve interventies voor ouderen zijn beschikbaar voor valpreventie, maar implementatie verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast. Participatie door ouderen is beperkt, terwijl daarmee juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt. Doel Implementatie en structurele borging van de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel binnen een wijkgerichte...

Bekijk dit project

Borging en bestendiging van Krachtig Clientenperspectief

Afgerond (maart 2017 - januari 2019)

De afgelopen 10 jaar hebben ouderen, professionals, onderzoekers en beleidsmakers binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) bijgedragen aan het verbeteren van de zorg voor ouderen. Daarbij was de inbreng van ouderen zelf (krachtig cliëntperspectief) van groot belang. Doel In november 2016 vond de overdracht plaats van 10 jaar NPO naar BeterOud. In 2017 is er een projectaanvraag ingediend...

Bekijk dit project

Borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie in Limburg

Afgerond (september 2017 - januari 2019)

Doel Dit project heeft als doel verbindingen tussen ouderen en het sociale domein te leggen. Daarnaast heeft dit project als doel om meerdere vormen van ouderenparticipatie vorm te geven in Limburg.<o:p></o:p>   Werkwijze Dit doen we door het samen met ouderen, gemeenten en het sociale domein organiseren van verbindingsbijeenkomsten, verspreidt over Limburg. Tijdens deze...

Bekijk dit project

Dementie Thuis Amstelland Meerlanden

Afgerond (december 2016 - oktober 2018)

In de regio Amstelland werken vijf organisaties ( vier zorgorganisaties en één welzijnsorganisatie) samen in een project genaamd Dementie Thuis Amstelland. Om de kwaliteit van leven van de mensen met dementie in de thuissituatie zo lang als mogelijk te behouden beoogt dit project innovaties te implementeren en structureel te borgen in de thuissituatie van de betrokkenen. De deelnemers kregen een...

Bekijk dit project

Extra zichtbaarheid NUZO 2016 en 2017, een aanpak op maat, regionaal deelplan

Afgerond (augustus 2016 - januari 2019)

NUZO maakt de opbrengsten van haar netwerk en de samen met ouderen uitgevoerde projecten zichtbaar en duurzaam. De ouderen vertellen het verhaal van de NUZO opbrengsten. Centraal staat: Wat doet NUZO voor u, wat kan u als oudere of partner NUZO bieden, heeft u een idee of vraag vertel het ons, wordt partner van NUZO, meldt u aan als lid van het ouderenpanel. Resultaten Tien jaar geleden besloten...

Bekijk dit project

Implementatie en borging van de Cardiologische Zorgbrug

Afgerond (januari 2017 - januari 2019)

De gehonoreerde subsidieaanvraag was een vervolg op de Nationaal Programma Ouderenzorg innovatie ‘Transmurale Zorgbrug’ (TZB). De Transmurale Zorgbrug is effectief gebleken op het voorkomen van sterfte bij ouderen na een acute ziekenhuisopname. De inzet van de wijkverpleegkundige zorg in de transitie van ziekenhuisopname naar huis en in de eerste periode thuis heeft echter geen effect aangetoond...

Bekijk dit project

VIMP aanvraag NUZO Ouderen Samenredzaam

Afgerond (juni 2016 - januari 2019)

Samenredzaam is een basispakket dat makkelijk kan worden uitgebreid met voorlichting en andere activiteiten waar de ouderen behoeften aan hebben. Is Alles Besproken voor nu, zo en later dient als basis te worden beschouwd; de ouderen geven aan wat zij graag willen, wat zij missen. Op grond hiervan kunnen voorlichtingsbijeenkomsten met thema’s als Mondzorg en Weet Wat U Slikt worden georganiseer...

Bekijk dit project

Verschillen tussen oudere mannen en vrouwen met hartfalen op het gebied van multimorbiditeit en zorggebruik

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

Een van de aandoeningen die veel bij ouderen voorkomt is hartfalen. Patiënten met hartfalen hebben niet alleen meer andere ziekten, maar ook worden zij frequent opgenomen in het ziekenhuis en hebben zij meer depressieve klachten. Er is weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met hartfalen in het vóórkomen van andere ziekten, het voorkomen van depressieve klachten en het aantal...

Bekijk dit project

Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie in Aalsmeer

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

Inleiding Het Leerplein Dementie Aalsmeer is voor iedereen die te maken heeft met dementie. Het is een combinatie van een digitale en fysieke plek waar veel te leren valt over dementie. De website biedt informatie, een overzicht van alle activiteiten in en rond de gemeente Aalsmeer en de nodige leerelementen. Tevens kan men via deze site contact opnemen met een deskundige en worden er...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie scholing ‘Proactieve integrale ouderenzorg in de eerstelijn’

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

Zorgprofessionals in de eerste lijn krijgen in toenemende mate te maken met een complexere zorgvraag van thuiswonende kwetsbare ouderen of ouderen met dementie. Het doel van dit project was om een interprofessionele bijscholing te ontwikkelen waarbij het samenwerken in de eerstelijnszorg centraal stond. De scholing moet ertoe leiden dat professionals in de wijk vanuit de domeinen zorg en welzijn...

Bekijk dit project

Ouderenparticipatie in de zorgvernieuwing in Amsterdam;De borging en doorontwikkeling van ouderenparticipatie vanuit het NPO in het Ben Sajetcentrum

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

Het Ben Sajetcentrum is een nieuwe academische werkplaats voor de langdurige zorg. Het centrum wil nieuwe zorgpraktijken ontwikkelen in Amsterdam, met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgbehoefte te verbeteren. Actieve deelname van ouderen bij de activiteiten van het Ben Sajetcentrum is erg belangrijk, daardoor kan de zorg worden vernieuwd op een manier die aansluit...

Bekijk dit project

Participatie gemeenten, ouderen en onderwijs bij verbetering welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

GENERO is een regionaal netwerk Zuidwest-Nederland gericht op de verbetering van ondersteuning, welzijn en zorg van (kwetsbare) ouderen. Het netwerk legt verbindingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij ondersteuning, zorg en welzijn voor ouderen. Door de transities in de zorg hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden voor ondersteuning en zorg van ouderen. Gemeenten hebben...

