Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG voerde het Radboud UMC een project uit over gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen. Doel van het project was om de aandacht voor gender te verwerken in de opleidingen huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en maatschappij en gezondheid. Dat doel is behaald, alhoewel een enkel opleidingsplan nog moet worden vastgesteld door het CGS. In zijn beoordelingskader voor landelijke opleidingsplannen heeft het CGS al wel opgenomen dat het bij de vaststelling van de opleidingsplannen van voornoemde specialismen expliciet toetst op aandacht voor gender. Onderdeel van het project was ook het ontwikkelen van een e-learning om gender in de vervolgopleiding te introduceren. Ook dit doel is behaald. Voorts is er een checklist ontwikkeld om na te gaan in hoeverre in een opleidingsplan voldoende aandacht wordt besteed aan sekse- en genderverschillen en zijn aanbevelingen gedaan voor brede implementatie van de resultaten van het project. Een overzicht van de doelen en de realisatie daarvan is te vinden op pagina 18 van het Eindrapport. Het project is gestart op 15 december 2016 en kon per 15 december 2017 tijdig en met succes worden afgerond.

 

 

Gendersensitieve zorg houdt in dat medische zorg rekening houdt met verschillen tussen mannen en vrouwen. Die verschillen spelen een grote rol bij ziekte en gezondheid. In veel geneeskundige vervolgopleidingen wordt daarentegen weinig of geen aandacht aan sekseverschillen besteed. Dit project pakt dit probleem aan door die aandacht in de 5 genoemde opleidingen te organiseren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de vijf vervolgopleidingen in het project (interne geneeskunde, psychiatrie, cardiologie, huisartsgeneeskunde en maatschappij en gezondheid) wordt gender verwerkt in de

landelijke opleidingsplannen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG moet deze plannen vervolgens goedkeuren. Om dat te waarborgen heeft het CGS gender opgenomen in het interne toetsingskader waarmee het landelijke opleidingsplannen aan diverse criteria toetst. Gender is een van die criteria geworden.

Daarnaast is een checklist ontwikkeld om te bepalen in hoeverre algemene sekse- en genderaspecten voorkomen in de opleiding. Met de afgevaardigden van de vijf vervolgopleidingen, ook wel change agents genoemd, zijn specifieke gendersensitieve criteria ontwikkeld. Deze criteria bevatten de onderwerpen per specialisme waarin sekse- en genderverschillen minimaal aan bod moeten komen in de opleiding.

De change agents hebben vervolgens plannen opgesteld om de onderwerpen uit de ‘gendersensitieve criteria’ te integreren in het landelijke opleidingsaanbod.

Voor de huisartgeneeskunde is het opleidingsaanbod van de acht regionale huisartsopleidingen onderzocht. In deze opleidingen bleek hier en daar aandacht voor sekse/gender te zijn en hadden de opleidingen vaak weinig (totaal)overzicht. Sekse/gender is in elk geval niet opgenomen in de eindtermen van de regionale opleidingsplannen en er is geen structureel genderdeskundigheidstraining voor opleiders en docenten. Daarom is de aanbeveling gedaan om een longitudinale leerlijn ‘Diversiteit’ met sekse/gender

als één van de hoofdonderdelen toe te voegen aan de regionale opleidingsplannen.

Om te zorgen dat aiossen basiskennis kunnen opdoen over sekse/gender aspecten is de e-learning ‘Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding’ ontwikkeld. Deze e-learning is ook voor anderen dan aiossen bruikbaar. Voor deze e-learning is accreditatie aangevraagd.

Op 21 november 2017 is het project afgesloten met de Invitational Conference ‘Gendersensitief

opleiden’. Tijdens die invitational hebben de change agents hun ervaringen gedeeld. De aanwezigen hebben handvatten gekregen om opleidingen gendersensitiever te maken.

Voor de ontwikkeling van de e-learning en voor de ontwikkelde werkwijze om sekse/gender te implementeren in de opleidingen is mede gebruik gemaakt van bestaand internationaal materiaal.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er wordt subsidie aangevraagd voor een bedrag € 141.612,- voor het project Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen. Doel van het project is om een start te maken met het implementeren van de factor sekse/gender in de geneeskundige vervolgopleidingen door te beginnen bij volgende vijf geneeskundige vervolgopleidingen:

? huisartsgeneeskunde

? cardiologie

? psychiatrie

? interne geneeskunde

? maatschappij en gezondheid

Het project start op 1 december 2016 en loopt tot en met 30 november 2017.

Door het project worden de volgende resultaten per 30 november 2017 gerealiseerd voor de vijf genoemde specialismen:

1. Gender is verankerd in de landelijke opleidingsplannen van de desbetreffende opleidingen.

Daartoe worden de desbetreffende opleidingsplannen geëvalueerd en geanalyseerd, op basis waarvan op het specialisme toegespitste aanbevelingen worden voorgesteld. Vervolgens worden deze besproken met betrokkenen en worden zo mogelijk voorstellen gedaan om de aandacht voor gender in de opleiding te verbeteren en worden voorstellen gedaan voor (te ontwikkelen) onderwijsmateriaal.

2. Er is (zo nodig per specialisme) een checklist of een gestructureerde methode ontwikkeld om te bepalen in hoeverre gender voorkomt in het opleidingsaanbod en wat er nog aan toegevoegd zou kunnen worden. In het ontwikkelde instrument worden gendersensitieve criteria benoemd om te bepalen in welke opleidingsthema’s gender minimaal aan de orde zou moeten komen.

3. Er is een e-learning “introductie gender in de vervolgopleiding” ontwikkeld die in alle 5 de opleidingen gebruikt kan worden.

4. Er is voor één specialisme binnen een regio onderzocht hoe gender vanuit het landelijk opleidingsaanbod vertaald is in de regionale of lokale opleidingsplannen of in het regionale of lokale opleidingsaanbod. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan.

5. Er is een implementatieplan ontwikkeld om gender landelijk in het onderwijsaanbod van de overige vervolgopleidingen te kunnen borgen.

6. Het project wordt afgesloten met een invitational over de resultaten van het project en de adviezen voor landelijke implementatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website