Bekijk dit project

Proactieve samenhangende ouderenzorg: een online start!

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Doel van dit project is om de zorg van huisartsen en andere hulpverleners beter te laten aansluiten bij de wensen van ouderen zelf. En daarbij te zorgen dat zij goed onderling samenwerken en vooruit denken. Hiervoor zijn de afgelopen jaren allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Deze hulpmiddelen worden in de praktijk echter weinig gebruikt. Doel Binnen dit project wordt een praktische online...

Bekijk dit project

SamenVerder: verspreiding en implementatie van SamenOud in Groningen en Drenthe

Afgerond (mei 2016 - juli 2018)

Dit project is verbonden aan SamenOud, het nieuwe persoonsgerichte en integrale zorgmodel dat in oost-Groningen ontwikkeld en gerealiseerd werd. Onderzoek na 12 maanden toont aan dat het welbevinden, de zelfredzaamheid, de eigen regie van ouderen en ervaren kwaliteit van zorg zijn toegenomen. Er is nog geen sprake van kosteneffectiviteit. In dit project wordt SamenOud gerealiseerd in...

Bekijk dit project

Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

In dit project is vernieuwend onderwijs over dementiezorg ontworpen, dat hbo-studenten enthousiasmeert voor de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en hen in staat stelt om als professional meer zorg op maat te kunnen geven. Het aanbod sluit aan bij verschillende leerstijlen door ervaringsgericht leren (concrete ervaringen opdoen in de praktijk, observeren en reflecteren, concepten...

Bekijk dit project

Scholing over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland.

Afgerond (oktober 2016 - juni 2018)

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft scholing opgezet over vroege signalen van dementie gericht op verschillende doelgroepen. Doel is het vergroten van de veiligheid van mensen met beginnende dementie en hun naasten, kennis over (omgaan met) dementie, het adequaat aankaarten en verwerken van waargenomen signalen en informatie over de veranderende zorg. Hoe het werkt De volgende scholing...

Bekijk dit project

Sociaaleconomische en etnische verschillen in kwetsbaarheid onder zelfstandig-wonende ouderen in Nederland.

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van gezondheidsproblemen. Kwetsbare ouderen zijn vaker afhankelijk van anderen en hebben een groter risico op ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden. Veel onderzoek naar kwetsbaarheid gaat over lichamelijke problemen bij ouderen, aan psychische en sociale problemen wordt minder aandacht besteed. Gezondheidsproblemen zijn bovendien...

Bekijk dit project

TOD project: 'Inzet van Technologie ter bevordering van de eigen regie van Ouderen en mensen met dementie'

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Ouderen en mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Technologie kan een grote rol spelen bij de ondersteuning van de zelfstandigheid van deze doelgroep, maar ook om de zorg voor de formele en informele zorgverleners te verlichten. Het is echter nog niet voor alle spelers in het veld duidelijk hoe en waar zij de geschikte technologie kunnen vinden, hoe zij de...

Bekijk dit project

Transmurale Zorgbrug: op weg naar integrale zorg voor kwetsbare ouderen: de route tussen ziekenhuis en thuis. Samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisaties in de regio Apeldoorn.

Afgerond (maart 2016 - juni 2018)

Het doel van dit project is het voorkomen van functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname, het verminderen van de sterfte binnen de eerste 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis en verminderen van heropname door implementatie van Transmurale Zorgbrug©.Voor kwetsbare ouderen wordt in het ziekenhuis extra diagnostiek verricht naar problemen die het zelfstandig...

Bekijk dit project

Veilig Ouder Worden

Afgerond (september 2016 - november 2018)

Hbo-opleidingen besteden onvoldoende aandacht aan ouderen. Docenten werkzaam in het hbo hebben behoefte aan audiovisueel en interactief materiaal. Tijdens het project Veilig Ouder Worden zijn een drietal onderwijsmodules op hbo-niveau ontwikkeld. Deze modules zijn samen met de HAN, zorgprofessionals en ouderen in de gemeente Lingewaard ontworpen en gedeeltelijk ook in deze gemeente uitgeprobeerd....

Bekijk dit project

Integrale, gestructureerde eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam

Afgerond (november 2016 - oktober 2018)

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van zorg en ondersteuning.    Doel Doel van dit project is de 1stelijnszorg rondom ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid te verbeteren, zodat zij langer zelfredzaam kunnen zijn.    Werkwijze Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende 1stelijnszorg en...

Bekijk dit project

Interactieve kennisdeling NPO-opbrengsten in de regio Amsterdam; Ronde tafelgesprekken en de vorming van een structureel relatienetwerk met zorgprofessionals, onderzoekers, opleiders en bij zorgvernieuwing betrokken ouderen vanuit Ben Sajetcentrum

Afgerond (oktober 2016 - augustus 2018)

Dankzij deze subsidie van ZonMW heeft het Ben Sajetcentrum samen met haar partners een format kunnen ontwikkelen en testen voor wat we nu ‘Ben Sajetwerkplaatsen’ noemen. De werkplaatsen zijn bedoeld voor kennisoverdracht, maar dan wel op een manier die werkt voor de langdurige zorg. Probleem Het was onze waarneming dat kennisoverdracht vaak éénrichtingsverkeer betekent: onderzoeker vertelt een...

Bekijk dit project

NPO Ouderendelegaties AMC/VUmc 2017-2018

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Het ouderennetwerk Amsterdam merkt nog steeds dat er bij veel gezondheidsprojecten over ouderen wordt gesproken en niet met ouderen zelf. Doel Het netwerk wil zich het komend jaar inzetten op twee hoofddoelen. Ten eerste streeft het netwerk naar het verder vormgeven, uitvoeren en opstarten van projecten samen met verschillende partners. Centraal staan hierbij de uitkomsten van het Nationaal...

Bekijk dit project

Een Frisse Blik op Ouderen door Ouderen

Afgerond (juni 2017 - november 2018)

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord streeft naar borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie voor de langere termijn. Om dit te bereiken wil het Ouderenberaad met een aantal organisaties een stabiele en structurele samenwerkingsrelatie aangaan en binnen die samenwerkingsrelatie projecten uitvoeren en laten coördineren. Werkwijze De concrete activiteiten die zij beoogden uit te...

Bekijk dit project

Hoe fit bent u? Test het zelf met de Vitaliteitswijzer.

Afgerond (januari 2017 - mei 2021)

De Vitaliteitswijzer is een online zelftest die is ontwikkeld vóór en dóór ouderen (70-plussers). In de zelftest geven ouderen antwoord op verschillende vragen over hun gezondheid, zodat zij zelfstandig veelvoorkomende geriatrische problemen op kunnen sporen.  Doel Het doel van de Vitaliteitswijzer is om ouderen te ondersteunen bij zelfzorg. Ook zorgt de Vitaliteitswijzer voor een actieve...

Bekijk dit project

Projectvoorstel Werkplaatsen en leergemeenschappen BeterOud

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Dit project is onderdeel van BeterOud (zie www.beteroud.nl) en bevat vijf deelprojecten. Deze vijf deelprojecten bestaan uit twee werkplaatsen en drie leergemeenschappen. Werkplaatsen In een werkplaats ontwikkelen we, samen met ouderen, professionals en experts toepasbare producten die bijdragen aan beter oud worden.  Binnen dit project valt een werkplaats waarin een variant wordt gemaakt op de...

Bekijk dit project

Regionaal Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen - Invoering en structurele borging van de doorontwikkelde NPO innovatie Om U

Afgerond (december 2016 - juli 2020)

Bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen zijn vaak meerdere professionals betrokken. Een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod is daarom belangrijk.  Doel Zorg en ondersteuning op maat, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en ‘iemand die met mij meedenkt’, zijn voor de meeste ouderen belangrijke wensen.  Werkwijze Om dit te realiseren, zijn de organisaties uit het medisch en...

Bekijk dit project

Bijeenkomsten Keuzes in de laatste levensjaren

Afgerond (september 2017 - oktober 2018)

Bijeenkomsten keuzes in de laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiekgericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste...

Bekijk dit project

Het effect van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van ouderen op de tijdskosten en de zorg-gerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers: Twee mapping modellen voor gebruik in economische evaluaties.

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

- English summary below - Een groot deel van de zorg voor patiënten en ouderen wordt geboden door familie en vrienden (mantelzorg). Het geven van mantelzorg kan gevolgen hebben op het leven van de mantelzorgers, hun gezondheid en hun welzijn. Naar verwachting zal de vraag naar mantelzorg toenemen als gevolg van de vergrijzing en bezuinigingen. Daarom zal het steeds belangrijker worden dat de...

Bekijk dit project

In gesprek: Implementatie van Keukentafelgesprekken voor Ouderen in Sociale wijkteams

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Dit project is gericht op de implementatie van keukentafelgesprekken voor ouderen in sociale wijkteams. Het ‘keukentafelgesprek’ is een interventie waarbij men actief op zoek gaat naar kwetsbare ouderen. Aan de hand van huisbezoeken probeert het sociaal wijkteam de leefstijl bij deze ouderen te verbeteren. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van ouderen te behouden en...

Bekijk dit project

Plan van aanpak NUZO Ouderendelegatie 2014-2016 'NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!'

Afgerond (januari 2015 - februari 2020)

'NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!' De Ouderendelegatie wil in zijn brede samenstelling een voortdurende inspiratiebron zijn voor de netwerkpartners, de aanbieders van zorg en professionals die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen in de regio. De Ouderendelegatie haalt hiertoe de vragen van ouderen op en vertaalt deze naar maatschappelijke antwoorden. Werkwijze Om dit te bereiken...

Bekijk dit project

Het beloop van functieverlies bij thuiswonende ouderen: dynamisch of progressief?

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Up! Festival voor het leven

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Ouder worden is elke dag weer een persoonlijk verhaal, met een volstrekt eigen perspectief. UP! werkt vanuit het idee van positieve gezondheid en biedt podium aan culturele en maatschappelijke innovatieve initiatieven rond belangrijke en soms schurende thema’s, die ertoe doen als je ouder wordt. Zoals eenzaamheid, technologie, beweging, moeilijke gesprekken, rouw, zelfbeeld, wonen en spijt.  ...

Bekijk dit project

Doorstart en borging Beter Oud in Amsterdam

Afgerond (januari 2018 - april 2019)

Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam verspreid zich steeds meer over de regio Amsterdam Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* verder te implementeren. Doel...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire regionale scholingen zorg en welzijn voor ouderen.

Afgerond (september 2016 - september 2018)

Om ouderen zelfstandig thuis te laten wonen is samenwerking tussen zorg en welzijn noodzakelijk. Zodat er persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de ouderen zelf. In dit project is om dit te realiseren in de gemeente Leiden met betrokken partijen multidisciplinaire scholing ontwikkeld. Hoe het werkt Een stuurgroep van...

Bekijk dit project

Het profiel van kwetsbare ouderen na bezoek aan de huisartsenpost

Afgerond (november 2016 - augustus 2018)

Ouderen krijgen vaak te maken met de acute zorg. Die is vooral gericht op een lichamelijke beoordeling en behandeling. De mate van kwetsbaarheid, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal, is vaak niet volledig in beeld. Kwetsbare ouderen op de huisartsenpost (HAP) worden daardoor niet altijd adequaat behandeld en/of overgedragen aan de Spoedeisende Hulp (SEH) of eigen huisarts of wijkteam. Doel ...

Bekijk dit project

Zorg voor delen. Een evaluatie van het proces van data delen in TOPICS-MDS

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

TOPICS-MDS is een data deel initiatief. Binnen TOPICS-MDS werd gevraagd in diverse studies van het Nationaal Programma Ouderenzorg een minimale dataset af te nemen in hun studie. Deze onderzoeksgegevens werden vervolgens samengebracht in een database. De TOPICS-MDS database staat open voor hergebruik.  Doel Zorg voor Delen evalueerde het proces van data delen binnen TOPICS-MDS om te komen tot...

Bekijk dit project

Op weg naar herstel: structurele borging van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg.

Afgerond (december 2016 - november 2018)

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) In Maastricht is een zorgpad ontwikkeld in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) die de continuïteit en coördinatie van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn verbetert. Evaluatieonderzoek laat zien dat het zorgpad een positief effect heeft op dagelijkse activiteiten van cliënten. Tevens keert een groter percentage cliënten na ontslag terug naar de...

Bekijk dit project

Ouderen aan het stuur 2017-2018 Netwerk100

Afgerond (mei 2017 - januari 2019)

De ouderendelegatie van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk heeft in de periode 2017-2018 de eigen rol in het netwerk versterkt en de visie van ouderenparticipatie uitgedragen. Het doel was om binnen de organisaties van Netwerk100 in gesprek te zijn over welzijn en zorg voor ouderen en te horen hoe de organisaties dit vormgeven. De ouderendelegatie heeft begin 2017 haar ambitie geformuleerd in een...

Bekijk dit project

Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk NUZO, GENERO en BeterOud, juni 2017 Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk

Afgerond (oktober 2017 - januari 2019)

Ouderen geven als aandachtspunten voor hun functioneren en kwaliteit van leven het belang aan van: sociale contacten. Heeft de oudere genoeg steun om zich heen, van persoonlijk netwerk, vrijwilligers en als nodig van professionals?zingeving. Wat maakt het leven van waarde zodat de oudere betekenisvol kan leven, ook als zijn/haar situatie kwetsbaarder wordt?bespreken van ideeën over ouder worden...

Bekijk dit project

Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk NUZO, GENERO en BeterOud, juni 2017 Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk

Afgerond (oktober 2017 - januari 2019)

Tijdens dit project zijn door NUZO, GENERO en MOVISIE gezamenlijk in 2018 vier succesvolle bijeenkomsten gehouden. In Woerden, Nieuwegein, Bergen op Zoom en in Rotterdam. Het betrof twee netwerkbijeenkomsten, twee ronde tafels tijdens regiotour in Nieuwegein en een uitwisselingsbijeenkomst in Bergen op Zoom. Een evaluatiebijeenkomst volgde in november 2018. Thema’s bijeenkomsten 1.    Het belang...

Bekijk dit project

Ouderendelegaties 2017-2018

Afgerond (september 2017 - februari 2020)

Sinds de start van GENERO Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland, 10 jaar geleden, maakt het Ouderen- en mantelzorgforum deel uit van het netwerk. Doel Doel van het forum is om vanuit het ouderenperspectief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. De meerwaarde van het bij alle activiteiten meespreken door ouderen wordt...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Anders Oud 2030/SPONN Periode 2017-2020 Subsidieronde Ouderendelegatie

Afgerond (mei 2017 - februari 2019)

Deze aanvraag namens SPONN (Stuurgroep Participatie Ouderen Noord-Nederland) was inhoudelijke leidraad voor hoe het Zorg Innovatie Forum na de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door is gegaan onder de titel Anders Oud 2030 met het betrekken van ouderen bij zorg die voor en over hen gaat. Het borduurt voort op ervaringen en inzichten van de voorgaande 8 jaar NPO en de uitgave...

Bekijk dit project

plan van aanpak NUZO Ouderendelegatie 2017-2018

Afgerond (juli 2017 - januari 2019)

“De kracht van de Ouderendelegatie is dat zij niet handelt als belangenbehartiger voor of namens een specifieke groep ouderen. Die kwaliteit dient behouden te blijven” De NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) ouderendelegatie heeft met behulp van de subsidie expertise ingehuurd voor een gerichte oriëntatie op de mogelijkheden van koppeling met panels, landelijk en/of regionaal. Aan Movisie is...

Bekijk dit project

Regioplan 'de beweging van Netwerk100'

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Welzijns- en zorgnetwerk 'Netwerk100' wil de opbrengsten van haar projecten en onderzoeken borgen en verspreiden in de regio. De ouderen van Netwerk100 benadrukken dat de opbrengst van jaren onderzoek, visieontwikkeling en samenwerking, zichtbaar en herkenbaar moet zijn.   Doel   Netwerk100 wil de opbrengsten van het NPO/Beter Oud in de regio Nijmegen borgen, in het bijzonder de...

Bekijk dit project

Regioplan NPO Regio Noord

Afgerond (juli 2016 - juni 2018)

Het Zorg Innovatie Forum heeft via een publicatie ‘Anders Oud 2030: de stem van ouderen’ bekendheid gegeven aan de aanpak en resultaten van Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) I en II (regio Noord). De regiotafels gaan door onder de noemer van Anders Oud 2030, samen met en voor ouderen gericht op implementatie van effectieve ouderenzorg. In deze publicatie zijn door middel van interviews een...

Bekijk dit project

Van AWO naar AGE Van Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland naar Academische werkplaats voor Geriatrie in de Eerstelijn

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Om de kwaliteit van zorg voor ouderen in de LUMC regio te borgen en te stimuleren, wilden we de verschillende onderdelen van het NPO in onze regio samenvoegen tot een krachtige en toekomstbestendige organisatie. We wilden de oude Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland omvormen tot een dynamisch platform dat dient als basis voor verdere academisering van het extramurale veld,...

Bekijk dit project

Verhalen Vertellen

Afgerond (oktober 2017 - januari 2019)

'Verhalen Vertellen' is een vernieuwend project, waarin ouderen vanuit diverse achtergronden onder leiding van een verhalenvertelster hebben aangegeven wat zijn écht nodig hebben om langer te thuis blijven wonen. Het doel is om van deze verhalen concrete thema’s te ontlenen voor regionale en landelijke activiteiten. Tevens willen we deze stemmen bundelen en benutten als bijdrage voor toekomstige...

Bekijk dit project

Grootschalig luisteren naar ouderen

Afgerond (december 2014 - april 2018)

'Netwerk Perspectief' en 'LOC Zeggenschap in zorg' ontwikkelden samen de methode Grootschalig Luisteren. Doelgroep Thuiswonende ouderen met een lage sociaal economische status (SES). Doel Inzicht krijgen in de betekenis van veranderingen in de zorg voor ouderen in het algemeen én voor ouderen met een lage SES. Ouderen, die thuis wonen kunnen aangeven wat de verleende zorg betekent voor de...

Bekijk dit project

Meer aandacht voor inlevingsvermogen in mensen met dementie in regio West-Brabant

Afgerond (oktober 2016 - juli 2018)

Het Regionaal Platform Dementieonderzteuning (RPD) heeft met Trimbos en Into D'mentia een verdiepingscursus ontwikkeld waarin cursisten met een VR-bril kennis maken met de belevingswereld van iemand met dementie. De verdieping met Dementiebril is voor zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en leerlingen PG-leerlijn ontworpen. Deelnemers ervaren een beter begrip en inlevingsvermogen van...

Bekijk dit project

1. Werkplaats ‘Meer bewegen, minder zorgen’ Zorg voor Beter

Afgerond (januari 2015 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inhoudelijke analyse zorgplannen NPO.

Afgerond (september 2015 - juni 2018)

Binnen het NPO is een groot aantal preventieve eerstelijns experimenten uitgevoerd. Vrijwel al deze interventies zijn uitgevoerd door verpleegkundigen. Hiertoe zijn zorgplannen en scholingsmodules ontwikkeld. Onduidelijk is op dit moment welke verpleegkundige zorg is verleend aan ouderen en wat de inhoudelijke componenten van deze zorgplannen en zorgprogramma’s zijn.DoelgroepOnderzoekers,...

Bekijk dit project

ISCOPE II: Follow-up studie van ISCOPE ‘Integrated Systematic Care for Older people’

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is de ISCOPE-studie (Integrated Systematic Care for Older PEople) uitgevoerd. Doel van deze ISCOPE-studie was het invoeren van een eenvoudig signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van problemen bleken te hebben, werd aansluitend zorg...

Bekijk dit project

Krachtig Cliëntenperspectief 5: naar resultaten voor ouderen

Afgerond (juli 2014 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kunnen mannen de zorg beter aan dan vrouwen? Een verklaring van sekseverschillen in de zorggerelateerde kwaliteit van leven van partner-mantelzorgers

Afgerond (september 2015 - maart 2016)

Voor veel partners is het verlenen van mantelzorg vanzelfsprekend. Partners verlenen, in vergelijking met andere type mantelzorgers, de meeste uren en type zorg, waardoor zij een verhoogd risico op overbelasting hebben. Mannen lijken vaak zorg als minder zwaar te ervaren en zorg vaker met hulp van anderen te kunnen delen dan vrouwen. Omdat partner-mantelzorgers vaak worden vergeleken met andere...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen: de rol van mantelzorg en leefomgeving

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Demografische veranderingen (vergrijzing en krimp), leiden tot maatschappelijke uitdagingen. In reactie op vergrijzing en stijgende zorgkosten voert de overheid beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Doelgroep Kwetsbare ouderen en mantelzorgers DoelWe gaan factoren analyseren die van invloed zijn op het langer thuis blijven wonen en onderzoeken hoe de kwaliteit van leven van...

Bekijk dit project

Last van ziekten! Welke ziekten zijn de grootste oorzaak van beperkt functioneren, verlies van kwaliteit van leven en zorggebruik in de oudere bevolking?

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mantelzorg, de oplossing? In welke mate kan mantelzorg het gebruik van formele zorg doen afnemen, en wat zijn hiervan de gevolgen voor de mantelzorger?

Afgerond (november 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mondzorg bij ouderen; bewustwording onder zorgprofessionals

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Slechte mondgezondheid kan bij ouderen tot problemen leiden, zoals ondervoeding, longontsteking en sociaal isolement. De eerste stap naar de verbetering van mondgezondheidvan ouderen is de bewustwording over het belang van mondzorg voor de algemene gezondheid enwelbevinden bij verzorgenden en verpleegkundigen. Doelgroep: Verpleegkundigen en verzorgenden. Doel: Het doel is de verpleegkundigen...

Bekijk dit project

Monitoring 4 OMU projecten

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Vroegsignalering van kwetsbaarheid en het voorkomen van acute ontsporingen zoals een ziekenhuisopname of SEH contact is een belangrijke taak van professionals in het medisch en sociaal domein. In acht gezondheidscentra is in de periode 2015 tot en met oktober 2017 het proactieve ouderenzorgprogramma Om U geïmplementeerd. Werken met Om U betekent dat er een eerste screening op de zorgdata uit het...

Bekijk dit project

NPO de markt op! Fase 2

Afgerond (augustus 2015 - juni 2018)

Dit project levert een bijdrage aan de uitdagende ambitie uit de Toekomstvisie en Veranderagenda Beter Oud: In 2025 geeft 90% van de ouderen in een kwetsbare positie in Nederland de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende. In fase 1 is een beweging op gang gekomen met prachtige initiatieven, betrokken ouderen en bevlogen professionals. Die beweging wilden we verbreden, versterken en...

Bekijk dit project

Oefen je Vitaal!

Afgerond (mei 2016 - november 2018)

In dit project worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van ouderenorganisaties PCOB en KBO. Doelgroep Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer (fysieke) beperkingen. Werkwijze PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode...

Bekijk dit project

Implementatieproject Transmurale Ouderenzorg Zeeland in de regio Boven de Westerschelde

Afgerond (oktober 2015 - juni 2018)

Dit project implementeert in de regio Boven de Westerschelde opbrengsten uit eerdere NPO-projecten: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) met een element van de Transmurale ZorgBrug (TZB) en het Walchers Integraal Zorgmodel, rekening houdend met de couleur locale en aansluitend op bestaande praktijken in de regio.DoelgroepAcuut opgenomen 65-plussers met een verhoogde kans op...

Bekijk dit project

Implementatie Transmurale Zorgbrug rondom IJsselland ziekenhuis

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Jaarlijks worden in het IJsselland Ziekenhuis via de Spoed Eisende Hulp zo’n 4000 ouderen opgenomen. Na ziekenhuis opname hebben ouderen een hoger risico op functionele- of cognitieve beperkingen en op overlijden.DoelImplementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). De TZB is gericht op het verbeteren van de overgang tussen ziekenhuis en thuis voor ouderen met complexe...

Bekijk dit project

Implementatie Transmurale Zorgbrug in regio Helmond en omstreken. Op weg naar integrale zorg voor kwetsbare ouderen: de route tussen ziekenhuis en thuis.

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Jaarlijks wordt 14% van de ouderen in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Ongeveer 100.000 van hen krijgt te maken met nieuwe beperkingen in het functioneren, zoals problemen met lopen, wassen, aankleden of eten. Daarnaast overlijdt ongeveer 25% binnen drie maanden na opname in het ziekenhuis. Een betere overgang tussen ziekenhuis en huis kan bijdragen aan behoud van het functioneren en...

Bekijk dit project

Borging Ouderenparticipatie door de ouderendelegaties van het Ouderennet VUmc.

Afgerond (januari 2015 - juli 2018)

Vanuit AMC en VUmc zijn twee NPO-netwerken opgezet waarin ouderen participeren. De twee netwerken worden samengevoegd en de ouderenparticipatie zal daarin een belangrijke plaats krijgen.DoelgroepOuderen in de regio’s van AMC en VUmc.DoelDoel is om ouderenparticipatie te garanderen in onderzoeksprogramma's en zorgbeleid in de regio West-Friesland en die van het Ouderennet VUmc, die in Amsterdam en...

Bekijk dit project

Clienten vertegenwoordigen. Participatie- en emancipatietraject Clientenraden. Het toerusten van clientenraden op de natuurlijke rol van de naasten in de ouderenzorg.

Afgerond (augustus 2014 - november 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De stem van de cliënt gehoord, werkplaats Zorg voor Beter cliëntperspectief

Afgerond (juni 2016 - juni 2018)

Cliënten zijn geen ‘doelgroep’ van het Kennisplein Zorg voor Beter, maar uiteindelijk zijn zij wel degenen waar het om gaat. Cliënten zijn nog te beperkt in beeld op het Kennisplein; er wordt minimaal aandacht besteed aan wat zij belangrijk vinden.DoelgroepZorgprofessionals in de ouderenzorg.DoelDoel is het samen met cliënt(vertegenwoordigers) en zorgmedewerkers ontwikkelen van een methode...

Bekijk dit project

Doorbraaktraject Transmurale Zorgbrug

Afgerond (januari 2016 - januari 2019)

Binnen het NPO-thema transmurale samenwerking is vanuit het veld veel belangstelling voor de Transmurale Zorgbrug. Vanuit de meeste netwerken is er vraag naar de implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). In totaal zijn nu zo’n 20 ziekenhuizen en thuiszorgorganisatie geïnteresseerd om de TZB te implementeren. Doelgroep Kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder na ontslag uit ziekenhuis naar...

Bekijk dit project

EasyCare: onderzoek uw welzijn en zorg zelf

Afgerond (mei 2015 - april 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een frisse blik op ouderen

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

Binnen dit project werd de participatie van ouderen bij de ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen voor ouderen en in het bijzonder voor kwetsbare ouderen versterkt. Resultaten Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) functioneren vijf geriatrisch netwerken, waaraan een gestructureerde vorm van ouderenparticipatie is gekoppeld. In de regio Zuid-Holland Noord...

Bekijk dit project

Eigen Kracht: de Wijzer staat op 5 voor 12

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

De transities binnen het sociaal domein vragen hulpbehoevenden langer thuis te wonen. De eigen kracht moet maximaal ingezet worden, om enerzijds de kwaliteit van bestaan te vergroten en anderzijds tot reductie op dure zorg te komen.DoelgroepThuiswonende kwetsbare ouderen. Het betreft daarbij met name ouderen in een kwetsbare positie, die traditioneel intramuraal zouden wonen, maar volgens de...

Bekijk dit project

GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum:

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Grip & Glans in Rotterdam

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

In Rotterdam voelen veel ouderen zich eenzaam. Zij ervaren een minder goede (psychische) gezondheid en hebben een verhoogde kans op depressie en angststoornissen. Dit betreft vooral (allochtone) ouderen met een lage Sociaal Economische Status in de oude wijken. De cursus Grip&Glans kan de aanpak van eenzaamheid in Rotterdam versterken, maar kan niet zonder meer in Rotterdam worden ingezet. Daarom...

Bekijk dit project

Implementatie noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen Helpende zorg & welzijn, Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige

Afgerond (oktober 2015 - maart 2016)

In dit project worden door ROC's en belanghebbenden samen drie onderwijsservicedocumenten ontwikkeld en geïmplementeerd in mbo-opleidingen. Tevens worden diverse activiteiten ontplooid om consolidatie te realiseren. De documenten zijn voor de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende-lG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur. Ze faciliteren...

Bekijk dit project

Onderwijsprogramma Netwerkondersteuning rond Ouderen met Dementie

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Steeds meer mensen met Dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken ze samen met professionals? Onder welke omstandigheden ontstaat mantelzorgstress? Kan het netwerk ook ondersteuning bieden? Kunnen mantelzorgers een eigenstandig leven blijven leiden bijvoorbeeld de combinatie met werk? Hoe is de sociale kaart...

Bekijk dit project

Ontzorgen met Samenkracht - Versterking van samenwerking met gemeenten en eerstelijnsgezondheidszorg

Afgerond (oktober 2015 - augustus 2018)

Acht organisaties, die bij WonenPlus Noord-Holland (WPNH) zijn aangesloten, gaan de komende 15 maanden (okt. 2015 t/m dec. 2016) 1.650 kwetsbare ouderen ondersteunen bij versterking van hun eigen kracht en sociale netwerk.DoelgroepKwetsbare ouderenDoelDoel is het actief opzoeken en ondersteunen van kwetsbare ouderen met als doel het versterken van het steunnetwerk en het verminderen van...

Bekijk dit project

Optimaliseren van de kwaliteit van farmacotherapie bij ouderen met verstandelijke beperkingen in de eerste lijn: implementatie van systematische multidisciplinaire medicatiebeoordeling

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Polyfarmacie (het gebruik van meer dan vijf geneesmiddelen) komt bij ouderen met een verstandelijke beperking veel voor. Dit komt door de specifieke gezondheidsproblemen bij deze groep ouderen. Polyfarmacie kan leiden tot nadelige bijwerkingen. Doelgroep Ouderen met verstandelijke beperkingen. Doel Het doel van dit project is het bepalen wat geregeld moet worden (randvoorwaarden) om zonder...

Bekijk dit project

Werkplaats 'De handen ineen'

Afgerond (mei 2015 - mei 2016)

Professionals in de thuiszorg krijgen handvatten voor ondersteuning en stimulering van de zelf- en samenredzaamheid van cliënten.DoelgroepProfessionals in de thuiszorgDoelNaast een inhoudelijke doelstelling op het gebied vanzelf- en samenredzaamheid(a), heeft deze werkplaats een procesdoelstelling, namelijk hetkomen tot een vernieuwde werkwijze voor werkplaatsen op onze...

Bekijk dit project

Werkplaats 'Van registratielast naar leiderschap op kwaliteit'

Afgerond (februari 2016 - juni 2018)

Zorgteams verzamelen in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties dagelijks veel informatie over kwaliteit. Veel van deze informatie is bedoeld om aan anderen (de inspectie, zorgkantoren, zorgverzekeraars) te laten zien dat zaken op orde zijn. Zorgteams krijgen het resultaat van de verzamelde informatie meestal niet te zien of deze is te onduidelijk weergegeven. Zij weten dan niet hoe het met de...

Bekijk dit project

Zorgprestatie SamenOud Drenthe Onderdeel van 'Implementatieplan NPO regio Noord'. Deelproject 2: Implementatie van SamenOud in Drenthe (ZonMw - NPO projectnummer 318010002).

Afgerond (januari 2015 - januari 2016)

SamenOud (www.samenoud.nl) is het succesvolle zorgmodel dat ontwikkeld en gerealiseerd werd in Groningen tijdens het NPO transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO). Partijen in Emmen (Zorggroep Tangenborgh en Sedna/Tinten welzijnsgroep) namen het initiatief om de start van SamenOud in deze gemeente voor te bereiden. M.b.v. een NPO-implementatie subsidie is het project per 1...

Bekijk dit project

Communicatie tussen zorg en welzijn over thuiswonende ouderen: vat op de Babylonische spraakverwarring met de SBAR

Afgerond (oktober 2016 - juni 2018)

Aanleiding Bij thuiswonende kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners uit zorg- en welzijnssector betrokken. Communicatie en afstemming tussen hulpverleners vindt echter weinig plaats of verloopt stroef. In dit project werd een training voor eerstelijns verpleegkundigen en welzijnswerkers ontwikkeld. Deze had als doel het implementeren van het gebruik van het communicatie instrument...

Bekijk dit project

COMZT, Het innovatieve onderwijsprogramma complementaire zorg en ondersteunende technologie

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Huidige en toekomstige zorgmedewerkers zijn nog onvoldoende competent om de zorgvrager met beginnende dementie met behulp van complementaire zorg en ondersteunende technologie te ondersteunen. De ontwikkelde leereenheid voorziet in de scholingsbehoefte van de huidige zorgmedewerkers en kan ingepast worden in een onderwijsprogramma voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Werkwijze Er is...

Bekijk dit project

Easycare 'Als ik ouder word'; groepsgesprek

Afgerond (juni 2016 - september 2018)

Ouderen van het netwerk ‘100, uw welzijns- en zorgnetwerk’ ontwikkelen groepsgesprekken, genaamd: ‘Samen praten over ouder worden, het leven van alledag als ik ouder word.’ Het groepsgesprek hoort bij Easycare benadering. Door ‘Samen praten over ouder worden’ komen ouderen in gesprek over wonen, leven en ouder worden en de zaken die zij daarbij belangrijk vinden. Het helpt ouderen zich bewust te...

Bekijk dit project

Gevolgen van verweduwing bij ouderen op welbevinden en zorg

Afgerond (maart 2017 - juli 2018)

In het bijzonder voor ouderen kan het verliezen van de partner grote gevolgen hebben. Naast datzij vaak al jaren lief en leed delen, zijn ouderen vaak afhankelijk van hun partner voor informelezorg en ondersteuning. Daarnaast is het sociale netwerk van ouderen doorgaans kleiner. Dit allesmaakt dat het wegvallen van de partner grote gevolgen kan hebben. Uit eerder onderzoek werdduidelijk dat...

Bekijk dit project

Goed besteed: De bijdrage van dagbesteding aan kwaliteit van leven van ouderen in verhouding tot de maatschappelijke kosten

Afgerond (mei 2017 - juli 2018)

In dit project is onderzocht wat de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Daarnaast is onderzocht hoe de opbrengsten zich verhouden tot maatschappelijke investeringen in dagbesteding. De studie beantwoordt de volgende vragen:1.    Welke ouderen maken gebruik van dagbesteding? 2.    Is er een verschil in kwaliteit van leven en zorggebruik van...

Bekijk dit project

Hoe verandert de ervaren zorgbelasting van partner-mantelzorgers over de tijd? Variaties naar sekse en zorgbehoefte nader onderzocht.

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

Met de vergrijzing van de populatie worden echtparen en ongehuwde stellen steeds vaker samen oud. Zij krijgen daardoor vaker te maken met gezondheidsproblemen en bijbehorende zorgbehoefte van één of beide partners. Partners zijn de eerste in de rij om mantelzorg te leveren voor een langere periode. Werkwijze Dit onderzoek gaf antwoord op de vraag hoe de zorgverlening door oude...

Bekijk dit project

Implementatie van Ouderenparticipatie, een handreiking komt tot leven.

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Tijdens het project ‘Plan van aanpak ouderendelegatie Limburg’, is een handreiking ontwikkeld over ouderenparticipatie. Activiteiten in dit regioplan sluiten aan bij dit project. Het regioplan heeft tot doel om de implementatie van de handreiking te versterken en het extra stimuleren van ouderenparticipatie. Doelgroep Ouderenvertegenwoordigers, gemeenten, belangengroepen en sociale wijkteams. ...

Bekijk dit project

Lesmateriaal voor het MBO en de dementie vriendelijke gemeente

Afgerond (september 2016 - december 2020)

Aanleiding Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Al deze mensen doen boodschappen, gaan naar het café en naar de kapper. Hoe herken je in je winkel of salon signalen van dementie en hoe reageer je erop? Als werknemers in het midden- en kleinbedrijf dit al in hun opleiding leren, komt de dementievriendelijke gemeente overal binnen bereik. ...

Bekijk dit project

VIMP Even Buurten

Afgerond (augustus 2016 - september 2018)

Binnen het project Even Buurten is veel ervaring opgedaan met het informele (wijk)netwerk. De inzichten die binnen Even Buurten zijn opgedaan kunnen ook andere integrale (wijk)teams helpen. Doel van dit VIMP project was om de methodiek van Even Buurten verder te verspreiden.   Werkwijze Tijdens dit project werden de volgende twee instrumenten ontwikkeld: de Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool en een...

Bekijk dit project

Verduurzaming en professionalisering Stichting Zwementie

Afgerond (maart 2015 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Synthese van resultaten van NPO-projecten over vroegopsporing van complexe problematiek en multi-disciplinaire zorg voor de ouderen in de Nederlandse huisartspraktijk.

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderendelegatie koz amc & partners

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

In deze aanvraag van KOZ AMC en partners is een toekomstbeeld geschetst van de ouderennetwerken en de ouderenparticipatie voor de periode 2014-2016. Doelgroep Ouderen in ouderennetwerken Doel Formeren van een drieledige ouderenvertegenwoordiging; De huidige ouderenmonitors zoals deze nu bestaat handhaven. Deze groep speelt belangrijke rol bij monitoren van projecten;Inrichten van een groep...

Bekijk dit project

Plan van aanpak Ouderendelegaties Limburg, verbonden aan het netwerk ACZIO

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

De ouderenbonden in Limburg (KBO, ANBO en PCOB) en het Huis voor de Zorg richten zich op kwalitatief goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie (mensgericht, samenhangend, op maat en versterkend voor regie en zeggenschap). Doelgroep Kwetsbare ouderen Doel Om goede ondersteuning van en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te kunnen waarborgen was een omschakeling nodig; in regels en...

Bekijk dit project

Praktijkleren met gepersonaliseerde dagbesteding thuis

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Studenten binnen het hoger onderwijs zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en bekend met  de ouderenzorg. Terwijl het aantal ouderen toeneemt en kennis en vaardigheden van de zorgprofessional aan het veranderen zijn. Door studenten binnen relevante studierichtingen (pre-geneeskunde, verpleegkunde en social work) als buddy’s van thuiswonende mensen met dementie in te zetten, verbeteren...

Bekijk dit project

Proactieve zorgplanning binnen een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg in de Westelijke Mijnsteek

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

Veel vragen bereiken huisarts niet Een palliatieve cliënt komt nu pas vaak als zodanig op het netvlies van de huisarts, zodra er zich een gerelateerde crisissituatie voordoet of wanneer de cliënt daadwerkelijk terminaal is. Veel vragen in de palliatieve fase bereiken de huisarts niet of pas in genoemde late fase. Dit is een gemiste kans voor de huisarts om palliatieve zorg proactief te starten op...

Bekijk dit project

Resultaatevaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Het NPO loopt van 2008 t/m 2016 en wordt nu geëvalueerd.  Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door het iBMG en het NIVEL en kent een looptijd van een jaar..DoelgroepHet ouderenzorg veldDoelDe resultaatevaluatie beantwoordt de centrale vraag;  Welke beweging heeft het NPO in gang...

Bekijk dit project

Samen bouwen aan Vertrouwen

Afgerond (december 2014 - november 2017)

Aanleiding: op zoek naar succesvolle factoren binnen PaTz-groepen PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. In Rotterdam zijn inmiddels 22 groepen actief die zich bezighouden met palliatieve thuiszorg (PaTz). Aanleiding voor dit project was de vraag wat de succesvolle factoren zijn in deze PaTzgroepen. Proces: interviews,...

Bekijk dit project

Samen toekomstbestendig competent in dementiezorg Een interprofessioneel onderwijsprogramma voor HBO-Verpleegkunde en Social Work

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Zuyd Hogeschool heeft samen met wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkeld. Doel is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen en sociaal werkers worden hiermee ondersteund in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgverlener. Hoe werkt het Elke...

Bekijk dit project

Spil-Hoogeveen

Afgerond (december 2014 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Spillen in het land. De implementatie van een kansrijk zorgconcept in een landelijke omgeving.

Afgerond (juni 2015 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stuurgroep Participatie Ouderen NPO-Noord SPONN: Plan van Aanpak

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

SPONN is de ‘ouderendelegatie’ van NPO-Noord; een groep senioren uit de vier noordelijke provincies, ondersteund door het ZorgInnovatieForum en Zorgbelang Groningen en lid van het landelijk Ouderenplatform.DoelgroepNetwerken van actieve senioren in het noorden des landsDoelSPONN bevordert de invoering van succesvolle vernieuwingen, kantelt de participatie van ouderen van reactief naar proactief en...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Transmurale zorgbrug regio Apeldoorn Een samenwerkingsverband tussen 1e en 2e lijn zorgverleners

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

Samen met Apeldoornse thuiszorgorganisaties en Caransscoop is Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het project Transmurale Zorgbrug© gestart.DoelgroepKwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname. DoelVoorkomen van heropname of overlijden na ontslag uit het ziekenhuis. Bij kwetsbare ouderen is er gedurende en/of na ziekenhuisopname vaak sprake van functionele en cognitieve achteruitgang, die zorg in de...

Bekijk dit project

Less is more: Item reductie van de TOPICS-CEP en verkorten van de TOPICS-MDS voor verbeteren van praktische toepasbaarheid.

Afgerond (december 2016 - januari 2019)

Om de meerwaarde van interventies in de ouderenzorg te evalueren is er een samengestelde uitkomstmaat ontwikkeld genaamd Composite EndPoint (CEP). Deze uitkomstmaat combineert de uitkomsten van 42 items uit The Older Persons and Informal Caregivers Survey (TOPICS) en wordt TOPICS-CEP genoemd. Het is een rapportcijfer voor de gezondheidssituatie van een persoon, waarbij rekening wordt gehouden hoe...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website